Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)

(Tiltrædelsesloven)


TRAKTAT OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES RÅD OG EN FÆLLES KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG TILHØRENDE DOKUMENTER

Bruxelles, den 8. april 1965

Oversigt

I. Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for

    De Europæiske Fællesskaber

II. Slutakt

III. Afgørelse truffet af repræsentanterne for Medlemsstaternes Regeringer om den foreløbige placering af visse af Fællesskabernes institutioner og tjenester

Indholdsfortegnelse

I.

Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber

TRAKTATEKST

Præambel

Kapitel I: Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Kapitel II: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kapitel III: Finansielle bestemmelser

Kapitel IV: De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte

Kapitel V: Almindelige og afsluttende bestemmelser

Protokol vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter

Kapitel I: De Europæiske Fællesskabers ejendom, pengemidler, aktiver og forretninger

Kapitel II: Meddelelser og passersedler

Kapitel III: Medlemmer af forsamlingen

Kapitel IV: Repræsentanter for Medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i De Europæiske Fællesskabers Institutioner

Kapitel V: De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte

Kapitel VI: Privilegier og immuniteter for de repræsentationer for tredjelande, der er akkrediteret ved De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VII: Almindelige bestemmelser

II.

SLUTAKT

Slutaktens tekst

Bilag I: Beføjelser for De Europæiske Fællesskabers Kommission

Bilag II: Erklæring fra Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland vedrørende anvendelsen på Berlin af Traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber samt af Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

III.

Afgørelse truffet af repræsentanterne for Medlemsstaternes Regeringer vedrørende den foreløbige placering af visse af Fællesskabernes institutioner og tjenester

TRAKTAT

OM OPRETTELSE AF

ET FÆLLES RÅD OG EN FÆLLES KOMMISSION

FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

HAR

under henvisning til artikel 96 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til artikel 236 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til artikel 204 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

BESLUTTET PÅ at fortsætte ad vejen mod europæisk enhed,

MED DET FORSÆT at foretage en sammenslutning af de tre Fællesskaber,

I ERKENDELSE AF, at oprettelsen af fælles institutioner for Fællesskaberne bidrager til denne sammenslutning,

VEDTAGET at oprette et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og har med dette mål for øje udpeget som befuldmægtigede:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE:

Paul-Henri SPAAK,

vicepremierminister og

udenrigsminister;

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:

Kurt SCHMUCKER,

økonomiminister;

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:

Maurice COUVE de MURVlLLE,

udenrigsminister;

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLlK:

Amintore FANFANI,

udenrigsminister;

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG:

Pierre WERNER,

premierminister og udenrigsminister;

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:

J. M. A. H. LUNS,

udenrigsminister;

Kapitel I

Rådet for de Europæiske Fællesskaber

Artikel I

Der oprettes et Råd for De Europæiske Fællesskaber, i det følgende benævnt Rådet. Dette Råd træder i stedet for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs særlige Ministerråd, Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Råd og Det Europæiske Atomenergifællesskabs Råd.

Det udøver den myndighed og de beføjelser, der er tillagt disse institutioner på de betingelser, der er fastsat i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i Traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt i denne Traktat.

Artikel 21)

Rådet består af repræsentanter for Medlemsstaterne. Hver regering udpeger et af sine medlemmer som delegeret.

Formandshvervet udøves på skift af Rådets medlemmer for seks måneder ad gangen efter nedenstående rækkefølge af Medlemsstaterne: Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene.

Artikel 3

Rådet træder sammen efter indkaldelse fra formanden på initiativ af denne, af et medlem af Rådet eller af Kommissionen.

Artikel 4

Et Udvalg, der sammensættes af Medlemsstaternes Faste Repræsentanter, har til opgave at forberede Rådets arbejde og udføre de hverv, der tildeles det af Rådet.

Artikel 5

Rådet fastsætter sin forretningsorden.

Artikel 6

Rådet fastsætter med kvalificeret flertal lønninger, godtgørelser og pensioner for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær. Det fastsætter ligeledes med kvalificeret flertal alle godtgørelser, der ydes som vederlag.

Artikel 7

Artiklerne 27, 28 stk. 1, 29 og 30 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, artiklerne 146, 147, 151 og 154 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og artiklerne 116, 117, 121 og 123 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab ophæves.

Artikel 8

 • (1) Betingelserne for udøvelse af de beføjelser, der er tillagt Det særlige Ministerråd ifølge Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og ifølge den dertil knyttede Protokol vedrørende Domstolens Statut, ændres i overensstemmelse med stk. (2) og (3).
 • (2) Artikel 28 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul og StålfæIlesskab ændres som følger:
 • a) Bestemmelserne i artiklens stk. 3 med følgende ordlyd:

»I tilfælde, hvor denne Traktat kræver en enstemmig beslutning eller enstemmig og samstemmende udtalelse er beslutningen eller udtalelsen vedtaget, såfremt alle Rådets medlemmer stemmer herfor«.

suppleres med følgende bestemmelser:

»Ved anvendelse af artiklerne 21, 32, 32 a, 78 d og 78 f i denne Traktat og artiklerne 16, 20, stk. 3, 28, stk. 3 og 44 i Protokollen vedrørende Domstolens Statut, vil det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repræsenteret, undlader at stemme, dog ikke hindre vedtagelsen af de af Rådets afgørelser, der kræver enstemmighed«.

 • b) Bestemmelserne i artiklens stk. 4 med følgende ordlyd:

»Rådets beslutninger, bortset fra dem, der kræver kvalificeret flertal eller enstemmighed, træffes af et flertal af Rådets medlemmer, dette flertal betragtes som opnået, dersom det omfatter det absolutte flertal af Medlemsstaternes repræsentanter, heri indbefattet en stemme fra en repræsentant for en af de Stater, som står for mindst en sjettedel af den samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduktion«.

