Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)

(Tiltrædelsesloven)

(Tiltrædelsesakten)


Bilag VII

Liste nævnt i tiltrædelsesaktens artikel 133

I. Toldlovgivning

     1. Rådsdirektiv nr. 69/73/EØF af 4. marts 1969 EFT nr. L 58/1 af 8. marts 1969

 • a) Det forenede Kongerige iværksætter de nødvendige foranstaltninger for senest 1. januar 1975 at kunne overholde direktivets bestemmelser bortset fra dem, der er fastsat i artiklerne 5 og 15-18.
 • b) Såfremt dette måtte have indvirkning på konkurrenceforholdene, især som følge af forskelle i udbyttestørrelse, skal der dog, inden for rammerne af den i dette direktiv fastlagte fremgangsmåde, træffes egnede foranstaltninger til at genoprette situationen.

     2. Rådsdirektiv nr. 69/76/EØF af 4. marts 1969 EFT nr. L 58/14 af 8. marts 1969

Danmark vil indtil 31. december 1974 have samme ret som den, der fremgår af artikel 2, stk. 3.

     3. Rådsdirektiv nr. 69/73/EØF af 4. marts 1969 EFT nr. L 58/1 af 8. marts 1969

Rådsdirektiv nr. 69/76/EØF af 4. marts 1969 EFT nr. L 58/14 af 8. marts 1969

Indtil datoen for den i Tiltrædelsesaktens artikel 39, stk. 3, forudsete kommissionsbeslutning finder disse direktiver ikke anvendelse på finanstold i de nye medlemsstater.

II. Pharmaceutiske produkter

Rådsdirektiv nr. 65/65/EØF af 26. januar 1965 EFT nr. 22/369 af 9. februar 1965

De nye medlemsstater anvender gradvist og senest 1. januar 1978 bestemmelserne i dette direktiv for de særlige pharmaceutiske artikler, for hvilke der er opnået tilladelse til udsendelse på markedet inden tiltrædelsen.

III. Transport

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 543/69 af 25. marts 1969

EFT nr. L 77/69 af 29. marts 1969

Anvendelsen af denne forordning på indenrigstransport i de nye medlemsstater udsættes indtil

     1. januar 1976 for Danmark

     1. januar 1976 for Irland

     1. januar 1976 for Det forenede Kongerige

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 af 26. juni 1969

EFT nr. L 156/1 af 28. juni 1969

Den i artikel 6, stk. 3, 2. afsnit, og i artikel 9, stk. 2, 1. afsnit, nævnte ret til godtgørelse træder i kraft i Irland og Det forenede Kongerige fra 1. januar 1974.

     3. Rådsforordning (EØF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970

EFT nr. L 130/1 af 15. juni 1970

For så vidt angår Irland og Det forenede Kongerige underrettes Kommissionen i begyndelsen af året 1974 om den støtte, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

     4. Rådsforordning (EØF) nr. 1463/70 af 20. juli 1970

EFT nr. L 164/1 af 27. juli 1970

Fra 1. januar 1976 anvendes der for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige bestemmelser svarende til bestemmelserne i artikel 4, stk. 1.

     5. Rådsbeslutning nr. 70/108/EØF af 27. januar 1970

EFT nr. L 23/24 af 30. januar 1970

Fra 1. januar 1974 anvendes der for Danmark bestemmelser svarende til bestemmelserne i artikel 1, stk. 5.

IV. Konkurrenceregler

Rådsforordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968

EFT nr. L 175/1 af 23. juli 1968

For så vidt angår Det forenede Kongerige anvendes det i artikel 2 i denne forordning foreskrevne forbud pr. 1. juli 1973 på aftaler, beslutninger og samordnet praksis, der består ved tiltrædelsen og som følge af tiltrædelsen falder ind under forbudets anvendelsesområde.

