Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 7 om import af motorkøretøjer og samleindustri for motorkøretøjer i Irland (* 1)

(Tiltrædelsesloven)

(Tiltrædelsesakten)


Protokol nr. 7

om import af motorkøretøjer og samleindustri for motorkøretøjer i Irland

Artikel 1

Irland kan indtil 1. januar 1985 opretholde den ordning for samling og import af motorkøretøjer, herefter benævnt »Scheme«, der finder anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i »Motor Vehicles (Registration of lmporters) Act, 1968«, herefter benævnt »Act«.

Artikel 2

  • (1) Fra tiltrædelsen er alle inden for »Act'ens rammer registrerede importør-samlevirksomheder af køretøjer af mærker fabrikeret i Fællesskabet, og som fortsat opfylder betingelserne for registrering, bemyndiget til uden begrænsning at indføre allerede samlede køretøjer med oprindelse i de øvrige medlemsstater af mærker, der fabrikeres i disse stater.
  • (2) Fra 1. januar 1974 anvender Irland inden for rammerne af de toldnedsættelser, det foretager i overensstemmelse med bestemmelserne i Tiltrædelsesaktens artikel 32, ikke-diskriminatoriske toldmæssige regler for køretøjer, der importeres af de i stk. (1) omhandlede importør-samlevirksomheder.
  • (3) Irland bevarer muligheden for at erstatte de fiskale elementer i tolden på motorkøretøjer og reservedele hertil, med interne afgifter, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i EØF-traktatens artikel 95 og i Tiltrædelsesaktens artikel 38. Disse afgifter må navnlig ikke indebære nogen forskelsbehandling som følge af satserne for.:

- reservedele fabrikeret i Irland og reservedele hidrørende fra de øvrige medlemsstater:

- køretøjer samlet i Irland og samlede køretøjer hidrørende fra de øvrige medlemsstater:

- resevedele fabrikeret i Irland eller reservedele hidrørende fra de øvrige medlemsstater og køretøjer samlet i Irland eller køretøjer hidrørende fra de øvrige medlemsstater.

Artikel 3

  • (1) Fra 1. januar 1974 finder de i artikel 2, stk. (2) omhandlede toldmæssige regler ligeledes anvendelse på et globalkontingent, som åbnes af Irland for de øvrige medlemsstater fra tiltrædelsen for køretøjer med oprindelse i Fællesskabet, bortset fra sådanne, som falder under de af »the Scheme« følgende særlige regler.
  • (2) Størrelsen af dette kontingent fastsættes hvert år på grundlag af en procentdel af det antal køretøjer, der er samlet i Irland i løbet af det foregående år. Denne procentdel udgør i 1973 3 pct. og stiger hvert år med et point for i 1984 at nå op på 14 pct.

Irland kan fordele dette kontingents størrelse på følgende kategorier af køretøjer:

I. - Personvogne

  • a) med et slagvolumen på 1.500 cm3 eller derunder
  • b) med et slagvolumen på over 1.500 cm3.

II. - Erhvervskøretøjer

  • a) med en egenvægt på 3,5 tons (efter betydningen i »Act'en) eller derunder
  • b) med en egenvægt på over 3,5 tons (efter betydningen i »Act'en).

Egenvægten fastslås i overensstemmelse med de regler for klassificering af køretøjer, der er fastsat for beregningen af vejskat i Irland.

Irland kan inden for rammerne af denne fordeling fastsætte kvoter som følger:

Kategori I - Personvogne............................... 85 pct.

af globalkontingentet fordelt på følgende måde:

I. a) (indtil 1.500 cm3)............................... 75 pct.

I. b) (over 1.500 cm3)................................. 25 pct.

Kategori II - Erhvervskøretøjer ....................... 15 pct.

af globalkontingentet fordelt på følgende måde:

II. a) (indtil 3,5 tons (efter betydningen i »Act'en)). 75 pct.

II. b) (over 3,5 tons (efter betydningen i »Act'en))... 25 pct.

Dersom det under anvendelsen af kontingentordningen bliver klart, at kontingentet ikke udnyttes fuldt ud, og at dette skyldes fordelingen af kontingentet i henhold til ovennævnte bestemmelser, kan Kommissionen efter samråd med den irske regering fastsætte egnede foranstaltninger, som denne regering bør træffe for at lette den fulde udnyttelse af globalkontingentet.

Artikel 4

Såfremt anvendelsen af denne protokol, navnlig af artikel 2, stk. (1), fremkalder forvridning af konkurrencen mellem de i Irland etablerede importør-samlevirksomheder, som kan hæmme den gradvise overgang fra reglerne, der anvendes på tiltrædelsestidspunktet, til regler, som følger EØF-traktaten, kan Kommissionen bemyndige den irske regering til at træffe egnede foranstaltninger til at genoprette en afbalanceret situation. Disse foranstaltninger kan ikke skabe tvivl om den endelige dato for ophævelsen af »the Scheme«.

Artikel 5

Irland foretager enhver yderligere tilpasning af »the Scheme« med henblik på at lette overgangen fra de regler, der anvendes på tiltrædelsestidspunktet, til regler, som følger EØF-traktaten.

Redaktionel note
  • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)