Note

 • 1) Ifølge art. 11 i den til Tiltrædelsestraktaten knyttede Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne vil art. 2 stk. (2) blive erstattet af følgende bestemmelse:

»formandshvervet udøves på skift af Rådets medlemmer for 6 måneder ad gangen efter nedenstående rækkefølge af medlemsstaterne: Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge og Det forenede Kongerige.«

suppleres med følgende bestemmelser:

»Ved anvendelse af bestemmelserne i artiklerne 78, 78 b og 78 d i denne Traktat, hvorefter der kræves kvalificeret flertal, tildeles der dog rådsmedlemmernes stemmer følgende vægt: Belgien 2, Tyskland 4, Frankrig 4, Italien 4, Luxembourg 1, Nederlandene 2. Afgørelser træffes med mindst 12 stemmer, der udtrykker tilslutning fra mindst fire medlemmer«.

 • (3) Protokollen vedrørende Domstolens Status, der er knyttet som bilag til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, ændres som følger:
 • a) Artiklerne 5 og 15 ophæves.
 • b) Artikel 16 ophæves og erstattes af følgende bestemmelser:
 • »(1) Til Domstolen knyttes tjenestemænd og andre ansatte, for at den skal kunne udøve sin virksomhed. De er undergivet justitssekretæren under præsidentens tilsyn.
 • (2) På forslag af Domstolen kan Rådet med enstemmighed tillade udnævnelsen af assisterende referenter og træffe bestemmelse om deres stilling. De assisterende referenter kan på vilkår, der fastsættes i procesreglementet, kaldes til at deltage i forberedelsen af sager, der er indbragt for Domstolen, og til at samarbejde med den refererende dommer.

Til assisterende referenter vælges personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og som kan dokumentere den nødvendige juridiske egnethed; de udnævnes af Rådet. De aflægger for Domstolen ed på at ville udføre deres hverv med fuldstændig upartiskhed og samvittighedsfuldhed og på at bevare tavshed om Domstolens rådslagninger og afstemninger«

 • c) Artikel 20, stk 3, og artikel 28, stk. 5, suppleres ved mellem de sidste to ord »Rådets godkendelse« at indføje ordet »enstemmige«.
 • d) Den første sætning i artikel 44 ophæves og erstattes af følgende bestemmelser:

»Domstolen fastsætter sit procesreglement. Reglementet kræver Rådets enstemmige godkendelse«.

Kapitel II

Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber

Artikel 9

Der oprettes en Kommission for De Europæiske Fællesskaber, i det følgende benævnt Kommissionen. Denne Kommission træder i stedet for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs Høje Myndighed, Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Kommission og Det Europæiske Atomenergifællesskabs Kommission.

Den udøver den myndighed og de beføjelser, der er tillagt disse institutioner på de betingelser, der er fastsat i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul og Stålfællesskab, i Traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt i denne Traktat.

Artikel 101)

 • (1) Kommissionen består af ni medlemmer, der vælges under hensyn til deres almindelige duelighed, og hvis uafhængighed er uomtvistelig.

Antallet af medlemmer i Kommissionen kan ændres af Rådet med enstemmighed.

Kun statsborgere i Medlemsstaterne kan være medlemmer af Kommissionen.

Kommissionen skal omfatte mindst een statsborger fra hver af Medlemsstaterne, dog kan højst to medlemmer af Kommissionen være af samme nationalitet.

 • (2) Kommissionens medlemmer udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fællesskabernes almene interesse.

Ved udførelsen af deres pligter må de hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv. Hver Medlemsstat forpligter sig til at respektere denne grundsætning og til ikke at forsøge at påvirke Kommissionens medlemmer under udførelsen af deres hverv.

Kommissionens medlemmer må ikke, så længe deres tjeneste varer, udøve nogen anden - lønnet eller ulønnet - erhvervsmæssig virksomhed. Ved indsættelsen i hvervet afgiver de en højtidelig forsikring, hvorefter de, såvel i deres tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger med deres hverv, i særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele. Overtrædes disse forpligtelser, kan Domstolen på begæring af Rådet eller af Kommissionen - alt efter omstændighederne - afskedige den pågældende fra hans stilling i henhold til artikel 13 eller fratage ham retten til pension eller andre tilsvarende fordele.

Note

 • 1) Ifølge art. 15 i den til Tiltrædelsestraktaten knyttede Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne vil art. 1O stk. (1) 1. afsnit blive erstattet af følgende bestemmelse:

»Kommissionee består af fjorten medlemmer, der vælges under hensyn til deres almindelig duelighed, og hvis uafhængighed er uomtvistelig.«

Artikel 11

Kommissionens medlemmer udnævnes af Medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst.

Deres tjenesteperiode varer fire år. Genudnævnelse kan finde sted.

Artikel 12

Bortset fra ordinære nybesættelser og dødsfald ophører tjenesten for et medlem af Kommissionen ved frivillig fratræden eller ved afskedigelse.

For resten af det afgående medlems tjenesteperiode udnævnes en efterfølger. Rådet kan dog med enstemmighed beslutte, at der ikke skal udnævnes nogen efterfølger for den resterende periode.

Bortset fra de i artikel 13 nævnte afskedigelsestilfælde fungerer Kommissionens medlemmer, indtil deres efterfølgere er udpeget.

Artikel 13

Ethvert medlem af Kommissionen kan afskediges af Domstolen på begæring af Rådet eller Kommissionen, hvis han ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv, eller hvis han har begået en alvorlig forseelse.

Artikel 141)

Kommissionens formand og tre næstformænd udpeges blandt dens medlemmer for to år efter de samme regler, som gælder for udnævnelse af Kommissionens medlemmer. Deres mandat kan fornyes.

Bortset fra det tilfælde, hvor en almindelig nybesættelse finder sted, foretages udnævnelsen efter høring af Kommissionen.

I tilfælde af fratræden, afskedigelse eller dødsfald, nybesættes formandsposten og næstformandsposterne for resten af tjenesteperioden i overensstemmelse med de ovenfor fastsatte bestemmelser.

Artikel 15

Rådet og Kommissionen holder indbyrdes samråd og aftaler i fællesskab formerne for deres samarbejde.

Artikel 16

Kommissionen fastsætter sin forretningsorden med henblik på at sikre sin egen og sine tjenestegrenes virksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt i denne Traktat. Den drager omsorg for, at forretningsordenen offentliggøres.

Artikel 17

Kommissionens afgørelser træffes af et flertal af det i artikel 10 nævnte antal medlemmer.

