Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om adgang til i visse tilfælde at afholde dåb og altergang m.v. andetsteds end i kirken

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,Gør vitterligt: at Vi efter derom af Vor kirkeminister nedlagte forestilling vil have anordnet Følgende regler om adgang til i visse tilfælde at afholde dåb og altergang m.v. andetsteds end i kirken:


Dåb og altergang samt kirkelige handlinger iøvrigt skal normalt foretages i kirken.

Vedkommende biskop kan dog meddele tilladelse til, at denne regel fraviges i følgende tilfælde:

A. Stående tilladelser:

1. Under en kirkes midlertidige lukning som følge af istandsættelse eller af anden årsag kan biskoppen give tilladelse til, at ordinære gudstjenester med dåb og nadver og øvrige kirkelige handlinger samt lysning til ægteskab midlertidigt foretages i et dertil egnet lokale. Dette lokale bør såvidt muligt ikke anvendes til andet, end hvad også en kirke kan anvendes til.

2. Hvor der af sognets præst eller præster holdes regelmæssig prædiketjeneste en eller flere søndage i måneden i et dertil egnet lokale, og forholdene iøvrigt gør det ønskeligt, kan biskoppen for et kortere åremål, dog ikke over 3 år ad gangen, meddele tilladelse til, at der i dette lokale holdes fuld gudstjeneste med dåb og nadver. Sådan tilladelse kan til enhver tid tilbagetages. De nærmere anvisninger vedrørende lokalets indretning til gudstjeneste gives af biskoppen.

3. Endvidere kan der af biskoppen meddeles tilladelse til afholdelse af gudstjeneste med sakramenternes forvaltning i dertil egnede lokaler i militærlejre, fangelejre og andre forlægninger samt i stiftelser og på alderdomshjem, når biskoppens anvisninger vedrørende lokalets indretning tages til følge. Sådan tilladelse kan til enhver tid tilbagetages.

B. Tilladelser vedrørende enkelttilfælde:

1. Tilladelse til dåb og altergang kan gives af biskoppen i samme tilfælde, hvor stående tilladelse som under A. anført, kan meddeles.

2. Endvidere kan biskoppen meddele tilladelse til, at der holdes altergang i et uindviet rum, eventuelt i fri luft, ved et større stævne, hvor en tilstrækkelig rummelig kirke ikke forefindes inden for en rimelig afstand.

Henvendelse om sådan tilladelse må ske i god tid forinden til vedkommende biskop, hvis anvisninger med hensyn til altergangens foretagelse vil være at tage til følge.

Uanset foranstående bestemmelser vil sager vedrørende indvielse af kirker fortsat være at indsende til ministeriet, der i hvert enkelt tilfælde søger den hertil fornødne kongelige resolution udvirket.

Givet på Amalienborg, den 18. juni 1953.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

(L.S.)

/Aksel Møller.

Officielle noter

Ingen