Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i London den 16. November 1945 undertegnede Overenskomst om Oprettelse af de Forenede Nationers Organisation for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Spørgsmål. (* 1)

(UNESCO)

Efter at Rigsdagen den 11. Juli d.A. havde meddelt sit Samtykke til Danmarks Ratifikation af den i London den 16. November 1945 undertegnede Overenskomst om Oprettelse af de Forenede Nationers Organisation for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Spørgsmaal, har Hans Majestæt Kongen ved Resolution af 14. August d.A. rafiticeret nævnte Overenskomst, hvis Tekst er saalydende:


REGERINGERNE I DE STATER, DER ER DELTAGERE I DENNE OVERENSKOMST, ERKLÆRER PAA DERES FOLKS VEGNE,

at eftersom Krige begynder i Menneskers Sind, maa Forsvaret for Freden ligeledes opbygges i Menneskers Sind,

at Folkenes Uvidenhed om andre Folks Skikke og Levevis igennem hele Menneskehedens Historie har ligget til Grund for den Mistillid og Mistro mellem Nationerne, som har været Skyld i, at deres indbyrdes Uoverensstemmelser altfor ofte har udviklet sig til Krig,

at den store og frygtelige Krig, der nu er endt, var en Krig, der var muliggjort ved Fornægtelse af de demokratiske Grundsætninger om Menneskers Værdighed, Ligeberettigelse og gensidige Respekt og ved i Stedet herfor, under Udnyttelse af Uvidenhed og Fordomme, at udbrede Læresætninger om Menneskers og Racers Ulighed,

at en almindelig Udbredelse af Kultur og Opdragelse af Menneskeheden til Retfærdighed, Frihed og Fred er uundværlig for Menneskets Værdighed og udgør en hellig Pligt, som alle Nationer maa opfylde i gensidig Hjælpsomheds Aand,

og at en Fred, der udelukkende hvilede paa Regeringernes politiske og økonomiske Aftaler, ikke vilde kunne opnaa enstemmig, varig og oprigtig Tilslutning fra Verdens Folk, og at Freden derfor, hvis den ikke skal glippe, maa opbygges paa Menneskehedens intellektuelle og moralske Solidaritet.

AF DISSE GRUNDE

er de Stater, der er Deltagere i denne Overenskomst, og som ønsker at sikre en fuldstændig og ligelig Adgang til Uddannelse for alle, en uindskrænket Søgen efter objektiv Sandhed, og en fri Udveksling af Tanker og Viden, enige om og besluttede paa at udvikle og udbygge Midlerne til Samkvem mellem deres Folk og at anvende disse Midler til indbyrdes Forstaaelse og en mere sandfærdig og fuldkommen Viden om hverandres Levevis.

FØLGELIG

oprettes herved de Forenede Nationers Organisation for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Spørgsmål i det Øjemed gennem Folkenes undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Forbindelser at virke til Fremme af de Formaal med Hensyn til international Fred og Menneskehedens almindelige Velfærd, for hvilke de Forenede Nationers Organisation blev oprettet, og som dens Pagt forkynder.

ARTIKEL I

FORMAAL OG FUNKTIONER

1. Organisationens Formaal er at bidrage til Fred og Sikkerhed ved at befordre Samarbejdet mellem Nationerne gennem Undervisning, Videnskab og Kultur for derved at fremme den almindelige Respekt for Retfærdighed, for Loven, for Menneskerettighederne og for de fundamentale Frihedsrettigheder, som ved de Forenede Nationers Pagt er tilsikret Jordens Folk uden Forskel med Hensyn til Race, Køn, Sprog eller Religion.

2. For at virkeliggøre dette Formaal vil Organisationen:

  • a) under Anvendelse af alle Massemeddelelsesmidler deltage i Arbejdet til Fremme af Folkenes Kendskab til hverandre og indbyrdes Forstaaelse og til dette Formaal foreslaa saadanne Mellemfolkelige Overenskomster, som maatte være nødvendige for at fremme den frie Udbredelse af Tanker ved Anvendelse af Ord og Billeder;
  • b) give nye Tilskyndelser til folkelig Undervisning og Kulturens Udbredelse

ved efter Anmodning at samarbejde med Medlemmerne i deres Virksomhed paa Undervisningens Omraade,

ved at indlede Samarbejde mellem Nationerne til Fremme af Idealet om lige Adgang til Uddannelse uden Hensyn til Race, Køn, økonomiske eller sociale Forhold,

ved at foreslaa de Undervisningsmetoder, der er bedst egnede til at forberede den opvoksende Slægt til det Ansvar, som Friheden medfører;