V. Beskatning

     1. Rådsdirektiv nr. 69/169/EØF af 28. maj 1969

EFT nr. L 133/6 af 4. juni 1969

 • a) Danmark kan indtil 31. december 1975 undtage følgende varer fra fritagelse for omsætningsafgifter og forbrugsskatter:

- tobaksvarer:

- alkoholholdige drikkevarer: destillerede drikkevarer og spiritus, med et alkoholindhold på over 22 pct.:

- øl i kvanta på over 2 liter.

 • b) De regler, som Danmark i medfør af denne ret anvender for rejsendes medtagelse af varer fra tredjelande, må ikke være gunstigere end dem, der anvendes for rejsendes medtagelse af varer mellem Fællesskabets medlemsstater.
 • c) Før udløbet af ovennævnte frist bestemmer Rådet, der træffer afgørelse efter fremgangsmåden i EØF-traktatens artikel 100, om, og i hvilket omfang en forlængelse af denne undtagelse måtte være nødvendig, under hensyntagen til det stade, gennemførelsen af Den økonomiske og monetære Union befinder sig på, og navnlig de fremskridt, der er nået med hensyn til fiskal harmonisering.
 • d) De ovenfor omhandlede bestemmelser berører ikke anvendelsen af Tiltrædelsesaktens artikel 32, stk. (2), litra c.

     2. Rådsdirektiv nr. 69/335/EØF af 17. juli 1969 EFT nr. L 249/25 af 3. oktober 1969

Såfremt arbejdet vedrørende udvidelsen af anvendelsesområdet for artikal 7, stk. 1 b), ikke er afsluttet før tiltrædelsen, iværksætter Irland og Det forenede Kongerige de nødvendige foranstaltninger for senest 1. januar 1974 at kunne overholde bestemmelserne i artikel 7, stk. 1.

VI. Handelspolitik

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 459/68 af 5. april 1968

EFT nr. L 93/1 af 17. april 1968

Indtil 30. juni 1977 anvendes der i Irland, Det forenede Kongerige og Norge en bestemmelse svarende til bestemmelsen i artikel 26.

     2. Rådsforordning (EØF) nr. 2603/69 af 20. december 1969

EFT nr. L 324/25 af 27. december 1969

Med forbehold af aftaler, der er eller vil blive indgået af Fællesskabet, kan Irland indtil 30. juni 1975 over for tredjelande opretholde kvantitative restriktioner for irsk eksport af følgende produkter:

 

 Position  Varebeskrivelse 

 i den 

 fælles 

 toldtarif 

 44.01    Brænde: træaffald (herunder savsmuld) 

 44.03    Træ, også afbarket, afgrenet eller lignende (rundtømmer) 

 44.04    Træ, groft hugget eller skåret på to eller fire sider, 

       men ikke yderligere bearbejdet 

 44.05    Træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, 

       men ikke yderligere bearbejdet, af over 5 mm's tykkelse 

       (tømmer, planker, brædder, lægter, plader etc.) 

     3. Rådsforordning (EØF) nr. 109/70 af 19. december 1969

EFT nr. L 19/1 af 26. januar 1970

ændret ved:

Rådsforordning (EØF) nr. 1492/70 af 20. juli 1970

EFT nr. L 166/1 af 29. juli 1970

Rådsforordning (EØF) nr. 2172/70 af 27. oktober 1970

EFT nr. L 239/1 af 30. oktober 1970

Rådsforordning (EØF) nr. 2567/70 af 14. december 1970

EFT nr. L 276/1 af 21. december 1970

Rådsforordning (EØF) nr. 532/71 af 8. marts 1971

EFT nr. L 60/1 af 13. marts 1971

Rådsforordning (EØF) nr. 725/71 af 30. marts 1971

EFT nr. L 80/4 af 5. april 1971

Rådsforordning (EØF) nr. 1073/71 af 25. maj 1971

EFT nr L 119/1 af 1. juni 1971

Rådsforordning (EØF) nr. 1074/71 af 25. maj 1971

EFT nr. L 119/35 af 1.juni 1971

Rådsforordning (EØF) nr. 2385/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/3 af 10. november 1971

