Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Traktat vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab (Tiltrædelsestraktaten) (* 1)

(Tiltrædelsesloven)


TRAKTAT

vedrørende

kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands

tiltrædelse af

Det europæiske økonomiske Fællesskab

og af

Det europæiske Atomenergifællesskab

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 1972

TRAKTAT mellem

KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN FRANSKE

    REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE, medlemmer af De europæiske Fællesskaber,

KONGERIGET DANMARK, IRLAND, KONGERIGET NORGE, og DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR IRLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK, HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, HANS MAJESTÆT KONGEN AF NORGE, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

HAR

FORENET i ønsket om at fortsætte virkeliggørelsen af målsætningen i Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab,

MED DET FORSÆT i disse Traktaters ånd at opbygge på det allerede skabte grundlag en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk,

I BETRAGTNING AF, at artikel 237 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske fællesskab samt artikel 205 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab giver de europæiske stater mulighed for at blive medlemmer af disse fællesskaber.

I BETRAGTNING AF, at kongeriget Danmark, Irland, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland har anmodet om at blive medlemmer af disse fællesskaber,

I BETRAGTNING AF, at Rådet for De europæiske Fællesskaber efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen har udtalt sig til fordel for disse staters optagelse,

VEDTAGET at fastlægge, ved en fælles overenskomst, vilkårene for denne optagelse og de tilpasninger, der skal foretages i Traktaterne om oprettelse af Det europæiske økonomiske fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab, og har med dette mål for øje udpeget som befuldmægtigede:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE

Hr. G. EYSKENS, statsminister;

Hr. P. HARMEL, udenrigsminister;

Hr. J. VAN DER MEULEN, ambassadør, fast repræsentant ved De europæiske fællesskaber:

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Hr. J. O. KRAG, statsminister; Hr. I. NØRGAARD, udenrigsøkonomiminister; Hr. J. CHRISTENSEN, chef for departementet for udenrigsøkonomi i udenrigsministeriet;

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

Hr. W. SCHEEL, udenrigsminister; Hr. H.-G. SACHS, ambassadør, fast repræsentant ved De europæiske fællesskaber;

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK

Hr. M. SCHUMANN, udenrigsminister; Hr. J.-M. BOEGNER, ambassadør, fast repræsentant ved De europæiske fællesskaber;

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND

Hr. J. A. LYNCH, statsminister;

Hr. P. J. HILLERY, udenrigsminister;

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Hr. E. COLOMBO, statsminister; Hr. A. MORO, udenrigsminister; Hr. G. BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR, ambassadør, fast repræsentant ved De europæiske Fællesskaber;

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG

Hr. G. THORN, udenrigsminister; Hr. J. DONDELINGER, ambassadør, fast repræsentant ved De europæiske Fællesskaber;

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE

Hr. W. K. N. SCHMELZER, udenrigsminister;

Hr. Th. E. WESTERTERP, statssekretær i udenrigsministeriet;

Hr. E. M. J. A. SASSEN, ambassadør, fast repræsentant ved De europæiske fællesskaber;

HANS MAJESTÆT KONGEN AF NORGE

Hr. T. BRATTELI, statsminister;

Hr. A. CAPPELEN, udenrigsminister;

Hr. S. Chr. SOMMERFELT, overordentlig og befuldmægtiget ambassadør;

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

Hr. E. HEATH, M.B.E., M.P., premierminister, første skatkammerlord og minister for civiletaterne;

Sir Alec DOUGLAS-HOME, K.T., M.P., Hendes Majestæts førsteminister for udenrigs- og Commonwealth-anliggender:

Hr. G. RIPPON, Q.C., M.P., kansler for hertugdømmet Lancaster

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter, der er fundet i god og behørig form, ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser:

Artikel 1

  • (1) Kongeriget Danmark, Irland, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland bliver medlemmer af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab og bliver parter i Traktaterne om oprettelse af disse fællesskaber med de deri foretagne ændringer og tilføjelser.
  • (2) Vilkårene for optagelsen og de tilpasninger af Traktaterne om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab, som optagelsen medfører, er indeholdt i den Akt, der er knyttet til denne Traktat. De bestemmelser i Akten, der vedrører Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab, udgør en integrerende del af denne Traktat.
  • (3) Bestemmelserne vedrørende medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser samt vedrørende den myndighed og de beføjelser, der er tillagt Fællesskabernes institutioner, skal, således som de fremtræder i de i stk. (1) nævnte Traktater, finde anvendelse på denne Traktat.

Artikel 2

Denne Traktat skal ratificeres af De høje kontraherende parter i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres senest 31. december 1972 hos Den italienske Republiks regering.

Denne Traktat træder i kraft 1. januar 1973 under forudsætning af, at alle ratifikationsdokumenterne er blevet deponeret forud for denne dato, og at alle dokumenterne om tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab deponeres på denne dato.

Skulle de i artikel 1, stk. (1), nævnte stater ikke alle rettidigt have deponeret deres ratifikations- og tiltrædelsesdokumenter, træder Traktaten i kraft for de stater, der har foretaget sådan deponering. Rådet for De europæiske Fællesskaber vedtager i så fald ved enstemmighed straks de tilpasninger, der som følge heraf nødvendigvis må foretages i artikel 3 i denne Traktat og i artiklerne 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 og 160 i Akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af Traktaterne og i de bestemmelser i bilag 1 dertil, som vedrører sammensætningen og funktionen af forskellige udvalg, samt i artiklerne 5 og 8 i protokollen vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank, der er knyttet til denne Akt: Rådet kan, ligeledes ved enstemmighed, ophæve eller tilpasse de bestemmelser i ovennævnte Akt, der udtrykkeligt henviser til en stat, som ikke har deponeret sine ratifikations- og tiltrædelsesdokumenter.

Artikel 3

Denne Traktat, udfærdiget i eet eksemplar på dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk, norsk og tysk, hvilke otte tekster har samme gyldighed, deponeres i Den italienske Republiks regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet afskrift til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.

UDFÆRDIGET i Bruxelles, den toogtyvende januar, nittenhundredetooghalvfjerds.

G. EYSKENS Jens Otto KRAG Walter SCHEEL Maurice SCHUMANN Sean O LOINSIGH COLOMBO Gaston THORN N. SCHMELZER Trygve BRATTELI Edward HEATH Gaston THORN

P. HARMEL Ivar NØRGAARD Aldo MORO WESTERTERP Andreas CAPPELEN Alec DOUGLAS-HOME J. van der MEULEN Jens CHRISTENSEN H. G. SACHS J. M. BOEGNER Padraig O HIRIGHILE BOMBASSEI de VETTOR DONDELINGER SASSEN

S. Chr. SOMMERFELT Geoffrey RIPPON

Redaktionel note
  • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)