  • c) medvirke til Vedligeholdelse, Fremme og Udbredelse af Kundskaber ved at sikre Bevarelsen og Beskyttelsen af Verdens Arv af Bøger, Kunstværker og Monumenter af historisk og videnskabelig Interesse samt ved at foreslaa de paagældende Nationer de nødvendige internationale Overenskomster;

ved at opmuntre til Samarbejde mellem Folkene paa alle Aandslivets Omraader, herunder international Udveksling af Personer, der virker paa Undervisningens, Videnskabens og Kulturens Omraade, og Udveksling af Publikationer, Genstande af kunstnerisk og videnskabelig Interesse og andet Oplysningsmateriale;

ved at tage Initiativet til saadanne Former for internationalt Samarbejde, som kan give Folkene i alle Lande Adgang til Materiale, der er trykt og offentliggjort i et hvilket som helst af dem.

3. Med Henblik paa at bevare Uafhængighed, Integritet og en frugtbar Mangfoldighed i Medlemsstaternes Kultur og Undervisningssystemer er det Organisationen forbudt at blande sig i Sager, der i det væsentlige hører ind under deres egen Jurisdiktion.

ARTIKEL II

MEDLEMSSKAB

1. Medlemsskab i de Forenede Nationer medfører Ret til at være Medlem af de Forenede Nationers Organisation for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Spørgsmaal.

2. Paa de Betingelser, der indeholdes i den Overenskomst, som skal afsluttes mellem nærværende Organisation og de Forenede Nationer og godkendes i Henhold til denne Konventions Art. X, Kan Stater, der ikke er Medlemmer af de Forenede Nationer, paa Forslag af Forretningsudvalget og med to Trediedeles Flertal i Generalforsamlingen blive optaget som Medlemmer af Organisationen.

3. Medlemmer af Organisationen, der er suspenderet i Udøvelsen af Rettigheder og Privilegier som Medlemmer af de Forenede Nationer, skal paa Anmodning af sidstnævnte Organisation suspenderes i de dem som Medlemmer af nærværende Organisation tilkommende Rettigheder og Privilegier.

4. Medlemmer af Organisationen, der udelukkes af de Forenede Nationer, ophører automatisk med at være Medlemmer af nærværende Organisation.

ARTIKEL III

ORGANER

Organisationen omfatter en Generalforsamling, et Forretningsudvalg og et Sekretariat.

ARTIKEL IV

GENERALFORSAMLINGEN

A. Sammensætning.

1. Generalforsamlingen bestaar af Repræsentanter for de Stater, der er Medlemmer af Organisationen. Hver Medlemsstats Regering udpeger højst fem Delegerede, som skal udvælges efter Samraad med den nationale Kommission, hvis en saadan er nedsat, eller med Sammenslutninger indenfor Undervisning, Videnskab og Kultur.

B. Funktioner.

2. Generalforsamlingen fastlægger Organisationens Politik og Hovedretningslinier for Arbejdet. Den træffer Afgørelser med Hensyn til Planer, der er udarbejdet af Forretningsudvalget.

3. Generalforsamlingen indkalder, naar den skønner det ønskeligt, mellemfolkelige Konferencer om Undervisning, Naturvidenskab og Humaniora samt Udbredelse af Kundskaber.

4. Naar Generalforsamlingen vedtager Forslag til Forelæggelse for Medlemsstaterne, skal den skelne mellem Henstillinger og mellemfolkelige Konventioner, der forelægges til Godkendelse. I det første Tilfælde er simpelt Flertal tilstrækkeligt, i det sidstnævnte Tilfælde kræves to Trediedeles Flertal. Enhver Medlemsstat skal forelægge Henstillinger eller Konventioner for sine kompetente Myndigheder indenfor et Tidsrum af et Aar fra Slutningen af den Samling, paa hvilken de blev vedtaget.

5. Generalforsamlingen skal virke raadgivende for de Forenede Nationers Organisation med Hensyn til den undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Side af Sager, der vedrører de Forenede Nationer, i Overensstemmelse med de Vilkaar og den Fremgangsmaade, hvorom de kompetente Myndigheder indenfor de to Organisationer bliver enige.

6. Generalforsamlingen modtager og behandler de Indberetninger, der periodisk indsendes af Medlemsstaterne i Henhold til Artikel VIII.