Rådsforordning (EØF) nr. 2386/71 af 8. november 1971

EFT nr. L249/12 af 10. november 1971

Rådsforordning (EØF) nr. 2406/71 af 9. november 1971

EFT nr. L 250/1 af 1 1. november 1971

Rådsforordning (EØF) nr. 2407/71 af 9. november 1971

EFT nr. L 250/7 af 1 1. november 1971

 • a) Med forbehold af bestemmelserne i Fællesskabets generelle toldpræferencesystem, som de nye medlemsstater anvender pr. 1. januar 1974, samt af aftaler, der er eller vil blive indgået af Fællesskabet, kan Det forenede Kongerige til og med 31. december 1974 opretholde kvantitative importrestriktioner for følgende produkter:
   
  
   Position  Varebeskrivelse 
  
   i den 
  
   fælles 
  
   toldtarif 
  
   ex 52.01  Garn af bomuldsgarn og metaltråd samt bomuldsgarn 
  
        overtrukket med metal 
  
   ex 52.02  Vævet stof, af metaltråd elier af garn henhørende 
  
        under pos. 52.01, med indhold af bomuldsgarn, 
  
        anvendeligt til beklædningsgenstande, som møbelstof 
  
        o. lign. 
  
   ex 59.09  Tekstilstoffer, helt eller delvist af bomuld, 
  
        imprægneret eller overtrukket med olie eller 
  
        med olieholdige præparater 
  
   ex 59.11  Tekstilstoffer af bomuld (bortset fra trikotagestof), 
  
        imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi 
  
   ex 59.14  Væger af bomuld, vævede, flettede eller strikkede, til 
  
        lamper, ovne, tændere, lys o. lign. 
  
   ex 59.15  Brandslanger og lignende slanger, helt eller delvist af 
  
        bomuld 
  
   ex 59.17  Tekstilstoffer og artikler af tekstil, til teknisk brug, 
  
        af bomuld 
  
   ex 61.08  Kraver, manchetter, opslag, underbluser, veste, jabots 
  
        og lignende tilbehør og besætningsartikler til beklæd- 
  
        ningsgenstande til kvinder og piger, af bomuld 
  
   ex 65.02  Hattestumper, flettede eller fremstillet af fletninger, 
  
        bånd eller strimler, uanset materialets art, hverken 
  
        formpressede eller med udformede skygger, undtagen 
  
        hattestumper til stråhatte 
  
   ex 65.04  Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller 
  
        fremstillet af fletninger, bånd eller strimler, uanset 
  
        materialets art, også garnerede, undtagen hattestumper 
  
        til stråhatte 
  
   ex 65.07  Svederemme, for, overtræk, forme, stel (herunder 
  
        fjederstel til klaphatte); skygger og hageremme, til 
  
        hovedbeklædning 
  
  
 • b) Med forbehold af bestemmelserne i Fællesskabets generelle toldpræferencesystem, som de nye medlemsstater anvender pr. 1. januar 1974, samt af aftaler, der er eller vil blive indgået af Fællesskabet, kan Det forenede Kongerige indtil senest 31. december 1977 opretholde kvantitative importrestriktioner for følgende produkter:
   
  
   Position  Varebeskrivelse 
  
   i den 
  
   fælles 
  
   toldtarif 
  
   Varebeskrivelse 
  
   ex 39.07  Handsker af de under pos. 39.01-39.06 nævnte materialer 
  
   ex 40.13  Handsker af blødgummi 
  
   ex 43.03  Handsker af pelsskind 
  
   ex 43.04  Handsker af kunstigt pelsskind 
  
  

Der holdes dog årlige samråd mellem Kommissionen og Det forenede Kongerige med henblik på at undersøge, om denne frist kan afkortes.

