Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om nordisk samarbejde

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 185 af 28. april 1971 om nordisk samarbejde, som ændret ved lov nr. 263 af 22. maj 1974, lov nr. 220 af 16. maj 1984 og lov nr. 521 af 4. december 1985, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

     »§ 1. Danmark deltager i det nordiske samarbejde i overensstemmelse med samarbejdsoverenskomsten af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med senere ændringer.«

2. § 2 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen