Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)

(Tiltrædelsesloven)

(Tiltrædelsesakten)


BILAG I

Bilag nævt i artikel 29 i Tiltrædelsesakten

I. Toldlovgivning

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 802/68 af 27. juni 1968

EFT nr. L 148/1 af 28. juni 1968

I artikel 14, stk. 2, erstattes tallet »tolv« af tallet »tre og fyrre«.

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 803/68 af 27. juni 1968

EFT nr. L 148/6 af 28. juni 1968

Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende tekst: »2. Med hensyn til varer, der indføres i en medlemsstats territorium og forsendes til bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat under benyttelse af et tredjelands territorium eller ad søvejen efter forudgående benyttelse af en medlemsstats territorium, fastsættes det indførselssted, der skal tages i betragtning, i overensstemmelse med den i artikel 17 nævnte fremgangsmåde.«

Artikel 6, stk. 3, 1. afsnit, erstattes af følgende tekst:

     3. Med hensyn til varer, der indføres i Fællesskabets toldterritorium og forsendes direkte fra et af de franske oversøiske departementer eller Grønland til en anden del af Fællesskabets toldterritorium eller omvendt, er det indførselssted, der skal tages i betragtning, det sted, der er nævnt i stk. 1 og 2, og som er beliggende i den del af Fællesskabets territorium, fra hvilke varerne hidrører, så snart varerne der har været genstand for en udlosning eller omladning, der er attesteret af toldvæsenet.'

I artikel 17, stk. 2, erstattes tallet »tolv« af tallet »tre og fyrre«.

     3. Rådsforordning (EØF) nr. 950/68 af 28. juni 1968

EFT nr. L 172/1 af 22. juli 1968

Punkt C 3. i afsnit I i første del af bilaget erstattes af følgende tekst:

»Regningsenheder (RE), der refereres til for visse specifikke toldafgifter eller som begrænsningskriterium for visse positioner eller underpositioner, har en værdi af 0,88867088 g fint guld. Den vekselkurs, der skal anvendes ved dens konvertering i danske kroner, norske kroner, nederlandske gylden, belgiske franc, franske franc, luxembourgske franc, pund sterling. irske pund, italienske lire eller tyske mark, er den kurs, der svarer til den parikurs, der for disse valutaer er meddelt Den internationale Valutafond og godkendt af denne.«

     4. Rådsforordning (EØF) nr. 1496/68 af 27. september 1968

EFT nr. L 238/1 af 28. september 1968

Artikel 1 erstattes af følgende tekst:

»Fællesskabets toldområde omfatter følgende territorier:

- kongeriget Belgiens territorium;

- kongeriget Danmarks territorium, med undtagelse af Færøerne;

- de tyske territorier, hvor Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab anvendes, med undtagelse dels af øen Helgoland, dels af B usingen-området (traktat af 23. november 1964 mellem forbundsrepublikken Tyskland og Det schweiziske Forbund);

- Den franske Republiks territorium, med undtagelse af de oversøiske territorier;

- Irlands territorium;

- Den italienske Republiks territorium, med undtagelse af kommunerne Livigno og Campione d'ltalia samt det nationale vand i Luganosøen mellem bredden og den politiske grænse i området beliggende mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio;

- storhertugdømmet Luxembourgs territorium;

- kongeriget Nederlandenes territorium i Europa;

- kongeriget Norges territorium, med undtagelse af de øer - bortset fra Jan Mayen - der ikke er beliggende i området mellem kysten i fastlandsdelen og grænsen for territorialfarvandene;

- Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands territorium samt kanaløerne og øen Man;».

     5. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1769/68 af 6. november 1968

EFT nr. 285/1 af 25. november 1968

I bilaget erstattes stk. 3, 1. afsnit, i de foreløbige bestemmelser med følgende tekst:

»For såvel de franske oversøiske departementer Guadeloupe, Guyane, Martinique og R eunion som Grønland, hvis lufthavne ikke er opført i skemaet, skal følgende regler finde anvendelse:

 • a) transporteres varer fra tredjelande direkte til disse områder, skal de samlede luftfragtomkostninger medregnes i toldværdien.
 • b) transporteres varer fra tredjelande til den europæiske del af Fællesskabet og losses eller omlades de i et af disse områder skal det beløb, luftfragtomkostningerne ville have udgjort, såfremt varerne kun var blevet transporteret til losse- eller omladningshavnen, medregnes i toldværdien.
 • c) transporteres varer fra tredjelande til disse områder og losses eller omlades de i en lufthavn i den europæiske del af fællesskabet modregnes luftfragtomkostningerne i toldværdien med et beløb, der udfindes ved, at procenterne på følgende liste anvendes på de omkostninger, der ville være opstået ved varernes transport fra afgangslufthavnen til den lufthavn, hvor varerne er blevet losset eller omladet.«

     6. Rådsforordning (EØF) nr. 97/69 af 16. januar 1969

EFT nr. L 14/1 af 21. januar 1969

I artikel 3, stk. 2, erstattes tallet »tolv« af tallet »tre og fyrre«.

     7. Rådsforordning (EØF) nr. 542/69 af 18. marts 1969

EFT nr. L 77/1 af 29. marts 1969

Litra d i artikel 11 erstattes af følgende tekst:

 • »d) ved »grænseovergangssted«:

- det indgangstoldsted, der ligger i en medlemsstat, som ikke er afgangsmedlemsstaten,

- tillige udgangstoldstedet i Fællesskabet, når forsendelsen under den fælles forsendelsesprocedure forlader Fællesskabets område via en grænse mellem en medlemsstat og et tredjeland.'

Litra g i artikel 11 erstattes af følgende tekst:

 • »g) ved »indre grænse«:

to medlemsstaters fælles grænse.

Varer indskibet i en havn i en medlemsstat og udskibet i en havn i en anden medlemsstat anses for at overskride en indre grænse for så vidt overfarten gennemføres på grundlag af kun et transportdokument.

Varer, som kommer fra et tredjeland ad søvejen, og som omlades til et skib i en havn i en medlemsstat med henblik på at blive udskibet i en havn i en anden medlemsstat, skal ikke anses for at overskride en indre grænse.'

Artikel 41 suppleres med følgende stykke:

     3. Bestemmelserne i stk. 1 anvendes ligeledes på de varer, der overskrider en indre grænse i overensstemmelse med artikel 11, litra g, 2. afsnit.'

Artikel 44 erstattes af følgende tekst:

     1. Som afvigelse fra artikel 4 skal de varer, for hvilke transporten medfører overskridelse af en indre grænse i henhold til artikel 11, litra g, andet afsnit, ikke ekspederes efter den fælles forsendelsesprocedure, før de overskrider den nævnte grænse.

     2. Bestemmelserne i stk. 1 anvendes ikke:

- når varerne er underkastet fællesforanstaltninger, der kræver kontrol med deres anvendelse eller deres bestemmelse

eller

- når transporten skal afsluttes i en anden medlemsstat end den, i hvilken udskibningshavnen er beliggende, medmindre transporten ud over denne havn under anvendelse af artikel 7, stk. 2, andet afsnit, skal finde sted under Rhin-manifestproceduren.

     3. For varer, der er ekspederet efter den fælles forsendelsesprocedure, før de overskrider den indre grænse, suspenderes virkningen af denne procedure under sejlads på det åbne hav.

     4. Der skal ikke stilles sikkerhed for transport af varer ad søvejen.'

I artikel 47, efter »... i kraft af bestemmelserne i artikel 44«, fjernes følgende ord:

     »stk. 1, andet afsnit«.

I artikel 58, stk. 2, erstattes ordet »tolv« af ordet »tre og fyrre«.

I bilag A suppleres hvert formularhoved med betegnelserne »EC« og »EF«.

I bilag B suppleres hvert formularhoved med betegnelserne »EC« og »EF«.

I bilag C suppleres hvert formularhoved med betegnelserne »EC« og »EF«.

I bilag D suppleres hvert formularhoved med betegnelserne »EC« og »EF«.

I bilag E suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

I bilag F suppleres formularhovedet af formular I med betegnelserne »EC« og »EF«.

I bilag F erstattes punkt I. 1. i formular 1 af følgende tekst:

»Undertegnede ..................... (1)

med bopæl (forretningssted) i .......... (2)

stiller hermed ved kautionstoldstedet ........

en selvskyldnerkaution for et maksimalt beløb af ............ over for kongeriget Belgien,

kongeriget Danmark, forbundsrepublikken Tyskland, Den franske Republik, Irland, Den italienske Republik, storhertugdømmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland (3) for de beløb, den hovedforpligtede............ (1) som følge af

overtrædelser, begået under en af ham gennemført fælles forsendelsesprocedure, skylder eller kommer til at skylde de nævnte medlemsstater i De europæiske Fællesskaber i told, skatter, importafgifter og andre afgifter som primære og sekundære forpligtelser, omkostninger og tillæg - med undtagelse af bøder eller ordensbøder.«

I bilag F suppleres formularhovedet II med betegnelserne »EC« og »EF«.

I bilag F erstattes punkt I. 1 i formular II af følgende tekst:

»Undertegnede ..................... (1) med bopæl (forretningssted) i .......... (2)

stiller hermed ved afgangstoldstedet .........

en selvskyldnerkaution over for kongeriget Belgien, kongeriget Danmark, forbundsrepublikken Tyskland, Den franske Republik, Irland, Den italienske Republik, storhertugdømmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland (3) for de beløb, den hovedforpligtede (1) som følge af overtrædelser, begået under en af ham gennemført fælles forsendelsesprocedure fra afgangstoldstedet ................ til bestemmelsestoldstedet ............ med de nedenfor anførte varer, skylder eller kommer til at skylde de nævnte medlemsstater i De europæiske Fællesskaber i told, skatter, importafgifter og andre afgifter som primære og sekundære forpligtelser, omkostninger og tillæg - med undtagelse af bøder eller ordensbøder.«

I bilag G suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

På første side af formularen i bilag C tilføjes fire punkterede linier efter ordene »Nedennævnte medlemsstater i De europæiske Fællesskaber«.

I bilag H suppleres etiketmodellen med betegnelserne »EC« og »EF«.

     8. Kommissionsforordning (EØF) nr. 582/69 af 26. marts 1969

EFT nr. L 79/1 af 31. marts 1969

I bilaget er hovedet på formularen »Oprindelsescertifikat« og på kopien til denne suppleret med ordene:

»EUROPEAN COMMUNITIES«

»DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER«

»DE EUROPÆISKE FELLESSKAP«

     9. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1062/69 af 6. juni 1969

EFT nr. L 141/31 af 12. juni 1969

I bilaget erstattes teksten i »CERTIFIKAT«-formularen, hvis udformning fastsættes af Kommissionen, af følgende tekst.

ANNEXE

CERTIFICAT/BESCHEINIGUNG/CERTITICATO/CERTIFICAAT/CERTIFICATE/

CERTIFIKAT/BEVIS No.............................. (.................)

pour les pr eparations dites »Fondues« pr esent ees en emballages imm ediats d'un contenu net inf erieur ou e gal a 1 kg.

F ur »K asefondue« genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschliessungen mit einem Gewicht des Inhalt von 1 kg oder weniger.

Per le preparazioni dette »Fondute« presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg.

Voor de preparaten »Fondues« genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder.

For preparations known as »Cheese Fondues« put up in immediate packings of a net capacity of 1 kg or less.

For tilberedte produkter betegnet »Oste-fondue« i eengangsemballage med et netto-indhold på mindre end eller lig med 1 kg.

For såkaldte »Oste-fondue«-tilberedninger i direkte emballasje, med et nettoinnhold på 1 kg eller mindre

L'autorite comp etente/Die zust andige Stelle/L'autorit a competente/De bevoegde autoriteit/The competent authority/Vedkommende myndighed/Vedkommende myndighet: ................

certifie que le lot de

bescheinigt, dass die Sendung von

certifica che la partita di ..............................................

bevestigt dat de partij van

certifies that the parcel of

bekræfter, at sendingen på

bekrefter at varepartiet på

kilogrammes de produit, faisant l'objet de la facture no du

Kilogramm, f ur welche die Rechnung Nr. vom

chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. ...... del ......

kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. van

kilogrammes of product, covered by Invoice No. of

kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. af

kilo, med faktura nr. av

d elivr ee par/ausgestellt wurde durch/emessa da/Afgegeben door/issued by/ udstedt af/utstedt av:

pays d'origine/Ursprungsland/paese d'origine/land van oorsprong/country of origin/oprindelsesland/oprinnelsesland:........................... ............. ays de destination/Bestimmungsland/paese destinatario/land van bestm- ming/country of destination/ bestemmelsesland/bestemmelsesland:................

r epond aux caract eristiques suivantes:

folgende Merkmale aufweist:

risponde alle seguenti caratteristiche: ...................... .......

de volgende kenmerken vertoont:

has the following characteristics:

svarer til følgende karakteristika:

har følgende kjennetegn:

Ce produit a une teneur en poids en matieres grasses provenant du lait egale ou superieure a 12 pct. et inferieure å 18 pct.

Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundertteilen.

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 pct. e inferiore a 18 pct.

Dit produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12 pct, doch lager dan 18 pct.

This product has a milkfat content equal to or exceeding 12 pct. and less than 18 pct. by weight.

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt på mindst 12 og højst 18 procent.

Dette produkt har et vektinnhold av melkefett på 12 pct. eller mer, men mindre enn 18 pct.

Il a et e obtenu a partir de fromages dans la fabrication desquels ne sont entres d'autres fromages que l'Emmental ou le Gruyere.

Es ist hergestellt aus Schmelzk ase, zu dessen Erzeugung keine anderen K asesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden.

E stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera.

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental en Gruyere werden verwerkt.

It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Bruyere cheese.

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruy ere.

Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngååt andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruy ere.

avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de f ecule et d epices.

mit Zusatzen von Weisswein, Kirschwasser, St arke und Gew urzen.

con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.

met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.

with added white wine, kirsch, starch and spices.

med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stivelse og krydderier.

tilsatt hvitvin, kirsebærbrennevin (kirsch), plantestivelse og krydder.

Les fromages Emmental ou Gruy ere utilis es dans sa fabrication ont et e fabriqu es dans le pays exportateur.

Die zu seiner Herstellung verwendeten K asesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.

I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricaziones sono stati fabbricati nel paese esportatore.

De voor de bereiding ervan verwerkte Gruy ere en Emmentaler kaassoorten werden in het uitvoerland bereid.

The Emmental and Gruyere cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruy ere-oste er fremstillet i eksportlandet.

Ostesortene Emmentaler eller Gruy ere som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet.

Lieu et date d'emission:

Ausstellungsort und -datum:

Luogo e data d'emissione: ..............................

Plaats en datum van afgifte:

Place and date of issue:

Sted og dato for udstedelsen:

Sted og dato for utstedelsen:

Cachet de l'organisme emetteur: Signature(s):

Stempel der ausstellenden Stelle: Unterschrift(en):

Timbre dell'organismo emittente: Firma(e):

Stempel van het met de afgifte:

belaste bureau: Handtekening(en):

Stamp of issuing body: Signature(s):

Den udstedende myndigheds stempel: Underskrift(er):

Den utstedende instans' stempel: Underskrift(er):

     10. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1617/ 69 af 31. juli 1969

EFT nr. L 212/1 af 25. august 1969

I bilaget suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

     11. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2311/ 69 af 19. november 1969

EFT nr. 295/1 af 24. november 1969

I bilaget suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

Punkt I. 1. i modellen, der er anvendt til bilag I, erstattes med følgende tekst:

     1. Undertegnede ................... (1)

med bopæl (forretningssted) i .......... (2)

stiller hermed ved kautionstoldstedet ........

en selvskyldnerkaution over for kongeriget Belgien, kongeriget Danmark, forbundsrepublikken Tyskland, Den franske Republik, Irland, Den italienske Republik, storhertugdømmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland, indtil et maksimalt beløb af 5000 regningsenheder for hvert sikkerhedsdokument, for beløb, som en hovedforpligtet som følge af overtrædelser, begået under fælles forsendelsesprocedurer, for hvilke undertegnede gennem udstedelse af et sikkerhedsdokument har påtaget sig kaution, kommer til at skylde de nævnte medlemsstater i De europæiske Fællesskaber i told, skatter, importafgifter og andre afgifter som primære og sekundære forpligtelser, omkostninger og tillæg - med undtagelse af bøder eller ordensbøder.'

Tabellen i punkt I. 4. i samme model suppleres ved tilføjelse af fire punkterede linier, henholdsvis 6, 7, 8 og 9.

I bilag II suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

     12. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2312/ 69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/6 af 24. november 1969

I bilaget suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

I overskriften i samme formular tilføjes ordene:

»RECEIPT«

»ANKOMSTBEVlS«

»FREMKOMSTBEVIS«

     13. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2313/ 69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/8 af 24. november 1969

I artikel 5, stk. 3 tilføjes efter ordene »Achteraf afgegeven« følgende tekstangivelse:

»ISSUED RETROACTIVELY«

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

»UTSTEDT A POSTERlORI«

I bilaget suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

     14. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2314/ 69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/13 af 24. november 1969

I bilaget suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

I overskriften i samme formular tilføjes ordene:

»TRANSIT ADVICE NOTE«

»GRÆNSEOVERGANGSATTEST«

»GRENSEPASSERINGSBEVIS«

     15. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2315/ 69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/14 af 24. november 1969

I bilaget suppleres formularhovedet med betegnelserne »EC« og »EF«.

     16. Kommissionsforordning (EØF nr. 2552/ 69 af 17. december 1969

EFT nr. L320/19 af 20. december 1969

I bilag 1 erstattes teksten »ægthedscertifikat-formularen«, hvis udformning fastsættes af Kommissionen, af følgende tekst.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Annexe I - Annexe I - Anhang I - Allegato I - Bijlage I - Bilag I - Vedlegg I

(Front - recto - Vorderseite - recto - recto - forside - forside)

Certificate of Certificat Certificato Certiricaat BOURBON

authenticity d'authenticit e Echtheitszeugnis di autenticit a van echtheid Ægthedscertifikat WHISKEY No...............

Consignor (Name and address)........................................

Exp editeur (Nom et adresse)..........................................

Absender (Name und Adresse).........................................

Speditore (Cognome e indirizzo)........................................

Afzender (Naam en adres).............................................

Afsender (Navn og adresse)............................................

Sender (Navn og adresse)..............................................

Consignee (Name and address).........................................

Destinataire (Nom et adresse)..........................................

Empf anger (Name und Adresse)........................................

Destinatario (Cognome e indirizzo).....................................

Ontbieder (Naam en adres)............................................

Modtager (Navn og adresse)...........................................

Mottaker (Navn og adresse)...........................................

Shipped by S/S - by air...............................................

Exp edi e par bateau - par avion........................................

Verschifft durch M/S - versandt durch Flugzeug.........................

Spedito per nave - con aeroplano......................................

Verscheept per schip - verzonden per vliegtuig ........................

Forsendelsesmåde, skib/fly............................................

Sendt med båt, med fly...............................................

Clearance note No....................................................

D edouanement No...................................................

Zollurkunde Nr.......................................................

Bolletta doganale n...................................................

Uitvoerdocument nr..................................................

Tolddokument nr.....................................................

Tolldokument nr.....................................................

Number of packages Nombre des colis Anzahl der Packst ucke

Numero dei colli

Aantal colli Antal kolli Antall kolli

Serial number & marks Marques & num eros

Zeichen & Nummern Marche e numeri

Merken en nummers

Mærker og numre

Merker og nummer

Quantity-nombre-Anzahl Quantita-Aantal-antal-Antall

Weight-Poids-Gewicht-Peso-Gewicht-Vægt-Vekt

Casks F uts Fasser Fusti Fusten Fade Fat

Bottles Bouteilles Flaschen Bottiglie Flessen Flasker Flasker

gross brut brutto lordo bruto brutto brutto

net net netto netto netto netto netto

Quantity (Litres) Quantit e (Litres)

Menge (Liter) Quantit a (Litri) Hoeveelheid (Liters) Kvantum (liter) Mengde (liter)

Observations Observations

Bemerkungen Osservazioni Opmerkingen Bemærkninger Merknader

(back - verso - R uckseite - verso - verso - bagside - bakside)

The Internal Revenue Service certifies that the above whisky was distilled in the United States at

L'Internal Revenue Service certifie que le whisky Bourbon d ecrit ci-dessus a et e obtenue aux U.S.A.

Der Internal Revenue Service best atigt, dass der obengenannte Bourbon-Whisky in den USA

L'Internal Revenue Service certifica che il wisky Bourbon sopra descritto e stato ottenuto negli

De Internal Revenue Service verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whisky met een

The Internal Revenue Service bekræfter, at forannævnte Bourbon-whisky med en styrke på højst

Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er of grain of which not less than 51 pct.

directement a 160 grader proof (8O grader Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de mo uts

unmittelbar mit einer St arke von h ochstens 160 grader proof (8O grader Gay-Lussac) durch Destillation aus ver U.S.A. direttamente a non pi u di 160 grader proof (8O grader Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti

sterkte van niet meer dan 160 grader proof (8O grader Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-amerika in

160 grader proof (8O grader Gay-Lussac) er fremstillet i USA i een arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret

gang i USA med en styrke på maksimum 160 grader proof (8O grader Gay-Lussac) utelukkende ved destillering av

was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.

ferment es d'un m elange de c ereal es contenant au moins 51 pct. de grains de ma is et qu'il a vieilli pendant gorener Getreide- Maische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen herfermentati di'una miscela di cereali contenente almeno 51 pct. di granturco e che e stato invecchiate per en produktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen

urt af en kornblanding indeholdende mindst 51 pct. majs, og at den er lagret i mindst 2 år i ny, indvendigt

gjæret most av en kornblanding med et maisinnhold på minst 51 pct., og lagret i minst to år i nye ekefat

au moins deux ans en futs de ch ene neufs superficiellement carbonis es.

gestellt wurde und dass er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenf assern gelagert hat. almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.

bestaande uit ten minste 51 gewichtspercenten (pct.) ma is en dat deze whisky gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten.

forkullede egetræsfade.

med karbonisert innside.

Place and date of issuance

Lieu et date d emission

Ort und Datum der Ausstellung

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Sted og dato for udstedelsen

Sted og dato for utstedelsen

Seal of the Internal Revenue Service

Sceau de l'Internal Revenue Service

Stempel des Internal Revenue Service

Timbro dell'Internal Revenue Service

Stempel van het Internal Revenue Service

Internal Revenue Service's stempel

Internal Revenue Service's stempel

U.S. Treasury Department

Internal Revenue Service Officer

     17. Kommissionsforordning (EØF nr. 2588/ 69 af 22. december 1969

EFT nr. L 322/32 af 24. december 1969 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØf) nr. 2631/ 70 af 23. december 1970

EFT nr. L 279/34 af 24. december 1970

- Kommissionsforordning (EØf) nr. 1571/ 71 af 22. juli 1971

EFT nr. L 165 af 23.ju1i 1971

Bilagets tekst erstattes med følgende tekst: »Liste over de luftfartsselskaber, på hvilke fritagelse for sikkerhedsstillelse anvendes:

     1. Aer Lingus Teoranta (Irish Air Lines), Dublin

     2. Aeroflot, Moskwa

     3. Aerolineas Argentinas, Buenos Aires

     4. Aerolinee Itavia, Roma

     5. Aer Turas, Dublin

     6. African Safari Airways, Nairobi

     7. Air Afrique, Abidjan

     8. Air Alg erie (Compagnie g en erale de transports a eriens), Alger

     9. Air Anglia, Norwich

     10. Air Bahama (lnternational), Nassau

     11. Air Canada, Montr eal

     12. Air Ceylon, Colombo

     13. Air France, Paris

     14. Air India, Bombay

     15. Air Inter, Paris

     16. Airlift International, USA

     17. Air Madagascar (Socieete nationale malagache de transports aeriens), Tananarive

     18. Air Senegal (Compagnie seenegalaise de transports aeriens), Dakar

     19. Air Viking, Reykjavik

     20. Air Zaire, Kinshasa

     21. Alaska Airlines, USA

     22. Alia (Royal Jordan Airlines), Amman

     23. Alitalia (Linee Aerec Italiane), Roma

     24. APSA, Lima

     25. Arco, Bermuda

     26. Ariana (Afghan Airlines), Kabul

     27. ATI, Napoli

     28. Aurigny (Channel Islands), Alderney

     29. Austrian Airlines, Wien

     30. Avianca (Aerovias Nacionales de Colombia S.A.), Bogota

     31. Balkan« Bulgarian Airlines, Sofia

     32. Basco' Brothers Air Services Co., Aden

     33. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co., M unchen

     34. B.E.A. (British European Airways Corporation), Ruislip

     35. B.K.S., Air Transport Ltd., London

     36. BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport, London

     37. Britannia, Luton

     38. British Air Ferries, Southend

     39. British lsland Airways, Gatwick Airport, London

     40. British Midland, Castle Donington

     41. British United Airways, Gatwick Airport, London

     42. Caledonian-BUA, Gatwick Airport, London

     43. Cambrian, Rhoose

     44. Canadian pacific - Air, Vancouver

     45. Ceskoslovenske Aerolinie (C.S.A.), praha

     46. Channel Airways, Stansted Airport, London

     47. Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt/ Main

     48. Cyprus Airways, Nicosia

     49. Dan - Air Services Ltd., London

50 Deutsche Lufthansa AG, Koln

     51. Donaldson, Gatwick Airport, London

     52. East African Airways, Corporation, Nairobi

     53. El Al Israel Airlines Ltd., Tel Aviv

     54. Elivie (Societ a ltaliana Esereizio Elicotteri S.p.A), Napoli

     55. Ethiopian Airlines, Addis Abeba

     56. Fairflight, Biggin Hill Airport, London

     57. Finnair, Helsinki

     58. Garuda lndonesian Airways, Djakarta

     59. General Air Nord GmbH, Hamburg

     60. Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH, Frankfurt/Main

     61. Ghana Airways Corporation, Accra

     62. Humber Airways, Hull

     63. Iberia (Lireas Aereas de Espana), Madrid

     64. Icelandis Airlines (Flugfelag), Reykjavik

     65. Interregional-Fluggesellschaft mbH, D usseldorf

     66. Intra Airways, Jersey

     67. Invicta Airways, Manston

     68. Iran National Airlines Corporation, Teheran

     69. Iraqi Airways, Baghdad

     70. Japan Air Lines Co. Ltd., Tokio

     71. JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd

     72. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Den Haag

     73. Kuwait Airway Corporation, Koweit

     74. Laker Airways, Gatwick Airport, London

     75. Libyan Arab Airlines, Tripoli

     76. Lloyd lnternational, Stansted Airport, London

     77. Loftleidir H.F., Reykjavik

     75. Loganair, Glasgow

     79. LOT (polskie Linie Lotnicze), Warszawa

     80. Lufttransport-Unternehmen GmbH, Dusseldorf

     81. Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, Frankfurt/Main-Niederrad

     82. Luxair (Luxembourg Airlines), Luxembourg

     83. Malaysia-Singapore Airlines, Singapore

     84. Malev (Magyar L egikozleked esi V allalat), Budapest

     85. Martinair Holland N.V. (MAC), Amsterdam

     86. MEA (Middle East Airlines Airliban S.A.L.), Beyrouth

     87. Monarch, Luton

     88. National Airlines Inc., Miami

     89. Nigerian Airways, Lagos

     90. NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij), Amsterdam

     91. (Fred) Olsen, Oslo

     92. Olympic Airways, Athenai

     93. Ontario World Air, Toronto

     94. Pacific Western, Vancouver

     95. Pakistan International Airlines Corporation, Karachi

     96. Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co., M unchen

     97. Pan American World Airways Inc., New York

     98. Quantas Airways Ltd., Sydney

     99. Rousseau Aviation, Dinard

     100. Royal Air Maroc, Casablanca

     101. SAA (South African Airways), Johannesburg

     102. Sabena - Belgian World Airlines, Bruxelles - Brussel

     103. SAM (Societ a Aerea Mediterranea), Roma

     104. SAS (Scandinavian Airlines System), Stockholm

     105. Saturn, Oakland

     106. Saudi Arabian Airlines, Jeddah

     107. Seabord World Airlines Inc., New York

1O8. Sierra Leone Airways, Freetown

     109. Skyways Coach Air, Ashford

     110. Southern Air Transport, Miami

     111. South-West Aviation Ltd., Exeter

     112. Spantax SA, Madrid

     113. Strathallan, Perth

     114. Sudan Airways, Khartoum

     115. Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd.), Zurich

     116. Syrian Arab Airlines, Damascus

     117. TAP (Transportes Aereos Portugueses SARL), Lisboa

     118. Tarom (Rumanian Air Transport), Bucuresti

     119. TF - Transport Flug GmbH & Co., Frankfurt/Main

     120. Tradewinds, Gatwick Airport, London

     121. Transavia (Holland N.V.), Amsterdam

     122. Trans-Mediterranean Airways, Beyrouth

     123. Transmeridian, Stansted Airport, London

     124. Trans-Union, Paris

     125. Tunis Air, Tunis

     126. Turk Hava Yollari Anonim Ortalligi, Istanbul

     127. TWA (Trans World Airlines Inc.), New York

     128. United Arab Airlines, Heliopolis

     129. UTA (Union de Transports Aeriens), Paris

     130. VARIG (Empreza Viacao Aerea Riograndese), Rio de Janeiro

     131. VIASA (Venezolana International de Aviacion S.A.), Caracas

     132. Zambia Airways, Lusaka

     18. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1570/ 70 af 3. april 1970

EFT nr. L 171/10 af 4. august 1970 Artikel 1, litra b, erstattes af følgende tekst:

 • »b) ved handelscentrum: et af de følgende centre:

- for Tyskland: K oln, Frankfurt, Hamburg og Munchen:

- for Danmark: København:

- for Frankrig: Dieppe, le Havre, Marseille, Paris-Rungis, Perpignan og Rouen:

- for Irland: Dublin:

- for Italien: Milano:

- for Norge: Oslo:

- for Nederlandene: Rotterdam:

- for Det forenede Kongerige: London, Liverpool, Hull og Glasgow:

- for Den økononiiske Union for Belgien og Luxembourg: Antwerpen og Bruxelles.«

Artikel 4, stk. 2 erstattes af følgende tekst:

     2. Middelprisen frit grænse, ufortoldet, konstateres på basis af bruttoprovenuet af handler mellem importørerne og grossisterne. I handelscentrerne Paris-Rungis, Milano, London, Oslo og København er der imidlertid grund til at regne med priserne på det handelsled, som varerne hyppigst sælges på i disse handelscentrer.

Bruttoprovenuet af disse salg reduceres med:

- en prismargen på 15 pct. for Paris-Rungis,

Milano, London, Oslo og København og på 6 pct. for de øvrige handelscentrer:

- transportomkostningerne inden for Fællesskabet:

- et enhedsbeløb på 2,5 regningsenheder for de øvrige omkostninger, der ikke skal medregnes i toldværdien:

- de toldafgifter og skatter, der ikke skal medregnes i toldværdien.'

     19. Kommissionsforordning (EØF) nr. 304/71 af 11. februar 1971

EFT nr. L 35/31 af 12. februar 1971

Artikel 5 erstattes af følgende tekst:

»Banerne danner omsorg for, at de transporter, der udføres efter den fælles forsendelsesprocedure, mærkes med sedler med påtryk »Douane/ Zoll/ Dogana/ Customs/ Told/ Toll«. Sedlerne anbringes på fragtbrevet eller ekspresgodsfølgesedlen samt, når der er tale om hele ladninger, på banevognen og i øvrigt på de pågældende kolli.'

     20. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1279/ 71 af 17. juni 1971

EFT nr. L 133/32 af 19. juni 1971

Artikel 2 erstattes af følgende tekst:

»Ekspederes de i artikel 1, stk. 1, nævnte varer efter den fælles forsendelsesprocedure, forsyner den hovedforpligtede forsendelsesangivelsen med en af nedenstående påtegninger i rubrikken »varebetegnelse«:

- Sortie de la Communaut e soumise a des restrictions.

Ausgang aus der Gemeinschaft Beschr ankungen unterworfen.

Uscita dalla Comunit a assoggettata a restrizioni.

Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderwoi-pen.

Export from the Community subject to restrictions.

Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner.

Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner.

- Sortie de la Communaut e soumise a imposition.

Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen.

Uscita dalla Comunit a assoggettata a tassazione.

Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen.

Export from the Community subject to duty.

Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling.

Utførsel fra Fellesskapet avgiftspliktig.

     21. Kommissionsbeslutning 64/503/EØF af 30. juli 1964

EFT nr. L 137/2293 af 28. august 1964

I bilaget suppleres hovedet på formularen D. D. 5. med betegnelserne »EC« og »EF«.

I overskriften i samme formular tilføjes ordene:

»MOVEMENT CERTIFICATE«

»GODSTRANSPORTBEVIS«

     22. Kommissionsbeslutning 70/41/EØF af 19. december 1969

EFT nr. L 13/13 af 19. januar 1970

I bilaget suppleres første side i formularen D. D. 3 med betegnelserne »EC« og »EF«.

på første side i samme formular tilføjes ordene:

»MOVEMENT CERTIFICATE«

»GODSTRANSPORTBEVIS«

     23. Rådsdirektiv nr. 68/312/EØF af 30. juli 1968

EFT nr. L 194/13 af 6. august 1968

Bilaget suppleres som følger:

     6. Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland

- Transit sheds (section 17 of the Customs & Excise Act 1952, as amended by section 10 of the Finance Act 1966)

     7. Irland

- Transit sheds

(Customs Code vol. II)

- Transit depots

(Section 16, Finance Act 1967)

     8. Kongeriget Norge

- Pakkhus og opplagssteder (Tolloven, §§ 45-55)»

     24. Rådsdirektiv nr. 69/73/EØF af 4. marts 1969

EFT nr. L 58/1 af 8. marts 1969

I artikel 28, stk. 2, erstattes ordet »tolv« af ordet »treogfyrre«.

     25. Rådsdirerctiv nr. 69/74/EØF af 4. marts 1969

EFT nr. L 58/7 af 8. marts 1969

Bilaget suppleres som følger:

     7. Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland

- Private bonded warehouses

- General bonded warehouses

(Customs & Excise Act 1952, part III)

     8. Irland

- Approved warehouses

(Customs Consolidation Act 1876, Section 12)

     9. Kongeriget Norge

- Transittopplag

(Tolloven, §§ 48-55)»

     26. Rådsdirektiv nr. 69/75/EØF af 4. marts 1969

EFT nr. L 58/11 af 8. marts 1969

Bilaget suppleres som følger:.

     6. Irland Shannon Customs-Free Airport

(Customs-Free Airport Act 1947)

     7. Kongeriget Danmark

Frihavne

(Toldloven, Kapitel 9)

     8. Kongeriget Norge

Frilagre

(Tolloven, §§ 45-55)»

II. Landbrug

A. Generelle forhold

I de følgende retsakter erstattes ordet »tolv« af ordet »tre og fyrre« i de anførte artikler.

     1. Forordning nr. 23

EFT nr. 30/965 af 20. april 1962 artikel 13, stk. 2

     2. Forordning nr. 24

EFT nr. 30/989 af 20. april 1962 artikel 7, stk. 2

     3. Rådsforordning (EØF) nr. 17/64 af 5. februar 1964

EFT nr. 34/586 af 27. februar 1964 artikel 26, stk. 2

     4. Rådsforordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965

EFT nr. 109/1859 af 23. juni 1965 artikel 19, stk. 2

     5. Rådsforordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966

EFT nr. 172/3025 af 30. september 1966 artikel 38, stk. 2

     6. Rådsforordning (EØF) nr. 120/67 af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2269 af 19. juni 1967 artikel 26, stk. 2

     7. Rådsforordning nr. 121/67/EØF af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2283 af 19.juni 1967 artikel 24, stk. 2

     8. Rådsforordning nr. 122/67/EØF af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2293 af 19.juni 1967 artikel 17, stk. 2

     9. Rådsforordning nr. 123/67/EØF af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2301 af 19. juni 1967 artikel 17, stk. 2

     10. Rådsforordning nr. 359/67/EØF af 23. juli 1967

EFT nr. 174/1 af 31. juli 1967 artikel 26, stk. 2

     11. Rådsforordning nr. 1009/67/EØF af 18. december 1967

EFT nr. 308/1 af 18. december 1967 artikel 40, stk. 2

     12. Rådsforordning (EØF) nr. 234/68 af 27. februar 1968

EFT nr. L 55/1 af 2. marts 1968 artikel 14, stk. 2

     13. Rådsforordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968

EFT nr. L 148/13 af 28. juni 1968 artikel 30, stk. 2

     14. Rådsforordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968

EFT nr. L 148/24 af 28. juni 1968 artikel 27, stk. 2

     15. Rådsforordning (EØF) nr. 865/68 af 28. juni 1968

EFT nr. L 153/8 af 1. juli 1968 artikel 15, stk. 2

     16. Rådsforordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970

EFT nr. L 94/1 af 28. april 1970 artikel 17, stk. 2

     17. Rådsforordning (EØF) nr. 729/70 af 21. april 1970

EFT nr. L 94/13 af 28. april 1970 artikel 13, stk. 2

     18. Rådsforordning (EØF) nr. 1308/70 af 29. juni 1970

EFT nr. L 146/1 af 4. juli 1970 artikel 12, stk. 2

     19. Rådsforordning (EØF) nr. 2142/70 af 20. oktober 1970

EFT nr. L 236/5 af 27. oktober 1970 artikel 29, stk. 2

     20. Rådsforordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 175/1 af 4. august 1971 artikel 20, stk. 2

     21. Rådsforordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971

EFT nr. L 246/1 af 5. november 1971 artikel 11, stk. 2

     22. Rådsdirektiv af 23. oktober 1962

EFT nr. 1 15/2645 af 11. november 1962

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 70/358/EØF af 13. juli 1970

EFT nr. L 157/36 af 18. juli 1970 artikel 11 a, stk. 2

     23. Rådsdirektiv nr. 64/54/EØF af 5. november 1963

EFT nr. 12/161 af 27. januar 1964 ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 70/359/EØF af 13. juli 1970

EFT nr. L 157/38 af 18. juli 1970 artikel 8 a, stk. 2

     24. Rådsdirektiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964

EFT nr. L 121/1977 af 29. juli 1964 ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 7l/285/EØF af 19. juli 1971

EFT nr. L 179/1 af 9. august 1971 artikel 12, stk. 3

     25. Rådsdirektiv nr. 64/433/EØF af 26. juni 1964

EFT nr. 121/2012 af 29. juli 1964 ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 69/349/EØF af 6. oktober 1969

EFT nr. L 239/42 af 30. oktober 1969 artikel 9 a, stk. 3

     26. Rådsdirektiv nr. 66/400/EØF af 14. juni 1966

EFT nr. 125/2290 af 11. juli 1966 artikel 21, stk. 3

     27. Rådsdirektiv nr. 66/401/EØF af 14. juni 1966

EFT nr. 125/2298 af 11. juli 1966 artikel 21, stk. 3

28.Rådsdirektiv nr. 66/402/EØF af 14. juni 1966

EFT nr. 125/2309 af 11. juli 1966 artikel 21, stk. 3

     29. Rådsdirektiv nr. 66/403/EØF af 14. juni 1966

EFT nr. 125/2320 af 11. juli 1966 artikel 19, stk. 3

     30. Rådsdirektiv nr. 66/404/EØF af 14. juni 1966

EFT nr. 125/2326 af 11. juli 1966 artikel 17, stk. 3

     31. Rådsdirektiv nr. 68/l93/EØF af 9. april 1968

EFT nr. 93/15 af 17. april 1968 artikel 17. stk. 3

     32. Rådsdirektiv nr. 69/208/EØF af 30. juni 1969

EFT nr. L. 169/3 af 10. juli 1969 artikel 20. stk. 3

     33. Rådsdirekriv nr. 70/357/EØF af 13. juli 1970

EFT nr. L 157/31 af 18. juli 1970 artikel 6, stk. 2

     34. Rådsdirektiv nr. 70/373/EØF af 20. juli 1970

EFT nr. L 170/2 af 3. august 1970 artikel 3, stk. 2

     35. Rådsdirektiv nr. 70/457/EØF af 29. september 1970

EFT nr. L 225/1 af 12. oktober 1970 artikel 23, stk. 3

     36. Rådsdirektiv nr. 70/458/EØF af 29. september 1970

EFT nr. L 225/7 af 12. oktober 1970 artikel 40, stk. 3

     37. Rådsdirektiv nr. 71/118/EØF af 15. februar 1971

EFT nr. L 55/23 af 8. marts 1971 artikel 12, stk. 3

     38. Rådsdirektiv nr. 71/161/EØF af 30. marts 1971

EFT nr. L 87/14 af 17. april 1971 artikel 18, stk. 3

B. De fælles markedsordninger

 • A) Frugt og grønsager

     1. Rådsforordning nr. 158/66/EØF af 25. oktober 1966

EFT nr. 192/3282 af 27. oktober 1966 ændret ved:

- Rådsforordning nr. 1040/67/EØF af 21. december 1967

EFT nr. 314/7 af 23. december 1967

- Rådsforordning (EØF) nr. 161/69 af 28. januar 1969

EFT nr. L 23/1 af 30. januar 1969

- Rådsforordning (EØF) nr. 2516/69 af 9. december 1969

EFT nr. L318/14 af 18. december 1969

- Rådsforordning (EØF) nr. 2423/70 af 30. november 1970

EFT nr. 261/1 af 2. december 1970

I artikel 2, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»De supplerende kvalitetsklasser for blomkål, tomater, æbler og pærer, ferskner, citrusfrugter, spisedruer, hovedsalat, kruset endivie, bredbladet endivie, løg, cikoriesalat, kirsebær, jordbær, asparges og agurker kan dog gøres anvendelige indtil 31. december 1977.«

     2. Kommissionsforordning (EØF) nr. 193/70 af 2. februar 1970

EFT nr. L 26/6 af 3. februar 1970 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 304/70 af 19. februar 1970

EFT nr. L 40/24 af 20. februar 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 344/70

af 25. februar 1970

EFT nr. L 46/1 af 27. februar 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2509/70

af 1. december 1970

EFT nr. L 269/10 af 12. december 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 282/71

af 9. februar 1971

EFT nr. L 33/13 af 10. februar 1971

I artikel 9, stk. 3, tilføjes følgende versioner:

»goods to be put on the market in ....... (1)

by............ (2)»

»varer bestemt til forbrug i ............ (1)

»varer bestemt til forbruk i ............ (1)

     3. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1559/70 af 31. juli 1970

EFT nr. L 169/55 af 1. august 1970

I artikel 10, stk. 2, 2. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»intended for processing into animal feedingstuffs under Article 7 (b) of Regulation No 159/66/EEC«

»bestemt til omdannelse til kvægfoder i overensstemmelse med artikel 7, litra b, i forordning nr. 159/66/EØF«

»bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr. 159/66/ EØF«

     4. Kommissionsforodrning (EØF) nr. 1562/70 af 31.ju1i 1970

EFT nr. L 169/67 af 1. august 1970

»artikel 10, stk. 2, 2. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»intended for distillation under Article 7 (b) of Regulation No 159/66/EEC«

»bestemt til destillering i overensstemmelse med artikel 7, litra b, i forordning nr. 159/66/EØF«

»bestemt til destillering i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr. 159/66/EØF«

 • B) Vin

     1. Kommissionsforordning nr. 143/62/EØF af 1. december 1962

EFT nr. 127/2789 af 1. december 1962 ændret ved:

- Kommissionsforordning nr. 26/64/EØF af 28. februar 1964

EFT nr. 48/753 af 19. marts 1964

I artikel 1 erstattes stk. 1 af følgende tekst:

» Med henblik på oprettelse af den vinmatrikel, der er forudset i artikel 1 i rådsforordning nr. 24 vedrørende gradvis indførelse af en fælles markedsordning for vin, skal enhver fysisk eller juridisk person, der dyrker eller lader dyrke vin i fri luft i en medlemsstat, i hvilken det samlede vinareal i fri luft overstiger 100 hektar, over for den myndighed, der er udpeget af medlemsstaterne, underskrive en erklæring om vindyrkning.«

     2. Kommissionsforordning nr. 26/64/EØF af 28. februar 1964

EFT nr. 48/753 af 19. marts 1964

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 39/68 af 11. januar 1968

EFT nr. L 9/17 af 12. januar 1968

Teksten i artikel 4 bliver stk. 1. Følgende stk. 2 tilføjes:

     2. Bestemmelserne i foregående stykke anvendes ligeledes på vin, der dyrkes i fri luft i en medlemsstat, i hvilken det samlede vinareal i fri luft ikke overstiger 100 hektar.'

     3. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1594/70 af 5. august 1970

EFT nr. L 173/23 af 6. august 1970

I artikel 3 erstattes stk. 2 af følgende tekst: »2. 1 Belgien, Irland, Nederlandene og Det forenede Kongerige må tilsætning af saccharose i vandopløsning kun finde sted for de i forordning (EØF) nr. 816/70, artikel 19, stk. 1, litra a og b, nævnte produkter, der er høstet i eller forarbejdet af druer høstet på arealer beliggende i kommuner eller andre administrative enheder, hvor vin blev dyrket på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden for så vidt angår Belgien og Nederlandene, og på tiltrædelsesdatoen for Irland og Det forenede Kongerige.«

     4. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1698/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 190/4 af 26. august 1970

I artikel 4, stk. 2, tilføjes følgende versioner: »intended for making into wine under Regulation (EEC) No 1698/70 for the production of quality wine psr«

»Bestemt til vinfremstilling i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1698/70 med henblik på produktion af K. V. B. D.«

»Bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning (EØF) nr. 1698/70 med henblikk på produksjon av K. V. B. D.«

     5. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1699/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 190/6 af 26. august 1970

I artikel 2, litra a, underlitra aa, tilføjes følgende versioner:

»not to be made into wine nor to be used in the making of wine«

»ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling«

»ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin«

I artikel 2, litra a, underlitra bb, tilføjes følgende versioner:

»not to be used for the preparation of wine or of beverages intended for direct human comsumption, with the exception of alcohol, potable spirits and piquette, in so far as the making of the latter is authorized by the Member State concerned«

»ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug, med undtagelse af alkohol, brændevin og eftervin, for så vidt fremstillingen af denne sidstnævnte er tilladt i den pågældende medlemsstat«

»ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntat ren alkohol, eau-de-vie, ettervin; den siste forsåvidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat«

I artikel 2, litra a, underlitra cc, tilføjes følgende versioner:

»intended for distillation«

»bestemt til destillering«

»bestemt til destillering«

I artikel 2, litra b, underlitra aa, tilføjes følgende versioner:

»not to be made into wine nor to be used in the making af wine«

»ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling«

»ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin«

I artikel 2, litra b, underlitra bb, tilføjes følgende versioner:

»not to be used for the preparation of wine or beverages intended for direct human comsumption«

»ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug«

»ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker«

I artikel 2, litra b, underlitra cc, tilføjes følgende versioner:

»intended for the production of potable spirits«

»bestemt til fremstilling af brændevin«

»bestemt til produksjon av eau-de-vie«

     6. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1700/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 190/9 af 26. august 1970

I artikel 1, stk. 2, litra a, tilføjes følgende versioner:

»not for direct human consumption in the unaltered state«

»ikke tilladt i denne stand til direkte menneskeligt forbrug«

»ikke tillatt i en tilstand som muliggjør direkte konsum for mennesker«

I artikel 1, stk. 2, litra b, tilføjes følgende versioner:

»not for direct human comsumption«

»ikke tilladt til direkte menneskeligt forbrug«

»ikke tillatt til direkte konsum for mennesker«

 • C) Fedtstoffer

     1. Kommissionsforordning nr. 225/67/EØF af 28.juni 1967

EFT nr. 136/2919 af 30. juni 1967 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1486/69 af 28. juli 1969

EFT nr. L 186/7 af 30. juli 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 458/70 af 11. marts 1970

EFT nr. L 57/10 af 12. marts 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1382/70 af 14. juli 1970

EFT nr. L 154/14 af 15. juli 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1478/71 af 12. juli 1971

EFT nr. L 156/9 af 13.ju1i 1971

Under punkt A i bilaget udgår ordene: »frø hidrørende fra Danmark«

samt den tilsvarende udligningskoefficient:

»0,08«

     2. Kommissionsforordning (EØF) nr. 911/68 af 5. juli 1968

EFT nr. L 158/8 af 6. juli 1968 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1469/68 af 23. september 1968

EFT nr. L 239/1 af 28. september 1968

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 52/69 af 11. januar 1969

EFT nr. L 8/1 af 14. januar 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 474/69 af 13. marts 1969

EFT nr. L 63/21 af 14. marts 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 971/69 af 28. maj 1969

EFT nr. L 127/10 af 29. maj 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1486/69 af 28. juli 1969

EFT nr. 186/7 af 30. juli 1969

- Kommissionsforretning (EØF) nr. 1851/69 af 18. september 1969

EFT nr. L 236/31 af 19. september 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2478/69

af 11. december 1969

EFT nr. L 312/35 af 12. december 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 329/70

af 23. februar 1970

EFT nr. L 43/22 af 24. februar 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1480/71

af 12. juli 1971

EFT nr. L 156/12 af 13. juli 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2193/71

af 13. oktober 1971

EFT nr. L 231/23 af 14. oktober 1971

1 artikel 10, stk. 1, litra b, underlitra aa, tilføjes følgende versioner:

»seeds or mixtures not imported from third

countries or from Greece«

»frø eller blandinger heraf ikke importeret fra tredjelande eller Grækenland«

»frø eller blandinger av frø som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas«

I artikel 10, stk. 1, litra b, underlitra bb, tilføjes følgende versioner:

»seeds or mixtures denatured in accordance with Article 9 of Regulation (EEC) No 911/68«

»frø eller blandinger heraf denatureret i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EØF) nr.911/68«

»frø eller blandinger av frø denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning (EØF) nr. 911/68«

I artikel 10, stk. 1, litra b, underlitra cc, tilføjes følgende versioner:

»seeds recognized as seeds for sowing«

»Frø anerkendt som udsæd«

»frø godkjent som såvare«

 • D) Korn

     1. Rådsforordning nr. 131/67/EØF af 13. juni 1967

EFT nr. 120/2362 af 21. juni 1967 ændret ved:

- Rådsforordning (EØF) nr. 538/68 af 29. april 1968

EFT nr. L 104/1 af 3. maj 1968

- Rådsforordning (EØF) nr. 1205/69 af 26. juni 1969

EFT nr. L 155/6 af 28. juni 1969

I artikel 2 erstattes stk. 2 af følgende tekst:

»Såfremt fragtomkostningerne for transporter ad indre vandveje eller ad søvejen ikke følger af anvendelsen af en tarif, tages der hensyn til det laveste gennemsnit af disse fragter, konstateret i løbet af to måneder, der er valgt ud af de tolv måneder, som går forud for den måned, i hvilken priserne er fastsat.«

     2. Kommissionsforordning nr. 158/67/EØF af 23. juni 1967

EFT nr. 128/2536 af 27. juni 1967

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 478/67 af 23. august 1967

EFT nr. 205/2 af 24. august 1967

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 213/68 af 22. februar 1968

EFT nr. L 47/18 af 23. februar 1968

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 405/69 af 3. marts 1969

EFT nr. L 53/10 af 4. marts 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2204/69 af 5. november 1969

EFT nr. L 279/19 af 6. november 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1637/71 af 28. juli 1971

EFT nr. L 170/20 af 29. juli 1971

I bilaget udgår i de forskellige kolonner:

for så vidt angår blød hvede, angivelserne vedrørende »Storbritannien«

for så vidt angår rug, angivelserne vedrørende »Danmark«

for så vidt angår byg, angivelserne vedrørende »Danmark« og »Storbritannien«

for så vidt angår havre, angivelserne vedrørende »Danmark« og »Storbritannien«

 • E) Æg

     1. Rådsforordning nr. 129/63/EØF af 12. december 1963

EFT nr. 185/2938 af 19. december 1963 ændret ved:

- Rådsforordning nr. 122/67/EØF af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2293 af 19. juni 1967

- Rådsforordning nr. 123/67/EØF af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2301 af 19. juni 1967

I artikel 1, stk. 1, litra a, tilføjes følgende versioner:

»for hatching«

»rugeæg«

»rugeegg«

     2. Kommissionsforordning (EØF) nr. 95/69 af 17. januar 1969

EFT nr. L 13/13 af 18. januar 1969 nederlandsk version ændret ved:

- Forordning (EØF) nr. 927/69 af 26. maj 1969

EFT nr. L 120/6 af 21. maj 1969

I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende medlemsstater og tilsvarende kendingstal:

 

 Danmark 7 

 Irland 8 

 Norge  9 

Det forenede Kongerige 10

 • F) Svinekød

Rådsforordning nr. 2108/70 af 20. oktober 1970

EFT nr. L 234/1 af 23. oktober 1970

I bilag I ændres i anden kolonne »kropvægt« i tredje kolonne »spæktykkelse« i overensstemmelse med følgende tabel:

 

               kropvægt         spæktykkelse 

               kilogram         millimeter 

 under klasse EAA tilføjes:  50 indtil mindre end 60 til og med 15 

                   (resten uændret) 

 under klasse I A tilføjes:  50 indtil mindre end 60 til og med 18 

                   (resten uændret) 

 under klasse II A tilføjes: 50 indtil mindre end 6  til og med 22 

                   (resten uændret) 

 under klasse III A tilføjes: 50 indtil mindre end 60 til og med 27 

                   (resten uændret) 

 • G) Ris

     1. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2085/68 af 20. december 1968

EFT nr. L 307/11 af 21. december 1968

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 316/70 af 20. februar 1970

EFT nr. L 41/14 af 21. februar 1970

I artikel 4, anden tankestreg, tilføjes følgende versioner:

»intended for the manufacture of starch, of »quellmehl« or for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2085/68'

»bestemt til fremstilling af stivelse, kvældemel eller til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2085/68«

»bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2085/68«

     2. Kommissionsforordning (EØF) nr. 559/68 af 6. maj 1968

EFT nr. L 106/6 af 7. maj 1968

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 316/70 af 20. februar 1970

EFT nr. L 41/14 af 21. februar 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1607/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/16 af 27. juli 1971

I artikel 2, stk. 2, anden tankestreg, tilføjes følgende versioner:

»intended for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 559/68«

»bestemt til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 559/68«

»bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 559/68«

 • H) Sukker

     1. Rådsforordning nr. 1009/67/EØF af 18. december 1967 om den fælles markedsordning for sukker

EFT nr. 308/1 af 18. december 1967

ændret ved:

- Rådsforordning (EØF) nr. 2100/68 af 20. december 1968

EFT nr. L 309/4 af 24. december 1968

- Rådsforordning (EØF) nr. 1393/69 af 17. juli 1969

EFT nr. L 179/1 af 21. juli 1969

- Rådsforordning (EØF) nr. 2485/69 af 9. december 1969

EFT nr. L 314/6 af 15. december 1969

- Rådsforordning (EØF) nr. 853/70 af 12. maj 1970

EFT nr. L 103/2 af 13. maj 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 1253/70 af 29. juni 1970

EFT nr. L 143/1 af 1.ju1i 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 1060/71 af 25. maj 1971

EFT nr. L 115/16 af 27. maj 1971

I artikel 23, stk. 1, 1. afsnit, tilføjes følgende sætning:

»De nye medlemsstater kan dog i stedet for den årlige gennemsnitsproduktion af sukker i produktionsårene 1961/1962 - 1965/1966 benytte produktionen i årene 1965/1966 - 1969/ 1970.«

Teksten i artikel 23, stk. 1, 2. afsnit, erstattes af følgende tekst:

»Basiskvoten er for:

 

 Danmark.... 290.000 »tons hvidt sukker« 

 Tyskland ............... 1.750.000 

 Frankrig................ 2.400.000 

 Irland .................  150.000 

 Italien................. 1.230.000 

 Nederlandene............  550.000 

 B.L.Ø.U.................  550.000 

 Det forenede Kongerige... 900.000' 

I artikel 24, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Den koefficient, der skal anvendes i Det forenende Kongerige for beregningen af den maksimale kvota, fastsættes dog for perioden indtil udgangen af produktionsåret for sukker 1974/1975 til 1,0.«

Teksten i artikel 26, stk. 2, 1. afsnit, erstattes af følgende tekst:

»Dette kvantum svarer til det forventede forbrug til menneskeføde, udtrykt i kvantum hvidt sukker, i Fællesskabet for det produktionsår for sukker, som det er fastsat for, reduceret med det kvantum hvidt sukker, der kan importeres under den ordning, der er fastlagt i protokol nr. 17 om import i Det forenede Kongerige af sukker hidrørende fra de af Commonwealth-aftalen vedrørende sukker omfattede eksporterende lande og territorier.«

En artikel 33 a med følgende ordlyd tilføjes:

»Artikel 33 a

     1. De nye medlemsstater foretager en optælling af de sukkerlagre, der findes på deres område, og som er frit omsættelige på tidspunktet for iværksættelse af denne forordning.

     2. For hver ny medlemsstat fastsættes et kvantum sukker, der kan betragtes som repræsenterende et normallager på det i stk. 1 nævnte tidspunkt.

Dette kvantum fastsættes under hensyn til

 • a) et normalt arbejdslager,
 • b) det forventede forbrug i vedkommende medlemsstat indtil den nye sukkerroehøsts begyndelse,
 • c) forsyningssituationen på grundlag af den indenlandske produktion samt import og eksport i denne medlemsstat.

     3. Dersom de kvanta, der er konstateret inden for rammerne af den i stk. 1 nævnte optælling, overstiger det i stk. 2, 1. afsnit omhandlede kvantum, træffes de nødvendige foranstaltninger til undgåelse af sådanne økonomkske byrder for Fællesskabet, som afsætningen af et kvantum svarende til det overskydende kvantum kan medføre.

     4. De nærmere bestemmelser for anvendelsen af denne artikel vedtages i henhold til den i artikel 40 fastsatte fremgangsmåde.«

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 1027/67 af 21. december 1967.

EFT nr. 313/2 af 22. december 1967

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For de nye medlemsstater anvendes denne bestemmelse for det første produktionsår for sukker efter tiltrædelsesdatoen.«

I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For de nye medlemsstater anvendes denne bestemmelse for det første produktionsår for sukker efter tiltrædelsesdatoen.«

     3. Rådsforordning (EØF) nr. 206/68 af 20. februar 1968

EFT nr. L 47/1 af 23. februar 1968

Efter artikel 8 tilføjes følgende artikel 8 a)

»Artikel 8 a

For de nye medlemsstater erstattes sætningsleddet:

- »produktionsåret 1967/1968« anført i artikel 4, stk. 2, i artikel 5, stk. 2, i artikel 6, stk. 2, og i artikel 10, stk. 2, af:

»produktionsåret 1972/1973«;

- »inden produktionsåret for sukker 1968/ 1969« anført i artikel 5, stk. 3 og i artikel 8,

litra d, af:

»inden produktionsåret 1973/74«.

I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

     4. Såfremt sukkerroerne i en ny medlemsstat leveres franko sukkerfabrik, skal kontrakten dog indebære fabrikantens deltagelse i transportomkostningerne og fastsætte procenten eller beløbene herfor.'

     4. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2061/69 af 20. oktober 1969

EFT nr. L 263/19 af 21. oktober 1969

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 267/70 af 12. februar 1970

EFT nr. L 35/25 af 13. februar 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1068/70 af 5. juni 1970

EFT nr. L 123/10 af 6. juni 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 772/71 af 14. april 1971

EFT nr.L 85/18 af 15. april 1971

I artikel 16, stk. 2, tilføjes følgende versioner:

»intended for denaturing by one of the processes set out in the Annex to Regulation (EEC) No 2061/69 and approved by the Member State of destination«

»bestemt til denaturering efter en af de fremgangsmåder, der er fastsat i bilaget til forordning (EØF) nr. 2061/69 og tilladt af den modtagende medlemsstat«

»bestemt til å denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager«

I artikel 21, stk. 1, tilføjes følgende versioner:

»denatured sugar«

»denatureret sukker«

»denaturert sukker«

     5. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1734/70 af 26. august 1970

EFT nr. L 191/30 af 27. august 1970 ændret ved:.

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2462/70 af 4. december 1970

EFT nr. L 264/16 af 5. december 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1739/71 af 6. august 1971

EFT nr. L 178/15 af 7. august 1971

I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

     3. 1 den periode, hvor i Irland og Det forenede Kongerige den såkaldte sommertid ikke anvendes, anses de i foregående stykker fastsatte tidsfrister i disse medlemsstater som fremrykket med en time.'

     6. Kommissionsforordning (EØF) nr. 258/71 af 4. februar 1971

EFT nr. L 29/29 af 5. februar 1971 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2164/71 af 8. oktober 1971

EFT nr. L 228/71 af 9. oktober 1971

I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

     5. I den periode, hvor i Irland og Det forenede Kongerige den såkaldte sommertid ikke anvendes, anses de i foregående stykker fastsatte tidsfrister i disse medlemsstater som fremrykket med en time.'

 • I) Mejeriprodukter

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 823/68 af 28. juni 1968

EFT nr. L 151/3 af 30. juni 1968 ændret ved:

- Rådsforordning (EØF) nr. 2197/69 af 28. oktober 1969

EFT nr. L 279/3 af 6. november 1969

- Rådsforordning (EØF) nr. 2307/70 af 10. november 1970

EFT nr. L 249/13 af 17. november 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 668/71 af 30. marts 1971

EFT nr. L 77/1 af 1. april 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 1578/71 af 19.

juli 1971

EFT nr. L 166/1 af 24. juli 1971

I bilag 11, i underpositionen 04.04, punkt E 1 b) 2, i den fælles toldtarif, udgår følgende betegnelser:

»Havarti, Esrom«

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 987/68 af 15. juli 1968

EFT nr. L 169/6 af 18. juli 1968 Artikel 1, litra a, erstattes af følgende tekst:

 • »a) mælk:

Produktet fra malkning af en eller flere køer eller geder, til hvilket intet er tilsat, og som højest har været genstand for en delvis skumning;»

     3. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1053/68 af 23. juli 1968

EFT nr. L 179/17 af 25.juli 1968 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 196/69 af 31.januar1969

EFT nr. L 26/28 af 1. februar 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2605/70 af 22. december 1970

EFT nr. L 278/17 af 23. december 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2369/71 af 4. november 1971

EFT nr. L 246/27 af 5. november 1971

I titlen i anden model til certifikat udgår følgende betegnelser:

»Havarti eller Esrom«

     4. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1054/68 af 23. juli 1968

EFT nr. L 179/25 af 25. juli 1968 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 196/69 af 31. januar 1969

EFT nr. L 26/28 af 1. februar 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2262/69 af 13. november 1969

EFT nr. L 286/25 af 14. november 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2632/69 af 29. december 1969

EFT nr. L 327/21 af 30. december 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1183/70 af 24. juni 1970

EFT nr. L 138/13 af 25.juni 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 50/71 af 12. januar 1971

EFT nr. L 10/9 af 13.januar 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 375/71 af 22. februar 1971

EFT nr. L 44/9 af 23. februar 1971 - Kommissionsforordning (EØF) nr. 1106/71 af 28. maj 1971

EFT nr. L 177/13 af 29. maj 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1660/71 af28.ju1i 1971

EFT nr. L 172/16 af 31.juli 1971

I tredje »betragtning« udgår følgende stykke: »Danmark: »

- »Mejeribrugets Osteeksportudvalg« i Århus, for Havarti henhørende under underposition 04.04 E 1 b) 2:»

I bilaget udgår rubrikken »Danmark«

samt de tilsvarende angivelser i de forskellige kolonner.

     5. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1098/68 af 27. juli 1968

EFT nr. L 184/10 af 29. juli 1968 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 412/69 af 4. marts 1969

EFT nr. L 54/9 af 5. marts 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 849/69 af 7. maj 1969

EFT nr. L 109/7 af 8. maj 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1353/69 af 15. juli 1969

EFT nr. L 174/10 af 16. juli 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 951/71 af 7. maj 1971

EFT nr. L 103/10 af 8. maj 1971

I bilaget,

- udgår under rubrikken zone E teksten »Det forenede Kongeriges territorium... » indtil »... med undtagelse af Gibraltar«:

- bliver zone F til zone E.

     6. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1106/68 af 27. juli 1968

EFT nr. L 184/26 af 29. juli 1968 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2044/69 af 17. oktober 1969

EFT nr. L 262/9 af 18. oktober 1969 - Kommissionsforordning (EØF) nr. 332/70 af 23. februar 1970

EFT nr. L 44/1 af 25. februar 1970 - Kommissionsforordning (EØF) nr. 2026/71

af 21. september 1971

EFT nr. L 214/9 af 22. september 1971

I artikel 7, stk. 2, 2. afsnit tilføjes følgende versioner.:

»intended for denaturing or processing in accordance with Regulation (EEC) No 1106/68«

»bestemt til at underkastes kontrol med henblik på denaturering eller forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1106/68«

»bestemt til å kontrolleres med sikte på denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning (EØF) nr. 1106/68«

     7. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1324/68 af 29. august 1968

EFT nr. 215/25 af 30. august 1968

Bilag I i forordningen erstattes af følgende bilag:

 

 Underpositioner, der 

 er opført i bilag II      Produkter 

 i forordning (EØF) 

 nr. 823/68 

 04.04 E 1 b) 2         Tilsit 

 ex 04.04 E 1 b) 3 

         Butterkase 

                Danbo 

                Edam 

                Elbo 

                Esrom 

                Fontal 

                Fontina 

                Fynbo 

                Galantine 

                Gouda 

                Havarti 

                Italico 

                Jarlsberg 

                Maribo 

                Molbo 

                Mimolette 

                Norvegia 

                Samsø 

                St. Paulin 

                Tybo 

                Andre oste med et vægtindhold af 

                fedt i tørstoffet på 30 pct. eller 

                derover og med et vægtindhold af 

                vand i den fedtfri masse på over 

                52 pct. til og med 67 pct. 

     8. Kommissionsforordning (EØF) nr. 685/69 af 14. april 1969

EFT nr. L 90/12 af 15. april 1969

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 880/69 af 12. maj 1969

EFT nr.L 114/11 af 13.maj 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1064/69 af 10. juni 1969

EFT nr. L 139/13 af 11.juni 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1273/69 af 2. juli 1969

EFT nr. L 161/9 af 3.ju1i 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 332/70 af 23. februar 1970

EFT nr. L 44/1 af 25. februar 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 603/70 af 31. marts 1970

EFT nr. L 72/62 af 1. april 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 757/70 af 24. april 1970

EFT nr. L 91/31 af 25. april 1970

- Kommmssionsforordning (EØF) nr 878/70 af 14. maj 1970

EFT nr. L 105/24 af 15. maj 1970

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 606/71 af 23. maj 1971

EFT nr. L 70/16 af 24. marts 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1179/71 af 4. juni 1971

EFT nr. L 123/18 af 5.juni 1971

Teksten i artikel 3 erstattes af følgende tekst:

     1. Smørret er fremstillet i mejerier, der råder over egnede tekniske anlæg:

 • a) af pasteuriseret syrnet fløde og
 • b) under forhold, der muliggør fremstilling af smør med god holdbarhed.

     2. Interventionsorganerne i medlemsstater, i hvilke produktionen af smør af usyrnet pasteuriseret fløde andrager mindst 65 pct. af den samlede smørproduktion, køber dog ligeledes smør fremstillet af usyrnet fløde.'

I artikel 18, stk. 1, litra b, tilføjes følgende versioner:

»Butter for intervention«

»Interventionssmør«

»Smør fra intervensjonslagre«

I artikel 19, stk. 2, 2. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»for processing in accordance with Regulation (EEC) No 685/69«

»bestemt til forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 685/69«

»bestemt til bearbeiding i henhold til forordning (EØF) nr. 685/69«

     9. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2683/70 af 29. december 1970

EFT nr. L 285/36 af 31. december 1970 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 994/71 af 13. maj 1971

EFT nr. L 108/24 af 14. maj 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1638/71 af 28. juli 1971

EFT nr. L 170/23 af 29. juli 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2369/71 af 4. november 1971

EFT nr. L 246/27 af 5. november 1971

I bilaget udgår angivelserne:

»ex 04.03«,

»Smør, med et vægtindhold af fedt på 99,5 pct. eller derunder« og

»zone E«

     10. Kommissionsforordning (EØF) nr. 757/71 af 7. april 1971

EFT nr. L 83/53 af 8. april 1971 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1189/71 af 7. juni 1971

EFT nr. L 124/15 af 8. juni 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1549/71 af 20. juli 1971

EFT nr. L 163/62 af 21.ju1i 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1688/71 af 30. juli 1971

EFT nr. L 174/1 af 3. august 1971

I artikel 3, stk. 2, tilføjes folgende versioner:

»Exported from the Community subject to payment of the amount laid down in Regulation (EEC) No 757/71«

»Udførsel fra Fællesskabet undergivet opkrævning af det beløb, der er omhandlet i forordning (EØF) nr. 757/71«

»Utførsel fra Fellesskapet hvor beløpet nevnt i forordning (EØF) nr. 757/71«

     11. Rådsforordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971

EFT nr. L 148/4 af 3. juli 1971

rettet ved:

- Rettelse til rådsforordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971

EFT nr. L 188/24 af 20. august 1971

- Rettelse til rådsforordning (EØF) nr. 1411/71 af 29.juni 1971

EFT nr. L 233/12 af 16. oktober 1971

I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

»1 a. Medlemsstaterne kan træffe bestemmelse om en yderligere kategori af sødmælk med et fedtindhold fastsat af dem til mindst 3,8 pct.«

 • J) Oksekød

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968

EFT nr. L 148/24 af 28. juni 1968

ændret ved:

- Rådsforordning (EØF) nr. 1253/70 af 20. juni 1970

EFT nr. L 143/1 af 1.ju1i 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 1261/71 af 15. juni 1971

EFT nr. L 132/1 af 18. juni 1971

Artikel 10 erstattes af følgende artikel:

»Artikel 10

     1. For kalve og voksent kvæg fastsættes der en importpris, der for hvert af disse produkter beregnes på grundlag af tilbudspriserne franko Fællesskabets grænse under hensyn til de mest repræsentative købsmuligheder med hensyn til kvalitet og kvantitet og til markedsudviklingen for disse produkter.

Denne importpris fastsættes ud fra de prisoplysninger, der er til rådighed for kalve, voksent kvæg eller en af de varer. der er anført i bilagets afdeling a) under positionerne 02.01 A IIa) Ia) eller 02 01 A II a) I bb), idet prisoplysningerne for sidstnævnte produkters vedkommende omregnes til tilbudspriser for kalve og voksent kvæg.

     2. Dersom eksport af et eller flere tredjelande af levende dyr eller af fersk og kølet kød deraf sker til unormalt lave priser, der ligger under de øvrige tredjelandes tilbudspriser, fastsættes der for import fra disse tredjelande en særlig importpris for kalve og voksent kvæg.

     3. Såfremt en eller flere importpriser for kalve eller voksent kvæg, forhøjet med toldincidensen, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen mellem orienteringsprisen og den pågældende importpris forhøjet med denne incidens, ved en importafgift, der opkræves ved import i Fællesskabet af dette produkt.

Denne importafgift fastsættes dog til:

 • a) 75 pct. af ovennævnte forskel, såfremt det konstateres, at prisen for det pågældende produkt på Fællesskabets repræsentative markeder er højere end orienteringsprisen og lavere end eller lig med 102 pct. af denne pris:
 • b) 50 pct. af ovennævnte forskel, såfremt det konstateres, at prisen for det pågældende produkt på Fællesskabets repræsentative markeder er højere end 102 pct. af orienteringsprisen og lavere end eller lig med 104 pct. af denne pris:
 • c) 25 pct. af ovennævnte forskel, såfremt det konstateres, at prisen for det pågældende produkt på Fællesskabets repræsentative markeder er højere end 104 pct. af orienteringsprisen og lavere end eller lig med 106 pct.af drnnr pris:
 • d) nul, såfremt det konstateres, at prisen for det pågældende produkt på Fællesskabets repræsentative markeder er højere end 106 pct. af orienteringsprisen.

     4. Ved anvendelsen af bestemmelserne i stk. 3 tages der ikke hensyn til udsving i importprisen eller i den på Fællesskabets repræsentative markeder konstaterede pris, når disse ikke overstiger et beløb, der skal fastsættes.

     5. Den på Fællesskabets repræsentative markeder konstaterede pris er den pris, der fastsættes ud fra de priser, der på hver enkelt medlemsstats repræsentative marked eller markeder er konstateret for de forskellige kvaliteter af kalve, voksent kvæg eller kød af disse dyr alt efter omstændighederne, idet der tages hensyn dels til den mængdernæssige forekomst af hver enkelt af disse kvaliteter, dels til kvægbestandens størrelse i hver medlemsstat.

     6. De nærmere bestemmelser for anvendelsen af denne artikel vedtages i henhold til den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 27.

     7. De importafgifter, der følger af anvendelsen af stk. 2, fastsættes i henhold til den i artikel 27 fastsatte fremgangsmåde.

De importafgifter, der følger af anvendelsen af stk. 1, fastsættes af Kommissionen.«

     2. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1027/68 af 22. juli 1968

EFT nr, L 174/14 af 23. juli 1968

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 705/71 af 3l. marts 1971

EFT nr. L 77/79 af 1. april 1971

Artikel 8 vedrørende samhandelen med Danmark udgår.

Artikel 9 erstattes af følgende artikel:

»Med forbehold af bestemmelserne i artikel 6 i Kommissionsforordning (EØF) nr. 1026/68 af 22. juli 1968 vedrørende beregningen af en særlig irnportpris for kalve og voksent kvæg, fastsættes de i artikel 10, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 805/68 nævnte importafgifter en gang om ugen og gælder fra den følgende mandag.«

     3. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1097/68 af 27. juli 1968

EFT nr. L 184/5 af 29.juli 1968

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1261/68 af 20. august 1968

EFT nr. L 208/7 af 21. august 1968

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1556/68 af 4. oktober 1968

EFT nr. L 244/15 af 5. oktober 1968

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1585/68 af 10. oktober 1968

EFT nr. L 248/16 af 11. oktober 1968

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1809/69 af 12. september 1969

EFT nr. L 232/6 af 13. september 1969

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1795/71 af 17. august 1971

EFT nr. L 187/5 af 19. august 1971

I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende versioner:

»This copy of the contract entitles to the special import arrangements provided for in Article 14 (3), subparagraph (b) (aa) of Regulation (EEC) No 805/68«

»Dette kontrakteksemplar berettiger til at nyde godt af den særlige importordning, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra b, underlitra aa, i forordning (EØF) nr. 805 68«

»Dette kontrakteksemplar gir rett til å nyte godt av den særlige importordning som er nevnt i artikkel 14 nr, 3 b) aa i forordning (EØF) nr. 805/68«

 • K) Tobak

Kommissionsforordning (EØF) nr. 1726/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 191/1 af 27. august 1970 ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2596/70 af 21. december 1970

EFT nr. L 277/7 af 22. december 1970

I artikel 4, stk, 1, litra a, tilføjes følgende versioner:

»leaf tobacco harvested within the Comunity«

»tobaksblade høstet i Fællesskabet«

»bladtobakk innhøstet innen Fellesskapet«

I artikel 4, stk, 1, litra b, tilføjes følgende versioner:

»leaf tobacco imported from third countries«

»tobaksblade importeret fra tredjelande«

»bladtobakk importert fra tredjeland«

I artikel 5, stk. 3, tilføjes følgende versioner:

»tobacco imported from third countries«

»tobak importeret fra tredjelande«

»tobakk importert fra tredjeland«

 • L) Fiskeri

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 2142/70 af 20. oktober 1970

EFT nr. L 236 5 af 27. oktober 1970

1 artikel 6 erstattes stk. 3 af følgende tekst:

     3. De oprindelige medlemsstater kan opretholde den støtte, der ydes til de producentorganisationer, som er oprettet forud for denne forordnings ikrafttræden, og de nye medlemsstater kan opretholde den støtte, der ydes til de producentorganisationer, som er oprettet forud for tiltrædelsesdatoen med henblik på at lette deres tilpasning og deres virksomhed inden for rammerne af de i artikel 5, stk. 1, nævnte foranstaltninger, såfremt denne støtte ikke med hensvn til beløbet og varigheden overstiger den støtte, der kan ydes i henhold til bestemmelserne i stk. 1.'

Efter artikel 7 tilføjes en ny artikel:

»Artikel 7 a

Anerkendelsen af en producentorganisation inden for fiskerisektoren kan undtagelsesvis meddeles af medlemsstaterne for et bestemt økonomisk område, såfremt producentorganisationen betragtes som repræsentativ for produktionen og for markedet i dette område.

De producenter, der ikke er medlemmer af den således anerkendte producentorganisation. og som lander deres produktion i det pågældende område, kan af medlemsstaterne pålægges af overholde:

 • a) de fælles regler fcr produktion og markedsføring, der er anført i artikel 5, stk. 1, 2. afsnit, anden tankestreg;
 • b) de regler, der er vedtaget af den pågældende organisation, og som vedrører tilbagekøbsprisen, hvis denne ligger på samme niveau eller over det prisniveau, der er fastlagt ved anvendelsen af artikel 10, stk. 5, idet den ikke overstiger orienteringsprisen, og såfremt den er i overensstemmelse rned de bestemmelser, der er truffet ved anvendelse af artikel 7, stk. 1, 3. afsnit.«

I artikel 10, stk. 4, erstattes 2. afsnit af følgende tekst:

»Med det formål at sikre producenterne i de landingsområder, der ligger meget fjernt fra Fællesskabets vigtigste forbrugscentre, adgang til markederne på tilfredsstillende betingelser, kan den i foregående afsnit omhandlede pris i disse områder reguleres ved hjælp af omregningskoefficienter: disse koefficienter fastsættes således, at forskellene mellem de således regulercde priser svarer til de prisafvigelser, der må påregnes ved normal produktion på basis af de naturlige vilkår for prisdannelsen på markedet.

På forslag af Kommissionen vedtager Rådet i overensstemmelse med den i EØF-traktatens artikel 43, stk. 2, anførte afstemningsmåde de almindelige regler for fastsættelse af den procentdel af orienteringsprisen, der anvendes ved beregning af tilbagekøbsprisen og for bestemmelse af de i foregående afsnit omhandlede landingsområder.

På basis af en rapport fra Kommissionen foretager Rådet en undersøgelse af de eventuelle følger, der måtte opstå ved anvendelse af omregningskoefficienterne ved beregning af størrelsen af den finansielle udligning, der foretages under hensyn til fiskernes situation i meget fjerne områder. På forslag af Kommissionen vedtager Rådet, i overensstemmelse med den fremgangsmåde for afstemning, der er anført i foregående afsnit, de nødvendige bestemmelser.«

Efter artikel 25 tilføjes en ny artikel:

»Artikel 25 a

For dybfrosne produkter vedtager Rådet i overensstemmelse med den i EØF-traktatens artikel 43, stk. 2, fastsatte fremgangsmåde, i fornødent omfang, egnede bestemmelser for at undgå ustabile priser og ulighed i konkurrencevilkårene mellem søfrosne fisk og landfrosne fisk. Efter samme fremgangsmåde træffer Rådet ligeledes egnede foranstaltninger for at afhjælpe de vanskeligheder, der vil kunne opstå vedrørende ligevægt i forsyningen.«

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 166/71 af 26. januar 1971

EFT nr. L 23/3 af 29. januar 1971

I artikel 10, stk. 1, litra b, tilføjes følgende versioner:

»shrimps«

»grå rejer«

»strandreker«

 • M) Humle

Rådsforordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971

EFT nr, L 175/1 af 4. august 1971

I artikel 17, stk. 5, erstattes beløbet:

»1,6 millioner regningsenheder«

af beløbet

»2,4 millioner regningsenheder,»

C. Retsakter af almindelig karakter

     1. Kommissionsforordning (EØF) nr. 1373/70 af 10. juli 1970

EFT nr. L 158/1 af 20. juli 1970

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2638/70 af 23. december 1970

EFT nr. L 283/34 af 29. december 1970

I artikel 6 erstattes stk. 3 af følgende tekst:

     3. De tidspunkter, der er fastsat i denne artikel:

- rykkes tilbage med en time i Italien i den periode, hvor den såkaldte sommertid gælder i denne medlemsstat,

- rykkes frem med en time i Det forenede Kongerige og Irland i den periode, hvor den såkaldte sommertid ikke gælder i disse medlemsstater.«

I artikel 12, stk. 4, 2. afsnit, erstattes anden sætning af følgende tekst:

»Foran nummeret anbringes følgende bogstaver alt efter det land, der har udstedt dokumentet: B for Belgien, DK for Danmark, D for Tyskland, F for Frankrig, IR for Irland, I for Italien, L for Luxembourg, NL for Nederlandene, N for Norge og UK for Det forende Kongerige.«

     2. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2637/70 af 23, december 1970

EFT nr. L 283/15 af 29. december 1970

ændret ved:

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 434/71 af 26. februar 1971

EFT nr. L 48/71 af 27. februar 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 435/71 af 26, februar 1971

EFT nr. L 48/72 af 27. februar 1971

- Kommissionisforordning (EØF) nr. 589/71 af 19. marts 1971

EFT nr. L 67/15 af 20. marts 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 952/71 af 7. maj 1971

EFT nr. L 103/11 af 8.maj 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1391/71 af 30.juni 1971

EFT nr. L 145/44 af 1. juli 1971

- Kommissionsfororning (EØF) nr. 1605/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/13 af 27. juli 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1607/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/16 af 27. juli 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 1614/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/34 af 27. juli 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2128/71 af 4. oktober 1971

EFT nr. L 224/16 af 5. oktober 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2195/71 af 13. oktober 1971

EFT nr. L 231/26 af 14. oktober 1971

- Kommissionsforordning (EØF) nr. 2256/71 af 21. oktober 1971

EFT nr. L 237/25 af 22. oktober 1971

I artikel 8, stk. 2, 2. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»without cash refund«

»uden kontant restitution«

»uten restitusjon i kontanter«

I artikel 8, stk. 3, 4. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»exempt from levies«

»fritagelse for importafgift«

»fritakelse for importavgift«

I artikel 10, stk. 1, tilføjes følgende versioner:

»the quantity relates to the standard quality«

»mængden refererer til standardkvaliteten«

»mengden refererer seg til standardkvaliteten«

I artikel 1 1, stk. 2, litra b, slettes følgende angivelse:

»Danmark« og »Storbritannien«

I artikel 16, stk, 1, 2. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»valid for .... (quantity given in figures and in letters) »

»gyldig for.... (mængde i tal og bogstaver) »

»gyldig for.... (mengden i tall og bokstaver) »

I artikel 18, stk. 1, tilføjes følgende versioner:

»the abbreviations AASM/OCT«

»forkortelserne A.A.S.M./O.L.T.«

»forkortelsene A.A.S.M./O.L.T.«

I artikel 18, stk. 2, tilføjes følgende versioner:

»levy applied for in accordance with Article 3 (2) of Regulation No 540/70« »importafgift begæres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 340/70« »importavgift begjært i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70«

I artikel 19, stk. 1, tilføjes følgende versioner:

»food aid«

»fødevarehjælp«

»matvarehjelp«

I artikel 30, stk. 2, tilføjes følgende versioner:

»Tenderegulation No... (OJ No.......)

final date for the submission of tenders expiring on....

»licitationsforordning nr..... (EFT nr....

af...) tilbudsfristen udløber.,. »

»Forordning om anbudsutskrivning nr.... (O.K. nr.... av...) fristen for å presentere tilbudene utløper den... »

I artikel 31, stk. 1, tilføjes følgende versioner:

»for export in pursuance of Article 25 of Regulation No. 1009/67/EEC«

»til eksport i medfør af artikel 25 i forordning nr. 1009/67/EØF«

»til eksport i henhold til artikkel 25 i forord ning nr. 1009/67/EØF«

I artikel 31, stk. 2, tilføjes følgende versioner:

»for export without refund«

»til eksport uden restitution«

»til eksport uten restitusjon«

I artikel 35, stk. 2, litra b, udgår rubrikken: »ex 04.04 E 1 b) 1 Cheddar og Chester til

eksport til zone E«.

I artikel 35 udgår stk. 4.

I artikel 36, stk, 1, 1. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»target quantity«

»an slået mængde«

»anslått mengde«

I artikel 36, stk. 3, 2. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»additional license«

»ekstra licens«

»utfyllende lisens«

I artikel 41, stk. 1, tilføjes følgende versioner:

»meat intended for processing - system bb) ..... »

»kød bestemt til forarbejdning - ordning bb)... »

»kjøtt bestemt til foredling - bb reglene...«

I artikel 41, stk. 2, tilføjes følgende versioner:

»suspension of the levy at... per cent in respect of... (quantity in figures and in letters) kg«

»nedsættelse af importafgiften til... pct. for ... (kvantum i tal og bogstaver) kg«

»suspensjon av importavgiften til et beløp på... pct. for ... (mengde i tall og bokstaver kg«

I artikel 47, stk. 1, 2, afsnit, tilføjes følgende versioner:

»density tolerance of 0.03«

»tolerance for vægtfylde på 0,03«

»tillatt avvik i romvekt på 0,03«

I artikel 49, stk, 2, 2. afsnit, tilføjes følgende versioner:

»tolerance of 0.4 degree«

»tolerance 0,4 grader«

»tillatt avvik på 0,4 grader«

D. Lovgivning om frø og andet vegetabilsk formeringsmateriale

     1. Rådsdirektiv nr. 66/401/EØF af 14. juni 1966

EFT nr. 125/2298 af 11, juli 1966

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 69/63/EØF af 18. februar 1969

EFT nr. L 48/8 af 26. februar 1969

- Rådsdirektiv nr. 71/162/EØF af 30. marts 1971

EFT nr. L 87/24 af 17. april 1971

I artikel 14 tilføjes et nyt stykke:

»1a. Kommissionen giver i overenssternmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 21 bemyndigelse til, at der, for markedsføringen af frø af foderplanter i en eller flere medlemsstater for statens område som helhed eller i dele deraf træffes strengere bestemmelser end dem, der er fastsat i bilag II vedrørende tilstedeværelsen af Avena fatua i sådant frø, dersom lignende foranstaltninger anvendes på indenlandsk produktion af sådant frø og dersom der i kulturer af foderplanter i det pågældende område faktisk føres en udryddelseskampagne rnod Avena fatua.«

     2. Rådsdirektiv nr. 66/402/EØF af 14. juni 1966

EFT nr. 125/2309 af 11, juli 1966

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 69/60/EØF af 18. februar 1969

EFT nr. L 48/1 af 26. februar 1969

- Rådsdirektiv nr. 71/162/EØF af 30. marts 1971

EFT nr. L 87/24 af 17. april 1971

I artikel 14 tilføjes et nyt stykke:

»1a. Kommissionen giver i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 21 bemyndigelse til, at der, for markedsføringen af såsæd i en eller flere medlemsstater for statens område som helhed eller i dele deraf, træffes strengere bestemmelser, end dem der er fastsat i bilag II, vedrørende tilstedeværelsen af Avena fatua i sådan såsæd, dersom lignende foranstaltninger anvendes på udenlandsk produktion af sådan såsæd og dersom der i kulturer af såsæd i det pågældende område faktisk føres en udrydelseskampagne mod Avena fatua.«

     3. Rådsdirektiv nr. 70/457/EØF af 29. september 1970

EFT nr. L 225/1 af 12. oktober 1970

I artikel 3, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1972 af datoen 1. januar 1973«.

I artikel 15, stk, 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlernsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1972 af datoen 1. juli 1973.«

I artikel 16, stk. 1. tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1972 af datoen 1. juli 1973,»

I artikel 17 tilføjes følgende stykke:

»For så vidt angår de nye medlernsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1972 af datoen 1. juli 1973.«

     4. Rådsdirektiv nr. 70/458/EØF af 29. september 1970

EFT nr. L 225/7 af 12. oktober 1970 ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 71/162/EØF af 30. marts 1971

EFT nr. L 87/24 af 17. april 1971

I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater, erstattes ovennævnte datoer 1. juli 1970 og 30. juni 1975 henholdsvis af datoerne 1. januar 1973 og 31. december 1977.«

I artikel 9, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1970 af datoen 1. januar 1973.«

I artikel 12, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1970 af datoen 1. januar 1973.«

I artikel 16, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1972 af datoen 1. juli 1973.«

I artikel 26, stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater, erstattes ovennævnte dato 1. juli 1970 af datoen 1. januar 1973.«

I bilag II, punkt 3, litra a:

 • a) efter linien vedrørende Asparagus Officinalis indføjes følgende art »Beta vulgaris (arten Cheltenham beet)», og i kolonnerne vedrørende den specifikke mindste renhed, det maksimale indhold af frø af andre plantearter og den mindste spireevne, indføjes henholdsvis følgende procenter:

»97 - 0,5 - 50 (frønøgler)»

 • b) angivelsen »Beta vulgaris (alle sorter)», erstattes af:

»Beta vulgaris (andre sorter)»

E. Landbrugsstatistik

     1. Rådsdirektiv nr. 68/161/EØF af 27. marts 1968

EFT nr. L 76/13 af 28. marts 1968 rettet ved:

Rettelse til rådsdirektiv nr. 68/161/EØF af 27. marts 1968

EFT nr. L 132/15 af 14. juni 1968

I artikel 1, stk. 1, litra b, tilføjes følgende sætning:

»De nye medlemsstater foretager denne undersøgelse i løbet af året 1973«

     2. Rådsdirektiv nr. 69/400/EØF af 28. oktober 1969

EFT nr. L 288/1 af 17. november 1969 I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de nye medlemsstater foretages fremsendelsen af de data som de råder over hurtigst muligt efter tiltrædelsen.«

F. Veterinærlovgivning

     1. Rådsdirektiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964

EFT nr. 121/1977 af 29. juli 1964

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 66/600/EØF af 25. oktober

1966

EFT nr. 192/3294 af 27. oktober 1966

- Rådsdirektiv nr. 70/360/EØF af 13. juli

1970

EFT nr. L 157/40 af 18. juli 1970

- Rådsdirektiv nr. 7l/285/EØF af 19. juli

1971

EFT nr. L 179/1 af 9. august 1971

Den dato, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, punkt c, 2. afsnit, erstattes af datoen 31. december 1977.

I bilag F:

 • a) - henvisning (3) tilføjes under punkt IV, 5. linie i certifikat model I efter ordet »skib«

- henvisning (4) tilføjes under punkt IV, 5. linie i certifikat model II efter ordet »skib«

- henvisning (3) tilføjes under punkt IV, 5, linie i certifikat model III efter ordet »skib«

- henvisning (4) tilføjes under punkt IV, 5. linie i certifikat model IV efter ordet »skib«

 • b) - fodnote (3) i certifikat model I

- fodnote (4) i certifikat model II

- fodnote (3) i certifikat model III

- fodnote (4) i certifikat model IV

erstattes af følgende sætning:

»For godsvogne og lastmotorkøretøjer anføres indregistreringsnummeret, for fly flynummeret og for skibe navnet.«

     2. Rådsdirektiv nr. 64/433/EØF af 26. juni 1964

EFT nr. 121/2012 af 29. juli 1964

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 66/601/EØF af 25. oktober 1966

EFT nr. 192/3302 af 27. oktober 1966

- Rådsdirektiv nr. 69/349/EØF af 6. oktober 1969

EFT nr. L 256/5 af 11. oktober 1969

- Rådsdirektiv nr. 70/486/EØF af 27. oktober 1970

EFT nr. L 239/42 af 30. oktober 1970

I bilag I, kapitel IX, erstattes 3. tankestreg i 1. afsnit under punkt 40 og 3, tankestreg i 3. afsnit under punkt 43 af følgende sætningsled: »- i den nederste del, et af tegnene CEE - EEG - EWG - EØF - EEC«

I bilag II erstattes fodnote (3) i modellen til sundhedscertifikatet af følgende sætning:

»For godsvogne og lastmotorkøretøjer anføres indregistreringsnummeret, for fly flynummeret og for skibe navnet.«

     3. Rådsdirektiv nr. 7l/118/EØF af 15. februar 1971

EFT nr. L 55/23 af 8. marts 1971

I bilag 1, kapitel 11, 2 b) suppleres første afsnit med følgende sætning:

»I de medlemsstater, der foreskriver, at duer skal slagtes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, kan fersk kød fra disse duer dog oplagres i samme lokale som fersk kød fra husdyr henhørende under de arter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.«

I bilag I, kapitel IV suppleres teksten under nummer 16 med følgende sætning:

»bedøvelse kan dog undlades, når den er forbudt ved en religiøs forskrift,»

I bilag I, kapitel VII, punkt 31, erstattes tredje tankestreg i 2. afsnit, litra a og tredje tankestreg i 2. afsnit, litra c, af følgende sætningsled:

»- i den nederste del et af tegnene CEE - EEG - EWG - EØF - EEC,»

I bilag 11 suppleres teksten under punkt 1, litra a, med følgende sætning:

»dersom en sådan attestering ikke udstedes i en medlemsstat, kan den erstattes af en erklæring under edsansvar eller en højtidelig erklæring afgivet af den pågældende person over for en retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent erhvervsorganisation i denne medlemsstat.«

I bilag IV erstattes fodnote (3) i modellen til sundhedscertifikatet af sætningen:

»For godsvogne og lastmotorkøretøjer anføres indregistreringsnummeret, for fly rutenummeret (flight number) og for skibe navnet.«

III. Etableringsret, fri udveksling af tjenesteydelser, koordinering af fremgangsmåderne på området vedrørende aftale om offentlige arbejder og tilnærmelse af lovgivningerne

A. Landbrug, skovbrug, havebrug, fiskeri

     1. Rådsdirektiv nr. 65/1/EØF af 14. december 1964

EFT nr. 1/65 af 8. januar 1965

I slutningen af artikel 5, stk, 2, tilføjes:

 • »d) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom).«

Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

     2. Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.'

     2. Rådsdirektiv nr. 67/530/EØF af 25. juli 1967

EFT nr. 190/1 af 10. august 1967

I slutningen af artikel 3, stk, 2, tilføjes:

»I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendorn (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

I Norge:

- ved kravet om norsk indfødsret for at kunne drive rensdyravl (lov af 12. maj 1933).«

     3. Rådsdirektiv nr. 67/531/EØF af 25. juli 1967

EFT nr. 190/3 af 10. august 1967

I slutningen af artikel 3, stk, 2, tilføjes:

»I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom).«

     4. Rådsdirektiv nr. 67/532/EØF af 25. juli 1967

EFT nr. 190/5 af 10. august 1967

I artikel 2, stk. 1, litra b, tilføjes i slutningen:

»I Det forenede Kongerige:

»Cooperative association« (Finance Act 1965, section 70 (9));

I Irland:

»Cooperative Society« (industrial and Provident Societies Acts, 1893-1966):

I Danmark:

»Andelsselskab«

I Norge:

»Kooperativer«.

     5. Rådsdirektiv nr. 67/654/EØF af 24. oktober 1967

EFT nr. 263/6 af 30. oktober 1967

I slutningen af artikel 3, stk, 2, tilføjes:

 • »d) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

 • e) I Norge:

- ved krav om norsk indfødsret til erhvervelse af skov (lov af 18. september 1909),»

Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrorende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land,»

     6. Rådsdirektiv nr. 68/l92/EØF af 5. april 1968

EFT nr. L 93/13 af 17. april 1968

I slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

»I Danmark:

- ved kravet om dansk indfødsret for at opnå eller overtage statsgaranterede lån på visse gunstige vilkår til statshusmænd (§ 5, stk. 1, i statshusmandsloven, lovbekendtgørelse nr. 1 17 af 10. april 1967).«

     7. Rådsdirektiv nr. 7l/18/EØF af 16. december 1970

EFT nr. L 8/24 af 11. januar 1971

I slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

 • »c) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom).

Artikel 7, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelige forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent restlig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.

B. Minedrift, elektricitet, gas og vand

     1. Rådsdirektiv nr. 64/428/EØF af 7. juli 1964 EFT nr. 1 17/1871 af 23. juli 1964

1 slutningen af artikel 4, stk. 2, tilføjes:

 • »e) I Det forenede Kongerige:

- ved begrænsning af indrømmelse af koncessioner til efterforskning og udvinding af olie og naturgas til personer, der er statsborgere i Det forenede Kongerige og kolonierne og bosiddende i Det forenede Kongerige, eller som er selskaber etableret i Det forenede Kongerige (Forodning nr. 4 vedrørende forordningerne af 1966 for så vidt angår olie (produktion)):

 • f) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

 • g) 1 Norge:

- ved forbud mod efterforskning og mod indgivelse af erklæringer eller ansøgninger om koncession for udenlandske statsborgere eller for selskaber, sammenslutninger (korporasjoner) og stiftelser, som ikke har deres sæde i Norge, og hvis øverste administrative organer ikke udelukkende er sammensat af nordmænd (lov af 14. juli 1842, § 66):

- ved norske statsborgeres fritagelse for pligten til at opnå koncession i forbindelse med erhvervelsen af opdagede lejer (anvisninger) eller af miner ved arv eller ved overdragelse inden for familien, o. s. v. (lov nr. 16 af 14. december 1917, § 11, stk. 1):

- tilsvarende bestemmelser angående erhvervelse af kalkstenslejer (lov nr. 5 af 3. juli 1914, § 2, litra a):

- tilsvarende bestemmelser for erhvervelse af kvartslejer (lov nr. 3 af 17, juni 1949, § 2, litra a):

- ved krav i almindelighed i tilfælde af koncession til erhvervelse og udnyttelse af opdagede lejer eller af miner til et selskab, sammenslutning (korporasjon) eller stiftelse, at disse har deres sæde i Norge, og at bestyrelsens flertal, herunder formanden, er norske statsborgere (lov nr. 16 af 14. december 1917,§ 13,1):

- tilsvarende bestemmelser vedrørende erhvervelse af kalkstenslejer (lov nr. 5 af 3. juli 1914,§ 4):

- tilsvarende bestemmelser vedrørende erhvervelse af kvartslejer (lov nr. 3 af 17. juni 1949, § 4).«

Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

     2. Rådsdirektiv nr. 66/162/EØF af 28. februar 1966

EFT nr. 42/584 af 8. marts 1966

I slutningen af artikel 4, stk. 2, tilføjes:

 • »e) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom).

 • 1) I Norge:

- ved, at koncession til erhvervelse af vandfald kun indrømmes selskaber, sammenslutninger (korporasjoner) og stiftelser, hvis sæde ligger i Norge, og hvis bestyrelses flertal, herunder forrnanden, er norske statsborgere (lov nr. 16 af 14. december 1917, § 2):

- ved, at koncessioner til erhvervelse af brugsret til vandfald, der tilhører staten eller norske kommuner, alene indrømmes ovennævnte selskaber eller norske statsborgere (lov nr. 16 af 14. december 1917, § 5);

- ved norske statsborgeres fritagelse for pligten til at opnå koncession i forbindelse med erhvervelsen af vandfald ved arv, overdragelse inden for familien, o. s. v. (§ 1, stk. 2, i samme lov):

- ved fastsættelse af mere gunstige vilkår for norske statsborgere i forbindelse med visse former for erhvervelse af vandfald (§ 3 i samme lov).«

Artikel 7, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

     3. Rådsdirektiv nr. 69/82/EØF af 13. marts 1969

EFT nr. L 68/4 af 19. marts 1969

I slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

 • »d) I Det forenede Kongerige:

- ved begrænsning af indrømmelse af koncessioner til efterforskning og udvinding af olie og naturgas til personer, der er statsborgere i Det forenede Kongerige og kolonierne og bosiddende i Det forenede Kongerige, eller som er selskaber etableret i Det forenede Kongerige (Forordning nr. 4 af forordningerne af 1966 angående olie (produktion)):

 • e) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

 • f) 1 Norge:

- ved forbud mod at erhverve ejendomsret eller brugsret til fast ejendom for alle fysiske eller juridiske personer bortset fra den norske stat, norske kommuner, norske statsborgere samt selskaber, sammenslutninger (korporasjoner) og stiftelser,, hvis sæde ligger i Norge, hvis bestyrelse udelukkende består af nordmænd, og, for så vidt angår selskaber, hvis selskabskapital for mindst otte tiendedeles vedkommende er norsk (lov nr. 16 af 14. december 191 7, kapitel III);

- ved begrænsninger vedrørende udelandske statsborgeres erhvervelse af aktier i selskaber, der ejer eller har brugsret over fast ejendom (§ 37 og § 37 a, stk. 2, i samme lov).«

Artikel 5, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

C. Fremstillingsvirksomhed

     1. Rådsdirektiv nr. 68/365/EØF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 260/9 af 22. oktober 1968

I slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

 • »d) I Danmark:

- ved kravet om dansk indfødsret for medlemmer af bestyrelsen i selskaber, der har ret til at fremstille spiritus og gær, (lov nr. 74 af 15. marts 1934 om spiritus og gær, § 3, stk. 1);

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

 • e) I Norge:

- ved forbud mod at erhverve ejendomsret eller brugsret til fast ejendom for alle fysiske eller juridiske personer bortset fra den norske stat, norske kommuner, norske statsborgere saint selskaber, sammenslutninger (korporasjoner) og stiftelser, hvis sæde ligger i

Norge, hvis bestyrelse udelukkende består af nordmænd, og, for så vidt angår selskaber, hvis selskabskapital for mindst otte tiende, deles vedkommende er norsk (lov nr. 16 af 14. december 1917, kapitel III):

- ved begrænsninger vedrørende udenlandske statsborgeres erhvervelse af aktier i selskaber, der ejer eller har brugsret over fast ejendorn (§ 37 og § 37 a, stk.2, i samme lov):

- ved kun at indrømme koncessioner til erhvervelse af elektrisk energi udover visse mængder til selskaber, sammenslutninger (korporasjoner) og stiftelser, hvis sæde ligger i Norge, og hvis bestyrelses flertal, herunder formanden, er norske statsborgere (samme lov § 23, stk. 1):

- ved muligheden for i de nævnte koncessioner at fastsætte en tilbagekøbsret for staten, når koncessionshaveren er en udenlandsk statsborger eller et udenlandsk selskab (bestemmelse i foranstående paragraf, stk. 7):

- ved fastsættelse af betingelser om tidligere ophold i Norge ved udstedelse af næringsbrev som håndværker (lov af 19. juni 197D om håndværk, § 7).«

Artikel 6, stk. 1, 2. afsnit, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring, Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

     2. Rådsdirektiv nr. 64/429/EØF af 7. juli 1964 EFT nr. 117/1880 af 23. juli 1964

I slutningen af artikel 4, stk. 2, tilføjes:

 • »f) I Danmark:

- ved kravet om at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, indhenter justitsininisteriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom);

 • g) I Norge:

- ved forbud med at erhverve ejendomsret eller brugsret til fast ejendom for alle fysiske eller juridiske personer bortset fra den norske stat, norske kommuner, norske statsborgere samt selskaber, sammenslutninger (korporasjoner) og stiftelser, hvis sæde ligger i Norge, hvis bestyrelse udelukkende består af nordmænd, og, for så vidt angår selskaber, hvis selskabskapital for mindst otte tiendedeles vedkommende er norsk (lov nr. 16 af 14. december 1917, kapital III);

- ved begrænsninger vedrørende udenlandske statsborgeres erhvervelse af aktier i selskaber, der ejer eller har brugsret over fast ejendom (§ 37 og § 37 a, stk. 2, i samme lov);

- ved kun at indrømme koncessioner til erhvervelse af elektrisk energi udover visse mængder til selskaber, sammenslutninger (korporasjoner) og stiftelser, hvis sæde ligger i Norge, og hvis bestyrelses flertal, herunder formanden, er norske statsborgere (samme lov § 23, stk. 1);

- ved muligheden for i de nævnte koncessioner at fastsætte en tilbagekøbsret for staten, når koncessionshaveren er en udenlandsk statsborger eller et udenlandsk selskab (bestemmelse i foranstående paragraf, stk. 7);

- ved fastsættelsen af vilkår om tidligere ophold i Norge i forbindelse med udstedelse af næringsbrev som håndværker (lov af 19. juni 1970 om håndværk, § 7):

- ved fastsættelse af vilkår om tidligere ophold i Norge ved godkendelse af entreprenører (lov af 24. oktober 1952 om godkendelse af entreprenører).«

Artikel 7, stk. 2, erstattes med følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

D. Virksomhed inden for handel og som mægler

     1. Rådsdirektiv nr. 64/223/EØF af 25. februar 1964

EFT nr. 56/863 af 4. april 1964

I slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

 • »e) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom);

 • f) i Norge:

- ved kravet om ophold i to år for at blive betragtet som bosat i kongeriget (lov af 8. marts 1935, § 1)

- ved forpligtelse for den, som ikke er bosat i riget, til at løse handelspas (ved lov af 8. marts 1935, § 47).«

Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme 1and,»

     2. Rådsdirektiv nr. 64/224/EØF af 25. februar 1964

EFT nr. 56/869 af 4. april 1964

I slutningen af artikel 3 tilføjes:

»I Det forenede Kongerige:

For ikke-lønmodtagere

Agent

Commission Agent

Broker

Factor

Representative

Wholesale auctioneer

I Irland:

Agent

Broker

Commercial (or

 • Commission) Agent

I Danmark:

Handelsagent

Varemægler

Kommissionær

I Norge:

Handelsagent

Kommisjonær

Handelsreisende

Byselger

For lønmodtagere

Commercial traveller

Commercial salesman

Representative

Commercial traveller

Sales representative

Handelsrejsende

Repræsentant

Handelsreisende

Byselger

I slutningen af artikel 4, stk. 2, tilføjes:

»I Det forenede Kongerige:

- salg af formuegenstande ifølge beslutning fra en domstol (a) i England eller i Wales ved »sherifs«, »under-sherifs« eller (»sherif's officers«) eller (b) i Skotland ved »messengers-at-arms«, (sherif's officers' eller af enhver person, der af en »sherif« er bemyndiget til at handle i dette øjemed;

1 Irland:

- salg af formuegenstande ifølge beslutning fra en domstol ved »sherifs«, »under-sherifs« eller personer bemyndiget af retten (court messengers);

I Danmark:

- auktionssalg af løsøre ved auktionsledere.' I slutningen af artikel 5, stk. 2, tilføjes:

 • »f) i Danmark:

- ved kravet om dansk indfødsret for at afholde frivillig offentlig auktion over fisk og skaldyr (lov nr. 72 af 13. marts 1969 om salg af fisk ved offentlig auktion, § 3, stk. 1);

- ved kravet om dansk indfødsret for at udøve erhverv som mægler eller autorisation som fuldmægtig (lov nr. 69 af 15. marts 1967 om skibsmæglere og varemæglere § 1, stk. 2, og § 7, stk. 4);

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom);

 • g) i Norge:

- ved kravet om ophold i to år for at blive betragtet som bosat i riget (lov af 8. marts 1935, § 1);

- ved forpligtelse for den, som ikke er bosat i riget, til at løse handelspas (lov af 8. marts 1935, § 47);

- ved kravet om norsk statsborgerskab for at kunne udøve erhverv som auktionsleder (lov af 1. februar 1936).«

Artikel 8, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme 1and,»

     3. Rådsdirektiv nr. 68/363/EØF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 260/1 af 22. oktober 1968

I slutningen af artikel 4 tilføjes:

»I Det forenede Kongerige:

- salg af formuegenstande ifølge beslutning fra en domstol (a) i England eller i Wales ved »sherifs, »under-sherifs« eller »sherifs« officers' eller (b) i Skotland ved »messengers-at-arms«, »sherifs« officers' eller ved enhver person, der af en »sherif« er bemyndiget til at handle i dette øjemed.

I Irland:

- salg af formuegenstande ifølge beslutning fra en domstol ved »sherifs«, »under-sherifs« eller personer bemyndiget af retten (court messengers):

I Danmark:

- auktionssalg af løsøre ved auktionsledere.' I slutningen af artikel 5, stk. 2, tilføjes:

 • »f) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

 • g) I Norge:

- ved kravet om to års ophold for at blive betragtet som bosat i riget (lov af 8. marts 1935, § 1):

- ved forpligtelsen for den, som ikke er bosat i riget, til at løse handelspas (lov af 8. marts 1935, § 47):

- ved kravet om norsk statsborgerskab til udførelse af hverv som auktionsleder (lov af 1. februar 1936).«

Artikel 8, stk. 1, 2- afsnit, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

     4. Rådsdirektiv nr. 70/522/EØF af 30. november 1970

EFT nr. L 267/14 af 10. december 1970

1 slutningen af artikel 4, stk. 2, tilføjes:

 • »d) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

 • e) I Norge:

- ved kravet om ophold i 2 år for at blive betragtet som bosat i riget (lov af 8. marts 1935, § 1):

- ved forpligtelsen for den, som ikke er bosat i riget, til at løse handelspas (lov af 8. marts 1935 § 47)

Artikel 7, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

E. Servicevirksomhed (herunder tjenester over

for personer og over for virksomheder)

     1. Rådsdirektiv nr. 67/43/EØF af 12. januar 1967

EFT nr, 10/140 af 19. januar 1967

I slutningen af artikel 2, stk. 3, tilføjes:

»I Det forenede Kongerige:

- estate agents including accommodation and house agents,

- estate or property developers,

- estate, house or property factors,

- estate or property managers,

- property investment or development companies,

- property consultants,

- property valuers:

I Irland:

- auctioneers,

- estate agents,

- house agents,

- property developers,

- estate consultants,

- estate managers,

- estate valuers:

I Danmark:

- ejendomsmæglere,

- ejendomshandlere,

- ejendomsudlejningsbureauer:

I Norge:

- eiendomsmeglere,»

I slutningen af artikel 4 tilføjes:

 • »c) I Det forenede Kongerige:

- verderers of the New Forest and the Forest of Dean.«

I slutningen af artikel 5, stk. 2, tilføjes:

 • »e) I Danmark:

- ved kravet om dansk indfødsret for at udøve erhverv som ejendomsmægler (lov nr. 218 af 8. juni 1966 om ejendomsmæglere § 1, stk. 2);

- ved kravet om dansk indfødsret for at udøve erhverv som translatør og tolk (lov nr. 213 af 8. juni 1966 om translatører og tolke § 1, stk. 2);

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministertiets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom):

 • f) i Norge:

- ved forpligtelsen til at have norsk statsborgerskab for at opnå godkendelse som »eiendomsmegler« (lov nr. 13 af 24. juni 1938, § 4).'

