Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 20 om norsk landbrug (* 1)

(Tiltrædelsesloven)

(Tiltrædelsesakten)


Protokol nr. 20

om norsk landbrug

De Høje Kontraherende Parter,

som ønsker at løse de problemer, som Norges tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab rejser for landets landbrugere,

som tager i betragtning de betænkeligheder, den norske regering har givet udtryk for som følge af, at norsk landbrug på grund af landets geografiske beliggenhed og topografi er stillet ugunstigt; at de samme omstændigheder er bestemmende for Norges særlige demografiske problemer og medfører forholdsvis høje produktionsomkostninger for landets landbrugsbedrifter, hvilket har nødvendiggjort en generel støtteordning med henblik på at opretholde en afbalanceret social struktur og en rimelig levestandard for den del af befolkningen, som er beskæftiget i landbruget,

som erkender de særlige problemer, Norges tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab rejser for landets landbrugere, især fordi en blot tilpasning af de priser, der opnås af de norske producenter, til fællesskabsprisernes niveau, ville fremkalde en væsentlig nedgang i indkomsterne med ugunstige følger, socialt og demografisk;

som erkender i særdeleshed, at overgangsperioden ikke ville kunne løse disse problemer, og at det derfor er nødvendigt at fastlægge særordninger, der ikke skal kunne skabe præcedens, og som har til formål at opretholde de norske landbrugeres levestandard under iagttagelse af reglerne for den fælles landbrugspolitik;

er blevet enige om følgende bestemmelser:

 • (1) Med forbehold af de midlertidige undtagelser, der omhandles i de følgende stykker, bør den ordning, som anvendes på norsk landbrug, udformes sådan, at den ikke bringer den fælles landbrugspolitiks funktion og især ikke de fælles markedsordningers funktion på hele Fællesskabets område i fare.
 • (2) Norge anvender Fællesskabets bestemmelser på landbrugsområdet i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i Tiltrædelsesakten.
 • (3) Spørgsmålet om den norske støtte til transportomkostninger, som har til formål at udligne de særligt ugunstige virkninger af de lange afstande mellem produktionsområderne og de naturlige afsætningssteder og af landbrugsområdernes stærkt spredte beliggenhed, bør finde en egnet løsning ved anvendelse af bestemmelserne i EØF-traktaten.
 • (4) Der indføres i Norge en støtteordning, der skal gøre det muligt at opretholde landbrugernes levestandard. Støtten indrømmes i det omfang, det er nødvendigt for at nå dette mål, Den må hverken knyttes til salgsproduktet eller indebære prisstøtte til produktionen, hvilket kræver en omlægning af de støtteforanstaltninger, der nu anvendes i Norge, og den skal differentieres efter regioner og efter kategorier af landbrugere. De foranstaltninger, der træffes, skal tilpasses de forskellige produktionstyper.
 • (5) Norge kan undtagelsesvis indtil den 31. december 1975 opretholde den støtte, der nu indrømmes, Prisstøtten til produktionen nedsættes med beløb, der svarer til de forhøjelser af markedspriserne, der følger af de sidstnævnte prisers tilnærmelse til det fælles prisniveau.
 • (6) I gartnerisektoren og for kartofler kan Norge undtagelsesvis indtil den 31. december 1977 erstatte de kvantitative importrestriktioner med bestemmelser, som gør det muligt for visse produkter at opretholde et prisniveau, der svarer til det, der bestod på det norske marked inden tiltrædelsen. Disse bestemmelser skal udgøre en ordning med mindstepriser, som skal fastsættes for det norske marked, og hvorunder udligningsafgifter vil kunne anvendes på al import, uanset oprindelse; til lavere priser: for import af de samme produkter med henblik på forarbejdning kan udligningsafgiften suspenderes, medens der ved levering af indenlandske produkter til forarbejdning kan ydes en restitution, der svarer til afgiftens beløb. De aftalte overgangsbestemmelser for tolden finder anvendelse,

Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for iværksættelsen af de bestemmelser, der nævnes i dette stykke.

 • (7) For produkter, der hører til svinekødsektoren samt til æg- og fjerkræsektoren, beregnes det udligningsbeløb, der anvendes på import i Norge indtil den første nedsættelse, som en undtagelse fra Tiltrædelsesaktens artikler 75, 77 og 79 på grundlag af forskellen mellem priserne for slagtede svin, æg i skal og slagtet fjerkræ dels på det norske marked, dels i Fællesskabet i dets oprindelige udstrækning og i hver af de nye medlemsstater.

Det i det forrige stykke nævnte udligningsbeløb nedsættes med en fjerdedel den 1. november 1973, med en fjerdedel den 1. november 1974, med en fjerdedel den 1. november 1975, og det afskaffes den 1. november 1976 under forbehold af anvendelsen efter denne dato af bestemmelserne i Tiltrædelsesaktens artikler 75, 77 og 79.

Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for iværksættelsen af de bestemmelser, der nævnes i dette stykke.

 • (8) Kommissionen skal senest den 30. juli 1974 og for gartnerisektoren og for kartofler senest den 30. juni 1976 fremsætte forslag for Rådet, herunder i påkommende tilfælde forslag om de udgifter, der kan gøres til genstand for en fællesskabsfinansiering i overensstemmelse med EØF-traktatens bestemmelser, med henblik på iværksættelsen, ved udløbet af de i stk. (5) og (6) fastsatte frister, af støtteordningen i overensstemmelse med stk. (4).
 • (9) Under fællesskabskontrol og under forbehold af de i stykke 1-8 fastsatte bestemmelser træffes der i Norge egnede foranstaltninger, der sikrer mælkeforsyninger, som er tilstrækkelige til regelmæssigt at dække befolkningens forbrug af konsummælk sådan, at mælkeforbrugets nuværende høje niveau ikke bringes i fare. I overensstemmelse med den i EØF-traktatens artikel 43, stk. (2), fastlagte fremgangsmåde fastsætter Rådet de herom nødvendige bestemmelser, der vil kunne omfatte støtte.
 • (10) For så vidt den fremtidige udvikling af den fælles landbrugspolitik eller af Fællesskabets politik på andre områder indebærer fælles foranstaltninger, der vil gøre det muligt helt eller delvis at løse det norske landbrugs særlige problemer, vil disse fælles foranstaltninger og den eventuelle fællesskabsfinansiering, som måtte følge deraf, træde i stedet for de særlige foranstaltninger, der er truffet i Norge.
 • (11) Fællesskabets institutioner foretager med regelmæssige mellemrum en gennemgang af vilkårene og de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den i Norge benyttede ordning.
Redaktionel note
 • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)