Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om gennemførelse af overenskomst om retsstillingen for NATO-styrker og af protokol om NATOs militære hovedkvarterer

     VI Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1

For at muliggøre Danmarks ratifikation af overenskomst mellem deltagerne i Den nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker samt af protokol om status for internationale militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den nordatlantiske Traktat fastsættes følgende:

     § 2

I det i overenskomstens artikel VII angivne omfang og i overensstemmelse med de i nævnte artikel indholdte bestemmelser kan overenskomstdeltagernes militære myndigheder udøve kriminel og disciplinær jurisdiktion på dansk, herunder også grønlandsk territorium.

     § 3

Anholdelse af de i overenskomstens artikel VII, stk. 5 a, nævnte personer kan ske, selvom de ikke sigtes for et efter dansk - henholdsvis grønlandsk - ret strafbart forhold, når det begæres i anledning af sigtelse for et forhold, der er strafbart i henhold til vedkommende lands (afsenderlandets) lovgivning, og med hensyn til hvilket dette lands militære myndigheder efter overenskomsten har adgang til at udøve jurisdiktion på dansk område.

Udlevering til vedkommende fremmede militære myndigheder skal i så fald ske uden ophold og - forsåvidt anholdelsen er sket i Danmark - senest inden 24 timer efter anholdelsen.

     § 4

Bestemmelserne i retsplejelovens §§ 168-171 og 173 samt i lov nr. 271 af 14. juni 1951 om rettens pleje i Grønland kap. 2 §§ 13-15 om vidnepligt finder tilsvarende anvendelse forsåvidt vidneforklaring kræves af en i medfør af § 2 på dansk område virkende domstol.

De i stk. 1 nævnte loves regler om vidneindkaldelser og vidnegodtgørelse finder tilsvarende anvendelse, men kan i fornødent omfang fraviges efter justitsministerens - for Grønlands vedkommende efter landsdommerens - bestemmelse.

I tilfælde af undladelse af at efterkomme vidnepligten i de omhandlede tilfælde kan retsplejelovens § 189 (den grønlandske retsplejelovs kap. 2 § 17) finde tilsvarende anvendelse, således at de der omhandlede afgørelser træffes af underretten, hvor vidnet har hjemting. Sagen behandles som politisag. I Grønland behandles sagen af landsdommeren.

     § 5

Den som røber eller videregiver meddelelse om hemmeligheder vedrørende fremmede militære styrker, der befinder sig på dansk statsområde og omfattes af overenskomsten, straffes, forsåvidt det angår forhold, hvorpå styrkernes eller nogen af overenskomstdeltagernes sikkerhed beror, som for -overtrædelse af borgerlig straffelov § 109.

Den, som forfalsker, ødelægger eller bortskaffer noget dokument eller anden genstand, der er af sikkerhedsmæssig betydning for sådanne militære styrker som nævnt i stk. 1 eller for nogen af overenskomstdeltagerne, straffes som for overtrædelse af borgerlig straffelov § 110.

Som for overtrædelse af borgerlig straffelov § 110 a straffes den, der foretager nogen af de der nævnte handlinger med hensyn til militære forsvarsanlæg m.v., der tilhører eller benyttes af sådanne militære styrker som nævnt i stk. 1, eller med hensyn til bestemmelser om sådanne styrkers mobilisering eller andet krigsberedskab.

I Grønland dømmes den, der foretager handlinger af den i stk. 1 og 2 omhandlede art, som for overtrædelse af § 13, stk. 1, i kriminallov for Grønland.

     § 6

Forsvarsministeren bemyndiges til efter forhandling med finansministeren og med tilslutning fra folketingets finansudvalg at udbetale sådanne erstatninger, som det påhviler den danske stat at udrede i henhold til overenskomstens art. VIII.

     § 7

Ved kgl. anordning kan der i det omfang, som gennemførelsen af bestemmelserne i overenskomstens artikler X og XI samt tillægsprotokollens artikler 7 og 8, stk. 2, forudsætter, gøres undtagelse fra

     1. de gældende regler om den personlige skattepligt til staten, den fælleskommunale udligningsfond og kommunerne samt pligten til at svare arveafgift og gaveafgift og

     2. reglerne i de gældende told- og forbrugsafgiftslove. For Færøernes vedkommende gives de fornødne regler til gennemførelse af overenskomstens artikler X og XI samt tillægsprotokollens artikler 7 og 8, stk. 2, af det færøske hjemmestyre.

Givet på Christiansborg slot, den 29. april 1955.

Under Vor kongelige hånd og segl.

Frederik R.

Officielle noter

Ingen