 • c) Med forbehold af bestemmelserne i Fæliesskabets generelie toldpræferencesystem, som de nye medlemsstater anvender pr. 1. januar 1974, samt af aftaler, der er eller vil blive indgået af Fællesskabet, kan Irland og Det forenede Kongerige indtil senest 31. december 1975 opretholde kvantitative importrestriktioner for følgende produkter:
   
  
   Position  Varebeskrivelse 
  
   i den 
  
   fælles 
  
   toldtarif 
  
   54.03   Garn af hør eller ramie, ikke i detailsalgsoplægninger 
  
   54.04   Garn af hør eller ramie, i detailsalgsoplægninger 
  
  

Dersom dette måtte vise sig nødvendigt, kan Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, forlænge fristen indtil senest 31. december 1977.

 • d) Med forbehold af bestemmelserne i Fællesskabets generelle toldpræferencesystem, som de nye medlemsstater anvender pr. 1. januar 1974, samt af aftaler, der er eller vil blive indgået af Fællesskabet, kan Irland

over for

Tjekkoslovakiet

Rumænien

Folkerepublikken Kina

Ungarn

Bulgarien

Polen

Sovjetunionen

opretholde kvantitative importrestriktioner indtil senest 30. juni 1977 for følgende produkter:

 

 Position  Varebeskrivelse 

 i den 

 fælles 

 toldtarif 

 ex 59.09  Tekstilstofler, imprægneret elier overtrukket med olie 

      eller med olieholdige præparater 

      - Voxdug og voxdug imiteret som læder af en bredde på 

       over 4 tommer 

      - andre varer, vævede 

 ex 59.11  Tekstilstofler (bortset fra trikotagestof), imprægneret, 

      overtrukket eller lamineret med gummi 

      - Voxdug imiteret som læder af en bredde på over 4 tommer 

      - med påtryk, malede eller mønstervævede 

      - andre varer, vævede, af en bredde på ikke under 30 cm 

       (undtagen tekstilstoffer med et indhold af gummi på 

       331/3 vægtprocent eller derover, bortset fra sejl- og 

       presenningdug) 

      - andre varer, vævede, med et indhold af bomuld på mere 

       end 60 vægtprocent (undtagen tekstilstoffer med et 

       indhold af gummi på 331/3 vægtprocent eller derover, 

       bortset fra sejl- og presenningdug) 

 ex 61.08  Kraver, manchetter, opslag, underbluser, veste, jabots 

      og lignende tilbehør og besætningsartikler til 

      beklædningsgenstande til kvinder og piger, af bomuld 

 ex 62.01  Plaider og lignende tæpper, bortset fra rejseplaider 

Senest fra 1. januar 1975 må denne frist dog undersøges ved årlige samråd mellem Kommissionen og Irland og afkortes, dersom dette måtte vise sig muligt, under særlig hensyntagen til de resultater, der opnås under forhandlingerne mellem Fællesskabet og de lande, der er hovedleverandører af de pågældende produkter.

     4. Rådsforordning (EØF) nr. 1025/70 af 25. maj 1970

EFT nr. L 124/6 af 8. juni 1970

ændret ved:

- Rådsforordning (EØF) nr. 1984/70 af 29. september 1970

EFT nr. L 218/1 af 3. oktober 1970

- Rådsforordning (EØF) nr. 724/71 af 30. marts 1971

EFT nr. L 80/3 af 5. april 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 1080/71 af 25. maj 1971

EFT nr. L 116/8 af 28. maj 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 1429/71 af 2. juli 1971

EFT nr. L 151/8 af 7. juli 1971

- Rådsforordning (EØF) nr. 2384/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/1 af 10. november 1971

 • a) Det forenede Kongerige kan indtil den dato, på hvilken den i artikel 115 fastiagte ordning udløber, opretholde de kvantitative restriktioner, som det anvendte pr. 1. januar 1972 for de i det følgende opregnede produkter:
   
  
   Position  Varebeskrivelse 
  
   i den 
  
   fælles 
  
   toldtarif 
  
   08.02   Citrusfrugter, friske eller tørrede: 
  
        D. Grapefrugter og pompelmus 
  
   ex 20.03  Frugter, frosne, tilsat sukker: 
  