Artikel 8, stk. 3, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

     2. Rådsdirektiv nr. 68/367/EØF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 260/16 af 22, oktober 1968

1 slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

 • »f) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom);

 • g) I Norge:

- ved betingelsen om norsk statsborgerskab eller om at have været bosat i Norge igennem de sidste fem år for at opnå hotelbevilling (lov nr. 3 af 5. april 1957, § 18):

- ved kravet om at have norsk statsborgerskab eller at have opholdt sig i Norge igennem de sidste fem år for at få restauratørbevilling (lov nr. 3 af 5. april 1957, § 19).«

Artikel 6, stk. 1, 2. afsnit, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

F. Filmindustri

     1. Rådsdirektiv nr. 68/369/EØF af 15. oktober 1968

EFT nr, L 260/22 af 22. oktober 1968

I slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

 • »d) I Danmark:

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1939 om erhvervelse af fast ejendom).«

Artikel 4, stk. 1, 2. afsnit, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

     2. Rådsdirektiv nr. 7O/45l/EØF af 29. oktober 1970

EFT nr. L 218/37 af 3. oktober 1970

I slutningen af artikel 3, stk. 2, tilføjes:

 • »e) I Det forenede Kongerige:

- ved betingelsen om, at der for at kunne anmode om økonomisk støtte fra Britisk Filmfond må være tale om et selskab, der er etableret i Det forenede Kongerige, og hvis direktion og virksomhedskontrol udøves i Det forenede Kongerige (section 3 (1) (ii) i Sl 1970 nr. 1146);

 • f) I Danmark:

- ved kravet om dansk indfødsret for at kunne opnå økonomisk støtte fra Dansk Filmfond til filmproduktion (§ 33 i lov nr. 155 af 27. maj 1964 om film og biografer);

- ved kravet om, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, og selskaber, der ikke har hjemsted der, skal indhente justitsministeriets forudgående tilladelse til erhvervelse af fast ejendom (lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom).«

Artikel 6, stk. 1, 2. afsnit, erstattes af følgende tekst:

»Dersom der ikke af det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland udstedes et sådant dokument enten om vandel eller om, at der aldrig har foreligget konkurs, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, en højtidelig forsikring - der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller, i påkommende tilfælde, for en notar i det oprindelige hjemland eller det seneste opholdsland, som afgiver attestation til bekræftelse af denne ed eller højtidelige forsikring. Erklæringen vedrørende konkurs kan endvidere afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.«

G. Banker og finansieringsinstitutter, forsikring

     1. Rådsdirektiv nr. 64/225/EØF af 25. februar 1964

EFT nr. 56/878 af 4. april 1964

I slutningen af artikel 3, stk. 1, litra a, tilføjes:

»- For så vidt angår kongeriget Danmark: Lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom.«

I slutningen af artikel 3, stk. 1, litra b, tilføjes:

»- For så vidt angår kongeriget Danmark: Lov af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom.«

H. Selskabsret

     1. Rådsdirektiv nr. 68/151/EØF af 9. marts 1968

EFT nr. L 65/8 af 14. marts 1968

I slutningen af artikel 1 tilføjes:

»For Det forenede Kongerige:

- Companies incorporated with limited liability;

For Irland:

- Companies incorporated with limited liability;

For Danmark:

- Aktieselskab; Kommandit-Aktieselskab;

For Norge:

- Aksjeselskap: Kommandittaksjeselskap.« Artikel 2, stk. 1, litra f, erstattes af følgende tekst:

 • »f) statusopgørelse og tabs- og vindingskonto for hvert regnskabsår. Dokumentet, sorn indeholder statusopgørelsen, skal angive identiteten af de personer, som i medfør af lovene skal bekræfte afgørelsen. For de i artikel 1 nævnte selskaber med begrænset ansvar efter tysk, belgisk, fransk, italiensk eller luxembourgsk ret samt for de lukkede aktieselskaber efter nederlandsk ret og »private companies« efter Irlands ret og »private companies« efter Nordirlands ret, udsættes den tvungne anvendelse af denne bestemmelse indtil datoen for gennemførelsen af et direktiv, der omhandler koordinering af indholdet af statusopgørelserne og tabs- og vindingskontiene, og fritager de af de nævnte selskaber, hvis saldo ifølge statusopgørelsen ligger under en i direktivt fastsat størrelse, for forpligtelsen til helt eller delvis at offentliggøre disse dokumenter. Rådet udfærdiger det nævnte direktiv inden for de to år, der følger efter vedtagelsen af nærværende direktiv.'

     1. Aftaler om offentlige arbejder

     1. Rådsdirektiv nr. 71/305/EØF af 26. juli 1971

EFT nr. L 185/5 af 16. august 1971

I artikel 1, litra b, tilføjes efter »offentlig ret«:

»(eller i de medlemsstater, hvor dette begreb ikke kendes, tilsvarende enheder)»

I artikel 23 tilføjes efter »edeligt bekræftet erklæring«:

»(eller i de medlemsstater, hvor edsaflæggelse ikke benyttes, af en højtidelig forsikring.)»

I artikel 24 tilføjes i fortsættelse af artiklen: »For Danmarks vedkommende »Aktieselskabsregistret, foreningsregistret og handelsregistret«; for Norges vedkommende »Register over autoriserte entreprenører«

For så vidt angår Det forenede Kongerige og Irland erstattes dokumentation for indførelse i fagregistret for »Registered companies« af en attest fra »Registrar of Companies«, der viser, at selskabet er »Incorporated«.

Bilag I til direktivet tilpasses som følger:

1, Overskriften erstattes af:

»Liste over de i artikel 1, litra b omhandlede offentligretlige juridiske personer (eller i de medlemsstater, hvor dette begreb ikke kendes, tilsvarende enheder).«

     2. Listen suppleres som følger:

»VIII. I Det forenede Kongerige:

- »local Authorities«

- »new towns« corporations'

- »Commission for the New Town«

- »Scottish Special Housing Association«

- »Northern Ireland Housing Executive«;

IX. I Danmark:

- »andre forvaltningssubjekter«;

X. I Norge:

- »andre offentlige forvaltningsorganer«;

XI. I Irland:

- »other public authorities whose public works contracts are subject to control by the state.«

IV. TRANSPORT

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 af 26. juni 1969

EFT nr. L 156/1 af 28. juni 1969

Artikel 19, stk, 1, erstattes med:

     1. For så vidt angår jernbaneselskaber gælder denne forordning for jernbanetransportvirksomhed for nedenstående selskaber:

- Socieetee nationale des chemins de fer belges

(SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

- Danske Statsbaner (DSB)

- Deutsche Bundesbahn (DB)

- Socieetee nationale des chemins de fer francais (SNCF)

- Coras lompair Eireann (ClE)

- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

- Socieetee nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

- N aamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)

- Norges Statsbaner (NSB)

- British Railways Board (BRB)

- Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR).'

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969

EFT nr. L 156/8 af 28. juni 1969

Artikel 3, stk. 1, erstattes med:

     1. Denne forordning gælder for følgende jernbaneselskaber:

- Socieetee nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

- Danske Statsbaner (DSB)

- Deutsche Bundesbahn (DB)

- Socieetee nationale des chemins de fer francais (SNCF)

- Coras Iompair Eireann (CIE)

- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

- Socieetee nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

- Naamloze Vennotschap Nederlandse Spoorwegen (NS)

- Norges Statsbaner (NSB)

- British Railways Board (BRB)

- Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR).'

     3. Rådsforordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970

EFT nr. L 130/4 af 15. juni 1970

I bilag II erstattes punkt A og B med:

A. JERNBANE

Kongeriget Belgien

- Socieetee nationale des chemins de fer belges (SNCB)

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Kongeriget Danmark

- Danske Statsbaner (DSB)

Forbundsrepublikken Tyskland

- Deutsche Bundesbahn (DB)

Den franske Republik

- Socieetee nationale des chemins de fer francais (SNCF)

Irland

- Coras Iompair Eireann (CIE)

Den italienske Republik

- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

Storhertugdømmet Luxembourg

- Socieetee nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Kongeriget Nederlandene

- N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS)

Kongeriget Norge

- Norges Statsbaner (NSB)

Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland

- British Railways Board (BRB) Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR)

B. VEJ

Kongeriget Belgien

     1. Autoroutes/ Autosnelwegen

     2. Autres routes de l'Etat/ Andere rijkswegen 3. Routes provinciales/ Provinciale wegen 4. Routes communales/ Gemeentewegen

Kongeriget Danmark

     1. Motorveje

     2. Hovedlandeveje

     3. Landeveje

     4. Biveje

Forbundsrepublikken Tyskland

     1. Bundesautobahnen

     2. Bundesstrassen

     3. Land- (Staats-)strassen

     4. Kreisstrassen

     5. Gemeindestrassen

Den franske republik

     1. Autoroutes

     2. Routes nationales

     3. Chemins deepartementaux

     4. Voies communales

Irland

     1. National primary roads

     2. Main roads

     3. County roads

     4. County borough roads

     5. Urban roads

Den italienske Republik

     1. Autostrade

     2. Strade statali

     3. Strade regionali e provinciali

     4. Strade comunali

Storhertugdømmet Luxembourg

     1. Routes d'Etat

     2. Chemins repris

     3. Chemins vicinaux

Kongeriget Nederlandene

     1. Autosnelwegen van het Rijkswegenplan (primaire wegen)

     2. Overige wegen van het Rijkswegenplan (primaire wegen)

     3. Wegen van de secundaire wegenplannen 4. Wegen van de tertiaire wegenplannen 5. Overige verharde wegen

Kongeriget Norge

     1. Riksveger

     2. Fylkesveger

     3. Kommunale veger

Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland

     1. Motorways and trunk roads

     2. Principal roads

     3. Non-principal and other roads.'

     4. Rådsforordning (EØF) nr. 1463/70 af 20. juli 1970

EFT nr. L 164/1 af 27. juli 1970

I bilag II, pkt. 1, 1, erstattes ordene i parentes med:

»(1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 6 for Belgien, 11 for Det forenede Kongerige, bogstaverne DK for Danmark, IRL for Irland, L for Luxembourg og N for Norge).«

     5. Kommissionsforordning nr. 281/71/EØF af 9. februar 1971

EFT nr. L 33/11 af 10. februar 1971

I bilaget indføjes under »Kanaal Gent-Terneuzen«:

»Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland

- Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)

- Gloucester and Sharpness Canal«.

     6. Rådsdirektiv nr. 65/269/EØF af 13. maj 1965

EFT nr. 88/1469 af 24. maj 1965

I bilaget erstattes ordet »fire« i tredje linie med ordet »syv«.

     7. Rådsdirektiv nr. 68/297/EØF af 19. juli 1968

EFT nr. L 175/15 af 23. juli 1968

Artikel 1 suppleres med en ny artikel med følgende ordlyd:

»Artikel 1 a

Med henblik på dette direktiv anses de i en medlemsstat indregistrerede erhvervsmotorkøretøjer, som krydser havet om bord på et søtransportmiddel mellem to havne, der begge er beliggende på medlemsstaternes territorium, for at passere en fælles grænse mellem medlemsstaterne.«

I artikel 5, stk. 1, i slutningen tilføjes en ny sætning med følgende ordlyd:

»For de i artikel 1 a nævnte transporter regnes begrænsningen af dette område fra udløsningspunktet.«

V. KONKURRENCEREGLER

     1. Rådsforordning nr. 17 af 6. februar 1962

EFT nr. 13/204 af 21. februar 1962

ændret ved:

- Rådsforordning nr. 59 af 3. juli 1962

EFT nr. 58/1655 af 10. juli 1962

- Rådsforordning nr. 1 18/63/EØF af 5. november 1963

EFT nr. 162/2696 af 7. november 1963

Efter artikel 24 indsættes en ny artikel med følgende ordlyd:

»Artikel 25

     1. For aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der som følge af tiltrædelsen falder ind under anvendelsesområdet for Traktatens artikel 85, gælder ikrafttrædelsesdatoen for Tiltrædelsestraktaten som ikrafttrædelsesdato for denne forordning, overalt hvor der i denne forordning henvises til sidstnævnte dato.

     2. For aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der består på ikrafttrædelsesdatoen for Tiltrædelsestraktaten, og som falder ind under anvendelsesområdet for Traktatens artikel 85 som følge af tiltrædelsen, skal de i artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 2, omhandlede anmeldelser foretages inden seks måneder efter tiltrædelsen.

     3. De i artikel 15, stk. 2, litra a, fastsatte bøder kan ikke pålægges for handlinger, der er foretaget forud for anmeldelse af de aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der er nævnt i stk. 2, når anmeldelsen foretages inden for de dette stykke fastsatte frister.

     4. De nye medlemsstater træffer inden udløbet af en frist på seks måneder fra Tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og efter samråd med Kommissionen de i artikel 14, stk. 6, fastsatte foranstaltninger.«

     2. Rådsforordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965

EFT nr. 36/533 af 6. marts 1965

Artikel 4, stk. 1, 1. afsnit suppleres med:

»1 en forordning udstedt i medfør af artikel 1 kan det bestemmes, at forbudet i Traktatens artikel 85, stk. 1, i et i forordningen fastsat tidsrum ikke skal finde anvendelse på aftaler og samordnet praksis, der bestod ved Tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, og som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 85 som følge af tiltrædelsen, og som ikke opfylder de i artikel 85, stk. 3, fastsatte betingelser:»

Artikel 4, stk. 2, suppleres med:

     »Stk. 1 finder kun anvendelse for aftaler og samordnet praksis, der som følge af tiltrædelsen falder ind under anvendelsesområdet for Traktatens artikel 85, stk. 1, og som i overensstemmelse med forordning nr. 17, artiklerne 5 og 25, skal være anmeldt inden den 1. juli 1973, dersom anmeldelse har fundet sted inden denne dato.«

     3. Rådsforordning nr. 1017/68/EØF af 19. juli 1968

EFT nr. 1175/1 af 23. juli 1968

Artikel 21, stk. 6, 2. pkt., suppleres med:

»Med henblik herpå træffer de nye medlemsstater før udløbet af en frist på seks måneder efter tiltrædelsen og efter samråd med Kommissionen de nødvendige foranstaltninger.«

     4. Kommissionsforordning nr. 67/67/EØF af 22. marts 1967

EFT nr. 57/849 af 25. marts 1967

Artikel 5, 1. pkt., suppleres med:

»Forbudet i Traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke aftaler, vedtagelser og samordnet praksis om eneforhandling, der bestod på tiltrædelsestidspunktet, og som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1 som følge af tiltrædelsen, såfremt disse inden seks måneder efter Tiltrædelsestraktatens ikrafttræden ændres, således at de opfylder de i denne forordning opstillede betingelser.«

     5. Beslutning nr. 33-56 af 21. november 1956 truffet af EKSF's høje Myndighed.

EFT nr. 26/334 af 25. november 1956

ændret ved:

- Beslutning nr. 2-62/EKSF af 8. marts 1962 truffet af EKSF's høje Myndighed

EFT nr. 20/376 af 19.marts 1962

I bilaget til beslutning nr. 2-62: Kolonnerne 08 og 09 efter kolonne 07 udgår og erstattes med følgende kolonner:

 

                          Leveringer 

                          under 01 

 Danmark Irland Norge Det forenede Tredjelande i procent af den 

             Kongerige         samlede 

                          produktion 

                          (= 100) 

  08    09   10    11      12      13 

VI. BESKATNING

     1. Rådsdirektiv nr. 69/335/EØF af 17. juli 1969

EFT nr. L 249/25 af 3. oktober 1969

Artikel 3, stk. 1. litra a, erstattes med:

     1. Ved kapitalselskaber forstås i dette direktiv:

 • a) selskaber efter belgisk, dansk, tysk, fransk, irsk, italiensk, luxembourgsk, nederlandsk, norsk og Det forenede Kongeriges ret med følgende benævnelser:

- soci et e anonyme/naamloze vennootschap; aktieselskab, Aktiengesellschaft, soci et e anonyme, companies incorporated with limited liability, societå per azioni, societe anonyme, naamloze vennootschap, aksjeselskap, companies incorporated with limited liability;

- soci et e en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskab, Kommanditgesellschaft auf Aktien, soci et e en commandite par actions, soci et e in accomandita per azioni, soci et e en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen, kommandittaksjeselskap;

- soci et e de personnes a responsabilit e limit e/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschr ankter Haftung, soci et e a responsabilit e limit e, societ e a responsabilit a limitata, soci et e a responsabilit e limit e.'

VII. ØKONOMISK POLITIK OG

KAPITALBEVÆGELSER

     1. Rådsbeslutning af 18. marts 1958

EFT nr. 17/390 af 6. oktober 1958

I artikel 7 erstattes ordet »otte« med ordet »tolv«.

I artikel 10, første stykke, erstattes ordet »otte« med ordet »tolv«.

     2. Rådsbeslutning nr. 71/143/EØF af 22. marts 1971

EFT nr. L 73/15 af 27. marts 1971

I artikel 1, stk. 2, foretages efter: »Denne forpligtelse gælder for fire år fra 1. januar 1972;

følgende tilføjelse:

»For de nye medlemsstaters vedkommende gælder den fra tiltrædelsestidspunktet og ophører den 31. december 1975.« .

I det følgende punktum: ordet »den« erstattes af: »denne forpligtelse«.

I artikel 6 tilføjes efter: »fra den 1. januar 1972«:

»og for de nye medlemsstaters vedkommende fra tiltrædelsestidspunktet.«

Bilaget erstattes med følgende bilag:

»BILAG

Grænserne for de forpligtelser, der nævnes i denne beslutnings artikel 1, stk. 1, er følgende:

 

              Millioner   = pct. af det samlede beløb 

            regningsenheder 

 Tyskland           600          21,4 

 Belgien-Luxembourg      200           7,2 

 Danmark            90           3,2 

 Frankrig           600          21,4 

 Irland            35           1,2 

 Italien           400          14,3 

 Norge             75           2,7 

 Nederlandene         200           7,2 

 Det forenede Kongerige    600          21,4 

 I alt           2.800          100,0 

     3. Rådsdirektiv af 1 1. maj 1960

EFT nr. 43/921 af 12. juli 1960

Teksten i artikel 3, stk. 2, 1. afsnit, erstattes af følgende tekst:

     2. Såfremt adgangen til disse kapitalbevægelser er af en sådan art, at den er til hinder for gennemførelsen af formålet med en medlemsstats økonomiske politik, kan denne opretholde eller genindføre valutarestriktioner for disse kapitalbevægelser, der er i kraft på datoen for dette direktivs ikrafttræden (for de nye medlemsstater på tiltrædelsesdatoen). Den rådfører sig med Kommissionen om dette.«

Artikel 6 erstattes af følgende tekst:

»Medlemsstaterne bestræber sig på ikke inden for Fællesskabet at indføre nogen ny valutarestriktion, der påvirker kapitalbevægelserne, der frigives på datoen for dette direktivs ikrafttræden (for de nye medlemsstater på tiltrædelsesdatoen) og ikke at gøre de eksisterende regler mere restriktive.«

Artikel 7, første afsnit, erstattes af:

»Medlemsstaterne meddeler Kommissionen senest tre måneder efter dette direktivs ikrafttræden (for de nye medlemsstater tre måneder efter tiltrædelsesdatoen):

 • a) de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden regulerer kapitalbevægelser;
 • b) de bestemmelser, der er vedtaget for anvendelsen af dette direktiv;
 • c) anvendelsesområdet for ovennævnte bestemmelser.

Artikel 8 er ophævet.

VIII. HANDELSPOLITIK

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 1023/70 af 25. maj 1970

EFT nr. L 124/1 af 8. juni 1970

1 artikel 11, stk. 2, erstattes tallet »tolv« af tallet »tre og fyrre«.

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 1025/70 af 25. maj 1970

EFT nr. L 124/6 af 8. juni 1970

ændret ved:

- Rådsforordning (EØF) nr. 1984/70 af 29. september 1970

EFT nr. L 218/1 af 3. oktober 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 724/71 af 31. marts 1971

EFT nr. L 80/3 af 5. april 1971.

- Rådsforordning (EØF) nr. 1080/71 af 25. maj 1971

EFT nr. L 116/8 af 28. maj 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 1429/71 af 2. juli 1971

EFT nr. L 151/8 af 7. juli 1971

Bilag II erstattes af følgende landefortegnelse:

LANDEFORTEGNELSE

Afghanistan

Algeriet

Amerikas forenede Stater

Guam

Kingman Reef

Midway-øerne

Puerto Rico

Amerikansk Samoa (herunder Swains) Territorier under formynderskab i Stillehavet (Carolinerne, Marshall-øerne og Marianne-øerne undtagen Guam)

Ryuku-øerne (Okinawa) og Daito islands Jomfruøerne (hørende under De forenede

 • Stater)

Wake-øerne

Panama-kanalzonen

Andorra

Antigua

De nederlandske Antiller (omfattende øerne Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Saint-Eustache og den nederlandske del af Saint-Martin)

Den forenede arabiske Republik Egypten Føderationen af arabiske Emirater (Abu Dhabai, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Quaiwan, Fujairah) såvel som Ras al Khaimah

Argentina

Australien (herunder Papua, Ny Guinea under australsk mandat, Nordfolk-øen og Cocosøerne (Keeling))

Bahamaøerne

Bahrein

Barb ados

Bermuda-øerne

Bolivia

Botswana

Butan

Brasilien (herunder øerne Fernando-de Noronha (Sao-Pedro og Sao Paulo-klipperne, Atoll das Rocas iberegnet), Trinidade og Martin Vaz)

Britisk Honduras

Brune i

Burma

Burundi

Camerun

Canada

Cayman-øerne

Den centralafrikanske Republik Ceylon

Chile (herunder følgende øer: Juan Fernandezøerne Påskeøen Sala-y-Gomes, San-Feliz, San Ambrosio og den vestlige del af Ildlandet)

Colombia

Comorerne

Folkerepublikken Congo (Brazzaville) Costa-Rica

Cypern

Områder på Cypern under Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands overherredømme

Dahomey

Dominica

Den dominikanske Republik (herunder øerne Saona, Catalina, Beata og enkelte andre mindre øer)

Ecuador

Elfenbenskysten

Etiopien

Falkland-øerne med tilliggende områder Fijiøerne

Finland

Færøerne

Gabon

Gambia

Ghana

Grenada

Grækenland (herunder øerne Eubøa og Sporaderne, de dodekanesiske øer, Kykladerne, de joniske øer, øerne i det ægæiske hav og Kreta)

Guatemala

Republikken Guinea

Guyana

Ha iti (herunder l'ile de la Turtue, l'ile de la Gonave, les Gayemites, l'ile a Vache, l'ile de la Navase og la Grande-Caye)

Honduras

Hong-Kong

Iles Wallis et Futuna

lndien (herunder øerne Andaman og Nicobarerne, Laquediverne, Minicoy og Amindivi)

Indonesien (Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali og Nusatenggara (herunder den indonesiske del af Timor) Maluku, Irian Barat)

Irak

Iran

Island

Israel

Jamaica

Japan

De britiske Jomfruøer

Jordan

Jugoslavien

Kenya

R epublique khm emer

Republikken Kina (Taiwan) Republikken Korea (Sydkorea) Kuwait

Laos

Lesotho

Libanon

Liberia

Libyen

Liechtenstein

Malawi

Malaysia (herunder tidligere britisk Borneo og Sarawak)

Republikken Madagascar

Maldiverne

Mali

Malta

Marokko

Maskat og Oman

Mauritanien

Mauritius-øen

Mexico

Montserrat

Nauru-øerne

Nepal

New Zealand (herunder øerne Kermandec og Chatham)

Cook øerne

     1. Nordlige gruppe (Penrhyn, Manihiki, Rakahanga, Pukapuka, Palmerston, Suwarow og Nassau)

     2. Sydlige gruppe (Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke, Mangaia, Takutea og Manuae)

     3. Niue øen

Nicaragua

Niger

Forbundsrepublikken Nigeria

De norske bilande i Antarktis (øerne Bouvet, Peter I og Dronning Maud Land)

Ny Caledonien og tilliggende områder (herunder øerne Pins, øen Huon, øerne Loyaut e, øerne Walpole og Surprise, Chesterfield øerne)

Ny Hebriderne

Pakistan

Panama

Paraguay

Peru

Philippinerne

Fransk Polynesien: Selskabsøerne, iles Sous-levent, Marquesas-øerne, Touamotou-øerne, Gambier-øerne, Toubouai-øerne, Rapa og Clipperton-øerne

Portugal

Territorium i Europa (herunder Madeira og Azorerne)

Angola

Cabinda

portugisisk Guinea

Kap Verde-øen

Øerne Sao-Tom e og Principe Macao

Mozambique

Timor (portugisisk del)

Qatar (Sheikdømmet Qatar)

Rio Muni

Rwanda

St. Helena (herunder tilliggende områder: øerne Ascension og Tristan da Cunha)

St. Kitts (St. Christophe), Nevis og Anguilla St. Lucia

St. Pierre og Miquelon

St. Vincent

Salvador

Saudi-Arabien

Schweiz

Senegal

Seychellerne

Sierra-Leone

Sikkim

Singapore

Somalia

Spanien

Området på halvøen og Balearerne De canariske øer, Ceuta og Melilla, Alhucemas, Chafarinas og Penon de Velez de la Gomera, Ifni og Sahara

Sudan

Surinam

Svalbard (også kaldet Spitzbergen-øhavet, herunder navnlig Bjørneøen)

Sverige

Swaziland

Den sydafrikanske Republik (herunder Sydvestafrika og Prins Edvard-øerne, omfattende Marion-øen og Prins Edvard-øen)

Sydpolarlandene og Antarktis (fransk oversøisk territorium, øhavet Kerguelen og Crozet, øerne Saint-Poul og Amsterdam, Ad ele Land)

Sydvietnam

Sydyemen (herunder øerne Perim og Socotra) Syrien

Tanzania

Tchad

Britisk territorium i Antarktis

Britisk territorium i Det indiske Ocean (øgruppen Tchagos, øerne Aldabra, Farquhar og Desroches)

Fransk territorium omfattende Afar og Issas Territorier, der hører under Højkommissionen

for det vestlige Stillehav (herunder de toldområder, der adskiller sig fra protektoratet De britiske Salomonøer og kolonien Gilbert- og Elliceøerne)

Thailand

Togo

Tonga

Trinidad og Tobago

Tunesien

Turks- og Caicos-øerne

Tyrkiet

Uganda

Uruguay

Venezuela

Vestsamoa

Den demokratiske republik Zaire Zambia

Ækvatorialguinea

Øerne Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa og Bassa-da-India

Østrig

Øvre-Volta

     3. Rådsforordning (EØF) nr. 2384/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/1 af 10. november 1971 Bilagets overskrift erstattes af: »ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG«

Tabelhovedet erstattes af følgende tekst: »Warenbezeichnung

- Nr. des GZT Deesignation des produits

- N grader du T.D.C. Designazione dei prodotti

- N. della T.D.C. Opgave van de produkten

- Nr. G.D.T. Description of product

- CCT N grader Varebeskrivelse

- Pos.nr. i FTT Vareslag

- Pos.nr. i FTT 4. Rådsforordning (EØF) nr. 109/70 af 19. december 1969

EFT nr. L 19/1 af 26. januar 1970 ændret ved:

- Rådsforordning (EØF) nr. 1492/70 af 20.

juli 1970

EFT nr. L 166/1 af 29. juli 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 2172/70 af 27.

oktober 1970

EFT nr. L 239/1 af 30. oktober 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 2567/70 af 14.

december 1970

EFT nr. L 276/1 af 21. december 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 532/71 af 8.

marts 1971

EFT nr. L 60/1 af 13. marts 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 725/71 af 30.

marts 1971

EFT nr. L 80/4 af 5. april 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 1073/71 af 25.

maj 1971

EFT nr. L 119/1 af 1.juni 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 1074/71 af 25.

maj 1971

EFT nr. L 119/35 af 1.juni 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 2385/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/3 af 10. november 1971

I bilaget erstattes overskriften af følgende

tekst:

»ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG«

Opregningen af forkortelser suppleres med

følgende tre kolonner:

»- Abbreviations - Forkortelser - Forkortelser

Bulgaria Bulgarien Bulgaria

Hungary Ungarn Ungarn

Poland Polen Polen

Romania Rumænien Romania

Czechoslovakia Tjekkoslovakiet

Tsjekkoslovakia«

Overskriften i den første kolonne i tabellen erstattes af følgende tekst:

»Warenbezeichnung

- Nr. des GZT Designation des produits

- N grader du T.D.C. Designazione dei prodotti

- N. Della T.D.C. Opgave van de produkten

- Nr. G.D.T. Description of product

- CCT N grader Varebeskrivelse

- Pos.nr. i FTT Vareslag

- Pos.nr. i FTT -»

     5. Rådsforordning (EØF) nr. 2386/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/12 af 10. november 1971

I bilaget erstattes overskriften af følgende tekst:

»ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG«

- Opregningen af forkortelser suppleres med følgende tre kolonner:

»- Abbreviations - Forkortelser - Forkortelser

Albania Albanien Albania

USSR Sovjetunionen Sovjetunionen«

Overskriften i første kolonne i tabellen erstattes af følgende tekst:

»Wagenbezeichnung

- Nr. des GZT Deesignation des produits

- N grader du T.D.C. Designazione dei prodotti

- N. Della T.D.C. Opgave van de produkten

- Nr. G.D.T. Description of product

- CCT N grader Varebeskrivelse

- Pos.nr. i FTT Vareslag

- Pos.nr. i FTT -»

     6. Rådsforordning (EØF) nr. 2406/71 af 9. november 1971

EFT nr. L 250/1 af 11. november 1971

I bilaget erstattes overskriften af følgende tekst:

»ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG«

Opregningen af forkortelser suppleres med følgende tre kolonner:

»- Abbreviations - Forkoitelser - Forkortelser

People's Republic

of China Folkerepublik- Folkerepublikken Kina ken China

North Korea Nordkorea Nord-Korea

Mongolia Den mongolske Mongolia Folkerepublik

North Vietnam Nordvietnam Nord-Vietnam«

Overskriften i første kolonne erstattes af følgende tekst:

»Warenbezeichnung

- Nr. des GZT Designation des produits

- N grader du T.D.C. Designazione dei prodotti

- N. della T.D.C. Opgave van de produkten

- Nr. G.D.T. Description of product

- CCT N grader Varebetegnelse

- Pos.nr. i FTT Vareslag

- Pos.nr. i FTT -»

Fodnoten suppleres på følgende måde: »The references to Chapter 73 do not allude

to ECSC Treaty products. Oplysningerne vedrørende kapitel 73 sigter

ikke til produkter, der falder ind under EKS-traktaten.