Kommissionen er kun beslutningsdygtig, såfremt det i dens forretningsorden fastsatte antal medlemmer er til stede.

Artikel 18

Hvert år og senest en måned før åbningen af Forsamlingens session offentliggør Kommissionen en almindelig beretning om Fællesskabernes virksomhed.

Artikel 19

Artiklerne 156-163 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, artiklerne 125-133 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og artiklerne 9-13, 16, stk. 3, 17 og 18, stk. 6, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab ophæves.

Note

 • 1) Ifølge art. 16 i den til Tiltrædelsestraktaten knyttede Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne vil art. 14 stk. 1 blive erstattet af følgende bestemmelse:

»Kommissionens formand og fem næstformænd udpeges blandt dens medlemmer for to år efter de samme regler, som gælder for udnævnelse af Kommissionens medlemmer. Deres mandat kan fornyes.«

Kapitel III

Finansielle bestemmelser

Artikel 201)

 • (1) Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs administrationsudgifter og de modsvarende indtægter, Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs indtægter og udgifter og Det Europæiske Atomenergifællesskabs indtægter og udgifter, med undtagelse af dem, der vedrører Forsyningsbureauet og Fællesforetagenderne, savel som af dem, der skal optages i Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og investeringsbudget, optages i De Europæiske Fællesskabers budget på de i Traktaterne om oprettelse af disse tre Fællesskaber fastlagte betingelser. Dette budget, hvis indtægter og udgifter skal balancere, træder i stedet for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs administrationsbudget, Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs budget og Det Europæiske Atomenergifællesskabs driftsbudget.
 • (2) Den del af de nævnte udgifter, der dækkes af de i artikel 49 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab omhandlede udgifter, fastsættes til 18 millioner regningsenheder.

Fra og med det regnskabsår, der begynder den 1. januar 1967, forelægger Kommissionen hvert år for Rådet en beretning, på grundlag af hvilken Rådet undersøger, om der er anledning til at foretage en tilpasning af dette tal efter udviklingen i Fællesskabernes budget. Rådet træffer afgørelse herom med det flertal, der foreskrives i artikel 28, stk. 4, første punktum, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Denne tilpasning sker på grundlag af en vurdering af den udvikling i udgifterne, der er et resultat af anvendelsen af Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

 • (3) Den del af afgifterne, der tjener til dækning af udgifterne på Fællesskabernes budget, anvendes af Kommissionen til gennemførelsen af budgettet i overensstemmelse med den tidsfølge, hvorefter Medlemsstaterne stiller deres bidrag til rådighed på grundlag af de regnskabsregulativer, der er udstedt ifølge artikel 209, litra b, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og artikel 183, litra b, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 21

Artikel 78 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab ophæves og erstattes af følgende bestemmelser:

»Artikel 78

 • (1) Fællesskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december
 • (2) Fællesskabets udgifter til administration omfatter Den Høje Myndigheds udgifter, herunder dem, der vedrører Det rådgivende Udvalgs virksomhed samt Domstolens, Forsamlingens og Rådets udgifter.
 • (3) Hver af Fællesskabets institutioner opstiller et overslag over sine administrationsudgifter. Den Høje Myndighed sammenfatter disse overslag i et foreløbigt forslag til administrationsbudget. Den føjer hertil en udtalelse, der kan indeholde afvigende overslag.

Den Høje Myndighed forelægger Rådet det foreløbige forslag senest den 30. september i året, der ligger forud for det, forslaget vedrører.

Når Rådet påtænker at fravige det foreløbige forslag, indhenter det en udtalelse fra Den Høje Myndighed og i givet fald fra de andre interesserede institutioner.

 • (4) Rådet vedtager forslaget til administrationsbudget med kvalificeret flertal og oversender det til Forsamlingen.

Forslaget til administrationsbudget skal forelægges Forsamlingen senest den 31. oktober i det år, der ligger forud for det, forslaget vedrører.

Forsamlingen kan foreslå Rådet ændringer i forslaget til administrationsbudget.

Note

 • 1) Ifølge Budgettraktatens art. 10 erstattes art. 20 stk. (1) af følgende bestemmelse:
 • »(1) Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs udgifter til administration og de modsvarende indtægter, Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs indtægter og udgifter såvel som Det Europæiske Atomenergifællesskabs indtægter og udgifter, med undtagelse af dem, der vedrører Forsyningsbureauet og Fællesforetagenderne, optages på De Europæiske Fællesskabers budget i overensstemmelse med bestemmelserne i hver af Traktaterne om oprettelse af disse tre Fællesskaber. Dette budget, hvis indtægter og udgifter skal balancere, træder i stedet for Det Euroræiske Kul- og Stålfællesskabs administrationsbudget, Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs budget såvel som Det europæiske Atomenergifællesskabs driftsbudget og forsknings- og investeringsbudget.«
 • (5) Hvis forsamlingen inden en måned efter forelæggelse af forslaget til administrationsbudget har godkendt dette eller ingen udtalelser har afgivet til Rådet, betragtes forslaget til administrationsbudget som endeligt vedtaget. Såfremt Forsamlingen inden udløbet af denne frist har stillet ændringsforslag, oversendes det ændrede forslag til administrationsbudget til Rådet. Dette forhandler derom med Den Høje Myndighed og i givet fald med andre interesserede institutioner, og vedtager administrationsbudgettet endeligt med kvalificeret flertal.
 • (6) Endelig vedtagelse af administrationsbudgettet medfører bemyndigelse og forpligtelse for Den Høje Myndighed til at opkræve de modsvarende indtægter i henhold til bestemmelserne i artikel 49.

Artikel 78 a

Administrationsbudgettet opstilles i den regningsenhed, der fastsættes i det i medfør af artikel 78 f udstedte regnskabsregulativ.

De i administrationsbudgettet anførte udgifter bevilges for et regnskabsår ad gangen, medmindre andet er fastsat i det i medfør af artikel 78 f udfærdigede regnskabsregulativ.

På de betingelser, der fastsættes i medfør af artikel 78 f, kan bevillinger, som ikke er beregnet til dækning af personaleudgifter, og som ikke er udnyttede ved regnskabsårets udløb, overføres, men kun til det følgende regnskabsår.