7. Generalforsamlingen vælger Medlemmerne af Forretningsudvalget og udnævner paa Forretningsudvalgets Forslag Generaldirektøren.

C. Afstemning.

8. Hver Medlemsstat har een Stemme i Generalforsamlingen. Beslutninger tages ved simpel Stemmeflerhed undtagen i Tilfælde, hvor Bestemmelserne i denne Statut kræver to Trediedeles Flertal. Ved Flertal forstaas et Flertal af de tilstedeværende og stemmeafgivende Medlemmer.

D. Forretningsgang.

9. Generalforsamlingen træder sammen til ordentlig Samling hvert Aar; den kan træde sammen til overordentlig Samling, naar den indkaldes af Forretningsudvalget. Paa hver Samling skal Generalforsamlingen udpege Stedet for den næste Samling, og det skal skifte fra Aar til Aar.

10. Generalforsamlingen vælger for hver Samling sin Præsident og sit Bureau samt vedtager en Forretningsorden.

11. Generalforsamlingen nedsætter specielle og tekniske Udvalg og saadanne andre underordnede Organer, som maatte være nødvendige til Udførelsen af dens Arbejde.

12. Generalforsamlingen sørger for, at der under Iagttagelse af de nærmere Regler, den maatte foreskrive herom, træffes Foranstaltninger til offentlig Adgang til Møderne.

E. Observatører.

13. Generalforsamlingen kan paa Forslag af Forretningsudvalget og med to Trediedeles Flertal, under Iagttagelse af Forretningsordenen, indbyde Repræsentanter for saadanne mellemfolkelige Organisationer, som omtales i Artikel XI, Stykke 4, til at deltage som Observatører ved bestemte Møder i Forsamlingen eller dens Kommissioner.

ARTIKEL V

FORRETNINGSUDVALGET

A. Sammensætning.

1. Forretningsudvalget bestaar af atten Medlemmer, der er valgt af Generalforsamlingen blandt de af Medlemsstaterne udpegede Delegerede, samt af Forsamlingens Præsident, der ex officio har sæde i Udvalget i raadgivende Egenskab.

2. Ved Valg af Medlemmer til Forretningsudvalget skal Generalforsamlingen bestræbe sig paa at medtage Personer, der er kyndige med Hensyn til Kunst, Kultur, Videnskab, Undervisning og Ideers Udbredelse og ved deres Erfaring og Dygtighed kvalificeret til at udføre Udvalgets administrative og udøvende Opgaver. Den skal ogsaa tage Hensyn til de forskellige Kulturformer og en passende geografisk Fordeling. Der maa ikke paa noget Tidspunkt sidde mere end een Statsborger fra nogen Medlemsstat i Udvalget, Forsamlingens Præsident ikke medregnet.

3. De valgte Medlemmer af Forretningsudvalget fungerer i en Periode af tre Aar og kan straks genvælges for endnu en Periode, men kan ikke vælges for mere end to Perioder i Træk. Ved det første Valg udpeges atten Medlemmer, hvoraf en Trediedel træder tilbage efter et Aars Forløb og en Trediedel efter to Aars Forløb, saaledes at Rækkefølgen for deres Tilbagetræden bestemmes ved Lodtrækning straks efter Valget. Derefter vælges seks Medlemmer hvert Aar.

4. I Tilfælde af, at et Medlem dør eller nedlægger sit Hverv, udpeger Forretningsudvalget blandt den paagældende Medlemsstats Delegerede en Suppleant, der faar Sæde i Udvalget indtil Generalforsamlingens næste Samling, paa hvilken der vælges et Medlem for Resten af Perioden.

B. Funktioner.

5. Forretningsudvalget, der handler efter Bemyndigelse af Generalforsamlingen, er ansvarligt for Udførelsen af de af Forsamlingen vedtagne Planer og udarbejder dens Dagsorden og Arbejdsprogram.

6. Forretningsudvalget stiller Forslag til Generalforsamlingen om Optagelse af nye Medlemmer i Organisationen.

7. Under Iagttagelse af de Beslutninger, som Generalforsamlingen træffer, vedtager Forretningsudvalget selv sin Forretningsorden. Det vælger sit Bureau blandt sine egne Medlemmer.

8. Forretningsudvalget træder sammen til ordentlig Samling mindst to Gange om Aaret og kan træde sammen til overordentlig Samling, hvis det indkaldes af Formanden paa dennes eget Initiativ eller efter Anmodning af seks af Udvalgets Medlemmer.

