Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gejstlig betjening af arresthuse


I henhold til kgl. resolution af 3. december 1954 fastsættes følgende:

§ 1. Den kirkelige betjening af arresthuse påhviler præsten i det sogn, hvori arresthuset er beliggende. Er der i sognet ansat flere præster, udpeger biskoppen efter forhandling med arrestinspektøren (politimesteren) en af disse til at varetage arresthusets betjening.

Stk. 2. Hvor omstændighederne taler derfor, kan biskoppen - ligeledes efter forhandling med arrestinspektøren - overdrage betjeningen af arresthuset til en præst udenfor sognet.

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1-2 er arresthuse, hvortil der er knyttet en af justitsministeriet (direktøren for fængselsvæsenet) ansat præst.

§ 2. Arresthuspræstens opgave er at være til rådighed for de indsatte til personlige samtaler, og han bør aflægge besøg i arresten mindst to gange om måneden.

Stk. 2. Præsten har uhindret adgang til at besøge såvel varetægtsfanger som afsonere af hæfte- og fængselsstraf, og disse har ret til ukontrolleret brevveksling med præsten.

Stk. 3. Er der et egnet lokale til rådighed og er antallet af indsatte ikke helt ubetydeligt, skal præsten holde gudstjeneste i et efter de stedlige forhold afpasset omfang, normalt mindst en gang om måneden. De nærmere enkeltheder vedrørende afholdelse af gudstjenester fastlægges ved aftale mellem præsten og arrestforvareren.

§ 3. Det skal meddeles enhver i arresthuset nyindsat, at der til arresthuset er knyttet en præst, som de indsatte efter henvendelse til arrestforvareren vil kunne få i tale, og med hvem de kan brevveksle ukontrolleret. Anmodninger om samtale med præsten skal straks videregives til denne.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 10. februar 1975. Samtidig ophæves bekendtgørelse af 30. december 1954 om den gejstlige betjening af arresthusene.

Kirkeministeriet, den 23. januar 1975.

Kresten Damsgaard.

/N. Holm.

Officielle noter

Ingen