Bevillingerne opdeles i hovedkonti efter udgifternes art eller formål og opdeles yderligere i det omfang, det er nødvendigt, i overensstemmelse med det i medfør af artikel 78 f udstedte regnskabsregulativ.

Forsamlingens, Rådets, Den Høje Myndigheds og Domstolens udgifter opføres i særskilte afsnit i administrationsbudgettet, dog at en særlig ordning kan gennemføres for visse fællesudgifter.

Artikel 78 b

 • (1) Såfremt administrationsbudgettet ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der i henhold til bestemmelserne i det i medfør af artikel 78 f udstedte regnskabsregulativ på grundlag af hver hovedkonto eller anden inddeling afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af det forrige regnskabsårs bevillinger, dog at Den Høje Myndighed højst kan råde over beløb svarende til en tolvtedel af de beløb, der er opført i det forslag til administrationsbudget, som er under udarbejdelse.

Den Høje Myndighed er bemyndiget og forpligtet til at opkræve afgifterne op til et beløb svarende til bevillingerne i det foregående regnskabsår uden dog at kunne overskride det beløb, der ville være fremkommet ved vedtagelsen af forslaget til administrationsbudget.

 • (2) Under forudsætning af, at de øvrige betingelser i stk. (1) iagttages, kan Rådet med kvalificeret flertal tillade udgifter, der overstiger denne tolvtedel. Bemyndigelsen og forpligtelsen til at opkræve afgifter kan tilpasses i overensstemmelse hermed.

Artikel 78 c

Inden for rammerne af de givne bevillinger og i overensstemmelse med bestemmelserne i det i medfør af artikel 78 f udstedte regnskabsregulativ gennemfører Den Høje Myndighed administrationsbudgettet på eget ansvar.

Regulativet fastsætter særlige retningslinjer for institutionernes medvirken ved afholdelsen af egne udgifter.

Med de begrænsninger og på de betingelser, der fastsættes i det i medfør af artikel 78 f udstedte regnskabsregulativ, kan Den Høje Myndighed inden for administrationsbudgettets rammer overføre bevillinger dels fra en hovedkonto til en anden hovedkonto, dels fra en underkonto til en anden underkonto.

Artikel 78 d

Regnskaberne vedrørende samtlige de i artikel 78, stk. (2), nævnte administrationsudgifter samt vedrørende indtægter på administrationskonti og vedrørende de skatteindtægter, der til fordel for Fællesskabet opkræves af dets tjenestemænds og øvrige ansattes løn, vederlag og honorarer, revideres af en kontrolkommission, der består af revisorer, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og i hvilken en af revisorerne fører forsædet. Antallet af revisorer fastsættes af Rådet med enstemmighed. Revisorerne og kontrolkommissionens formand udpeges med enstemmighed af Rådet for et tidsrum af fem år. Deres vederlag fastsættes af Rådet med kvalificeret flertal.

Ved revisionen, der foretages på grundlag af regnskabsbilagene og om fornødent ved undersøgelser på stedet, konstaterer kontrolkommissionen indtægternes og udgifternes lovlighed og formelle rigtighed og sikrer sig, at den økonomiske forvaltning har været forsvarlig. Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder kontrol kommissionen en beretning, som vedtages af et flertal af dens medlemmer.

Den Høje Myndighed forelægger hvert år Rådet og Forsamlingen regnskabet vedrørende anvendelsen af administrationsbudgettets poster i det forløbne regnskabsår, tillige med kontrolkommissionens beretning. Den forelægger endvidere en oversigt over Fællesskabets aktiver og passiver inden for det område, administrationsbudgettet omfatter.

Rådet meddeler med kvalificeret flertal Den Høje Myndighed sin godkendelse af regnskabet. Det underretter Forsamlingen om sin beslutning.

Artikel 78 e

Rådet udpeger for en periode af tre år en revisor, der hvert år skal aflægge en beretning om den formelle rigtighed med hensyn til bogføringen og Den Høje Myndigheds økonomiske forvaltning: undtaget herfra er den bogføring, der vedrører de i artikel 78, stk. (2), nævnte administrationsudgifter samt indtægter på administrationskonti og de skatteindtægter, der til fordel for Fællesskabet opkræves af dets tjenestemænds og øvrige ansattes løn, vederlag og honorarer. Han skal affatte denne beretning senest seks måneder efter udløbet af det regnskabsår, som opgørelsen gælder, og oversende den til Den Høje Myndighed og Rådet. Den Høje Myndighed forelægger den for Forsamlingen.

Revisoren udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed. Revisorhvervet er uforeneligt med et hvilket som helst hverv i en af Fællesskabernes institutioner eller tjenester, bortset fra det i artikel 78 d nævnte hverv som medlem af kontrolkommissionen. Hans mandat kan fornyes.

Artikel 78 f

på forslag af Den Høje Myndighed skal Rådet med enstemmighed:

 • a) udstede regnskabsregulativer, som navnlig fastlægger de nærmere retningslinjer for opstillingen og gennemførelsen af administrationsbudgettet og for regnskabsaflæggelsen og revisionen;
 • b) fastlægge reglerne for de anvisningsberettigedes og regnskabsførernes ansvar og organisere kontrollen med disse.'

Artikel 22

Der oprettes en kontrolkommission for De Europæiske Fællesskaber. Denne kontrolkommission træder i stedet for kontrolkommissionerne i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og i Det Europæiske Atomenergifællesskab. På de betingelser, der er fastsat i Traktaterne om oprettelse af de tre Fællesskaber, udøver kontrolkommissionen den myndighed og de beføjelser, der er tillagt disse kommissioner i hver af de nævnte Traktater.

Artikel 23

Artikel 6 i Konventionen vedrørende fælles institutioner for De Europæiske Fællesskaber ophæves.

Kapitel IV

De europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte

Artikel 24

 • (1) Tjenestemændene og de øvrige ansatte i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og i Det Europæiske Atomenergifællesskab bliver samtidig med denne Traktats ikrafttræden tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og indgår under den fælles administration for disse Fællesskaber.

