Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter (* 1)

(Tiltrædelsesloven)


Protokol 1)

vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier

og immuniteter

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆ ISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet i henhold til arrikel 218 i denne traktat på Medlemsstaternes områder skal nyde de for opfyldelsen af sine opgaver nødvendige privilegier og immuniteter i overensstemmelse med regler fastiagt i en særlig Protokol,

OG SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den europæiske Investeringsbank i henhold til artikel 28 i Protokol vedrørende dens vedtægter skal nyde de privilegier og immuniteter, der er fastlagt i den i foregående stykke omtalte Protokol,

HAR med henblik på at udarbejde denne Protokol UDPEGET som befuldmægtigede:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE: Baron J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, generalsekretær i økonomiministeriet, formand for den belgiske delegation ved regeringskonferencen;

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:

Professor dr. Carl Friedrich OPHULS, Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør, formand for den tyske delegation ved regeringskonferencen;

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:

Robert MARJOLIN, professor i retsvidenskab, næstformand for den franske delegation ved regeringskonferencen;

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

V. BADINI CONFALONIERI, understatssekretær i udenrigsministeriet, formand for den italienske delegation ved regeringskonferencen;

HENDES KONGELIGE HØJHED STORHERTUGINDEN AF LUXEMBOURG:

Lambert SCHAUS, Storhertugdømmet Luxembourgs ambassadør, formand for den luxembourgske delegation ved regeringskonferencen;

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:

J. LINTHORST HOMAN, formand for den nederlandske delegation ved regeringskonferencen;

SOM, efter at de har udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Kapitel 1

Fællesskabets ejendom, pengemidler, aktiver og forretninger

Artikel 1

Fællesskabets lokaler og bygninger er ukrænkelige. De er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse og ekspropriation. Fællesskabets ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen gøres til genstand for tvangsforanstaltninger, hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art.

Artikel 2

Fællesskabets arkiver er ukrænkelige.

Artikel 3

Fællesskabet, dets aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.

Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, træffe egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom eller løsøre, når Fællesskabet til tjenestebrug foretager større indkøb, hvis pris omfatter skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser må dog ikke fordreje konkurrencevilkårene inden for Fællesskabet.

Der indrømmes ingen fritagelse for afgifter, skatter og gebyrer, som blot udgør betaling for almennyttige offentlige ydelser.

Artikel 4

Fællesskabet er fritaget for al told såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er bestemt til tjenestebrug; de således indførte genstande må ikke afhændes i det land, til hvilket de er blevet importeret - hverken mod eller uden vederlag - medmindre det sker på betingelser, som godkendes af det pågældende lands regering.

Fællesskabet er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af dets publikationer.

Kapitel 2

Meddelelser og passeersedler

Artikel 5

Fællesskabets institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter på enhver Medlemsstats område tilstås samme behandling som den pågældende Stat tilstår diplomatiske repræsentationer.

Fællesskabets institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke være genstand for censur.

Artikel 6

Formændene for Fællesskabets institutioner kan for disse institutioners medlemmer og ansatte udstede passeersedler, hvis form bestemmes af Rådet, og som skal anerkendes af Medlemsstaternes myndigheder som gyldig rejselegitimation. Disse passeersedler udstedes til tjenestemænd og andre ansatte i henhold til betingelserne i den i Traktatens artikel 212 omhandlede vedtægt.

Kommissionen kan indgå aftaler om anerkendelse af disse passeersedler som gyldig rejselegitimation på tredjelands område.

Kapitel 3

Medlemmer af Forsamlingen

Artikel 7

Forsamlingens medlemmer er hverken administrativt eller på anden måde undergivet nogen begrænsning i deres bevægelsesfrihed på vej til eller fra Forsamlingens mødested.

Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstås Forsamlingens medlemmer:

  • a) af deres egen regering samme lettelser, som tilstås højere tjenestemænd, der begiver sig til udlandet i midlertidigt officielt hverv,
  • b) af de øvrige Medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstås repræsentanter fra fremmede regeringer i midlertidigt officielt hverv.

Artikel 8

Forsamlingens medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udførelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Forsamlingens mødeperioder nyder medlemmerne:

  • a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling,
  • b) på en anden Medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Forsamlingens mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Forsamlingens ret til at ophæve et af dens medlemmers immunitet.

Kapitel 4

Medlemsstaternes repræsentanter som deltager i Fællesskabets

institutioners arbejde

Artikel 10

Medlemsstaternes repræsentanter, som deltager i Fællesskabets institutioners arbejde, såvel som deres rådgivere og tekniske eksperter nyder under udøvelsen af deres hverv og under rejse til og fra mødestedet sædvanlige privilegier, immuniteter og lettelser.

Denne artikel finder ligeledes anvendelse på medlemmerne af Fællesskabets rådgivende organer.

