Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

    § 1. Ved mellemfolkelig overenskomst kan der indrømmes en international organisation eller institution, som Danmark er medlem af, særlige rettigheder og immuniteter, som er nødvendige for opfyldelsen af organisationens eller institutionens formål og for sikringen af den uafhængige udførelse af de dermed forbundne hverv.

    Stk. 2. Tilsvarende rettigheder og immuniteter kan indrømmes

1) deltagerstaternes repræsentanter og udsendinge,

2) embedsmænd og andre, som optræder på organisationens vegne,

3) sagkyndige som udfører hverv for organisationen eller institutionen, samt,

4) personer, der deltager i procesførelse ved organisationen eller institutionen.

    § 2. Vedkommende minister kan træffe nærmere foranstaltninger til gennemførelse af de i § 1 nævnte overenskomster.

    § 3. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

    Stk. 2. Lov nr. 72 af 7. marts 1952 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m. ophæves.

Givet på Christiansborg slot, den 30. november 1983

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Uffe Ellemann-Jensen