På forslag af Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra de øvrige interesserede institutioner udfærdiger Rådet med kvalificeret flertal vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for disse Fællesskabers øvrige ansatte.

 • (2) paragraf 7, stk. 3, i Konventionen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, artikel 212 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og artikel 186 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab ophæves.

Artikel 25

Indtil ikrafttræden af den fælles vedtægt og af de fælles ansættelsesvilkår, der omhandles i artikel 24, samt af de forskrifter, der skal gives ifølge artikel 13 i protokollen, der er knyttet som bilag til denne Traktat, gælder for de inden denne Traktats ikrafttræden ansatte tjenestemænd og øvrige ansatte fortsat de bestemmelser, der indtil da var gældende for dem.

Indtil den fælles vedtægt og de fælles ansættelsesvilkår, der er nævnt i artikel 24, samt de forskrifter, der skal gives ifølge artikel 13 i protokollen, der er knyttet som bilag til denne Traktat, foreligger, gælder for de efter denne Traktats ikrafttræden ansatte tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne for tjenestemænd og øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og i Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 26

Artikel 40, stk. 2, i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab ophæves og erstattes af følgende bestemmelser:

»Domstolen har endvidere kompetence til at tilkende en erstatning, der påhviler Fællesskabet, i tilfælde, hvor skaden er forårsaget ved en personlig fejl begået af en i Fællesskabet ansat under udøvelsen af hans tjenstlige pligter. De ansattes personlige ansvar over for Fællesskabet fastsættes i den vedtægt eller i de ansættelsesvilkår, der gælder for dem«.

Kapitel V

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 27

 • (1) Artikel 22, stk. 1, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, artikel 139, stk. 1, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og artikel 109, stk. 1, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab ophæves og erstattes af følgende bestemmelser:

»Forsamlingen afholder en årlig session. Den træder uden indkaldelse sammen den anden tirsdag i marts«.

 • (2) Artikel 24, stk. 2, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab ophæves og erstattes af følgende bestemmelser:

»Indbringes forslag om mistillidsvotum vedrørende Den Høje Myndigheds virksomhed, kan Forsamlingen tidligst tage stilling hertil tre dage efter forslagets indbringelse og kun ved en offentlig afstemning«.

Artikel 28

De Europæiske Fællesskaber nyder på Medlemsstaternes område de for udførelsen af deres opgave nødvendige privilegier og immuniteter på de betingelser, der er fastsat i den som bilag til denne Traktat knyttede protokol. Dette gælder også Den europæiske Investeringsbank.

Artikel 76 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, artikel 218 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og artikel 191 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab samt protokollerne om privilegier og immuniteter, der er knyttet til disse tre Traktater som bilag, artikel 3, stk. 4, og artikel 14, stk. 2, i protokollen vedrørende Domstolens Statut, der er knyttet som bilag til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og artikel 28, stk. (1), andet afsnit, i protokollen vedrørende vedtægterne for Den europæiske lnvesteringsbank, der er knyttet som bilag til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, ophæves.

Artikel 29

De beføjelser, der er tillagt Rådet ifølge artiklerne 5, 6, 10, 12, 13, 24, 34 og 35 i denne Traktat og ifølge artiklerne i den dertil som bilag knyttede protokol, udøves i henhold til de forskrifter, der er fastsat i artiklerne 148, 149 og 150 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og i artiklerne 118, 119 og 120 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 30

Bestemmelserne i Traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Det Europæiske Atomenergifællesskab vedrørende Domstolens kompetence og vedrørende udøvelsen af denne kompetence anvendes på bestemmelserne i denne Traktat og i den dertil som bilag knyttede protokol; med hensyn til de bestemmelser, der fremtræder som ændringer af artiklerne i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, finder bestemmelserne i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab dog fortsat anvendelse.

Artikel 31

Rådet påbegynder sin virksomhed fra den dag, denne Traktat træder i kraft.

På dette tidspunkt udøves formandshvervet i Rådet af det rådsmedlem, der i medfør af de i Traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab fastsatte forskrifter skulle føre forsædet i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs Råd; dette gælder for hans resterende tjenesteperiode. Ved udløbet af denne tjenesteperiode udøves formandshvervet efter tur i den rækkefølge af Medlemsstaterne, der er fastlagt i artikel 2 i denne Traktat.

Artikel 32

 • (1) Kommissionen består af fjorten medlemmer, indtil Traktaten om oprettelse af et eneste Europæisk Fællesskab træder i kraft, dog højst i et tidsrum af tre år efter udnævnelsen af dens medlemmer.

I denne periode kan højst tre medlemmer af Kommissionen være af samme nationalitet.

 • (2) Kommissionens formand, næstformænd og medlemmer udnævnes, så snart denne Traktat er trådt i kraft. Kommissionen påbegynder sin virksomhed den femte dag efter udnævnelsen af dens medlemmer. Samtidig ophører tjenesteperioden for medlemmerne af Den Høje Myndighed og af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs Kommissioner.

Artikel 33

Tjenesteperioden for medlemmerne af den i artikel 32 omhandlede Kommission ophører på det i artikel 32, stk. (1), fastsatte tidspunkt. Medlemmerne af den i artikel 10 omhandlede Kommission udnævnes senest en måned før dette tidspunkt.

For så vidt alle eller nogle medlemmer ikke udnævnes rettidigt, finder bestemmelserne i artikel 12, stk. 3, ikke anvendelse over for det medlem, der blandt hver Medlemsstats statsborgere har den laveste anciennitet som medlem af en Kommission eller af Den Høje Myndighed, eller som i tilfælde af samme anciennitet har den laveste alder. Bestemmelserne i artikel 12, stk. 3, kan dog anvendes over for alle medlemmer af samme nationalitet, hvis et medlem af denne nationalitet før det i artikel 32, stk. (1), fastsatte tidspunkt har nedlagt sit hverv, uden at en efterfølger er udpeget.

Artikel 34

Rådet vedtager med enstemmighed en ordning angående vederlag til de forhenværende medlemmer af Den Høje Myndighed og af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs Kommissioner, der i medfør af artikel 32 er fratrådt deres tjeneste og ikke er udpeget til medlemmer af Kommissionen.

