Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 4 om Grønland (* 1)

(Tiltrædelsesloven)

(Tiltrædelsesakten)


Protokol nr. 4 om Grønland

Artikel 1

Danmark er bemyndiget til at opretholde de nationale bestemmelser, efter hvilke der kræves seks måneders bopæl i Grønland for at opnå tilladelse til at udøve visse former for erhvervsvirksomhed i dette område.

Rådet kan i henhold til den i EØF-traktatens artikel 57 fastlagte fremgangsmåde træffe beslutning om en liberalisering af denne ordning.

Artikel 2

Fællesskabets institutioner vil inden for rammerne af den fælles markedsordning for fiskeriprodukter søge egnede løsninger på Grønlands særlige problemer.

Redaktionel note
  • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)