Oplysningen vedrørende kapittel 73 angår ikke varer som hører under EKSF-traktaten.«

     7. Rådsforordning (EØF) nr. 2407/71 af 9. november 1971

EFT nr. L 250/7 af 11. november 1971

I bilaget erstattes overskriften af følgende tekst:

»ANLAGE - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG - VEDLEGG«

I opregningen af forkortelser tilføjes følgende tre kolonner:

»- Abbreviations - Forkortelser - Forkortelser

People's Republic

of China Folkerepublik- Folkerepublikken Kina ken China

North Vietnam Nordvietnam Nord-Vietnam

North Korea Nordkorea Nord-Korea

Mongolia Den mongolske Mongolia« Folkerepublik

Overskriften i første kolonne i tabellen erstattes af følgende tekst:

»Warenbezeichnung

- Nr. des GZT Deesignation des produits

-N grader du T.D.C.Designazione dei prodotti

- N. Della T.D.C. Opgave van de produkten

- Nr. G.D.T. Description of product

- CCT N grader Varebeskrivelse

- Pos.nr. i FTT Vareslag

- Pos.nr. i FTT -»

     8. Rådsdirektiv nr. 70/509/EØF af 27. oktober 1970

EFT nr. L 254/1 af 23. november 1970

Fodnoten i bilag A, første side, erstattes af følgende fodnote:

 • »(1) Belgien: Office national du ducroire/Nationale Delcrederedienst Danmark: Eksportkreditrådet Tyskland: Reepublique feedeerale d'Allemagne

Frankrig: Compagnie fran aise d'assurance pour le commerce exteerieur

Irland: The Minister for lndustry and Commerce

Italien: Istituto nazionale delle assicurazioni

Luxembourg: Office du ducroire du Luxembourg

Nederlandene: Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.

Norge: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Forenede Kongerige: The Export Credits Guarantee Department«.

     9. Rådsdirektiv nr. 7O/5lO/EØF af 27. oktober 1970

EFT nr. L 254/26 af 23. november 1970

Fodnoten i bilag A, første side, erstattes af følgende fodnote:

 • »(1) Belgien: Office national du ducroire/Nationale Delcrederedienst

Danmark: Eksportkreditrådet

Tyskland: Reepublique feedeerale d'Allemagne

Frankrig: Compagnie fran aise d'assurance pour le commerce exteerieur

Irland: The Minister for Industry and Commerce

Italien: Istituto nazionale delle assicurazioni

Luxembourg: Office du ducroire du Luxembourg

Nederlandene: Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.

Norge: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Forenede Kongerige: The Export Credits Guarantee Department«.

IX. SOCIALPOLITIK

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971

EFT nr. L 149/2 af 5. juli 1971

I artikel 1 erstattes litra j af:

 • »j) betyder udtrykket »lovgivning« i forhold til enhver medlemsstats bestående og fremtidige love, administrative forskrifter, vedtægtsmæssige bestemmelser og alle andre gennemførelsesregler vedrørende de i artikel 4, stk. 1 og 2, nævnte sociale sikringsgrene eller sikringsordninger.

Udtrykket omfatter ikke bestemmelser i bestående eller fremtidige kollektive overenskomster, selv om der af en offentlig myndighed er tillagt sådanne overenskomstbestemmelser almindelig retsvirkning eller er foretaget en udvidelse af deres gyldighedsområde. For så vidt angår bestemmelser i kollektive overenskomster: i) der tjener til opfyldelse af en forsikringspligt, som er hjemlet i de i det foregående underafsnit omhandlede love og administrative forskrifter, eller

 • ii) hvorved der oprettes en ordning, der administreres af samme institution som den, der administrerer de ordninger, der er oprettet ved de i det foregående underafsnit omhandlede love og administrative forskrifter, kan den nævnte begrænsning dog til enhver tid ophæves ved en af den pågældende medlemsstat afgivet erklæring, hvori angives de ordninger af den omhandlede art, på hvilke denne forordning finder anvendelse. Meddelelse om en sådan erklæring skal afgives og offentliggøres i overensstemmelse med artikel 96.

Bestemmelserne i det foregående underafsnit kan ikke medføre, at de ordninger, på hvilke forordning nr. 3 har fundet anvendelse, udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.'

I artikel 1 indsættes efter litra s et nyt litra af følgende ordlyd:

»s a) betyder udtrykket »bopælsperioder«,

perioder der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkcndes som sådanne;»

Artikel 15, stk. 1, erstattes af følgende tekst: »1. Artiklerne 13 og 14 finder ikke anvendelse på frivillig eller frivillig fortsat forsikring, medmindre der i en medlemsstat inden for et af de i artikel 4 omhandlede områder kun findes en frivillig forsikringsordning.«

I artikel 18 erstattes overskriften og stk. 1 af følgende tekst:

»Sammenlægning af forsikrings- eller beskæftigelsesperioder

     1. Vedkommende institution i en medlemsstat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser er betinget af, at der er tilbagelagt forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, der gælder for denne institution.«

Artikel 19, stk. 2, erstattes af følgende tekst:

     2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på familiemedlemmer, der er bosat i en anden medlemsstat end vedkommende stat, for så vidt de pågældende ikke er berettiget til disse ydelser i medfør af lovgivningen i den stat, i hvilken de er bosat.'

Artikel 20 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 20

Grænsearbejdere og deres familiemedlemmer - Særlige regler.

Grænsearbejdere kan også opnå ydelserne i vedkommende stat. Disse ydelser udredes af vedkommende institution efter lovgivningen i denne stat, som om den pågældende var bosat der. En grænsearbejders familiemedlemmer kan oppebære ydelser på samme vilkår; bortset fra tilfælde, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, er opnåelse af disse ydelser dog betinget af, at der herom er afsluttet en overenskomst mellem de pågældende stater eller mellem vedkommende myndigheder i disse stater, eller - i mangel af sådan overenskomst - at vedkommende institution på forhånd har givet sin tilladelse hertil.«

Artikel 25, stk. 3, erstattes af følgende tekst: »3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på en arbejdstagers familiemedlemmer.«

Artikel 25, stk. 3, erstattes af følgende tekst: »3. Når en arbejdsløs opfylder betingelserne

for ret til ydelser ved sygdom og moderskab efter lovgivningen i den medlemsstat, som det påhviler at afholde udgifterne ved ydelser i anledning af arbejdsløshed, om fornødent under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 18, har hans familiemedlemmer ret til disse ydelser, uanset i hvilken medlemsstat de er bosat eller opholder sig. Disse ydelser udredes:

 • i) for så vidt angår naturalydelser af institutionen på bopæls- eller opholdsstedet efter den for nævnte institution gældende lovgivning, og for vedkommende institutions regning i den medlemsstat, som det påhviler at afholde udgifterne ved ydelser i anledning af arbejdsløshed;
 • ii) for så vidt angår kontantydelser af vedkommende institution i den medlemsstat, som det påhviler at afholde udgifterne ved ydelser i anledning af arbejdsløshed, efter den for nævnte institution gældende lovgivning.«

Artikel 27 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 27

Ret til pension eller rente i medfør af lovgivningen i flere stater i tilfælde, hvor der er ret til ydelser i bopælslandet

En pensionist eller en renteberettiget, der har ret til pension (rente) efter lovgivningen i to eller flere medlemsstater og som, om fornødent ved iagttagelse af bestemmelserne i artikel 18 og bilag V, har ret til ydelser efter lovgivningen i den medlemsstat, i hvilken han er bosat, modtager, ligesom sine familiemedlemmer, disse ydelser fra bopælsstedets institution og for denne institutions regning, som om pensionisten (den renteberettigede) alene var berettiget til pension (rente) efter den sidstnævnte stats lovgivning.«

1 artikel 28 erstattes overskriften og stk. 1 af:

»Ret til pension eller rente i medfør af lovgivningen i en enkelt eller i flere stater i tilfælde, hvor der ikke er ret til ydelser i bopælslandet

     1. En pensionist eller en renteberettiget, der har ret til pension (rente) efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater, og som ikke har ret til ydelser efter lovgivningen i den medlemsstat, i hvilken han er bosat, har dog for sig selv og sine familiemedlemmer krav på disse ydelser, for så vidt han, om fornødent ved iagttagelse af bestemmelserne i artikel 18 og bilag V, ville være berettiget hertil efter lovgivningen i den medlemsstat eller i mindst een af de medlemsstater, som det påhviler at yde pension (rente), såfremt han var bosat i den pågældende stat. Ydelserne skal udredes på følgende vilkår:

 • a) naturalydelser udredes for den i stk. 2 omhandlede institutions regning af institutionen på bopælsstedet, som om pensionisten (den renteberettigede) havde ret til pension (rente) i medfør af lovgivningen i den stat, i hvilken han er bosat, og havde ret til naturalydelserne;
 • b) kontantydelser udbetales i givet fald af vedkommende institution som fastsat efter bestemmelserne i stk. 2 efter den for denne institution gældende lovgivning. Efter aftale mellem vedkommende institution og institutionen på bopælsstedet kan disse ydelser dog udbetales af sidstnævnte institution for førstnævnte institutions regning efter reglerne i vedkommende stats lovgivning.«

Artikel 29 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 29

Familiemedlemmer, der er bosat i en anden stat end den, hvor pensionisten (den renteberettigede) er bosat. Familiemedlemmers flytning til den stat, hvor pensionisten (den renteberettigede) er bosat

     1. Familiemedlemmer til en pensionist eller en renteberettiget, der har ret til pension (rente) efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater, har, såfremt de er bosat i en anden medlemsstat end den, hvor pensionisten (den renteberettigede) er bosat, ret til ydelser, som om pensionisten var bosat i den samme stat som de, for så vidt han har ret til disse ydelser efter en medlemsstats lovgivning. Ydelserne skal udredes på følgende vilkår:

 • a) naturalydelser udredes af institutionen på det sted, hvor familiemedlemmerne er bosat, efter den for denne institution gældende lovgivning, til udgift for institutionen på det sted, hvor pensionisten (den renteberettigede) er bosat;
 • b) kontantydelser udbetales i givet fald af vedkommende institution som fastsat efter bestemmelserne i artikel 27 eller artikel 28, stk. 2, efter den for denne institution gældende lovgivning. Efter aftale mellem vedkommende institution og institutionen på det sted, hvor familiemedlemmerne er bosat, kan disse ydelser dog udbetales af sidstnævnte institution for førstnævnte institutions regning efter reglerne i vedkommende stats lovgivning.

     2. De i stk. 1 omhandlede familiemedlemmer, som flytter til den medlemsstat, hvor pensionisten (den renteberettigede) er bosat, har ret til:

 • a) naturalydelser efter nævnte stats lovgivning, uanset om de allerede før flytningen har modtaget ydelser for samme sygdoms- eller moderskabstilfælde;
 • b) kontantydelser, der i givet fald udbetales af vedkommende institution som fastsat efter bestemmelserne i artikel 27 eller artikel 28, stk. 2, efter den for denne institution gældende lovgivning. Efter aftale mellem vedkommende institution og institutionen på det sted, hvor pensionisten (den renteberettigede) er bosat, kan disse ydelser dog udbetales af sidstnævnte institution for førstnævnte institutions regning efter reglerne i vedkommende stats lovgivning.«

Artikel 31 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 31

Pensionistens (den renteberettigedes) og/eller hans familiemedlemmers ophold i en anden medlemsstat end den, hvori de er bosat

Den i artiklerne 27 eller 28 omhandlede pensionist (renteberettigede) og hans familiemedlemmer har, når de opholder sig i en anden medlemsstat end den, hvori de er bosat, ret til: a) naturalydelser, som udredes af opholdsstedets institution efter den for denne gældende lovgivning, til udgift for institutionen på det sted, hvor pensionisten (den renteberettigede) er bosat;

 • b) kontantydelser, der i givet fald udbetales af vedkommende institution som fastsat efter bestemmelserne i artikel 27 eller artikel 28, stk. 2, efter den for denne institution gældende lovgivning. Efter aftale mellem vedkommende institution og institutionen på opholdsstedet kan disse ydelser dog udbetales af sidstnævnte institution for førstnævnte institutions regning efter reglerne i vedkommende stats lovgivning.«

Artikel 33 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 33

Bidrag der påhviler pensionister eller renteberettigede

Den institution i en medlemsstat, som det påhviler at udbetale en pension eller rente, og som efter den lovgivning, der gælder for institutionen, skal tilbageholde bidrag, der påhviler en pensionist eller renteberettiget til dækning af ydelser ved sygdom og moderskab, er berettiget til at foretage sådanne tilbageholdelser, beregnet i henhold til den pågældende lovgivning, i pensionen eller renten, for så vidt en institution i den nævnte medlemsstat skal bære udgifterne ved de i artiklerne 27, 28, 29, 31 og 32 omhandlede ydelser.«

Artikel 34 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 34

Almindelig bestemmelse

Bestemmelserne i artiklerne 27-33 finder ikke anvendelse på en pensionist (en renteberettiget) eller hans familiemedlemmer, såfremt de har ret til ydelser efter en medlemsstats lovgivning som følge af udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed. I så fald betragtes den pågældende ved anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel som arbejdstager eller som medlem af en arbejdstagers familie.«

Overskriften i afsnit III, kapitel 2, afdeling 1, erstattes af:

»Arbejdstagere, der udelukkende har været omfattet af lovgivning, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af længden af forsikrings- eller bopælsperioder«

Artikel 37, stk. 1, erstattes af følgende tekst: » 1. En arbejdstager, der successivt eller skiftevis har været omfattet af lovgivningen i to eller flere medlemsstater, og som udelukkende har tilbagelagt forsikringsperioder eller bopælsperioder efter lovgivning, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af henholdsvis forsikringsperiodernes eller bopælsperiodernes længde, har ret til ydelser efter bestemmelserne i artikel 39. Denne artikel vedrører ikke børnetillæg eller børnetilskud til pensioner; disse ydes efter reglerne i kapitel 8.«

I artikel 38 erstattes overskriften og stk. 1 af følgende tekst:

»Sammenlægning af forsikrings- eller bopælsperioder

     1. Vedkommende institution i en medlemsstat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser er betinget af, at der er tilbagelagt forsikringsperioder eller bopælsperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, samt i givet fald bopælsperioder, som den pågældende, efter at have opnået den alder, hvor hans skolepligt ophører, har tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, i henhold til hvilken retten til ydelser er betinget af, at der er tilbagelagt bopælsperioder, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, der gælder for denne institution.«

Overskriften i afsnit III, kapitel 2, afdeling 2, erstattes af:

»Arbejdstagere, der enten udelukkende har været omfattet af lovgivning, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet afhænger af forsikrings- eller bopælsperiodernes længde, eller af lovgivning af denne art og af den i afdeling 1 omhandlede art«

I artikel 45 erstattes overskriften og stk. 1 af:

»Medregning af forsikrings- eller bopælsperioder, tilbagelagt i de medlemsstater, af hvis lovgivning arbejdstageren har været omfattet, ved erhvervelse, bevarelse, og generhvervelse af ret til ydelser.

     1. Såfremt erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser efter en medlemsstats lovgivning er betinget af, at der er tilbagelagt forsikrings- eller bopælsperioder, skal denne medlemsstats institution i fornødent omfang medregne forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, samt i givet fald bopælsperioder, som den pågældende, efter at have opnået den alder, hvor hans skolepligt ophører, har tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning i henhold til hvilken retten til ydelser er betinget af, at der er tilbagelagt bopælsperioder, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, der gælder for denne institution.«

1 artikel 45 indsættes et nyt stykke 4 af følgende ordlyd:

     4. Dersom opnåelse af ydelser ifølge en medlemsstats lovgivning er betinget af, at den pågældende har været bosat i denne medlemsstat i et bestemt tidsrum umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, skal nævnte betingelse anses for opfyldt, dersom den pågældende i samme tidsrum var bosat i en anden medlemsstat og enten var omfattet af lovgivningen i en medlemsstat eller havde ret til pension eller rente efter en medlemsstats lovgivning.'

Artikel 46, stk. 1 og 2, erstattes af følgende tekst:

     1. Vedkommende institution i enhver medlemsstat, af hvis lovgivning arbejdstageren har været omfattet, skal, for så vidt den pågældende opfylder de deri foreskrevne betingelser for erhvervelse af ret til ydelser, også uden at bestemmelserne i artikel 45 bringes i anvendelse, fastsætte ydelsens størrelse i overensstemmelse med de for institutionen gældende lovbestemmelser og på grundlag af den samlede længde af de forsikrings- eller bopælsperioder, der skal tages i betragtning i medfør af den pågældende lovgivning.

Den nævnte institution skal tillige foretage en beregning af det ydelsesbeløb, der ville fremkomme ved anvendelsen af de i stk. 2, litra a og b, fastsatte regler. Kun det højeste ydelsesbeløb skal tages i betragtning.

     2. Vedkommende institution i enhver medlemsstat, af hvis lovgivning arbejdstageren har været omfattet, anvender følgende regler, såfremt de foreskrevne betingelser for erhvervelse af ret til ydelser kun er opfyldt, når bestemmelserne i artikel 45 bringes i anvendelse:

 • a) institutionen beregner det teoretiske beløb for den ydelse, som den pågældende ville kunne gøre krav på, hvis samtiige forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt i de medlemsstater, af hvis lovgivning den pågældende har været omfattet, havde været tilbagelagt i den omhandlede stat og efter den lovgivning, der gælder for den pågældende institution på det tidspunkt, da ydelsen skal fastsættes. Såfremt ydelsens beløb efter nævnte lovgivning er uafhængigt af længden af de tilbagelagte perioder, anses dette beløb for det i denne bestemmelse omhandlede teoretiske beløb;
 • b) institutionen fastsætter derefter det faktiske beløb for ydelsen på grundlag af det i litra a nævnte teoretiske beløb efter forholdet mellem længden af de forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, og den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i alle de implicerede medlemsstater forud for forsikringsbegivenhedens indtræden;
 • c) såfremt den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i samtlige implicerede medlemsstater forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, overstiger den længste forsikringstid, der efter en af de pågældende staters lovgivning kræves tilbagelagt for at en fuld ydelse kan opnås, skal vedkommende institution i nævnte stat ved anvendelsen af bestemmelserne i dette stykke tage denne længste forsikringstid i betragtning i stedet for den samlede længde af de nævnte perioder; denne beregningsmetode kan ikke medføre pligt for den pågældende institution til at udrede en højere ydelse end den fulde ydelse, der er hjemlet i den for denne institution gældende lovgivning;
 • d) med henblik på anvendelsen af de i dette stykke omhandlede beregningsregler fastsættes de nærmere regler for medregning af sammenfaldende perioder i den i artikel 97 omhandlede gennemførelsesforordning.

Artikel 47, stk. 1, litra b, c og d, samt stk, 2, erstattes af følgende tekst:

 • »b) vedkommende institution i en medlemsstat, efter hvis lovgivning ydelserne beregnes på grundlag af størrelsen af løn, bidrag eller tillæg, skal fastsætte de lønbeløb, bidrag eller tillæg, der skal tages i betragtning, for så vidt angår de forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i andre medlemsstater, på grundlag af den gennemsnitlige størrelse af de lønbeløb, bidrag eller tillæg, der faktisk er ydet i de forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter den for denne institution gældende lovgivning;
 • c) vedkommende institution i en medlemsstat, efter hvis lovgivning ydelserne beregnes på grundlag af en forud fastsat løn eller et forud fastsat beløb, skal anse den løn eller det beløb, der skal tages i betragtning, for så vidt angår de efter lovgivningen i andre medlemsstater tilbagelagte forsikrings- eller bopælsperioder som lig med den forud fastsatte løn eller det forud fastsatte beløb eller i givet fald med gennemsnittet af den forud fastsatte løn eller det forud fastsatte beløb, der svarer til de forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter den for denne institution gældende lovgivning;
 • d) vedkommende institution i en medlemsstat, efter hvis lovgivning ydelserne for visse perioders vedkommende beregnes på grundlag af lønnens størrelse og for andre perioders vedkommende på grundlag af en forud fastsat løn eller et forud fastsat beløb, skal, for så vidt angår forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter andre medlemsstater lovgivning, tage de lønninger eller beløb, der er fastsat efter bestemmelserne i litra b eller c, eller efter omstændighederne gennemsnittet af disse i betragtning; såfremt ydelserne, for så vidt angår samtlige de forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter den for denne institution gældende lovgivning, beregnes på grundlag af en forud fastsat løn eller et forud fastsat beløb, skal institutionen anse den løn, der skal tages i betragtning, for så vidt angår de efter lovgivningen i andre medlemsstater tilbagelagte forsikrings- eller bopælsperioder, som lig med den fiktive løn, der svarer til den nævnte forud fastsatte løn eller det nævnte forud fastsatte beløb.

     2. En medlemsstats lovregler om regulering af bestanddele af en ydelse, der er indgået i beregningen af ydelsen, finder i givet fald anvendelse på de bestanddele, der er taget i betragtning af vedkommende institution i denne stat efter bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår de efter lovgivningen i andre medlemsstater tilbagelagte forsikrings- eller bopælsperioder.«

I artikel 48 erstattes overskriften og stk. 1 af følgende tekst:

»Forsikrings- eller bopælsperioder på under et år

     1. Såfremt den samlede længde af de efter en medlemsstats lovgivning tilbagelagte forsikrings- eller bopælsperioder er under 1 år, og såfremt der, alene på grundlag af disse perioder, ikke er erhvervet ret til ydelser i medfør af bestemmelserne i den nævnte lovgivning, er institutionen i den pågældende stat, uanset bestemmelserne i artikel 46, stk. 2, ikke pligtig at udrede ydelser på grundlag af de nævnte perioder.«

Artikel 48, stk. 3, erstattes af følgende tekst:

     13. Såfremt anvendelsen af bstemmelserne i stk. 1 ville medføre, at samtlige institutioner i de pågældende stater ville blive fritaget for pligten til at udrede ydelser, skal ydelserne udredes alene efter lovgivningen i den stat, hvis betingelser den pågældende senest har opfyldt,

som om samtlige forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt og medregnet efter bestemmelserne i artikel 45 stk 1 og 2 havde været tilbagelagt efter den pågældende statslovgivning.'

Overskriften i artikel 49 erstattes af:

»Beregning af ydelser i tilfælde, hvor den pågældende ikke samtidig opfylder de foreskrevne lovmæssige betingelser i alle de medlemsstater, efter hvis lovgivning forsikrings- eller bopælsperioderne er tilbagelagt.« Artikel 49, stk. 1, litra b, erstattes af følgende tekst:

 • »b) hvis
 • i) den pågældende opfylder betingelserne i mindst to medlemsstaters lovgivning, uden at det er nødvendigt at medregne forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter en lovgivning, hvis betingelser ikke er opfyldt, tages disse perioder ikke i betragtning ved anvendelsen af bestemmelserne i artikel 46, stk. 2;
 • ii) den pågældende alene opfylder betingelserne i en medlemsstats lovgivning, uden at det er nødvendigt at medregne forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter en lovgivning, hvis betingelser ikke er opfyldt, beregnes ydelsens størrelse alene efter bestemmelserne i den lovgivning, hvis betingelser er opfyldt, og alene under hensyntagen til de perioder, der er tilbagelagt efter denne lovgivning.«

Artikel 50 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 50

Ydelse af et tillæg, når summen af de ydelser, der skal udbetales efter lovgivningen i de enkelte medlemsstater, er lavere end det minimumsbeløb, der er fastsat i lovgivningen i den af disse stater, i hvilken modtageren er bosat.

Der kan ikke i den stat, i hvilken en person, der oppebærer ydelser i medfør af dette kapitel, er bosat, og efter hvis lovgivning der tilkommer ham en ydelse, ydes ham et beløb, der er lavere end den minimumsydelse, der i den nævnte lovgivning er fastsat for en forsikrings- eller bopælsperiode, der svarer til samtlige de perioder, der efter bestemmelserne i de foregående artikler er taget i betragtning ved ydelsens fastsættelse. Vedkommende institution i den pågældende stat skal i givet fald gennem hele det tidsrum, hvor han er bosat i denne stat, yde ham tillæg, der svarer til forskellen mellem summen af de ydelser, der tilkommer ham i medfør af dette kapitel, og størrelsen af minimumsydelsen.«

I afsnit III, kapitel 4, afdeling 1, erstattes overskriften af:

»Fælles bestemmelse«

Efter denne overskrift indsættes en ny artikel med følgende ordlyd:

»Artikel 51 a

Sammenlægning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder

Vedkommende institution i en medlemsstat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse og generhvervelse af retten til ydelser er betinget af, at der er tilbagelagt beskæftigelsesperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den for denne institution gældende lovgivning.«

Før artikel 52 erstattes »Afdeling 1« med »Afdeling 2«.

Artikel 57, stk. 3, afsnit c), erstattes af følgende tekst:

 • »c) udgifterne ved kontantydelser, herunder renter, fordeles på vedkommende institutioner i de medlemsstater, i hvilke den pågældende har udøvet en virksomhed, der må antages at kunne forårsage den pågældende sygdom. Denne fordeling sker efter forholdet mellem længden af de perioder efter alderdomsforsikringen eller de i artikel 45, stk. 1, omhandlede bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i hver af disse stater, og den samlede længde af de forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i samtlige disse stater på tidspunktet for den første udbetaling af ydelser.«

Før artikel 60 erstattes »Afdeling 2« med »Afdeling 3«.

Før artikel 61 erstattes »Afdeling 3« med »Afdeling 4«.

Før artikel 63 erstattes »Afdeling 4« med »Afdeling 5«.

Artikel 72 erstattes af følgende tekst:

»Artikel 72«

Sammenlægning af forsikrings- eller beskæftigelsesperioder

Vedkommende institution i en medlemsstat, efter hvis lovgivning erhvervelse af ret til ydelser er betinget af, at der er tilbagelagt forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, medregner i fornødent omfang forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt i enhver

anden medlemsstat, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den for denne institution gældende lovgivning.'