        - Grapefrugter og pompelmus 
  
  
 • b) Med forbehold af bestemmelserne i Fællesskabets generelle toldpræferencesystem, som de nye medlemsstater anvender pr. 1. januar 1974, samt af aftaler, der er eller vil blive indgået af Fællesskabet, kan Irland over for

Japan

Indien

Malaysia

Macao

Hongkong

Republikken Kina (Formosa)

Pakistan

Jugoslavien

indtil senest 30. juni 1977 opretholde kvantitative importrestriktioner for de i det følgende opregnede produkter:

 

 Position  Varebeskrivelse 

 i den 

 fælles 

 toldtarif 

 ex 51.01  Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgs- 

      oplægninger, undtagen: 

      - garn helt af viskoserayon, acetatrayon eller 

       kobberrayon 

      - garn, der ikke har været behandlet på nogen af følgende 

       måder: strukturering, farvning, forstærkning, tvinding, 

       appretering eller lignende behandlinger, ikke oprullet 

       på kegle eller spole 

 54.05   Vævet stof af hør eller ramie 

 55.05   Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger 

 55.06   Garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger 

 55.07   Drejervævet stof af bomuld 

 ex 56.06  Garn af korte kemofibre eller af affald af kemofibre, i 

      detailsalgsoplægninger 

      - med indhold af uld, andre dyrehår, bomuld, hør eller 

       hamp 

 ex 57.06  Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under 

      pos. 57.03 

      - af jute 

 ex 59.07  Tekstilstoffer, overtrukket med vegetabilske 

      carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, 

      af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind, 

      etuier m.v.; kalkerlærred, præpareret malerlærred; 

      buckram og lignende tekstilstoffer til fremstilling 

      af hatte m.v. 

      - tekstilstoffer, vævede, undtagen farvet lærred til 

       bogbind 

 ex 59.08  Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller 

      lamineret med cellulosederivater eller anden plast 

      - bånd og skråstrimler 

      - andre varer, af en bredde på over 4 tommer 

 ex 59.09  Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket med olie 

      eller med olieholdige præparater 

      - voxdug og voxdug imiteret som læder, af en bredde på 

       over 4 tommer 

      - andre varer, vævede 

 ex 59.11  Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof), imprægneret, 

      overtrukket eller lamineret med gummi 

      - voxdug imiteret som læder, af en bredde på over 4 tommer 

      - med påtryk, malede eller mønstervævede 

      - andre varer, vævede, af en bredde på ikke under 30 cm 

       (undtagen med et indhold af gummi på 331/3 vægtprocent 

       eller mere, bortset fra sejl- og presenningdug) 

      - andre varer, vævede, med et indhold af bomuld på mere 

       end 60 vægtprocent (undtagen med et indhold af gummi 

       på 331/3 vægtprocent eller mere, bortset fra sejl- og 

       presenningdug) 

 ex 59.12  Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden 

      måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper 

      o. lign. 

      - stoffer med påtryk, malede eller mønstervævede 

       (bortset fra trikotagestof) 

      - bånd af hør, af en bredde på ikke over 2 tommer, 

       forsynet med æg på begge kanter 

      - trikotagestof 

      - andre varer, vævede 

 ex 60.01  Trikotagestof, ikke elastisk eller gummeret, undtagen 

      hæklet stof 

 60.03   Strømper, understrømper, sokker, ankelsokker o. lign. 

      af trikotage, ikke elastisk eller gummeret 

 ex 60.04  Underbeklædningsgenstande af trikotage, ikke elastisk 

      eller gummeret 

      - strømpebenklæder 

 ex 60.06  Stof og varer af trikotage, elastisk eller gummeret 

      (herunder knæbeskyttere og elastikstrømper), undtagen: 