Artikel 35

 • (1) Fællesskabernes første budget opstilles og vedtages for det regnskabsår, der begynder den 1. januar efter denne Traktats ikrafttræden.
 • (2) Såfremt denne Traktat træder i kraft før den 1. juli 1965, skal det almindelige budgetoverslag over Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs administrationsudgifter, der udløber den 1. juli, forlænges til 31. december samme år: de bevillinger, der er tildelt i henhold til dette budgetoverslag, forhøjes tilsvarende, medmindre Rådet med kvalificeret flertal træffer anden afgørelse.

Hvis denne Traktat træder i kraft efter den 30. juni 1965, træffer Rådet efter forslag fra Kommissionen med enstemmighed de nødvendige afgørelser, idet den lægger vægt på dels at sørge for en forsvarlig administration af Fællesskaberne, dels at få vedtaget Fællesskabernes første budget snarest muligt.

Artikel 36

Formanden for og medlemmerne af kontrolkommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab overtager hvervene som formand for og medlemmer af De Europæiske Fællesskabers kontrolkommission, så snart denne Traktat træder i kraft og indtil udløbet af deres tidligere tjenesteperiode.

Den revisor, der indtil denne Traktats ikrafttræden udøver sit hverv i medfør af artikel 78 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, overtager indtil udløbet af sin tidligere tjenesteperiode hvervet som den i artikel 78 e i sidstnævnte Traktat omhandlede revisor.

Artikel 37

Uden i øvrigt at ændre anvendelsen af artikel 77 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, af artikel 216 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, af artikel 189 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og af artikel 1, stk. 2, i Protokollen vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank, vedtager repræsentanterne for Medlemsstaternes regeringer i gensidig forståelse de nødvendige bestemmelser for at løse visse problemer, som særlig vedrører Storhertugdømmet Luxembourg, og som er fremkommet ved oprettelsen af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber.

Den afgørelse, der træffes af repræsentanterne for Medlemsstaternes regeringer, træder i kraft samme dag som denne Traktat.

Artikel 38

Denne Traktat skal ratificeres af De høje kontraherende parter i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres hos Den Italienske Republiks Regering.

Denne traktat træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikationsdokument.

Artikel 39

Denne Traktat, udarbejdet i eet eksemplar på fransk, italiensk, nederlandsk og tysk, hvilke fire tekster har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks Regerings arkiver. Denne Regering fremsender en bekræftet afskrift til hver af de øvrige Signatarstaters Regeringer.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende april nitten hundrede og femogtres.

Paul-Henri SPAAK

Kurt SCHMUCKER

Maurice COUVE de MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

PROTOKOL

VEDRØRENDE

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS PRIVILEGIER

OG IMMUNITETER

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at De

Europæiske Fællesskaber og Den europæiske Investeringsbank i henhold til artikel 28 i Traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for disse Fællesskaber, på Medlemsstaternes områder skal nyde de for opfyldelsen af deres opgaver nødvendige privilegier og immuniteter,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til denne Traktat:

Kapitel I

De europæiske Fællesskabers ejendom, pengemidler, aktiver og

forretninger

Artikel 1

Fællesskabernes lokaler og bygninger er ukrænkelige. De er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse og ekspropriation. Fællesskabernes ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen gøres til genstand for tvangsforanstaltninger, hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art.

Artikel 2

Fællesskabernes arkiver er ukrænkelige.

Artikel 3

Fællesskaberne, deres aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.

Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, træffe egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom eller løsøre, når Fællesskaberne til tjenestebrug foretager større indkøb, hvis pris omfatter skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser må dog ikke fordreje konkurrencevilkårene inden for Fællesskaberne.

Der indrømmes ingen fritagelse for afgifter, skatter og gebyrer, som blot udgør betaling for almennyttige offentlige ydelser.

Artikel 4

Fællesskaberne er fritaget for al told, såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er bestemt til tjenestebrug; de således indførte genstande må ikke afhændes i det land, til hvilket de er blevet importeret - hverken mod eller uden vederlag - medmindre det sker på betingelser, som godkendes af det pågældende lands regering.

Fællesskaberne er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af deres publikationer.

Artikel 5

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab må ligge inde med valuta af enhver art og have konti i enhver møntsort.

Kapitel II

Meddelelser og passeersedler

Artikel 6

Fællesskabernes institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter på enhver Medlemsstats område tilstås samme behandling, som den pågældende Stat tilstår diplomatiske repræsentationer.

Fællesskabernes institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke være genstand for censur.

Artikel 7

 • (1) Formændene for Fællesskabernes institutioner kan for disse institutioners medlemmer og ansatte udstede passeersedler, hvis form bestemmes af Rådet, og som skal anerkendes af Medlemsstaternes myndigheder som gyldig rejselegitimation. Disse passeersedler udstedes til tjenestemænd og andre ansatte i henhold til de betingelser, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og i ansættelsesvilkårene for andre ansatte i Fællesskaberne.

Kommissionen kan indgå aftaler om anerkendelse af disse passeersedler som gyldig rejselegitimation på tredjelands område.

 • (2) Bestemmelserne i artikel 6 i Protokollen vedrørende privilegier og immuniteter for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder dog fortsat anvendelse på de medlemmer og andre ansatte i institutionerne, der ved denne Traktats ikrafttræden er i besiddelse af den i nævnte artikel omhandlede passeerseddel, indtil bestemmelserne i stk. (1) ovenfor tages i anvendelse.

Kapitel III

Medlemmer af Forsamlingen

Artikel 8

Forsamlingens medlemmer er hverken administrativt eller på anden måde undergivet nogen begrænsning i deres bevægelsesfrihed på vej til eller fra Forsamlingens mødested.

Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstås forsamlingens medlemmer:

 • a) af deres egen regering samme lettelser, som tilstås højere tjenestemænd, der begiver sig til udlandet i midlertidigt officielt hverv,
 • b) af de øvrige Medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstås repræsentanter fra fremmede regeringer i midlertidigt officielt hverv.