Artikel 79, stk. 1, litra a, erstattes af følgende tekst:

 • »a) Såfremt erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser efter denne lovgivning er afhængig af forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperiodernes længde, fastsættes denne længde i givet fald under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 45, henholdsvis artikel 72.«

I artikel 79 indsættes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd:

     4. Ved anvendelsen af bestemmelserne i stk. 2 samt i artikel 77, stk. 2, litra b, ii), og i artiklerne 78, stk. 2, litra b, ii), skal bopælsperioder, som den pågældende efter at have nået den alder, hvor hans skolepligt ophører, har tilbagelagt efter en lovgivning, i henhold til hvilken retten til ydelser er betinget af, at der er tilbagelagt bopælsperioder, anses som forsikringsperioder.'

I artikel 82, stk. 1, erstattes ordet »seksogtredive« med ordet »tres«.

Artikel 94, stk. 1-7, erstattes af følgende tekst: »1. Denne forordning begrunder ikke ret til

ydelser for noget tidsrum, der ligger forud for dens ikrafttræden eller for datoen for dens anvendelse i den pågældende medlemsstat.

     2. Enhver forsikringsperiode samt - i givet fald - enhver beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter en medlemsstats lovgivning forud for denne forordnings ikrafttræden eller forud for datoen for dens anvendelse i den pågældende medlemsstat, skal tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser efter denne forordning.

     3. Rettigheder kan erhverves i medfør af denne forordning, selv om de vedrører en begivenhed, der er indtruffet forud for datoen for forordningens ikrafftræden eller forud for datoen for dens anvendelse i den pågældende medlemsstat, jfr. dog bestemmelsen i stk. 1.

     4. Enhver ydelse, som på grund af den pågældendes nationalitet eller bopæl ikke har været fastsat, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal efter den pågældendes anmodning fastsættes eller udbetales påny fra datoen for denne forordnings ikrafttræden eller fra datoen for dens anvendelse i den pågældende medlemsstat, medmindre tidligere anerkendte rettigheder har givet anledning til udbetaling af en kapitalydelse.

     5. De rettigheder, der tilkommer personer, som før denne forordnings ikrafttræden eller før dens anvendelse i den pågældende medlemsstat har fået tillagt en pension, kan efter de pågældendes anmodning tages op til revision under hensyntagen til denne forordnings bestemmelser. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på de øvrige i artikel 78 omhandlede ydelser.

     6. Såfremt den i stk. 4 eller stk. 5 omhandlede anmodning fremsættes inden udløbet af 2 år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden eller fra datoen for dens anvendelse i den pågældende medlemsstat, erhverves rettigheder i medfør af denne forordning med virkning fra dette tidspunkt, uden at nogen medlemsstats lovbestemmelser om bortfald eller forældelse af rettigheder kan gøres gældende over for de pågældende.

     7. Såfremt den i stk. 4 eller stk. 5 omhandlede anmodning fremsættes efter udløbet af 2 år efter denne forordnings ikrafttræden eller efter datoen for dens anvendelse i den pågældende medlemsstat, erhverves de rettigheder, som ikke er bortfaldet eller forældet, fra tidspunktet for anmodningens fremsættelse, medmindre der efter en medlemsstats lovgivning gælder gunstigere regler.«

Artikel 94, stk. 9, erstattes af følgende tekst: »9. Anvendelsen af bestemmelserne i artikel

73, stk. 2, kan ikke medføre nogen indskrænkning i de rettigheder, der tilkommer de pågældende ved denne forordnings ikrafttræden eller ved dens anvendelse i den pågældende medlemsstat. For så vidt angår personer, som på dette tidspunkt i medfør af bilaterale overenskomster indgået med Frankrig har ret til mere gunstige ydelser, skal disse overenskomster fortsat finde anvendelse for deres vedkommende, så længe de er omfattet af den franske lovgivning. Der ses herved bort fra afbrydelser på under 1 måned samt perioder, for hvilke der modtages ydelser i anledning af sygdom og arbejdsløshed. De nærmere regler for anvendelsen af disse bestemmelser fastsættes i den i artikel 97 omhandlede gennemførelsesforordning.«

Bilag I erstattes

»BILAG I

(Forordningens artikel 1, afsnit u)

Særlige ydelser i anledning af fødsel, der i medfør af artikel 1, litra u, falder uden for forordningens anvendelsesområde

A. BELGIEN

Fødselstilskud

B. DANMARK

Intet

C. TYSKLAND

Intet

D. FRANKRIG

 • a) Tilskud under svangerskab
 • b) Fødselstilskud under loven om social sikring

E. IRLAND

Intet

F. ITALIEN

Intet

G. LUXEMBOURG

Fødselstilskud

H. NEDERLANDENE

Intet

1.NORGE

Intet

J. DET FORENEDE KONGERIGE Intet.«

I bilag II erstattes del A og del B med følgende tekst:

»A.

Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft uanset forordningens artikel 6.

(Forordningens artikel 7, stk. 2, afsnit c)) 1. BELGIEN - DANMARK

Ingen overenskomst

     2. BELGIEN - TYSKLAND

 • a) Artiklerne 3 og 4 i slutprotokollen af 7. december 1957 til den almindelige overenskomst af samme dato i den udformning, hvori den findes i tillægsprotokollen af 10. november 1960;
 • b) Tillægsprotokol nr. 3 af 7. december 1957 til den almindelige overenskomst

af samme dato i den udformning, hvor den findes i tillægsprotokollen af 10. november 1960 (betaling af skyldige pensioner og renter for tidsrummet forud for overenskomstens ikrafttræden).

     3. BELGIEN - FRANKRIG

 • a) Artiklerne 13, 16 og 23 i tillægsaftalen af 17. januar 1948 til den almindelige overenskomst af samme dato (arbejdere i miner og dermed beslægtede foretagender);
 • b) Brevvekslingen af 27. februar 1953 (anvendelse af artikel 4, stk. 2 i den almindelige overenskomst af 17. januar 1948);
 • c) Brevvekslingen af 29. juli 1953 vedrørende bidrag til ældre arbejdstagere.

     4. BELGIEN - IRLAND

Ingen overenskomst

     5. BELGIEN - ITALIEN

Artikel 29 i overenskomsten af 30. april 1948

     6. BELGIEN - LUXEMBOURG

Artiklerne 3, 4, 5, 6 og 7 i overenskomsten af 16. november 1959 i den udformning, hvori den findes i overenskomsten af 12. februar 1964 (grænsearbejdere).

     7. BELGIEN - NEDERLANDENE

Ingen

     8. BELGIEN - NORGE

Ingen overenskomst

     9. BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     10. DANMARK - TYSKLAND

 • a) Artikel 3, stk. 4, i overenskomsten om social tryghed af 14. august 1953.
 • b) Punkt 15 i slutprotokollen til ovennævnte overenskomst,
 • c) Tillægsoverenskomst af 14. august 1953 til ovennævnte overenskomst.

     11. DANMARK - FRANKRIG

Ingen

     12. DANMARK - IRLAND

Ingen overenskomst

     13. DANMARK - ITALIEN

Ingen overenskomst

     14. DANMARK - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst

     15. DANMARK - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst

     16. DANMARK - NORGE

Ingen

     17. DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     18. TYSKLAND - FRANKRIG

 • a) Artikel 11, stk. 1, artikel 16, andet afsnit, og artikel 19 i den almindelige overenskomst af 10. juli 1950;
 • b) Artikel 9 i tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. juli 1950 i den almindelige overenskomst af samme dato (arbejdere i miner og på lignende arbejdssteder);
 • c) Tillægsoverenskomst nr. 4 af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato, i den udformning, hvori den findes i tillægsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955;
 • d) Afsnit I og III i tillægsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955:
 • e) Punkt 6, 7 og 8 i den almindelige protokol af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato;
 • f) Afsnit II, III og IV i aftalen af 20. december 1963 (social tryghed i Land Saar).

     19. TYSKLAND - IRLAND

Ingen overenskomst

     20. TYSKLAND - ITALIEN

 • a) Artikel 3, stk. 2, artikel 23, stk. 2, artiklerne 26 og 36, stk. 3, i overenskomsten af 5. maj 1953 (social sikring);
 • b) Tillægsoverenskomst af 12. maj 1953 til overenskomsten af 5. maj 1953 (betaling af skyldige pensioner og renter for tidsrummet forud for overenskomsters ikrafttræden).

     21. TYSKLAND - LUXEMBOURG

Artiklerne 4, 5, 6 og 7 i traktaten af 11. juli 1959 (ordning af de tysk-luxembourgske spørgsmål (Ausgleichsvertrag)) og artikel 11, stk. 2, afsnit b,

i overenskomsten af 14. juli 1960 (ydelser ved sygdom og moderskab for personer, der har valgt anvendelse af lovgivningen i oprindelseslandet).

     22. TYSKLAND - NEDERLANDENE

 • a) Artikel 3, stk. 2, i overenskomsten af 29. marts 1951;
 • b) Artiklerne 2 og 3 i tillægsoverenskomst nr. 4 af 21. december 1956 til overenskomsten af 29. marts 1951 (afgørelse af spørgsmålet om rettigheder erhvervet af nederlandske arbejdstagere i den tyske socialsikringsordning mellem den 13. maj 1940 og den 1. september 1945).

     23. TYSKLAND - NORGE

Ingen

     24. TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

 • a) Artikel 3, stk. 6, og artikel 7, stk. 2-6, i overenskomsten af 20. april 1960 vedrørende social tryghed;
 • b) Artiklerne 2-7 i slutprotokollen til overenskomsten af 20. april 1960 ved rørende social tryghed;
 • c) Artikel 2, stk. 5, og artikel 5, stk. 2-6, i overenskomsten af 20. april 1960 om arbejdsløshedsforsikring.

     25. FRANKRIG - IRLAND

Ingen overenskomst

     26. FRANKRIG - ITALIEN

 • a) Artiklerne 20 og 24 i den almindelige overenskomst af 31. marts 1948;
 • b) Brevveksling af 3. marts 1956 (ydelser ved sygdom til sæsonarbejdere inden for landbrugserhvervet).

     27. FRANKRIG - LUXEMBOURG

Artiklerne 11 og 14 i tillægsoverenskomsten af 12. november 1949 til den almindelige overenskomst af samme dato (arbejdere i miner og på lignende arbejdssteder).

     28. FRANKRIG - NEDERLANDENE

Artikel 11 i tillægsoverenskomsten af 1. juni 1954 til den almindelige overenskomst af 7. januar 1950 (arbejdere i miner og på lignende arbejdssteder).

     29. FRANKRIG - NORGE

Ingen

     30. FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

Noteveksling af 27. og 30. juli 1970 vedrørende stillingen i henseende til social tryghed for lærere fra Det forenede Kongerige, der midlertidigt underviser i Frankrig inden for rammerne af kulturaftalen af 2. marts 1948. 31. IRLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst

     32. IRLAND - LUXEMBOURG Ingen overenskomst

     33. IRLAND - NEDERLANDENE Ingen overenskomst

     34. IRLAND - NORGE

Ingen overenskomst

     35. IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     36. ITALIEN - LUXEMBOURG Artikel 18, stk. 2, og artikel 24 i den almindelige overenskomst af 29. maj 1951.

     37. ITALIEN - NEDERLANDENE

Artikel 21, stk. 2 i den almindelige overenskomst af 28. oktober 1952.

     38. ITALIEN - NORGE

Ingen

     39. ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     40. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE Ingen

     41. LUXEMBORRG - NORGE Ingen overenskomst

     42. LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     43. NEDERLANDENE - NORGE Ingen overneskomst

     44. NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     45. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

B

Overenskomstbestemmelser, der ikke finder

anvendelse på alle af forordningen omfattede personer

(Forordningens artikel 3, stk. 3)

     1. BELGIEN - DANMARK Ingen overenskomst

     2. BELGIEN - TYSKLAND

 • a) Artiklerne 3 og 4 i slutprotokollen af 7. december 1957 til den almindelige overenskomst af samme dato som den findes i tillægsprotokollen af 10. november 1960;
 • b) Tillægsoverenskomst nr. 3 af 7. december 1957 i den almindelige overenskomst af samme dato, som den findes i tillægsprotokollen af 10. november 1960 (betaling af skyldige pensioner og renter for tidsrummet forud for den almindelige overenskomsts ikrafttræden).

     3. BELGIEN - FRANKRIG

 • a) Brevvekslingen af 29. juli 1953 vedrørende bidrag til ældre lønmodtagere;
 • b) Artikel 23 i tillægsoverenskomsten af

     17. januar 1948 til den almindelige

overenskomst af samme dato (arbejdere i miner og på lignende arbejdspladser);

 • c) Brevveksling af 27. februar 1953 (anvendelse af artikel 4, stk. 2, i den almindelige overenskomst af 17. januar 1948).

     4. BELGIEN - IRLAND

Ingen overenskomst

     5. BELGIEN - ITALIEN

Ingen

     6. BELGIEN - LUXEMBOURG Ingen

     7. BELGIEN - NEDERLANDENE Ingen

     8. BELGlEN - NORGE Ingen overenskomst

     9. BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     10. DANMARK - TYSKLAND

 • a) Artikel 3, stk. 4, i overenskomsten om social tryghed af 14. august 1953;
 • b) Punkt 15 i slutprotokollen til ovennævnte overenskomst;
 • c) Tillægsoverenskomsten af 14. august 1953 til ovennævnte overenskomst.

     11. DANMARK - FRANKRIG Ingen

     12. DANMARK - IRLAND

Ingen overenskomst

     13. DANMARK - ITALIEN Ingen overenskomst

     14. DANMARK - LUXEMBOURG Ingen overenskomst

     15. DANMARK - NEDERLANDENE Ingen overenskomst

     16. DANMARK - NORGE

Ingen

     17. DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     18. TYSKLAND - FRANKRIG

 • a) Artikel 16, 2. afsnit, og artikel 19 i den almindelige overenskomst af 10. juli 1950;
 • b) Tillægsoverenskomst nr. 4 af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato, som den findes i tillægsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955;
 • c) Afsnit I og III i tillægsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955;
 • d) Punkterne 6, 7 og 8 i den almindelige protokol af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato;
 • e) Afsnit II, III og IV i overenskomsten af 20. december 1963 (social tryghed i Land Saar).

     19. TYSKLAND - IRLAND

Ingen overenskomst

     20. TYSKLAND - ITALIEN

 • a) Artikel 3, stk. 2, og artikel 26 i overenskomsten af 5. maj 1953 (social sikring);
 • b) Tillægsoverenskomst af 12. maj 1953 til overenskomsten af 5. maj 1953 (betaling af skyldige pensioner og renter for tidsrummet forud for overenskomstens ikrafttræden).

     21. TYSKLAND - LUXEMBOURG

Artiklerne 4, 5, 6 og 7 i traktaten af 11. juli 1959 (bilæggelse af den tysk-luxembourgske

 • tvistemålsag).

     22. TYSKLAND - NEDERLANDENE

 • a) Artikel 3, stk. 2, i overenskomsten af 29. marts 1951;
 • b) Artiklerne 2 og 3 i tillægsoverenskomst nr. 4 af 21. december 1956 til overenskomsten af 29. marts 1951 (afgørelse af spørgsmålet om rettigheder erhvervet af nederlandske arbejdstagere i den tyske socialsikringsordning mellem den 13. maj 1940 og den 1. september 1945).

     23. TYSKLAND - NORGE

Ingen

     24. TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

 • a) Artikel 3, stk. 6, og artikel 7, stk. 2-6, i overenskomsten af 20. april 1960 drørende social tryghed;
 • b) Artikel 2, stk. 5, og artikel 5, stk. 2-6, i overenskomsten af 20. april 1960 om arbejdsløshedsforsikring.

     25. FRANKRIG - IRLAND

Ingen overenskomst

     26. FRANKRIG - ITALIEN

 • a) Artiklerne 20 og 24 i den almindelige overenskomst af 31. marts 1948;
 • b) Brevveksling af 3. marts 1956 (ydelser ved sygdom til sæsonarbejdere inden for landbrugserhvervet).

     27. FRANKRIG - LUXEMBOURG Ingen

     28. FRANKRIG - NEDERLANDENE Ingen

     29. FRANKRIG - NORGE

Ingen

     30. FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

Noteveksling af 27. og 30. juli 1970 vedrørende stillingen i henseende til social tryghed for lærere fra Det forenede Kongerige, der midlertidigt underviser i Frankrig inden for rammerne af kulturaftalen af 2. marts 1948.

     31. IRLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst

     32. IRLAND - LUXEMBOURG Ingen overenskomst

     33. IRLAND - NEDERLANDENE Ingen overenskomst

     34. IRLAND - NORGE

Ingen overenskomst

     35. IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     36. ITALIEN - LUXEMBOURG Ingen

     37. ITALIEN - NEDERLANDENE Ingen

     38. ITALIEN - NORGE

Ingen

     39. ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     40. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE Ingen

     41. LUXEMBORRG - NORGE Ingen

     42. LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     43. NEDERLANDENE - NORGE Ingen

     44. NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

     45. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

Bilag III erstattes af følgende tekst:

»BILAG III

(Forordningens artikel 37, stk. 2)

Lovgivning, der omhandles i forordningens artikel 37, stk. 1, hvorefter størrelsen af ydelser

ved invaliditet er uafhængig af forsikrings- eller bopælsperiodernes længde

A. BELGIEN

Lovgivningen vedrørende den almindelige invalideordning, den særlige invalideordning for minearbejdere og den særlige ordning for søfolk af handelsflåden.

B. DANMARK

Lov om invalidepension m. v. (bekendtgjort 15. april 1970).

C. TYSKLAND

Ingen

D. FRANKRIG

Al lovgivning om invalideforsikring, bortset fra lovgivningen om invalideforsikring inden for mineområdet under socialforsorgen.

E. IRLAND

Afdeling 6 i lov om social tryghed og sociale ydelser (Social Welfare Act) af 29. juli 1970.

F. ITALIEN

Ingen

G. LUXEMBOURG

Ingen

H. NEDERLANDENE

Lov af 18.februar 1966 om forsikring mod arbejdsudygtighed.

     1. NORGE

Ingen

J. DET FORENEDE KONGERIGE

Lov af 14. juli 1971 om invaliditetsydelser.«

Bilag V ændres og suppleres som følger:

»A. BELGIEN

 • ... (uændret)

B. DANMARK

     1. Som arbejdstager anses efter definitionen i forordningens artikel 1, litra a, ii), enhver i en arbejdsgivers tjeneste beskæftiget person, der er omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

     2. Den i forordningens artikel 1, litra a, iii), fastsatte betingelse om tidligere at have været forsikret i henhold til en tvungen ordning mod det samme trangstilfælde inden for rammerne af en ordning for arbejdstagere i den samme medlemsstat gælder ikke for personer, der er medlemmer af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

     3. Forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt i en anden medlemsstat end Danmark, medregnes ved optagelse som nydende medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, som om det drejede sig om beskæftigelsesperioder tilbagelagt i Danmark.

     4. Arbejdstagere, pensions- eller renteansøgere, pensionister, renteberettigede og deres familiemedlemmer, der begærer naturalydelser i henhold til forordningens artikler 19 og 22, artikel 25, stk. 1 og 3, samt artiklerne 26, 28, 29 og 31, er berettiget til disse ydelser på samme vilkår, som efter dansk lovgivning gælder for A-medlemmer, når det påhviler institutionen i en anden medlemsstat end Danmark at afholde udgifterne ved disse ydelser.

     5. Ved anvendelsen af forordningens afsnit III, kapitel 1, optages familiemedlemmer, bortset fra børn under 16 år:

 • a) til en arbejdstager, der er omfattet af dansk lovgivning, eller
 • b) til en i Danmark bosat person, der oppebærer pension eller rente efter dansk lovgivning,

som hovedsageligt forsørges af den pågældende arbejdstager, pensionist eller renteberettigede, og som er bosat i en anden medlemsstat end Danmark, automatisk i den sygekasse, hvoraf den pågældende arbejdstager, pensionist eller renteberettigede er medlem, på samme vilkår som denne (nydende eller bidragydende medlem, A- eller B-medlem).

C. TYSKLAND

 • ... (uændret)

D. FRANKRIG

 • ... (uændret)

E. IRLAND

     1. Som arbejdstager anses efter definitionen i forordningens artikel 1, litra a, ii), enhver person, der er forsikret i henhold til en tvungen eIler frivillig ordning i overensstemmelse med bestemmelserne i afdeling 4 i lov af 1952 om social tryghed og sociale ydelser (Social Welfare Act 1952).

     2. Den i forordningens artikel 1, litra a, iii), fastsatte betingelse om tidligere at have været forsikret i henhold til en tvungen ordning mod det samme trangstilfælde inden for rammerne af en ordning for arbejdstagere i den samme medlemsstat, gælder ikke for personer, der frivilligt er tilknyttet forsikringsordninger for embedsmands-, alderdoms- og enkepensioner eller en ordning for ydelser ved dødsfald.

     3. Arbejdstagere samt pensions- eller renteansøgere og modtagere og disses familiemedlemmer, der i medfør af forordningens artikler 19 og 22, artikel 25, stk. (1) og (3), samt artiklerne 26, 28, 29 og 31, begærer hjælp i anledning af sygdom, har ret til fri syge- og hospitalsbehandling efter irsk lovgivning, når det påhviler institutionen i en anden medlemsstat end Irland at afholde disse ydelser.

     4. Dersom en arbejdstager, der er omfattet af irsk lovgivning, under sin beskæftigelse bliver offer for et ulykkestilfælde efter at have forladt en medlemsstats territorium for at begive sig til en anden medlemsstats territorium, men inden at være ankommet hertil, vil hans ret til ydelser i forbindelse med ulykkestilfældet blive beregnet:

 • a) som om ulykken var sket på irsk område

og

 • b) uden hensyntagen til hans fravær fra irsk område ved afgørelsen af, om han i kraft af sin beskæftigelse var forsikret i henhold til den nævnte lovgivning.

F. ITALIEN

 • ... (uændret)

G. LUXEMBOURG

 • ... (uændret)

H. NEDERLANDENE

 • ... (uændret)

I. NORGE

     1. Som arbejdstager betragtes efter definitionen i forordningens artikel 1, litra a, ii), enhver person, hvis pensionsgivende indtægt hører til den art af indtægter, der er opregnet i kapitel 6, afdeling 4, stk. 1, i lov nr. 12 af 17. juni 1966 om folketrygd.

     2. De i kapitel 7, afdeling 5, i lov nr. 12 af 17. juni 1966 om folketrygd fastsatte overgangsbestemmelser for beregning af tillægspension finder anvendelse på de af forordningen omfattede berettigede, der er bosat i en anden medlemsstat end Norge, forudsat at arbejdstageren har været bosat i Norge:

 • a) i mindst 5 år efter sit fyldte sekstende år og før 1. januar 1967, og
 • b) i mindst 10 år efter sit fyldte sekstende år og før sit halvfjerdsindstyvende år eller før hans afgang ved døden, hvis denne indtræffer før sidstnævnte tidspunkt.

     3. a) de i kapitel 12, afdeling 2 og afdeling 3, stykke 2 i lov nr. 12 af 17. juni 1966 om folketrygd fastsatte ydelser til ugifte mødre udbetales på en anden medlemsstats territorium på de i nævnte lov fastsatte vilkår, for så vidt den pågældende har været bosat på norsk territorium den første dag i den tiende måned forud for den dato, da fødslen forventes at ville finde sted.

 • b) de i kapitel I2, afdeling 3, stk. 1, i lov nr. 12 af 17. juni 1966 om folketrygd fastsatte ydelser til ugifte mødre tilstås kun, dersom den pågældende er bosat i Norge.

J. DET FORENEDE KONGERIGE

     1. Som arbejdstager anses efter definitionen i forordningens artikel 1, litra a, ii), enhver person, der er pligtig at svare bidrag som arbejdstager.

     2. Når en person er fast bosat på Det forenede Kongeriges territorium, eller siden sin seneste ankomst til nævnte territorium har været pligtig at svare bidrag som arbejdstager efter Det forenede Kongeriges lovgivning og den pågældende på grund af uarbejdsdygtighed, moderskab eller arbejdsløshed for en vis tid begærer sig fritaget for at svare bidrag, og bidragsbeløbene for nævnte periode godskrives den pågældende, betragtes ethvert tidsrum, i hvilket den pågældende har været beskæftiget på en anden medlemsstats territorium, i forbindelse med ovennævnte begæring som en periode, i hvilken han har været beskæftiget på Det forenede Kongeriges territorium og for hvilken han har svaret bidrag som arbejdstager i medfør af lovgivning i Det forenede Kongerige.

     3. Ved anvendelsen af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 3, i tilfælde hvor en kvinde, der i medfør af lovgivningen i Det forenede Kongerige begærer alderspension

 • a) i henhold til sin mands forsikring eller
 • b) i henhold til sin egen forsikring, og hvor, efter at hendes ægteskab er ophørt på grund af ægtefællens død eller på anden måde, ægtefællens bidragsbetaling medregnes ved fastsættelsen af hendes ret til pension, skal - med henblik på udregningen af det årlige gennemsnitiige bidrag som ægtefællen har indbetalt, eller som er godskrevet ham - enhver henvisning til en forsikringsperiode, som hun har tilbagelagt, anses som en henvisning til en forsikringsperiode, der er tilbagelagt af ægtefællen.

     4. I det omfang hvor ret til ydelser ved arbejdsløshed ifølge lovgivningen i Det forenede Kongerige er betinget af bopæl, anses enhver forsikret for at have været bosat på Det forenede Kongeriges territorium i enhver periode forud for tidspunktet for begæring om ydelser, i hvilken den pågældende måtte have været bosat eller have tilbagelagt forsikrings- eller beskæftigelsesperioder på en anden medlemsstats territorium.

     5. Dersom lovgivningen i Det forenede Kongerige i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens afsnit II finder anvendelse på en arbejdstager, skal den pågældende med henblik på opnåelse af ret til børnetilskud anses: a) som om hans eget fødested eller fødestedet

for hans børn eller personer, som han har forsørgerpligt overfor, var beliggende på Det forenede Kongeriges territorium, såfremt fødestedet er beliggende på en anden medlemsstats område, og

 • b) som om han forud for sin begæring om ydelser havde befundet sig på Det forenede Kongeriges territorium, i enhver forsikrings- eller beskæftigelsesperiode, som han har tilbagelagt på en anden medlemsstats territorium eller efter en anden medlemsstats lovgivning.

     6. Dersom lovgivningen i Det forenede Kongerige i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens afsnit II finder anvendelse på en arbejdstager, skal den pågældende med henblik på ret til plejetilskud (attendance allowance) anses

 • a) som om hans føde sted var beliggende på Det forenede Kongeriges territorium, når det er beliggende i en anden medlemsstat, og
 • b) som om han havde fast bopæl og havde befundet sig i Det forenede Kongerige i enhver forsikrings- eller beskæftigelsesperiode, som han har tilbagelagt på en anden medlemsstats territorium eller i henhold til en anden medlemsstats lovgivning.

     7. Dersom en arbejdstager, der er omfattet af Iovgivningen i Det forenede Kongerige, under sin beskæftigelse bliver offer for et ulykkestilfæde efter at han har forladt en medlemsstats territorium, for at begive sig til en anden medlemsstats territorium, men inden han er ankommet dertil, fastsættes hans ret til ydelser i anledning af ulykkestilfældet:

 • a) som om ulykkestilfældet var indtruffet på Det forenede Kongeriges territorium, og
 • b) uden hensyntagen til hans fravær fra britisk territorium ved afgørelser af, om han i kraft af sin beskæftigelse var forsikret i henhold til den nævnte lovgivning.

     8. Forordningen finder ikke anvendelse på bestemmelser i Det forenede Kongeriges lovgivning, der sætter en mellem Det forenede Kongerige og et tredjeland indgået aftale om social sikring i kraft.

     9. I alle tilfælde, hvor Det forenede Kongeriges lovgivning stiller krav herom med henblik på opnåelse af ret til ydelser, ligestilles en statsborger i en medlemsstat, som er født i et tredjeland, med en statsborger i Det forenede Kongerige, som er født i et tredjeland.