9. Forretningsudvalgets Formand forelægger for Generalforsamlingen, med eller uden Bemærkninger, Generaldirektørens Aarsberetning om Organisationens Virksomhed, efter at Beretningen i Forvejen har været forelagt Udvalget.

10. Forretningsudvalget træffer de nødvendige Foranstaltninger til at raadføre sig med Repræsentanter for mellemfolkelige Organisationer eller kvalificerede Personer, der beskæftiger sig med Spørgsmaal, som ligger indenfor Udvalgets Kompetence.

11. Medlemmerne af Forretningsudvalget udøver de Beføjelser, der er overdraget dem af Generalforsamlingen, paa hele Forsamlingens Vegne og ikke som Repræsentanter for deres respektive Regeringer.

ARTIKEL VI

SEKRETARIATET

1. Sekretariatet bestaar af en Generaldirektør og det fornødne Personale.

2. Generaldirektøren udpeges af Forretningsudvalget og ansættes af Generalforsamlingen for at Tidsrum af seks Aar paa saadanne Betingelser, som godkendes af Forsamlingen; han kan genansættes. Han er Organisationens øverste administrative Embedsmand.

3. Generaldirektøren, eller en af ham udpeget Stedfortræder, deltager uden Stemmeret i alle Møder i Generalforsamlingen, Forretningsudvalget og Organisationens Udvalg. Han udarbejder Forslag om saadanne hensigtsmæssige Foranstaltninger, der maatte være at træffe af Forsamlingen og Udvalget.

4. Generaldirektøren udnævner Sekretariatets Personale i Henhold til Personaleregulativer, der skal godkendes af Generalforsamlingen. Under Forbehold af det afgørende Hensyn til Opnaaelse af den højeste Grad af Retskaffenhed, Dygtighed og teknisk Sagkundskab skal Ansættelse af Personale ske paa en saa omfattende geografisk Basis som muligt.

5. Generaldirektørens og Personalets Ansvar er udelukkende af mellemfolkelig Karakter. I Udøvelsen af deres Pligter maa de ikke søge eller modtage Instruktioner fra nogen Regering eller fra nogen Myndighed udenfor Organisationen. De skal afholde sig fra enhver Virksomhed, som maatte være uforenelig med deres Stilling som mellemfolkelige Embedsmænd. Enhver af Organisationens Medlemsstater forpligter sig til at respektere den mellemfolkelige Karakter af Generaldirektørens og Personalets Funktioner og til ikke at søge at øve Indflydelse paa dem ved Udførelsen af deres Hverv.

6. Intet i denne Artikel skal forhindre Organisationen i at træffe særlige Ordninger indenfor de Forenede Nationers Organisation om fælles Tjenestegrene og Personale samt om Udveksling af Personale.

ARTIKEL VII

NATIONALE SAMARBEJDSINSTITUTIONER

1. Hver Medlemsstat træffer saadanne Ordninger, som stemmer med dens særlige Forhold, med det Formaal at knytte de vigtigste af den Institutioner paa det undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Omraade til Organisationens Arbejde, fortrinsvis ved Nedsættelse af en national Kommission, der paa bred Basis repræsenterer Regeringen og de forannævnte Institutioner.

2. Nationale Kommissioner eller nationale Samarbejdsinstitutioner virker, hvor de findes, som Raadgivere for deres respektive Delegationer til Generalforsamlingen og for deres Regeringer i Spørgsmaal vedrørende Organisationen og fungerer som Forbindelsesled i alle Spørgsmaal af Interesse for den.

3. Organisationen kan paa Anmodning af en Medlemsstat beskikke et Medlem af Sekretariatet til, midlertidigt eller permanent, at gøre Tjeneste i den paagældende Stats nationale Kommission for at bistaa ved Udførelsen af dens Arbejde.

ARTIKEL VIII

INDBERETNINGER FRA MEDLEMSSTATER

Enhver Medlemsstat skal regelmæssigt i en Form, som fastsættes af Generalforsamlingen, sende Indberetninger til Organisationen om sine Love, Forskrifter og Statistik angaaende Virksomhed og Institutioner paa det undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Omraade og om de Foranstaltninger, der træffes med Hensyn til de i Artikel IV, Stykke 4, omhandlede Forslag og Konventioner.

ARTIKEL IX

BUDGET

1. Budgettet administreres af Organisationen.

2. Generalforsamlingen godkender Budgettet og sætter det endeligt i Kraft samt fastsætter Fordelingen af det finansielle Ansvar mellem Organisationens Medlemsstater under Iagttagelse af saadanne Aftaler med de Forenede Nationer, som maatte blive truffet i den Overenskomst, der afsluttes i Henhold til Artikel X.