      - elastiske trikotagestoffer af en bredde på over 1 tomme 

      - gummerede trikotagestoffer, hæklede 

      - trikotagevarer, elastiske eller gummerede 

 61.07    Slips og halsbind 

 61.08    Kraver, manchetter, opslag, underbluser, veste, jabots 

       og lignende tilbehør og besætningsartikler til 

       beklædningsgenstande til kvinder og piger 

 61.09    Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, 

       sokkeholdere, strømpebånd o. lign. (herunder sådanne 

       varer af trikotage), også elastiske 

 61.10    Handsker, vanter, luffer, strømper og sokker, ikke af 

       trikotage 

 ex 61.11  Konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande 

       (f. eks. ærmeblade, skulderpuder, bælter, ærmeskånere og 

       lommer), undtagen emblemer, mærker og pyntemotiver 

 62.01    Plaider og lignende tæpper 

 ex 62.04  Presenninger, sejl, marklser, telte og lejrudstyr 

       - sejl 

       - presenninger 

       - gulvbelægning 

       - køjeposer 

       - markiser 

       - telte 

       - soveposer 

 ex 94.04  Sengebunde, sengeudstyr o. lign., madrasser, undtagen 

       af gummi; puder eller hynder af ekspanderet gummi, 

       skumgummi eller svampegummi eller af tilsvarende 

       plastmaterialer; vattæpper og dyner 

Senest fra 1. januar 1975 må denne frist dog undersøges ved årlige samråd mellem Kommissionen og Irland og afkortes, dersom dette måtte vise sig muligt, under særlig hensyntagen til de resultater, der opnås under forhandlingerne mellem Fællesskabet og de lande, der er hovedleverandører af de pågældende produkter.

VII. Socialpolitik

     1. Rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968

EFT nr. L 257/2 af 19. oktober 1968

     2. Rådsbeslutning nr. 68/359/EØF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 257/1 af 19. oktober 1968.

     3. Rådsdirektiv af 5. marts 1962

EFT nr. 57/1650 af 9. juli 1962

     4. Rådsdirektiv nr. 68/360/EØF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 257/13 af 19. oktober 1968

Irland og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland kan indtil 31. december 1977 opretholde deres nationale bestemmelser, hvorefter statsborgere fra de øvrige medlemsstater skal have forudgående tilladelse til at indvandre i Irland og i Nordirland med henblik på at udøve lønnet arbejde og/eller til at få adgang til lønnet beskæftigelse der.

     5. Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971

EFT nr. L 149/2 af 5. juli 1971

I et tidsrum på højst fem år fra den dato, på hvilken denne forordning bliver anvendelig i Irland, kan nævnte land forbeholde personer, der er bosat i Irland, arbejdsløshedshjælp og ydelser under bidragsfri ordninger om ydelser ved alderdom, til enker, forældreløse og blinde, forudsat at ovennævnte ydelser er omfattet af en lovgivning vedrørende de områder inden for social tryghed, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og at der i det nævnte tidsrum garanteres lige behandling i Irland for statsborgere fra de oprindelige og de øvrige nye medlemsstater samt for flygtninge og statsløse.

VIII. Tekniske handelshindringer

Rådsdirektiv nr. 71/307/EØF af 26. juli 1971 EFT nr. L 185/16 af 16. august 1971

Danmark og Norge nyder godt af en overgangsperiode, der udløber 31. december 1974, for indførelse af de nye betegnelser, der svarer til de i artikel 5, stk. 1, i dette direktiv angivne udtryk.

IX. Levnedsmidler

     1. Rådsdirektiv af 23. oktober 1962

EFT nr. 1 15/2645 af 1 1. november 1962

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 65/469/EØF af 25. oktober 1965

EFT nr. 178/2793 af 26. oktober 1965

- Rådsdirektiv nr. 67/653/EØF af 24. oktober 1967

EFT nr. 263/4 af 30. oktober 1967

- Rådsdirektiv nr. 68/419/EØF af 20. december 1968

EFT nr. L 309/24 af 24. december 1968

- Rådsdirektiv nr. 70/358/EØF af 13. juli 1970 EFT nr. L 157/36 af 18. juli 1970

     1. Indtil 31. december 1977 kan de nye medlemsstater opretholde de på tiltrædelsestidspunktet gældende nationale lovgivninger, hvorefter det er tilladt at benytte:

 • a) de under 2 opregnede farvestoffer i levnedsmidler
 • b) følgende produkter til fortynding eller opløsning af farvestoffer:

Ethylacetat

Diethylether

Glycerylmonoacetat

Glyceryldiacetat

Glyceryltriacetat

lsopropylalkohol

Propylenglycol (1,2 propandiol)

Eddikesyre

Natriumhydroxyd, ammoniak

Rådet kan før 31. december 1977 efter den i EØF-traktatens artikel 100 fastlagte fremgangsmåde vedtage et forslag, hvorefter der

 • a) i listen i bilag 1 til det omhandlede direktiv tilføjes de i foregående afsnit under a) nævnte stoffer,
 • b) i listen i artikel 6 i nævnte direktiv tilføjes de i foregående afsnit under b) nævnte stoffer.

Det kan kun besluttes at medtage disse stoffer i listerne i bilag 1 eller artikel 6, dersom det igennem videnskabelig forskning er godtgjort, at de er uskadelige for menneskets sundhed, og såfremt benyttelsen heraf er nødvendig ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt.

     2. De under 1 a) nævnte farvestoffer til farvning af substans og overflade er følgende:

 

 Sædvanlig Schultz C.I. D.F.6 Kemisk navn eller beskrivelse 

 benævnelse 

 Syreviolet 805   (697)     Mononatriumsalt af 

 6 B        42.640     4-dimethylamino- 

                 4',4-di-(ethyl-m-sulfoben- 

                 zylamino)-triphenylcarbino'anhydrid 

 Brown FK             En blanding hovedsagelig bestående 

                 af dinatriumsalt af 1,3-diamino- 

                 4,6-di(p-sulfophenyl-azo)-benzen og 

                 mononatriumsalt af 2,4-diamino-5-p- 

                 sulfophenylazo)-toluen 

 Chocolate            Et produkt dannet ved kobling af 

 Brown FB             diazoteret naphthionsyre med en 

                 blanding (C.I. 1956, nr. 75660 og 

                 C.1. 1924, nr. 1232) af morin og 

                 maclurin 

 Chocolate -    20.285    Dinatriumsalt af 2,4-dihydroxy-3,5- 

 Brown HT             di(4-sulfo-1-naphthylazo)-benzyl 

                 alkohol 

 Orange GG 39     (27)    Dinatriumsalt af 1-phenylazo-2-napa 

          16.230    thol-6,8-disulfonsyre 

 Krocein-  36   15.970    Natriumsalt af 1-phenylazo-2-naph- 

 orange,             thol-6-sulfonsyre 

 Orange RN 

 Red 2 G  40   18.050    Dinatriumsalt af 8-acetamido-2-phe- 

                 nylazo-1-naphthol-3,6-disulfonsyre 

 Brilliant 

 Blue    770    (671)   Dinatriumsalt af 4,4'-di(N-ethyl- 

 FCF        42.090    m-sulfobenzyl-amino)-2'- 

                 sulfo-triphenyl-carbinol-anhydrid 

 Yellow 2 G     18.965    Dinatriumsalt af 1-(2,5-dichlor- 

                 4-sulfophenyl)-5-hydroxy-3-methyl- 

                 4-p-sulfophenyl-azopyrazol 

 Titandioxyd 1.418  (1.264) 

 (E 171)      77.891 

 Jernoxyd og 1.428 77.489 

 jernhydro- 

 xyd     1.429 77.491 

 (E 172)   1.470 77.492 

          77.499 

 Ultramarin- 

 blåt    1.435 (1.290)    Forbindelse af aluminium, natrium, 

          77.007     silicum og svovl 

 Alkanna,  1.382 (1.240)  140 Ekstrakt af roden af Alcanna 

                  tinctoria 

 Alkannin      75.520 

          75.530 

 Naphtolrødt, 210  (182)    Dinatriumsalt af 1-(4-sulfo-1- 

 Fast Red E     16.045     naphthylazo)-2-naphtol-6-sulfon- 

 syre 

     3. De nye medlemsstater kan indtil 31. december 1975 opretholde bestemmelser i de på tiltrædelsestidspunktet gældende nationale ordninger, ifølge hvilke det er forbudt at anvende følgende farvestoffer til farvning af levnedsmidler bestemt til menneskeføde:

