Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af § 5 i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 15. april 1980 af bekendtgørelse nr. 141 af 25. marts 1987, fastsættes:


§ 1. Medlemskab af folkekirken bevares under midlertidigt ophold i udlandet.

Stk. 2. Følgende personer anses for at have midlertidigt ophold i udlandet:

1. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, samt personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller hjælpeorganisation eller af en herværende privat virksomhed eller forening.

2. Missionærer, der er udsendt af folkekirkelige missionsselskaber.

3. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

4. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.

5. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

6. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytning til riget ganske må sidestilles med de under 1-5 nævnte personer.

7. De under 1-6 nævnte personers samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år.

§ 2. Personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet, har under besøg i Danmark ret til betjening af præsten for den menighed de tilhørte, da de tog ophold i udlandet. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 3. I udlandet har folkekirkens medlemmer ret til betjening af præsterne for menigheder under »Dansk Kirke i Udlandet« og »Dansk Sømandskirke i fremmede Havne« samt af præster, der er udsendt af folkekirken til betjening af danske i udlandet. Betjeningen sker i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for de lokale menigheder.

§ 4. Anordningen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 20. maj 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mette Madsen

Officielle noter

Ingen