3. Generaldirektøren kan med Forretningsudvalgets Godkendelse modtage Gaver, Legater og Subventioner direkte fra Regeringer, offentlige og private Institutioner, Selskaber og private Personer.

ARTIKEL X

FORBINDELSE MED ANDRE SÆRLIGE MELLEMFOLKELIGE ORGANISATIONER OG INSTITUTIONER

Nærværende Organisation skal saa snart som muligt bringes i Forbindelse med de Forenede Nationers Organisation som en af de særlige Institutioner, der omhandles i Artikel 57 i de Forenede Nationers Pagt. Denne Forbindelse skal oprettes ved en i Henhold til Pagtens Artikel 63 med de Forenede Nationers Organisation afsluttet Overenskomst, der skal godkendes af nærværende Organisations Generalforsamling. Overenskomsten skal indeholde Bestemmelser om effektivt Samarbejde mellem de to Organisationer i deres Stræben efter fælles Maal og skal samtidig anerkende nærværende Organisations Selvstyre indenfor dens Myndighedsomraade, som det er fastlagt ved nærværende Overenskomst. En saadan Overenskomst kan blandt andet bestemme, at Organisationens Budget skal godkendes og finansieres af de Forenede Nationers Plenarforsamling.

ARTIKEL XI

1. Organisationen kan samarbejde med andre særlige Regeringsorganisationer og -institutioner, hvis Interesser og Virksomhed er beslagtet med dens Formaal. I dette Øjemed kan Generaldirektøren, der handler under Forretningsudvalgets almindelige Myndighed, oprette effektiv Arbejdsforbindelser med saadanne Organisationer og Institutioner og oprette saadanne Fællesudvalg, som maatte være nødvendige for at sikre effektivt Samarbejde. Enhver formel Ordning, der træffes med saadanne Organisationer og Institutioner, skal være underkastet Forretningsudvalgets Godkendelse.

2. Naar Organisationens Generalforsamling og de kompetente Myndigheder for hvilke som helst andre særlige interguvernementale Organisationer og Institutioner, hvis Formaal og Funktioner ligger indenfor nærværende Organisations Myndighedsomraade, finder det ønskeligt at foretage en Overførsel af deres Hjælpekilder og Virksomhed til nærværende Organisation, kan Generaldirektøren med Forbehold af Generalforsamlingens Godkendelse indgaa dertil sigtende, gensidige Overenskomster, som begge Parter finder antagelige.

3. Organisationen kan afslutte passende Overenskomster med andre interguvernementale Organisationer om gensidig Repræsentation ved Møder.

4. De Forenede Nationers Organisation for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Spørgsmaal kan træffe hensigtsmæssige Foranstaltninger til Raadslagning og Samarbejde med ikke-officielle mellemfolkelige Organisationer, der beskæftiger sig med Sager indenfor dens Myndighedsomraade, og kan indbyde dem til at paatage sig særlige Hverv. Saadant Samarbejde kan ogsaa omfatte passende Deltagelse af Repræsentanter for ovennævnte Organisationer i Arbejdet i de raadgivende Udvalg, der nedsættes af Generalforsamlingen.

ARTIKEL XII

ORGANISATIONENS RETSSTILLING

Bestemmelserne i Artiklerne 104 og 105 i de Forenede Nationers Pagt angaaende denne Organisations Retsstilling, dens Forrettigheder og Immuniteter kommer ligeledes til Anvendelse paa nærværende Organisation.

ARTIKEL XIII

ÆNDRINGER

1. Foreslaaede Ændringer til denne Overenskomst træder i Kraft, naar de er blevet godkendt af Generalforsamlingen med to Trediedeles Flertal, dog med det Forbehold, at Ændringer, der medfører væsentlige Forandringer af Organisationens Formaal eller nye Forpligtelser for Medlemsstaterne, kræver paafølgende Godkendelse af to Trediedele af Medlemsstaterne, før de træder i Kraft. Ordlyden til Ændringsforslag skal af Generaldirektøren meddeles Medlemsstaterne mindst seks Maaneder, før de kommer til Behandling i Generalforsamlingen.

2. Generalforsamlingen er beføjet til med to Trediedeles Flertal at vedtage en Forretningsorden til Gennemførelse af denne Artikels Bestemmelser.

