Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mægling i sager om separation og skilsmisse


I medfør af § 43, stk. 1, 2. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 209 af 5. april 1989 fastsættes:

§ 1. Inden der gives separation eller skilsmisse, kan der, hvis begge parter ønsker det, ske mægling ved en præst.

§ 2. Er ægtefællerne medlemmer af folkekirken, sker mægling ved præsten i det sogn, hvor ægtefællerne eller en af dem bor eller opholder sig.

Stk. 2. Tilhører ægtefællerne eller en af dem en anden folkekirkelig menighed end sognemenigheden, kan mægling foretages af præsten for denne anden menighed.

§ 3. Tilhører ægtefællerne eller en af dem et trossamfund uden for folkekirken, kan mægling foretages af præsten for den menighed, som ægtefællerne eller en af dem tilhører.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 22. september 1989 om mægling i sager om separation og skilsmisse.

Kirkeministeriet, den 15. januar 1990

TORBEN RECHENDORFF

/Finn Langager Larsen

Officielle noter

Ingen