Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne Brevveksling vedrørende Tiltrædelsesakten Brevveksling vedrørende monetære spørgsmål (* 1)

(Tiltrædelsesloven)

(Tiltrædelsesakten)


BREVVEKSLING VEDRØRENDE

MONETÆRE SPØRGSMÅL

Bruxelles, den 22. januar 1972

Deres Excellence,

     1. på ministermødet under Konferencen 7. juni 1971 blev det vedtaget,

    at den erklæring om monetære spørgsmål, som jeg fremsatte under

mødet, skulle gøres til genstand for en brevveksling, som skulle knyttes til Akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af Traktaterne. Jeg har således den ære at bekræfte, at jeg på nævnte møde har fremsat følgende erklæring:

  • a) Vi er rede til at overveje en regelmæssig og gradvis reduktion af de officielle sterlingbalancer efter vor tiltrædelse.
  • b) Efter vor tiltrædelse af Fællesskaberne er vi rede til at drøfte egnede foranstaltninger for gradvis at bringe sterling i overensstemmelse med, hvad der gælder for de andre valutaer i Fællesskabet med hensyn til dens karakter som valuta og praksis for dens anvendelse udadtil, alt inden for rammerne af fremskridtene henimod gennemførelsen af Den økonomiske og monetære Union inden for det udvidede Fællesskab, og vi er overbevist om, at den officielle sterling1) kan behandles således, at det bliver muligt for os fuldt ud at tage del i disse fremskridt.
  • c) Indtil da vil vi føre vor politik med henblik på at stabilisere de officielle sterling balancer på en måde, der er forenelig med disse langsigtede mål.
  • d) Jeg håber, Fællesskabet vil finde, at denne erklæring på tilfredsstillende måde afgør spørgsmålet om sterling og de dermed forbundne problemer, således at der under forhandlingerne blot resterer at fastlægge ordninger med hensyn til Det forenede Kongeriges gennemførelse af de direktiver om kapitalbevægelser, der er vedtaget i overensstemmelse med Rom-traktaten.

     2. På samme møde den 7. juni har Fællesskabets delegation tilkendegivet sin indforståelse med foranstående erklæring.

     3. Jeg forstår, at delegationerne for kongeriget Danmark, Irland og kongeriget Norge ligeledes har tilkendegivet deres indforståelse med foranstående erklæring, således som den er bekræftet ved dette brev.

     4. Jeg ville være taknemmelig for Deres anerkendelse af modtagelsen af dette brev samt bekræftelse af, at regeringerne for Fællesskabets medlemsstater såvel som regeringerne for kongeriget Danmark, Irland og kongeriget Norge er indforstået med foranstående erklæring.

Modtag, hr. Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Hr. G. THORN

Udenrigsminister for

storhertugdømmet Luxembourg

(Sign.) Hr. G. RIPPON

Kansler for

hertugdømmet Lancaster

Bruxelles, den 22. januar 1972

Deres Excellence,

I Deres brev af dags dato har De været så venlig at give mig følgende

    meddelelse:

     1. På ministermødet under Konferencen 7. juni 1971 blev det vedtaget, at den erklæring om monetære spørgsmål, som jeg fremsatte under mødet, skulle gøres til genstand for en brevveksling, som skulle knyttes til Akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af Traktaterne. Jeg har således den ære at bekræfte, at jeg på nævnte møder har fremsat følgende erklæring:

  • »a) Vi er rede til at overveje en regelmæssig og gradvis reduktion af de officielle sterlingbalancer efter vor tiltrædelse.
  • b) Efter vor tiltrædelse af Fællesskaberne er vi rede til at drøfte egnede foranstaltninger for gradvis at bringe sterling i overensstemmelse med, hvad der gælder for de andre valutaer i Fællesskabet med hensyn til dens karakter som valuta og praksis for dens anvendelse udadtil, alt inden for rammerne af fremskridtene henimod gennemførelsen af Den økonomiske og monetære Union inden for det udvidede Fællesskab, og vi er overbevist om, at den officielle sterling1) kan behandles således, at det bliver muligt for os fuldt ud at tage del i disse fremskridt.
  • c) Indtil da vil vi føre vor politik med henblik på at stabilisere de officielle sterlingbalancer på en måde, der er forenelig med disse langsigtede mål.
  • d) Jeg håber, Fællesskabet vil finde, at denne erklæring på tilfredsstillende måde afgør spørgsmålet om sterling og de dermed forbundne problemer, således at der under forhandlingerne blot resterer at fastlægge ordninger med hensyn til Det forenede Kongeriges gennemførelse af de direktiver om kapitalbevægelser, der er vedtaget i overensstemmelse med Rom-traktaten.«

     2. På samme møde den 7. juni har Fællesskabets delegation tilkendegivet sin indforståelse med foranstående erklæring.

     3. Jeg forstår, at delegationerne for kongeriget Danmark, Irland og kongeriget Norge ligeledes har tilkendegivet deres indforståelse med foranstående erklæring, således som den er bekræftet ved dette brev.

     4. Jeg ville være taknemmelig for Deres anerkendelse af modtagelsen af dette brev samt bekræftelse af, at regeringerne for Fællesskabets medlemsstater såvel som regeringerne for kongeriget Danmark, Irland og kongeriget Norge er indforstået med foranstående erklæring.'

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af denne meddelelse og at bekræfte, at regeringerne for Fællesskabets medlemsstater såvel som regeringerne for kongeriget Danmark, Irland og kongeriget Norge er indforstået med den erklæring, der er gengivet i stk. 1 i Deres brev.

Modtag, hr. Excellence, forsikringen om min mest udnærkede højagtelse.

(Sign.) G. THORN

Udenrigsminister

for Storhertugdømmet

Luxembourg

(Sign.) L. HARMEL

Kongeriget Belgiens

udenrigsminister

(Sign.) Maurice SCHUMAN

Den franske Republiks

udenrigsminister

(Sign.) N. SCHMELZER

Kongeriget Nederlandenes

udenrigsminister

Hr. G. RIPPON

Kansler for

hertugdømmet Lancaster

(Sign.) Ivar NØRGAARD

Kongeriget Danmarks

udenrigsøkonomiminister

(Sign.) Padraig O'HIRIGHILE

Den irske Republiks

udenrigsminister

(Sign.) Andreas CAPPELEN

Kongeriget Norges

udenrigsminister

(Sign.) Walter SCHEEL

Forbundsrepublikken Tysklands

udenrigsminister

(Sign.) Aldo MORO

Den italienske Republiks

udenrigsminister

  • 1) Ved »officielle sterling« forstås »officielle sterlingbalancer«.
Redaktionel note
  • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)