Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Aftale af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske

Samarbejdsområde med tilhørende bilag, protokoller og erklæringer

mellem De Europæiske Fællesskaber, deres medlemsstater og

Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendømmet

Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund,

Kongeriget Sverige og Republikken Østrig kan ratificeres på Danmarks

vegne.

§ 2. Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af lovgivningens krav om indfødsret, bopæl, hjemsted, oprindelse, bestemmelsessted, etablering og lokalisering i eller uden for Danmark eller EF og om fravigelse af pensionsberegningsbestemmelserne i lov om social pension samt regler om konsumption af immaterialrettigheder, i det omfang dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter EØS-aftalen.

Stk. 2. Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om, at produkter m.v., som er godkendt til markedsføring m.v. i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, ikke kræver godkendelse i Danmark, i det omfang dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter EØS-aftalen.

Stk. 3. Endvidere kan vedkommende minister fastsætte bestemmelser om ændsring af lovgivning, der indeholder rettigheder og forpligtelser eller andre byrder, herunder regler om lovvalg, der efter EF-retten tilkommer eller påhviler personer, selskaber m.v. fra EF-lande, således at lovgivningen tillige omfatter personer m.v. fra EFTA-lande, i det omfang det er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter EØS-aftalen.

§ 3. Udenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. § 1 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 9. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Uffe Ellemann-Jensen

Redaktionel note
  • (* 1) Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 1994, jfr. U.Bek nr. 1146 af 22/12/1993