Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken


I medfør af § 4 i lov nr. 352 af 6. juni 1991 om medlemskab af

folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning fastsættes

følgende bestemmelser:

Kapitel 1

Stiftelse af medlemskab af folkekirken

     § 1. Personer, der døbes i folkekirken, bliver ved dåben medlem af folkekirken, jf. lovens § 1, stk. 1. Tvivlsspørgsmål, der i forbindelse med hjemmedåb opstår om, hvorvidt medlemskab er stiftet ved dåben, afgøres af biskoppen. Denne afgørelse kan indbringes for kirkeministeren senest 6 uger efter, at afgørelsen er meddelt forældremyndighedens indehaver.

     § 2. En person, der er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet end folkekirken, bliver medlem af folkekirken ved at slutte sig til en menighed i folkekirken, jf. lovens § 1, stk. 2.

     Stk. 2. Anmodning om medlemskab fra en person, der er omfattet af stk. 1, skal tages til følge. Anmodningen rettes til den sognepræst, der har forpligtelse som kirkebogsfører i det sogn, hvor den pågældende har bopæl. Hvis personen efter optagelse i folkekirken i henhold til særlige bestemmelser vil være henvist til en anden menighed, skal anmodningen dog rettes til præsten for denne menighed.

     Stk. 3. I tilfælde, hvor anmodning efter stk. 2 ikke foreligger, træffer vedkommende præst, jf. stk. 2, afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 for medlemskab er opfyldt.

     § 3. Personer, der er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver medlem af folkekirken ved at tage ophold her i landet, medmindre de anmelder at ville stå uden for folkekirken, jf. lovens § 1, stk. 3. Sådan anmeldelse skal afgives skriftligt senest 6 måneder efter datoen for vedkommendes tilmelding til folkeregistret (ajourføringsdatoen), til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor vedkommende har bopæl. Sker anmeldelsen senere, har den virkning som udmeldelse, jf. § 6.

     Stk. 2. En person, som efter stk. 1 har meddelt at ville stå uden for folkekirken, kan senere optages i folkekirken ved anmodning herom til en præst i folkekirken.

     § 4. En person, der er døbt med den kristne dåb i et ikke evangelisk-luthersk trossamfund, kan af en præst i folkekirken optages som medlem af folkekirken, såfremt den pågældende anmoder om det, og præsten skønner, at vedkommende har et sådant kendskab til folkekirkens lære, at anmodningen må antages at være udtryk for et alvorligt ønske om at tilhøre folkekirken.

     Stk. 2. En person, der er omfattet af stk. 1 og som mindreårig er opdraget i folkekirkens tro, er allerede derved blevet medlem af folkekirken. Vedkommende kan ved henvendelse til en præst i folkekirken forlange sit medlemskab tilført folkekirkens ministerialbøger under forudsætning af, at betingelsens opfyldelse kan sandsynliggøres.

     § 5. En person, som er udmeldt af folkekirken, eller hvis medlemskab af anden grund er ophørt, jf. § 7, kan af en præst i folkekirken genoptages som medlem af folkekirken, såfremt han eller hun anmoder om det, og præsten efter en personlig samtale med den pågældende skønner, at anmodningen er udtryk for en alvorlig beslutning om igen at høre til folkekirken.

Kapitel 2

Ophør af medlemskab af folkekirken

     § 6. Et medlem af folkekirken kan bringe sit medlemskab af folkekirken til ophør ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor medlemmet har bopæl, jf. lovens § 2, stk. 1.

     Stk. 2. Har medlemmet bopæl i udlandet, skal anmeldelsen om udtræden sendes til sognepræsten i det sogn her i landet, hvor medlemmet senest havde bopæl.

     Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 og 2 skal vedlægges fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår medlemmet er født og døbt. Attest om udmeldelsen sendes til det udmeldte medlem.

     § 7. Medlemskabet ophører, såfremt medlemmet slutter sig til et andet trossamfund eller på anden måde, f.eks. ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for folkekirken, jf. lovens § 2, stk. 2. Afgørelse af, om medlemskab er ophørt af de anførte grunde, træffes af den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor medlemmet har bopæl. Hvis medlemmet ifølge særlig bestemmelse er henvist til en anden menighed eller har løst sognebånd, træffes afgørelsen dog af vedkommende præst. Afgørelsen, der skal begrundes, meddeles medlemmet skriftligt.

     Stk. 2. En valgbestyrelses slettelse af en person af valglisten i medfør af bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., behandles efter reglerne i lov om valg til menighedsråd.

Kapitel 3

Mindreårige

     § 8. For ugifte personer under 18 år træffes bestemmelser efter §§ 1-6 af forældremyndighedens indehaver. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke.

Kapitel 4

Klagebestemmelser

     § 9. En præsts afgørelser efter § 2, stk. 3, og §§ 4-5 samt § 7, stk. 1, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for biskoppen senest 6 uger efter, at afgørelsen er meddelt vedkommende. Oplysning om klageadgangen og klagefristen skal anføres i præstens afgørelse.

     Stk. 2. Biskoppens afgørelse af en klage efter stk. 1 kan af klageren eller af præsten senest 4 uger efter, at biskoppens afgørelse er meddelt dem, indbringes for kirkeministeren.

     Stk. 3. Kirkeministeren kan bestemme, at der skal bortset fra overskridelse af fristerne i stk. 1 og 2, såfremt særlige forhold i det enkelte tilfælde taler for det.

Kapitel 5

Tilførsler til folkekirkens ministerialbøger m.m.

     § 10. Der foretages tilførsel til folkekirkens ministerialbøger om dåb, jf. § 1. Endvidere foretages tilførsel til ministerialbøgerne om optagelser i folkekirken i henhold til § 2, § 3, stk. 2, § 4 og § 5 samt om udtræden af folkekirken, jf. §§ 6-7.

     Stk. 2. Om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken sendes efter de derom gældende bestemmelser meddelelse til folkeregistret i den kommune, hvor den pågældende bor eller, såfremt den pågældende er udrejst af landet, senest har haft bopæl.

     Stk. 3. Såfremt en person, der ved særlig bestemmelse eller sognebåndsløsning er henvist til en anden menighed eller præst end bopælssognets, udtræder af folkekirken, jf. § 6, underrettes tillige præsten for den pågældende menighed eller den præst, hvortil sognebånd er løst.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

     § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 1992. Samtidig ophæves kgl. anordning af 22. marts 1897 indeholdende regler for udtrædelse af og genoptagelse i folkekirken samt cirkulærskrivelse nr. 106 af 15. maj 1973 om udtrædelse af folkekirken.

     § 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Kirkeministeriet, den 24. januar 1992

Torben Rechendorff

    / Asger Jørgensen

Officielle noter

Ingen