Artikel 9

Forsamlingens medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 10

Under Forsamlingens mødeperioder nyder medlemmerne:

 • a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling,
 • b) på en anden Medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Forsamlingens mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Forsamlingens ret til at ophæve et af dens medlemmers immunitet.

Kapitel IV

Repræsentanter for Medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i De

europæiske Fællesskabers Institutioner

Artikel 11

Repræsentanterne for Medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i Fællesskabernes institutioner, såvel som deres rådgivere og tekniske eksperter, nyder under udøvelsen af deres hverv og under rejse til og fra mødestedet sædvanlige privilegier, immuniteter og lettelser.

Denne artikel finder ligeledes anvendelse på medlemmerne af Fællesskabets rådgivende organer.

Kapitel V

De Europæiske Fællesskabers Tjenestemænd

og øvrige ansatte

Artikel 12

Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte skal, uanset deres nationalitet, på hver af Medlemsstaternes områder nyde følgende privilegier og immuniteter:

 • a) fritagelse for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, dog med det forbehold, at bestemmelserne i Traktaterne dels om reglerne vedrørende tjenestemænds og andre ansattes ansvar over for Fællesskaberne, dels om Domstolens kompetence til at afgøre tvister mellem Fællesskaberne og deres tjenestemænd og øvrige ansatte, finder anvendelse. Denne fritagelse gælder også efter tjenesteforholdets ophør,
 • b) fritagelse sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsørges af dem, for indvandringsrestriktioner og bestemmelser om registrering af udlændinge.
 • c) med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser de samme lettelser, som sædvanligt indrømmes tjenestemænd i internationale organisationer,
 • d) ret til ved deres tiltræden af stillingen i det pågældende land toldfrit at indføre deres bohave og ejendele, samt ret til ved udløbet af deres tjenestetid i det pågældende land toldfrit at genudføre deres bohave og ejendele, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det land, hvori retten udøves, måtte finde fornødne,
 • e) ret til toldfrit til personligt brug at indføre deres motorkøretøj, såfremt det er erhvervet i deres sidste bopælsland eller i det land, hvor de er statsborgere, under de vilkår, der gælder på dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at genudføre det, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det pågældende land måtte finde fornødne.

Artikel 13

Løn, vederlag og honorarer, som Fællesskaberne udbetaler sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Fællesskaberne på de betingelser og efter den fremgangsmåde, som fastsættes af Rådet på grundlag af forslag fra Kommissionen.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra Fællesskaberne.

Artikel 14

Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på virksomhed i Fællesskabernes tjeneste tager ophold på en anden Medlemsstats område end den Stat, hvori de ved deres tiltræden i Fællesskabernes tjeneste havde bopæl i skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de mellem Fællesskabernes Medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af begge de nævnte Stater betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere bopæl, under forudsætning af, at denne var beliggende i en af Fællesskabernes Medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen i det omfang, denne ikke er selverhvervende, og på børn, som de i denne artikel nævnte personer tager vare på og forsørger.

Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befinder sig på opholdslandets område, fritages for arveafgift i denne Stat; ved fastsættelsen af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands ret og af eventuel anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning, som om det befandt sig i den Stat, hvor det skattemæssige hjemsted findes.

En bopæl, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre internationale organisationers tjeneste, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

På forslag af Kommissionen fastlægger Rådet med enstemmighed den ordning for sociale ydelser, som skal gælde for Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte.

Artikel 16

På forslag af Kommissionen og efter høring af andre interesserede institutioner, bestemmer Rådet, på hvilke grupper af Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne i artiklerne 12, 13, stk. 2, og 14 finder anvendelse helt eller delvis.

Medlemsstaternes regeringer vil med regelmæssige mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse på de tjenestemænd og øvrige ansatte, der tilhører disse grupper.

Kapitel VI

Privilegier og immuniteter for de repræsentationer for tredjelande,

der er akkrediteret hos

De Europæiske Fællesskaber

Artikel 17

Den Medlemsstat, på hvis område Fællesskabernes hovedsæde befinder sig, indrømmer de af tredjeland hos Fællesskaberne akkrediterede repræsentationer sædvanlige diplomatiske privilegier og immuniteter.

Kapitel VII

Almindelige bestemmelser

Artikel 18

Privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte udelukkende i Fællesskabernes interesse.

Enhver af Fællesskabernes institutioner skal ophæve den en tjenestemand eller anden ansat tilståede immunitet, såfremt den skønner, at ophævelse af immuniteten ikke strider mod Fællesskabernes interesser.

Artikel 19

Ved anvendelse af denne protokol handler Fællesskabernes institutioner i gensidig forståelse med de pågældende Medlemsstaters ansvarlige myndigheder.

Artikel 20

Artiklerne 12 - 15 og 18 finder anvendelse på Kommissionens medlemmer.

Artikel 21

Artiklerne 12 - 15 og 18 finder anvendelse på Domstolens dommere, generaladvokater, justitssekretær og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 i Protokollerne om Domstolens Status vedrørende dommernes og generaladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.

Artikel 22

Denne protokol finder ligeledes anvendelse på Den Europæiske Investeringsbank, på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på de repræsentanter for Medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af bestemmelserne i protokollen om Bankens vedtægter.

Den europæiske Investeringsbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af udvidelser af dens kapital, såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde. Tilsvarende skal dens opløsning og likvidation heller ikke give anledning til nogen skatteopkrævning. Endelig skal Bankens og dens organers arbejde, for så vidt det udøves under de i vedtægterne fastlagte betingelser, ikke medføre pålæggelse af omsætningsafgifter.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende april nitten hundrede og femogtres.

Paul-Henri SPAAK

Kurt SCHMUCKER

Maurice COUVE de MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M.A. H. LUNS

SLUTAKT

DE BEFULDMÆGTIGEDE FOR

Hans Majestæt Belgiernes Konge, præsidenten for Forbundsrepublikken Tyskland, Præsidenten for Den Franske Republik, Præsidenten for Den Italienske Republik, Hans Kongelige Højhed Storhertugen af Luxembourg, Hendes Majestæt Dronningen af Nederlandene,

der den 8. april 1965 er trådt sammen i Bruxelles for at undertegne Traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber,

HAR VEDTAGET FØLGENDE TEKSTER:

Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber,

Protokol vedrørende privilegier og immuniteter for De Europæiske Fællesskaber.

