Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning indeholdende Regler for Udtrædelse af og Genoptagelse i Folkekirken

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:


Da det ifølge Lovgivningen medfører visse Retsvirkninger i de borgerlige Livsforhold, om en Person, der ved Daaben er optagen i Folkekirken, udtræder af denne, men der hidtil ganske har manglet almindelige administrative Regler dels for, hvorledes en saadan Person skal kunne godtgøre sin Udtrædelse, naar han i de borgerlige Livsforhold vil gøre denne gældende, dels for, hvorledes de borgerlige Myndigheder skulle kunne sikre sig Beviset for Personens Udgang hertil, saa ville Vi som almindelige Regler i dette Forhold, der fremtidig skulle kunne følges saavel af dem, der ønske at udtræde af Folkekirken, som af de paagældende borgerlige Myndigheder, naar saadan Udtrædelse over for dem gøres gældende, samt om slige Personers Genoptagelse i Folkekirken allernaadigst have fastsat som følger:

§ 1

Naar personer, der ere døbte i Folkekirken, udtræde af denne, kunne de ved at anmelde Udtrædelsen for Sognepræsten i det Sogn, hvori de bo, eller, saafremt de forinden Udtrædelsen havde løst Sognebaand, for den Præst, til hvem Sognebaandsløsning havde fundet Sted, begære en Attest om Udtrædelsen udstedt af ham uden Betaling.

Saavel Anmeldelsen om Udtrædelsen som Præstens Attest for, at denne har fundet Sted, meddeles paa Blanketter, affattede efter Formularer, der foreskrives af Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Blanketter til Anmeldelse af Udtrædelse af Folkekirken faas uden Betaling hos vedkommende Præst samt i Kjøbenhavn hos Magistraten og uden for Kjøbenhavn hos Underøvrighederne.

§ 2

Omfatter en Anmeldelse om Udtrædelse af Folkekirken flere Personer, maa en særskilt Blanket afgives til Sognepræsten for hver enkelt, hvorhos paagældende for Præsten maa godtgøre sin Ret til at gøre Anmeldelsen paa andres Vegne.

§ 3

Om modtagne Anmeldelser angaende Udtrædelse af Folkekirken skal Præsten gøre Tilførsel til sin Kirkebog. Er Anmeldelsen sket til den Præst, til hvem den udtraadte havde løst Sognebaand, skal denne Præst tilstille Sognepræsten paa den udtraadtes hjemsted en Genpart af den meddelte Attest om Udtrædelsen til Indførelse i hans Kirkebog. Saafremt paagældende er døbt i et andet Sogn, skal derhos Sognepræsten paa Hjemstedet altid give Sognepræsten paa Daabstedet Meddelelse om den stedfundne Anmeldelse, for at der ogsaa her ved Tilførselen til Kirkebogen om vedkommendes Daab kan tilføres en Bemærkning om hans Udtrædelse af Folkekirken.

I fremtidige Udskrifter af Kirkebogen vedrørende den paagældende Persons Daab bliver denne Bemærkning at optage.

§ 4

Naar Personer, som ere døbte i Folkekirken, med Paaberaabelse af ikke længer at høre til denne indgive Begæring til den borgerlige Øvrighed om at maatte stedes til at indgaa borgerligt Ægteskab, og de ikke samtidig oplyse, at de have opnaaet Retten til at indgaa borgerligt Ægteskab i Henhold til Lov af 13de April 1851 ved Indtrædelse i andet Trossamfund, skal deres Begæring være ledsaget af en af vedkommende Præst i Overensstemmelse med foranstaaende Regler udstedt Attest om, at de for ham have gjort Anmeldelse om Udtrædelse af Folkekirken.

§ 5

En i Overensstemmelse med foranstaaende udstedt Attest skal ligeledes fordres fremlagt af de i Folkekirken døbte Personer, der, uden at være indtraadte i noget andet Trossamfund, som udtraadte af Folkekirken paastaa sig fritagne for at erlægge de til Folkekirken lovbefalede personlige Afgifter til denne, for at det derefter af vedkommende Myndigheder kan paases, at disse Afgifter afkræves dem til Skolevæsenet, saa længe de ikke oplyse at være indtraadte som Medlemmer af et anerkendt Trossamfund.

Ligesom en Person, der en Gang har fremlagt Attest for sin Udtrædelse af Folkekirken, ikke oftere skal kunne afkræves saadan Attest af samme Myndighed, men i de i denne Paragraf omhandlede Forhold skal behandles som udtraadt af Folkekirken, indtil Anmeldelse om hans Genindtrædelse sker paa den i § 6 ommeldte Maade, saaledes skulle ogsaa de Personer, der allerede forinden denne Anordnings Ikrafttræden af vedkommende Myndigheder ere blevne ansete og behandlede som udtraadte af Folkekirken, fremdeles uden Attest anses og behandles som saadanne, saa længe de ikke anmeldes som genindtraadte i Folkekirken.

§ 6

Naar i Folkekirken døbte Personer efter at være udtraadte af Folkekirken ønske ved Genindtrædelse i denne paa ny at erhverve Adgang til Folkekirkens Goder og til at betjenes af dennes Præster, med kirkelige Handlinger, kunne de derom henvende sig til Sognepræsten i det Sogn, i hvilket de bo, eller til en anden af Folkekirkens Præster, som matte være villig at at modtage dem. Naar Præsten efter Forhandling med den vedkommende skønner, at Ønsket om Genindtrædelsen er grundet i en alvorlig Beslutning om atter at ville høre til Folkekirken, bliver han paa ny at betragte som Medlem af Folkekirken, og Præsten har om Genoptagelsen at optage det fornødne i sin egen Kirkebog og at gøre Meddelelse til Sognepræsten paa det Sted, hvor den vedkommende er døbt, for at der ved Tilførselen til Kirkebogen om hans Daab og Udtrædelse af Folkekirken kan tilføjes fornøden Bemærkning om hans Genindtrædelse i denne. Saafremt Genoptagelsen i Folkekirken er foregaaet ved en anden Præst end Sognepræsten paa det Sted, hvor vedkommende bor, vil der tillige være at give Sognepræsten Meddelelse om Genoptagelsen, for at det fornødne herom kan tilføres hans Kirkebog. Ved eventuel Sognebaandsløsning forholdes der som i Lov af 4de April 1855 foreskrevet.

I Udskrifter af Kirkebogen vedrørende Fødsel og Daab af Personer, der efter at være udtraadte af Folkekirken paa ny ere indtraadte i denne, udelades enhver Bemærkning om det saaledes passerede, medmindre det af paagældende udtrykkelig begæres optaget i Attesten.

Om Genindtrædelser i Folkekirken gøres der af Sognepræsten paa det Sted, hvor vedkommende bor, Anmeldelse til Stedets Kommunalbestyrelse

§ 7

Denne Anordning træder i Kraft 1 maaned efter dens Optagelse i Lovtidende.

Hvilket herved bekendtgøres til Efterretning og Iagttagelse for alle vedkommende.

Givet paa Amalienborg, den 22de Marts 1897.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

/ Bardenfleth.

Officielle noter

Ingen