Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om Pastoralseminariet

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:


     § 1. Pastoralseminariets formål er at give vordende præster i folkekirken en praktisk teologisk uddannelse på videnskabeligt grundlag.

Undervisningen.

     § 2. Undervisningen finder sted i Århus og i København.

     Stk. 2. Adgang til at deltage i undervisningen har teologiske studenter, normalt dog først efter to års studietid, teologiske kandidater samt efter kirkeministerens bestemmelse andre, som forbereder sig til præstegerning i folkekirken.

     § 3. Hovedfagene er: homiletik, kateketik, liturgik, pastorallære og kirkeret. De øvrige fag fastsættes af kirkeministeren efter indstilling fra direktionen og studieudvalgene.

     Stk. 2. En undervisningsplan fastsættes af kirkeministeren efter indstilling fra direktionen og studieudvalgene.

     Stk. 3. I forbindelse med de homiletiske og kateketiske øvelser skal deltagerne have lejlighed til i et vist omfang at prædike og til at undervise konfirmander. Endvidere skal deltagerne have lejlighed til at sætte sig ind i forskellige grene af kirkens og menighedens arbejde.

     Stk. 4. Der kan efter derom af kirkeministeren fastsatte regler gives studenter eller kandidater adgang til i en kortere periode at følge en præst i hans gerning.

     § 4. Deltagelse i seminariets kurser er obligatorisk.

     Stk. 2. Inden en teologisk kandidat kan modtage præstevielse, skal han forevise attest fra pastoralseminariet for at have deltaget i seminariets undervisning.

     Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan der af kirkeministeren gives hel eller delvis fritagelse for deltagelse i undervisningen. Rektor kan efter indstilling fra vedkommende faglærer fritage for undervisningen i enkelte fag.

Direktion.

     § 5. Pastoralseminariet ledes af en direktion bestående af:

 • 1) biskoppen over Københavns stift,
 • 2) biskoppen over Århus stift,
 • 3) pastoralseminariets rektor,
 • 4) et medlem, udpeget af lærerkollegiet ved den af seminariets afdelinger, hvor rektor ikke er placeret.
 • 5) et medlem, udpeget af det teologiske fakultetsråd ved Københavns universitet blandt de fast ansatte videnskabelige medarbejdere,
 • 6) et medlem, udpeget af det teologiske fakultetsråd ved Århus universitet blandt de fast ansatte videnskabelige medarbejdere,
 • 7) en teologisk student udpeget af det teologiske studenterråd i København,
 • 8) en teologisk student udpeget af de teologiske studenterråd i Århus,
 • 9) et af kirkeministeren udpeget medlem.

     Stk. 2. Direktionen vælger formand af sin midte og fastsætter selv en forretningsorden.

Rektor.

     § 6. Rektor skal have bestået teologisk embedseksamen ved et dansk universitet og iøvrigt opfylde betingelserne for at kunne ansættes som præst i folkekirken.

     Stk. 2. Rektor leder undervisningen, der varetages af ham selv og et antal lærere, ansat af kirkeministeren efter indstilling fra direktionen og vedkommende studieudvalg.

Studieudvalg.

     § 7. Der vælges ved hver af pastoralseminariets afdelinger et studieudvalg bestående af:

 • 1) afdelingens lærerrepræsentant i direktionen,
 • 2) 2 lærere, valgt af afdelingens lærerforsamling for to semestre,
 • 3) 2 studerende, valgt af og blandt de studerende for et semester og
 • 4) vedkommende studenterråds repræsentant i direktionen.

     Stk. 2. Afdelingens lærerrepræstentant i direktionen er formand for studieudvalget, der selv fastsætter en forretningsorden.

     § 8. Studieudvalget forhandler spørgsmål vedrørende undervisningens praktiske tilrettelæggelse ved vedkommende afdeling. Opnås der ikke enighed, kan hvert af udvalgets medlemmer forlange sådanne spørgsmål forelagt direktionen, hvis afgørelse er endelig.

     Stk. 2. Studieudvalget kan begære spørgsmål vedrørende undervisningen iøvrigt, herunder undervisningsplanen og studievejledninger, optaget til behandling på direktionens møder. I sager, der ikke rejses af studieudvalget, indhentes dettes erklæring.

     Stk. 3. Studieudvalget udtaler sig om besættelse af lærerstillinger og kan afgive indstilling om oprettelse og nedlæggelse af stillinger ved vedkommende afdeling.

Ikrafttræden.

     § 9. Anordningen træder i kraft fra den 1. september 1975. Fra samme tidspunkt ophæves anordning nr. 29 af 10. februar 1969 angående pastoralseminariets ordning.

Givet på Fredensborg slot, den 21. august 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

    /Jørgen Peder Hansen.

Officielle noter

Ingen