E 103 Chrysoin S

E 105 Syregult G

E 111 Orange GGN

E 120 Kocchinelle, Karmin

E 121 Orseille orcein

E 125 Scharlach GN

E 126 Ponceau 6R

Ved udløbet af denne frist vil det være tilladt at anvende disse stoffer på de i direktivet fastsatte betingelser, medmindre der efter den i EØF-traktatens artikel 100 foreskrevne fremgangsmåde under hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling er blevet truffet en afgørelse, hvorved disse stoffer udelukkes fra bilag I til direktivet.

     4. Uanset ovennævnte bestemmelser anvendes de nye medlemsstaters lovgivning som ændret i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv senest 1. juli 1974 på produkter, der handles i disse medlemsstater.

     2. Rådsdirektiv nr. 64/54/EØF af 5. november 1963

EFT nr. 12/161 af 27. januar 1964

ændret ved:

- Rådsdirektiv nr. 67/427/EØF af 27. juni 1967

EFT nr. 148/1 af 11. juli 1967

- Rådsdirektiv nr. 68/420/EØF af 20. december 1968

EFT nr. L 309/25 af 4. december 1968

- Rådsdirektiv nr. 70/359/EØF af 13. juli 1970 EFT nr. L 157/38 af 18.ju1i 1970

- Rådsdirektiv nr. 71/160/EØF af 30. marts 1971

EFT nr. L 87/12 af 17. april 1971

De nye medlemsstater kan indtil 31. december 1977 opretholde de på tiltrædelsestidspunktet bestående nationale lovgivninger vedrørende anvendelsen i levnedsmidler af:

myresyre

kaliumnitrit

kaliumpropionat (kaliumsalt af propionsyre)

natriumderivater af methylester af p-hydroxydbenzoesyre

samt vandige opløsninger af røg

Rådet kan før 31. december 1977 efter den i EØF-traktatens artikel 100 fastlagte fremgangsmåde vedtage et forslag, hvorefter disse stoffer indføjes i ovennævnte direktivs artikel 3.

Det kan kun besluttes at indføje disse stoffer, såfremt det igennem videnskabelig forskning er godtgjort, at de er uskadelige for menneskets sundhed, og dersom benyttelsen heraf er nødvendig ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt.

     2. Uanset ovennævnte bestemmelser anvendes de nye medlemsstaters lovgivning som ændret i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv senest 1. juli 1974 på produkter, der handles i disse medlemsstater.

     3. Rådsdirektiv nr. 70/357/EØF af 13. juli 1970

EFT nr. L 157/31 af 18. juli 1970

     1. De nye medlemsstater kan indtil 31. december 1977 opretholde de på tiltrædelsestidspunktet gældende nationale lovgivninger vedrørende anvendelsen i levnedsmidler af etoxyquin, surt natriumpyrophosphat, natriumpyrophosphat, kaliumpyrophosphat, kalciumpyrophosphat, natriumtripolyphosphat, kaliumpolymetaphosphat, natriummetaphosphat og propylgallat.

Rådet kan før 31. december 1977 efter den i EØF-traktatens artikel 100 fastlagte fremgangsmåde vedtage et forslag, hvorefter de i foregående afsnit nævnte stoffer tilføjes i listen i bilaget til det omhandlede direktiv.

Det kan kun besluttes at medtage disse stoffer i listen i bilaget, dersom det igennem videnskabelig forskning er godtgjort, at de er uskadelige for menneskets sundhed, og dersom benyttelsen heraf er nødvendig ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt.

     2. Uanset ovennævnte bestemmelser anvendes de nye medlemsstaters lovgivning som ændret i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv senest 1. juli 1974 på produkter, der handles i disse medlemsstater.

Redaktionel note
 • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)