Kapitel 5

Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte

Artikel 11

De i Traktatens artikel 212 nævnte tjenestemænd og øvrige ansatte skal, uanset deres nationalitet, på hver af Medlemsstaternes områder:

  • a) med forbehold af bestemmelserne i Traktatens artikel 179 og 215 være fritaget for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer; denne fritagelse gælder også efter tjenesteforholdets ophør,
  • b) sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsørges af dem, være fritaget for indvandringsrestriktioner og bestemmelser om registrering af udlændinge,
  • c) med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser nyde de samme lettelser, som sædvanligt indrommes tjenestemænd i internationale organisationer,
  • d) have ret til ved deres tiltræden af stillingen i det pågældende land toldfrit at indføre deres bohave og ejendele fra det land, hvor de sidst havde bopæl, eller fra det land, hvori de er statsborgere, samt ret til ved udløbet af deres tjenestetid i det pågældende land toldfrit at genudføre deres bohave og ejendele, i begge tilfælde under de betingelser, som regeringen i det land, hvori retten udøves, måtte finde fornødne,
  • e) have ret til toldfrit til personligt brug at indføre deres motorkøretøj, såfremt det er erhvervet i deres sidste bopælsland eller det land, hvor de er statsborgere, under de vilkår, der gælder på dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at genudføre det, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det pågældende land måtte finde fornødne.

Artikel 12

Løn, vederlag og honorarer, som Fællesskabet udbetaler sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Fællesskabet på de betingelser og efter den fremgangsmåde, som fastsættes af Rådet på grundlag af forslag fremsat af Kommissionen inden et år efter Traktatens ikrafttræden.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra Fællesskabet.

Artikel 13

Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på virksomhed i Fællesskabets tjeneste tager ophold på en anden Medlemsstats område end den Stat, hvori de ved deres tiltræden i Fællesskabets tjeneste havde bopæl i skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de mellem Fællesskabets Medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af begge de nævnte Stater betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere bopæl, under forudsætning af, at denne var beliggende i en af Fællesskabets Medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen i det omfang, denne ikke er selverhvervende, og på børn, som de i denne artikel nævnte personer tager vare på og forsørger.

Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befinder sig på opholdslandets område, fritages for arveafgift i denne Stat: ved fastsættelsen af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands ret og af eventuel anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning, som om det befandt sig i den Stat, hvor det skattemæssige hjemsted findes.

En bopæl, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre internationale organisationers tjeneste, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.

Artikel 14

Inden et år efter Traktatens ikrafttræden fastlægger Rådet på forslag af Kommissionen med enstemmighed den ordning for sociale ydelser, som skal gælde for Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte.

Artikel 15

På forslag af Kommissionen og efter høring af andre interesserede institutioner, bestemmer Rådet, på hvilke grupper af Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne i artiklerne 11, 12, stk. 2, og 13 finder anvendelse helt eller delvis.

Medlemsstaternes regeringer vil med regelmæssige mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse på de tjenestemænd og øvrige ansatte, der tilhører disse grupper.

Kapitel 6

Privilegier og immuniteter for de ved Fællesskabet oprettede

repræsentationer

Artikel 16

Den medlemsstat, på hvis område Fællesskabets hovedsæde befinder sig, indrømmer de af tredjeland hos Fællesskabet akkrediterede repræsentationer sædvanlig diplomatisk immunitet.

Kapitel 7

Almindelige bestemmelser

Artikel 17

Privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte udelukkende i Fællesskabets interesse.

Enhver af Fællesskabets institutioner skal ophæve den en tjenestemand eller anden ansat tilståede immunitet, såfremt den skønner, at ophævelse af immuniteten ikke strider mod Fællesskabets interesser.

Artikel 18

Ved anvendelse af denne Protokol handler Fællesskabets institutioner i gensidig forståelse med de pågældende Medlemsstaters ansvarlige myndigheder.

Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på

Artikel 19

Kommissionens medlemmer.

Artikel 20

Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på Domstolens dommere, generaladvokater, justitssekretær og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 i Protokollen om Domstolens Statut vedrørende dommernes og generaladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.

Artikel 21

Denne protokol finder ligeledes anvendelse på Den europæiske Investeringsbank, på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på de repræsentanter for Medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af bestemmelserne i Protokollen om Bankens vedtægter.

Den europæiske Investeringsbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af dens oprettelse og af udvideiser af dens kapital såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde. Tilsvarende skal dens opløsning og likvidation heller ikke give anledning til nogen skatteopkrævning. Endelig skal, Bankens og dens organers arbejde, for så vidt det udøves under de i vedtægterne fastlagte betingelser, ikke medføre pålæggelse af omsætningsafgifter.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Protokol.

UDFÆRDIGET i Bruxelles, den syttende april nitten hundrede og syvoghalvtreds.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

C. F. OPHULS

Robert MARJOLIN

Vittorio BADINI

Lambert SCHAUS

J. LINTHORST HOMAN

Redaktionel note
  • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)