Ved undertegnelsen af disse tekster har de befuldmægtigede:

- meddelt De Europæiske Fællesskabers Kommission de i Bilag 1 anførte beføjelser,

- taget Forbundsrepublikken Tysklands Regerings erklæring, der er anført i Bilag II, til efterretning.

TlL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende april nitten hundrede og femogtres.

Paul-Henri SPAAK

Kurt SCHMUCKER

Maurice COUVE de MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

Bilag I

Beføjelser for De Europæiske Fællesskabers Kommission

De Europæiske Fællesskabers Kommission får til opgave, inden for sit ansvarsområde, at træffe alle nødvendige forholdsregler til at gennemføre rationalisering af sine tjenester inden for en rimelig og forholdsvis kort frist, der ikke bør overskride et år. Til dette formål kan Kommissionen indhente alle egnede udtalelser. Kommissionen anmodes om regelmæssigt at aflægge beretning for Rådet, så dette kan følge gennemførelsen af den nævnte rationalisering.

Bilag II

Erklæring

FRA REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND vedrørende anvendelsen på Berlin af Traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber samt af Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland forbeholder sig ret til ved deponeringen af sine ratifikationsdokumenter at erklære, at Traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber samt Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder tilsvarende anvendelse på Land Berlin.

AFGØRELSE

truffet af repræsentanterne for Medlemsstaternes Regeringer vedrørende den foreløbige placering af visse af Fællesskabernes institutioner og tjenester.

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

TRÆFFER,

UNDER HENVISNING TIL artikel 37 i Traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber, og

I BETRAGTNING AF, at der - uanset anvendelse af artikel 77 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, artikel 216 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, artikel 189 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og artikel 1, stk. 2, i Protokollen vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank - er anledning til, med henblik på at løse visse særlige problemer for Storhertugdømmet Luxembourg, ved oprettelsen af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber at etablere visse institutioners og tjenesters foreløbige arbejdssted i Luxembourg,

FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Luxembourg, Bruxelles og Strasbourg forbliver foreløbige tjenestesteder for Fællesskabernes institutioner.

Artikel 2

I månederne april, juni og oktober afholder Rådet sine møder i Luxembourg.

Artikel 3

Domstolen er fortsat placeret i Luxembourg. Ligeledes placeres i Luxembourg de dømmende myndigheder og lignende myndigheder, herunder de, der har kompetence til at gennemføre konkurrencereglerne, som enten består eller skal oprettes i henhold til Traktaterne om oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt i medfør af overenskomster, der er afsluttet inden for Fællesskabernes rammer mellem Medlemsstater eller med tredjelande.

Artikel 4

Det Europæiske Parlaments Generalsekretariat og dets tjenester er fortsat placeret i Luxembourg.

Artikel 5

Den europæiske Investeringsbank placeres i Luxembourg, hvor dens ledende organer træder sammen og hele dens virksomhed udøves.

Denne bestemmelse gælder især med hensyn til udviklingen af den nuværende virksomhed, navnlig den, der sigtes til i artikel 130 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, med hensyn til en eventuel udvidelse af denne virksomhed til andre områder og med hensyn til nye opgaver, som måtte blive overdraget Banken.

I Luxembourg placeres et forbindelseskontor mellem Kommissionen og Den europæiske Investeringsbank, især for at lette Den europæiske Udviklingsfonds forretninger.

Artikel 6

Det Monetære Udvalg træder sammen i Luxembourg og i Bruxelles.

Artikel 7

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs afdelinger for finansieringssager placeres i Luxembourg. Disse afdelinger omfatter Generaldirektoratet for Udlån og lnvestering såvel som den afdeling, der har til opgave at opkræve afgiften, samt de dertil hørende regnskabsafdelinger.

Artikel 8

I Luxembourg placeres et kontor for Fællesskabernes officielle publikationer, og hertil knyttes et fælles salgskontor og en afdeling for udarbejdelse af oversættelser på mellemlang eller lang sigt.

Artikel 9

Endvidere placeres følgende af Kommissionens afdelinger i Luxembourg:

 • a) det statistiske kontor og afdelingen for databehandling:
 • b) Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs afdelinger for sundhedsforskrifter og for arbejdssikkerhed:
 • c) Generaldirektoratet for Kundskabsformidling, Direktoratet for Sundhedsbeskyttelse, Det Europæiske Atomenergifællesskabs Direktorat for Sikkerhedskontrol, samt det nødvendige administrative og tekniske apparat.

Artikel 10

Medlemsstaternes regeringer er rede til at placere andre fællesskabsorganer og -afdelinger, især på det finansielle område, i Luxembourg eller overflytte sådanne dertil, for så vidt der sikres disse organer og afdelinger mulighed for at fungere bedst muligt.

Med dette mål for øje opfordrer de Kommissionen til hvert år at forelægge dem en beretning om den foreliggende situation vedrørende placeringen af Fællesskabernes organer og afdelinger og om mulighederne for i overensstemmelse med denne bestemmelse at træffe nye dispositioner under hensyn til, at Fællesskaberne skal kunne fungere bedst muligt.

Artikel 11

For at sikre, at Det europæiske Kul- og Stålfællesskab fungerer bedst muligt, opfordres Kommissionen til at foretage en gradvis og koordineret overflytning af de forskellige afdelinger, idet administrationsafdelingerne for kul- og stålmarkedet flyttes sidst.

Artikel 12

Med forbehold af ovenstående bestemmelser berører denne afgørelse ikke sådanne foreløbige arbejdssteder for De Europæiske Fællesskabers institutioner og tjenester, som er et resultat af regeringernes tidligere afgørelser, og heller ikke den ved oprettelsen af et fælles Råd og en fælles Kommission betingede omgruppering af tjenesterne.

Artikel 13

Denne afgørelse træder i kraft samme dag som Traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber.

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende april nitten hundrede og femogtres.

Paul-Henri SPAAK

Kurt SCHMUCKER

Maurice COUVE de MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

Redaktionel note
 • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)