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 2396/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/54 af 10. november 1971

Artikel 4 erstattes af:

»Ved anvendelse af artikel 8, stk. 2, i rådsbeslutningen af 1. februar I971 fremsender hver medlemsstat til Kommissionen, som sørger for offentliggørelse heraf i De europæiske FæIlesskabers Tidende, en liste over de offentlige myndigheder, som af medlemsstaten er bemyndiget til at yde finansiel støtte til aktiviteter, som udføres a finstitutioner eller andre privatretlige organer (eller i de medlemsstater, hvor dette begreb ikke kendes, tilsvarende organer) og at stå inde for, at deres foretagende fuldføres.«

     3. Rådsbeslutning af 25. august 1960

EFT nr. 56/I201 af 31. august I960

ændret ved:

- Rådsbeslutning nr. 68/188/EØF af 9. april 1968

EFT nr. L 9I/25 af 12. april 1968

I artikel 2 erstattes tallet »seksogtredive« med tallet »tres« og tallet »seks« med tallet »ti«.

     4. Rådsbeslutning nr. 63/688/EØF af 18. de cember 1963

EFT nr. 190/3090 af 30. december 1963

ændret ved:

- Rådsbeslutning nr. 68/189/EØF af 9. april 1968

EFT nr. L 91/26 af 12. april 1968

I artikel 1 erstattes tallet »seksogtredive« med tallet »tres«

     5. Afgørelse af 9. juli 1957 truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i det særlige Ministerråd

EFT nr. 487/57 af 31. august 1957

ændret af:

- Afgørelse af 11. marts 1965 truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i det særlige Ministerråd

EFT nr. 46/698 af 22. marts 1965

I artikel 3 i bilaget erstattes tallet »fireogtyve« med tallet »fyrre«.

Artikel 5 i bilaget udgår (herunder også overskriften).

I artikel 9 i bilaget erstattes tallet »tre« med tallet »fem«.

I artikel 13, stk. 3, i bilaget erstattes tallet »fire« med tallet »syv«.

I artikel 15, stk. 1, i bilaget udgår ordene: »samt til Det forenede Kongeriges observatører«.

I artikel 18, stk. 1, i bilaget erstattes tallet »seksten« med tallet »seksogtyve«.

I artikel 18, stk. 2, i bilaget erstattes tallet »tretten« med tallet »enogtyve«.

     6. Rådsdirektiv nr. 68/360/EØF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 257/13 af 19. oktober 1968

Fodnoten i bilaget erstattes af:

 • »(1) Belgisk(e), dansk(e), tysk(e), fransk(e), irsk(e), italiensk(e), luxembourgsk(e), nederlandsk (e), norsk (e), Det forenede Kongeriges, alt efter i hvilket land kortet udstedes.«

X. TEKNISKE HANDELSHINDRINGER

     1. Rådsdirektiv nr. 69/493/EØF af 15. december 1969

EFT nr. L 326/36 af 29. december 1969

- I Bilag I tilføjes i kolonne b)

- ud for nr. 1 ordene:

 

 »full lead crystal............... 30 pct. 

 krystal ......................... 30 pct. 

 krystall ........................ 30 pct.« 

 - ud for nr. 2 ordene: 

 »lead crystal.................... 24 pct. 

 krystal ......................... 24 pct. 

 krystall......................... 24 pct.« 

- ud for nr. 3 ordene:

»crystal glass, crystallin

»crystallin

krystallin«

- ud for nr. 4 ordene:

»crystal glass, crystallin

Krystallin«

krystallin

     2. Rådsdirektiv nr. 7O/156/EØF af 6. februar 1970

EFT nr. L 42/1 af 23. februar I970

Artikel 2, litra a, erstattes af følgende bestemmelse:

»I dette direktiv forstås ved:

 • a) »reeception de Portee nationale« den administrative retsakt, som er benævnt:

- agreeation par type/aanneming i den belgiske lovgivning,

- standardtypegodkendelse i den danske lovgivning,

- allgemeine Betriebserlaubnis i den tyske lovgivning,

- reeception par type i den franske lovgivning, - type approval i den irske lovgivning,

- omologazione eller approvazione del tipo i den italienske lovgivning,

- agreeation i de luxembourgske lovgivning,

- typegoedkeuring i den nederlandske lovgivning

- typegodkjennig i den norske lovgivning,

- type approval i Det forenede Kongeriges lovgivning'

Artikel 10, stk. 1, erstattes af:

     1. Fra dette direktivs ikraftræden, og efterhånden som de særlige direktiver gennemføres, der er nødvendige for, at EØF- godkendelse kan finde sted,

- anvendes i de medlemsstater, hvor køretøjer eller en bestemt kategori af køretøjer er underkastet standardtypegodkendelse, de harmoniserede tekniske forskrifter som grundlag for denne godkendelse i stedet for de tilsvarende nationale forskrifter, såfremt dette forlanges af den, der anmoder om godkendelsen,

- kan i de medlemsstater, hvor køretøjer eller en bestemt kategori af køretøjer ikke er underkastet standardtypegodkendelse, salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af disse køretøjer ikke nægtes eller forbydes på grund af, at harmoniserede tekniske forskrifter har været iagttaget i stedet for de tilsvarende nationale forskrifter, dersom fabrikanten eller dennes befuldmægtigede har givet de kompetente myndigheder i disse stater meddelelse herom,

- udfylder enhver medlemsstat på forlangende af en fabrikant eller dennes befuldmægtigede mod forevisning af den i artikel 3 foreskrevne oplysningsformular rubrikkerne i den i artikel 2, litra b, foreskrevne godkendelsesformular. Ansøgeren får udleveret et eksemplar af sidstnævnte formular. De øvrige medlemsstater anerkender for samme type køretøjer dette dokument som bevis for, at den foreskrevne kontrol har fundet sted.'

I artikel 13, stk. 2, erstattes ordet »tolv« med tallet »treogfyrre«.

     3. Rådsdirektiv nr. 70/157/EØF af 6. februar 1970

EFT nr. L 42/16 af 23. februar 1970

Efter artikel 2 indføjes en artikel af følgende ordlyd:

»Artikel 2 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører det tilladelige støjniveau og udstødningsanordningen, dersom disse er i overensstemmelse med de i bilaget anførte forskrifter.«

     4. Rådsdirektiv nr. 70/220/EØF af 20. marts 1970

EFT nr. L 76/1 af 6. april 1970

Efter artikel 2 indføjes en artikel af følgende ordlyd:

»Artikel 2 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører luftforurening ved gasarter, der stammer fra et sådant køretøjs motor med elektrisk tænding, dersom køretøjet er i overensstemmelse med de i bilagene I, II, III, IV, V og VI anførte forskrifter.«

     5. Rådsdirektiv nr. 70/221/EØF af 20. marts 1970

EFT nr. L 76/23 af 6. april 1970

Efter artikel 2 indføjes en artikel af følgende ordlyd:

»Artikel 2 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører disses beholdere til flydende brændstof eller bagtil indrettede beskyttelsesanordninger, dersom disse er i overensstemmelse med de i bilaget anførte forskrifter.«

     6. Rådsdirektiv nr. 70/222/EØF af 20. marts 1970

EFT nr. L 76/25 af 6. april 1970

Efter artikel 2 indføjes en artikel af følgende ordlyd:

»Artikel 2 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører placeringen og monteringen af bagnummerpladerne, dersom placeringen og monteringen er i overensstemmelse med de i bilaget anførte forskrifter.«

     7. Rådsdirektiv nr. 70/31 1/EØF af 8. juni 1970 EFT nr. L 133/10 af 18.juni 1970

Efter artikel 2 indføjes en artikel af følgende ordlyd:

»Artikel 2 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører disses styreanordninger, dersom disse er i overensstemmelse med de i bilaget anførte forskrifter.«

     8. Rådsdirektiv nr. 70/387/EØF af 27. juli 1970

EFT nr. L 176/5 af 10. august 1970

Efter artikel 2 indføjes en artikel af følgende ordlyd:

»Artikel 2 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører dørene, dersom disse er i overensstemmelse med de i bilagene anførte forskrifter.«

     9. Rådsdirektiv nr. 70/388/EØF af 27. juli 1970

EFT nr. L 176/12 af 10. august 1970

Efter artikel 7 indføjes en artikel af følgende ordlyd:

»Artikel 7 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører signalhornet, dersom dette er forsynet med EØF-godkendelsesmærket, og dersom det er monteret i overensstemmelse med de i bilag I.2 fastsatte forskrifter.«

I bilag 1, § 1.4.1 erstattes ordene i parentes i tredje og fjerde linie af:

»(1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 6 for Belgien, 11 for Det forenede Kongerige, I2 for Luxembourg, bogstaverne DK for Danmark, IRL for Irland og N for Norge).«

     10. Rådsdirektiv nr. 71/127/EØF af 1. marts 1971

EFT nr. L 68/1 af 22. marts 1971

Efter artikel 7 tilføjes en ny artikel:

»Artikel 7 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører spejle, dersom disse er i overensstemmelse med de i bilagene anførte forskrifter.«

     § 2. 6.1. i bilag I erstattes af følgende tekst: »2.6.1.

Godkendelsesmærket består af en rektangel, inden i hvilken er anført bogstavet »e« skrevet med lille, efterfulgt af et nummer eller kendingsbogstav for det land, der har givet godkendelsen (1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 6 for Belgien,

11 for Det forenede Kongerige, DK for Danmark, IRL for Irland, L for Luxembourg og N for Norge), samt et godkendelsesnummer svarende til nummeret på det godkendelsesbevis, der er udstedt for prototypen, anbragt i nærheden af rektanglen.'

     § 3. 2.1 i bilag I erstattes af følgende tekst:

»3.2.1

Ethvert køretøj skal være forsynet med et indvendigt førerspejl og et udvendigt sidespejl. Sidstnævnte skal være monteret på køretøjets venstre side i de medlemsstater, hvor der er højrekørsel, og på køretøjets højre side i de medlemsstater, hvor der er venstrekørsel.«

     § 3. 2.2 i bilag I erstattes af følgende tekst:

»3.2.2

Dersom de i punkt 3.5 fastsatte betingelser vedrørende det indvendige bakspejls synsfelt ikke er opfyldt, kræves der et yderligere udvendigt sidepsejl. Dette skal være monteret på køretøjets højre side i de medlemsstater, hvor der er højrekørsel, og på køretøjets venstre side i de medlemsstater, hvor der er venstrekørsel.«

     § 3. 3.2 i bilag 1 erstattes af følgende tekst:

»3.3.2

De udvendige sidespejle skal være synlige gennem den del af forruden, som vinduesviskeren dækker over, eller gennem sideruderne. Denne bestemmelse gælder ikke sidespejle monteret i højre side i medlemsstater med højrekørsel eller sidespejle monteret i venstre side i medlemsstater med venstrekørsel på køretøjer af de internationale kategorier M2 og M3 som defineret i rådsdirektivet vedrørende tilnærmelsen af medlemsstaternes lovgivninger for så vidt angår godkendelse af motorkøretøjer og påhængsvogne dertil.«

     § 3. 3.3 i bilag I erstattes af følgende tekst:

»3.3.3

For køretøjer med venstrestyring i de medlemsstater, hvor der er højrekørsel, og med højrestyring i de medlemsstater, hvor der er venstrekørsel, skal det foreskrevne udvendige sidespejl være anbragt henholdsvis på køretøjets venstre og højre side, således at vinklen mellem køretøjets lodrette længdemæssige midterplan og det lodrette plan gennem bakspejlets centrum og midten af førerens synsfelt ikke overstiger 55 grader.«

     § 3. 5.3 i bilag I erstattes af følgende tekst:

»3.5.3

Venstre udvendige sidespejl

 • a) Medlemsstater med højrekørsel:

Synsfeltet skal være således, at føreren kan se mindst et fladt og vandret vejstykke af en bredde på 2,50 m, afgrænset til højre af et plan parallelt med det lodrette længdemæssige midterplan gennem det venstre yderpunkt af vejstykket på det bredeste sted over en afstand fra 10 m bag førerens synsudgangspunkt og til synsranden (fig. 4).

 • b) Medlemsstater med venstrekørsel:

Synsfeltet skal være således, at føreren kan se mindst et fladt og vandret vejstykke af en bredde på 3,50 m, afgrænset til højre af et plan parallelt med det lodrette længdemæssige midterplan gennem det venstre yderpunkt af vejstykket på det bredeste sted over en afstand fra 30 m bag førerens synsudgangspunkt og til synsranden.

Føreren skal desuden kunne begynde at se vejen over en bredde på 0,75 m fra et punkt, der ligger 4 m bag det lodrette plan gennem førerens synsudgangspunkt (fig. 5).«

     § 3. 5.4 i bilag I erstattes af følgende tekst:

»3.5.4

Højre udvendige sidespejl

 • a) Medlemsstater med højrekørsel:

Synsfeltet skal være således, at føreren kan se mindst et fladt og vandret vejstykke af en bredde på 3,50 m, afgrænset til venstre af et plan parallelt med det lodrette længdemæssige midterplan gennem det højre yderpunkt af vejstykket på det bredeste sted over en afstand fra 30 m bag førerens synsudgangspunkt og til synsranden.

Føreren skal desuden kunne begynde at se vejen over en bredde på 0,75 m fra et punkt, der ligger 4 m bag det lodrette plan gennem førerens synsudgangspunkt (fig. 4).

 • b) Medlemsstater med venstrekørsel:

Synsfeltet skal være således, at føreren kan se mindst et fladt og vandret vejstykke af en bredde på 2,50 m, afgrænset til venstre af et plan parallelt med det lodrette længdemæssige midterplan gennem det højre yderpunkt af vejstykket på det bredeste sted over en afstand fra 10 m bag førerens synsudgangspunkt og til synsranden (fig. 5)»

Overskriften til fig. 4 i bilag I erstattes af følgende overskrift:

»Udvendige sidespejle for køretøjer bestemt for højrekørsel).«

I bilag I tilføjes fig- 5. Skitsen heri er symmetrisk med fig. 4 i forhold til en ret linie igennem sidstnævntes plan. Overskriften til fig. 5 er følgende:

»Udvendige sidespejle (for køretøjer bestemt for venstrekørsel).«

     11. Rådsdirektiv nr. 71/307/EØF af 26. juli 1971

EFT nr. L 185 af 16. august 1971

I artikel 5, stk. 1, tilføjes efter fjerde tankestreg:

- »fleece wool« eller »virgin wool«

Artikel 8, stk. I, erstattes af følgende tekst: »1. Tekstilvarer som defineret i dette direktiv etiketteres eller mærkes ved enhver form for udsendelse på markedet som led i den industrielle og handelsmæssige proces; etikettering og mærkning kan erstattes eller suppleres af ledsagende handelsdokumenter, når varerne ikke udbydes til salg til den endelige forbruger, eller når de leveres ifølge bestilling fra staten eller anden offentligretlig juridisk person, eller i stater, hvor dette begreb ikke kendes, en tilsvarende enhed.«

I bilag I, rubrik 2, indføjes efter navnet »guanako« (1) følgende navne:

»bæver, odder.«

I bilag I tilføjes følgende tre rubrikker:

 

 »nummer betegnelse fiberbeskrivelse 

 16 a   Sunn    fiber af bast fra 

           Crotalaria juncea 

 16 b   Henequen  fiber af bast fra 

           Agave Fourcroydes 

 16 c   Maguey   fiber af bast fra 

           Agave Cantala« 

 I bilag II tilføjes følgende tre linier: 

 »fibernummer fiber   procentdel 

 16a      Sunn     12 

 16 b     Henequen   14 

 16 c     Maguey    14« 

I bilag III tilføjes følgende rubrikker:

     28. grydelapper og ovnhandsker

     29. æggevarmere

     30. kosmetiketuier

     31. tobakspunge af stof

     32. stofetuier til briller, cigaretter og cigarer, tændere og kamme

     33. beskyttelsesartikler til sportsbrug, undtagen handsker

     34. toilettasker

     35. skopudseetuier'

     12. Rådsdirektiv nr. 71/316/EØF af 26. juli 1971

EFT nr. L 202/1 af 6. september 1971

I bilag I, punkt 3.1, erstattes første led af:

»- i den øverste del, det med stort bogstav betegnede kendingsmærke for den stat, der har givet godkendelsen (B for Belgien, DK for Danmark, D for forbundsrepublikken Tyskland, F for frankrig, IR for Irland, I for Italien, L for Luxembourg, N for Norge, NL for Nederlandene og UK for Det forenede Kongerige) samt årstallet for godkendelsen.«

I bilag II, punkt 3.1.1.1, litra a, erstattes første del af:

»- i den øverste halvdel, det med stort bogstav betegnede kendingsmærke for den stat, hvor den oprindelige undersøgelse finder sted (B for Belgien, DK for Danmark, D for forbundsrepublikken Tyskland, F for Frankrig, IR for Irland, I for Italien, L for Luxembourg, N for Norge, NL for Nederlandene og UK for Det forenede Kongerige) i fornødent omfang ledsaget af et eller to tal til angivelse af en områdeunderopdeling.«

I artikel 19, stk. 2, erstattes ordet »tolv« med ordet »treogfyrre«.

     13. Rådsdirektiv nr. 71/320/EØF af 26- juli 1971

EFT nr. L 202/37 af 6. september 1971

En ny artikel således formuleret tilføjes:

»Artikel 2 a

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer på grund af deres bremseanordninger, såfremt dette køretøj er udstyret med de i bilagene I-VIII nævnte anordninger, og disse er i overensstemmelse med forskrifterne i disse bi1ag.«

     14. Rådsdirektiv nr. 71/347/EØF af 12. oktober 1971

- EFT nr. L 239/1 af 25. oktober 1971

Artikel 1, litra a, bliver til:

 • »a) definitionen af kornsorternes karakteristik, der er benævnt »masse a l'hectolitre CEE« (EEG-natuurgewicht, EWG-Sch utt-dichte, peso ettolitrico CEE, EEC standard mass per storage volume, EØF-masse af hektoliter korn, EØF-masse av hektoliter korn),»

I artikel 4 tilføjes et stk. 3, der formuleres således: »3. I hele perioden, i hvilken den måleenhed, der anvendes lovligt i Det forenede Kongerige og i Irland på tidspunktet for Tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, vedbliver at være tilladt (pound per bushel), kan udtrykket »CEE masse a l'hectolitre« anvendes for at kendetegne det korn, der måtte blive målt i Det forenede Kongerige og i Irland med de instrumenter og de metoder, der bruges i disse lande. I dette tilfælde konverteres de i »pounds per bushel« opnåede mål i EØF-enheden »masse a l'hectolitre« ved at gange dem med faktoren 1,25.'

     15. Rådsdirektiv nr. 71/348/EØF af 12. oktober 1971

EFT nr. L 239/9 af 25. oktober 1971

I kapitel IV i bilaget tilføjes i slutningen af punkt 4.8.1, følgende:

»- 0.1 irsk penny

- 0.1 penny sterling

- 1 dansk øre

- 1 norsk øre

     16. Rådsdirektv nr. 71/354/EØF af 18. oktober 1971

EFT nr. L 243/29 af 29. oktober 1971

     1. I artikel 1, stk. 1 og 2 erstattes ordet »Bilag« af »Bilag I«.

     2. I artikel 1 erstattes stk. 3 af følgende tekst: »3. Der kan ikke i en medlemsstat indføres pligt til at anvende måleenheder, der midlertidigt er opretholdt på de i bilag I's kapitler II og III samt i bilag II fastsatte vilkår, såfremt disse enheder ikke er anerkendt på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden.«

     3. I artikel I tilføjes et stykke 4 således affattet:

»Der vil blive truffet afgørelse om klassicificeringen i bilag I af de måleenheder, der er opført i bilag II senest 31. august 1976. De måleenheder, for hvilke der ikke inden 1. september 1976 er truffet afgørelse, skal afskaffes senest 31. december 1979. For visse af disse måleenheder kan der træffes afgørelse om en passende forlængelse, hvis særlige grunde berettiger dette.«

     4. Benævnelsen bilag erstattes af »Bilag I«.

     5. Der tilføjes et bilag II, således affattet:

»BILAG II

Måleenheder i systemet i det britiske imperium, for hvilke der skal træffes afgørelse om klassicificeringen i bilag I inden 31. august 1976

 

                     Enhed i Det britiske 

 Størrelse  Enhedens navn    Koefficient Imperium Is-enhed 

       Inch        2,54.10-2 

       Hand        0,1016 

       Foot        0,3048 

       Yard        0,9144 

 Længdemål  Fathom       1,829 

 meter (m)  Chain        20,12 

       Furlong       201,2 

       Mile        1609 

       Nautical Mile (UK) 1853 

       Square Inch     6,452.10-4 

       Square Foot     0,929.10-1 

 Flademål  Square Yard     0,8361 

 kvadrat-  Rood        1012 

 meter (m2) Acre        4047 

       Square Mile     2,59.10-6 

       Cubic Inch     16,39.10-6 

       Cubic Foot     0,0283 

       Cubic Yard     0,7646 

       Fluid Ounce     28,41.10-6 

 Rummål   Gill        0,1421.10-3 

 kubik-   Pint        0,5682.10-3 

 meter (m3) Quart        1,136.10-3 

       Gallon       4,546.10-3 

       Bushel       36,37.10-3 

       Cran        170,5.10-3 

       Grain        0,0648.10-3 

       Dram        1,772.10-3 

       Ounce (avoirdupois) 28,35.10-3 

       Ounce Troy     31,10.10-3 

 Vægt    Pound        0,4536 

 kilogram  Stone        6,35 

 (kg)    Quarter       12,70 

       Cental       45,36 

       Hundredweight    50,80 

       Ton         1016 

 Styrke   Pound Force     4,448 

 Newton (N) Ton Force      9,964,103 

 Tryk Pascal Inch Water Gauge  249,089 

 (Pa) 

       British Thermal   1055,06 

       Unit 

 Energi   Foot Pound Force  1,356 

 Joule (J)  Therm        105,506.106 

 Kraft Watt Horsepower     745,7 

 (W) 

 Belysning  Foot Candle     10,76 

 Lux (lx) 

 Temperatur Degree Fahrenheit  5/9 F grader - 32 

 Kelvin (K) 

 Fart meter Knot (UK)      0,51472 minutter 

 pr. sekund 

 (m/s) 

XI. LEVNEDSMIDLER

     1. Rådsdirektiv af 23. oktober 1962

EFT nr. 1 15/2645 af 11. november 1962

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 65/469/EØF af 25. oktober 1965

EFT nr. 178/2793 af 26. oktober 1965

- Rådsdirektiv nr. 67/653/EØF af 24. oktober i967

EFT nr. 263/4 af 30. oktober 1967

- Rådsdirektiv nr. 68/419/EØF af 20. december 1968

EFT nr. L 309/24/EØF af 24. december 1968

- Rådsdirektiv nr. 70/358/EØF af 13. juli 1970

EFT nr. L 157/36 af 18.ju1i 1970

Artikel 9. stk. 2, erstattes af følgende tekst: »2. Såfremt de i stk. 1 nævnte påskrifter er

anført på emballager eller beholdere, og såfremt den i stk. 1, litra c, nævnte angivelse er affattet på mindst et af Fællesskabets officielle sprog, kan medlemsstaterne ikke nægte indførsel af de i bilag I opregnede farvestoffer udelukkende med den begrundelse, at de betragter etiketteringen som utilstrækkelig.

Den medlemsstat, farvestofferne er bestemt til, kan dog kræve, at denne sidstnævnte angivelse affattes på dens officielle sprog.

     2. Rådsdirektiv nr. 64/54/EØF af 5. november 1963

EFT nr. 12/661 af 27. januar 1964

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 67/427/EØF af 27. juni 1967

EFT nr. 148/1 af 11.juli 1967

- Rådsdirektiv nr. 68/420/EØF af 20. december 1968

EFT nr. L 309/25 af 25. december 1968

- Rådsdirektiv nr. 70/359/EØF af 13. juli 1970

EFT nr. L 157/38 af 18. juli 1970

- Rådsdirektiv nr. 71/160/EØF af 30. marts 1971

EFT nr. L 87/12 af 17. april 1971

I afdeling I i bilaget indføres i de tilsvarende kolonner følgende bestanddele:

»E 218 methyl-p-hydroxybenzoat (methylester af p-hydroxybenzoatsyre)

E 227 Calciumsulfidsyre (calciumbisulfid)»

Artikel 9, stk- 2, erstattes af følgende tekst: »2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, at de i bilaget opregnede konserveringsmidler introduceres på deres territorium og bringes i handelen udelukkende med den begrundelse, at de betragter ettiketteringen som utilstrækkelig, såfremt de angivelser, der er nævnt i stk. 1, er anført på emballagerne eller på beholderne, og såfremt de angivelser, der er ment i litra b, c og d, er affattet på mindst et af Fællesskabets officielle sprog.

Den medlemsstat, som konserveringsmidlerne er bestemt til, kan dog kræve, at disse sidste angivelser formuleres på dens officielle sprog.«

     3. Rådsdirektiv nr. 70/357/EØF af 13. juli 1970

EFT nr. L 157/31 af 18. juli 1970

Artikel 8, stk. 2, erstattes af følgende tekst: »2 Medlemsstaterne kan ikke forbyde at de i

bilaget opregnede stoffer introduceres på deres territorium og bringes i handelen udelukkende med den begrundelse, at de betragter etiketteringen som utilstrækkelig, såfremt de angivelser, der er nævnet i stk. 1, er anført på emballagerne eller på beholderne og såfremt de angivelser, der er nævnet i stk. 1, litra b, c og d, er affattet på mindst et af Fællesskabets officielle sprog.

Den medlemsstat, som stofferne er bestemt til, kan dog kræve, at disse sidste angivelser formuleres på dens officielle sprog.«

XII. ENERGIPOLITIK

     1. Rådsbeslutning nr. 68/416/EØF af 20. december 1968

EFT nr. L 308/19 af 23. december 1968

I artikel 1, stk. 1, tilføjes efter »Kommissionen«:

»For de nye medlemsstaters vedkommende løber denne frist fra tiltrædelsestidspunktet.«

XIII. STATISTIK

I. Rådsdirektiv nr. 64/475/EØF af 30. juli 1964

EFT nr. 131/2193 af 13. august 1964

I artikel 1 indføjes efter ordene: »..... foretages i 1965«:

»og for de nye medlemsstaters vedkommende, for at en første undersøgelse vedrørende året 1973 foretages i 1974.«

     2. Rådsdirektiv nr. 69/467/EØF af 8. december 1969

EFT nr. L 323/7 af 24. december 1969

I artikel 2 erstattes tallet »57« med tallet »76«.

I bilag II tilføjes:

»DANMARK

100 Vest for Storebælt

101 Øst for Storebælt ekskl. Storkøbenhavn 102 Storkøbenhavn

IRLAND

110 Irland

NORGE

120 Østre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt

123 Nordre handelsfelt

DET FORENEDE KONGERIGE

130 South West Region

131 South East Region

132 Wales and Monmouthshire

133 West Midlands

134 East Midlands

135 East Anglia

136 North West Region

137 Yorkshire and Rumberside

138 Northern Region

139 Scotiand

140 Northern Ireland.«

XIV. DIVERSE

     1. Rådsforordning nr. 1 af 15. april 1958 EFT nr. 17/385 af 6. oktober 1958

Artikel 1 erstattes med følgende tekst: »De officielle sprog og arbejdssprogene i Fællesskabets institutioner er dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk og tysk.«

I artikel 4 erstattes ordet »fire« med ordet »syv«.

I artikel 5 erstattes ordet »fire« med ordet »syv«.

     2. Rådsbeslutning af 15. maj 1959 truffet af Rådet for EØF og EURATOM

EFT nr. 861/59 af 17. august 1959

I artikel 2 erstattes tallet »seks« med tallet »ti«.

Redaktionel note
 • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)