ARTIKEL XIV

FORTOLKNING

1. Den engelske og franske Tekst til denne Overenskomst skal betragtes som lige autoritative.

2. Alle Spørgsmaal eller Uoverensstemmelser angaaende Fortolkningen af denne Overenskomst skal henvises til Afgørelse ved den mellemfolkelige Domstol eller til en Voldgiftsret, saaledes som Generalforsamlingen maatte bestemme under Iagttagelse af sin Forretningsorden.

ARTIKEL XV

IKRAFTTRÆDEN

1. Overenskomsten skal godkendes. Godkendelsesdokumenterne skal deponeres hos det Forenede Kongeriges Regering.

2. Overenskomsten skal staa aaben for Underskrift i det Forenede Kongeriges Regerings Arkiv. Underskrift kan finde Sted enten før eller efter, at Godkendelsesdokumentet er deponeret. Ingen Godkendelse er gyldig undtagen i Forbindelse med forudgaaende eller efterfølgende Underskrift.

3. Overenskomsten træder i Kraft, naar den er godkendt af tyve af Signatarstaterne. Senere Godkendelser har øjeblikkelig Virkning.

4. Det Forenede Kongeriges Regering giver alle de Forenede Nationers

Medlemmer Meddelelse om Modtagelsen af samtlige

Godkendelsesdokumenter og om den Dato, paa hvilken Overenskomsten

træder i Kraft i Henhold til foranstaaende Stykke.

Til Bekræftelse heraf har de undertegnede, der er behørigt

bemyndigede dertil, underskrevet denne Overenskomst i det engelske og

franske Sprog, hvoraf begge Tekster er lige autentiske.

Sket i London den sekstende Dag i November 1945 i et enkelt Eksemplar

i det engelske og franske Sprog, hvoraf bekræftede Kopier vil blive

fremsendt af det Forenede Kongeriges Regering til alle de Forenede

Nationers Medlemmer.

Undertegnet af Repræsentanter for følgende Stater:

ARGENTINA

BELGIEN

BOLIVIA

BRASILIEN

CANADA

CHILE

COLOMBIA

CUBA

CZEKOSLOVAKIET

DANMARK

DOMINIKANSKE REPUBLIK

ACUADOR

GRÆKENLAND

GUATEMALA

HAITI

INDIEN

IRAK

IRAN

JUGOSLAVIEN

KINA

LIBANON

LIBERIA

LUXEMBURG

MEXICO

NEDERLANDENE

NICARAGUA

NORGE

PANAMA

PERU

PHILIPPINERNE

POLEN

SAUDI ARABIEN

STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

SYDAFRIKANSKE UNION

SYRIEN

TYRKIET

URUGUAY

VENEZUELA

ÆGYPTEN

I Henhold til Overenskomstens Artikel XV træder denne i Kraft, naar

den er godkendt af tyve af Signatarmagterne. Godkendelsesdokumenterne

skal deponeres hos den britiske Regering, der giver Medlemmerne

Meddelelse om den Dato, paa hvilken Overenskomsten træder i Kraft.

Ifølge Note af 14. November 1946 fra det britiske Gesandtskab i

København er Pagten traadt i Kraft den 4. November 1946. Følgende 20

Stater havde indtil denne Dato deponeret deres

Godkendelsesdokumenter:

AMERIKAS FORENEDE STATER

AUSTRALIEN

BRASILIEN

CANADA

CZEKOSLOVAKIET

DANMARK

DOMINIKANSKE REPUBLIK

FRANKRIG

GRÆKENLAND

INDIEN

KINA

MEXICO

NEW ZEALAND

NORGE

SAUDI ARABIEN

STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

SYDAFRIKANSKE UNION

SYRIEN

TYRKIET

ÆGYPTEN

For Danmarks Vedkommende fandt Deponeringen Sted den 20. September 1946.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Udenrigsministeriet, den 18. December 1946.

Thorkil Kristensen.

Redaktionel note
  • Z BEK nr 6 af 09/01/1997
  • Z BEK nr 73 af 16/09/1993
  • (* 1) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK nr 44 af 30/08/1956 BEK nr 101 af 12/09/1968 BEK nr 96 af 25/11/1971 BEK nr 33 af 26/04/1973 BEK nr 54 af 15/05/1975 BEK nr 86 af 16/09/1977 BEK nr 82 af 29/06/1979 BEK nr 107 af 19/12/1980 BEK nr 30 af 22/03/1988
  • BEK nr 6 af 09/01/1997
  • Andre landes tiltrædelse: