Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren

 

Herved bekendtgøres lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 420 af 31. maj 2000.

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at fremme fornyelse og tilpasning af strukturerne for erhvervsmæssigt fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af produkter herfra. Formålet er endvidere at fremme omstillingen i de fiskeriafhængige områder i Danmark.

Kapitel 2

Strukturforanstaltninger

Omstrukturering og fornyelse af sektoren

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte til:

1) Modernisering og forbedring af danske fiskerfartøjer.

2) Køb eller bygning af nye fiskerfartøjer.

3) Etablering og modernisering af akvakulturanlæg.

4) Beskyttelse og udvikling af fiskeressourcer i kystområder, navnlig ved etablering af faste eller mobile anlæg, der skal afgrænse de beskyttede områder.

5) Investeringer vedrørende forarbejdning, opbevaring og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter med henblik på anvendelse som fødevarer.

6) Investeringer i faciliteter og anlæg i fiskerihavne, der har til formål at fremme udviklingen i fiskerihavne og forbedre vilkårene for fiskens håndtering og fartøjernes forsyning.

7) Ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst.

8) Særlige projekter vedrørende fiskeri med mindre kystfartøjer med det formål at forbedre forholdene for udøvelsen af fiskeriet.

Stk. 2. Ministeren kan yde støtte til pilotprojekter, undersøgelser og andre foranstaltninger, som har til formål at fremme fiskerisektorens udvikling og strukturtilpasning. Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, om

1) projektet er af generel interesse for fiskeriet eller dele af fiskerisektoren,

2) resultaterne er offentligt tilgængelige for anvendelse,

3) projektet har et nyskabende indhold,

4) udviklingen i fiskeriafhængige områder fremmes og

5) virksomheder, organisationer eller institutioner med tilknytning til fiskerisektoren deltager i projektets gennemførelse.

Tilpasning af fiskerflådens kapacitet og fiskeriindsats

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte til:

1) Fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

2) Foranstaltninger vedrørende midlertidigt aktivitetsophør inden for dansk erhvervsfiskeri.

3) Oprettelse af fællesforetagender og blandede selskaber med henblik på danske fiskerfartøjers fiskeri uden for EU's farvande.

4) Udgifter, der skyldes ændrede tekniske regler og krav til fiskeredskaber eller fangstmetoder.

Rådgivning, undersøgelser og afsætningsfremme

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte og afholde udgifter til teknisk bistand, undersøgelser og konsulentbistand, der har til formål at forberede, gennemføre eller evaluere lovens foranstaltninger.

Stk. 2. Ministeren kan yde støtte til udgifter til konsulentvirksomhed, der etableres af organisationer inden for fiskerisektoren.

Stk. 3. Ministeren kan yde støtte til projekter og foranstaltninger, hvis formål er at fremme afsætningen af fiskeriprodukter.

Særlige initiativer vedrørende omstillingen i fiskerisektoren

§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte til særlige initiativer vedrørende omstillingen i fiskerisektoren samt støtte med henblik på fremme af omstillingen i fiskeriafhængige områder i Danmark.

Stk. 2. Ministeren kan yde støtte til engangsydelser til fiskere i forbindelse med omstilling i sektoren.

Støtte til yngre fiskeres førstegangsetablering

§ 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde statsgaranti for lån i Kongeriget Danmarks Fiskeribank til yngre erhvervsfiskere samt yde støtte til betaling af ydelserne på lånet.

Stk. 2. Lånet ydes i øvrigt på de betingelser, der til enhver tid er gældende for lån i Fiskeribanken til anskaffelse af nyt eller brugt fiskerfartøj.

Stk. 3. Lånet ydes til førstegangsanskaffelse af fiskerfartøj eller en andel heraf og kan udgøre op til 15 pct. af fartøjets eller andelens kontantværdi, højst af en kontantværdi på 5.000.000 kr. Lånet skal have sikkerhed inden for 85 pct. af fartøjets kontantværdi.

Stk. 4. Støtten til ydelserne gives til 75 pct. af det statsgaranterede lån. Støtten dækker ydelserne på lånet i 4 år. Den nedsættes i det 5. år til 80 pct., i det 6. år til 60 pct. og i det 7. år til 40 pct. af ydelserne. Støtten ophører efter 7 år.

Stk. 5. Ansøgning skal indgives, inden den pågældende fylder 40 år og senest 6 måneder efter, at investeringen er gennemført.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende

1) ansøgerens hovederhverv som erhvervsfisker, egenkapital og uddannelse,

2) krav til fartøjet, herunder fartøjets alder, fiskeriet og fartøjets drift,

3) sikkerhed og løbetid for lånet, herunder om at lånet kan rykke tilbage for nye lån, dog inden for den i stk. 3 anførte lånegrænse,

4) konsekvenser ved ændringer i ejerforhold og fartøjsudskiftning samt om supplerende lån,

5) fradrag i grundlaget for statsgaranti og støtte til ydelserne, hvis der tidligere er ydet tilskud til det pågældende fartøj,

6) størrelsen af Fiskeribankens stiftelsesgebyr og løbende bidrag,

7) indfrielse af lånet og tilbagebetaling og forrentning af tilskuddet, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt eller der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.

Stk. 7. Uanset betingelsen om førstegangsanskaffelse ifølge stk. 3 kan ansøgningen indgives af en erhvervsfisker, der allerede ejer eller har ejet et fiskerfartøj eller en andel i et fiskerfartøj, forudsat at kontantværdien heraf ikke overstiger 300.000 kr. Kontantværdien fradrages i det anskaffede fartøjs eller andelen af fartøjets kontantværdi ved opgørelsen af grundlaget for lån og garanti ifølge stk. 3.

§ 6 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte til engangsydelser til unge fiskere, som for første gang anskaffer et fiskerfartøj eller en andel heraf.

Kapitel 3

Administration

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan inden for beløb, der afsættes på de årlige bevillingslove, give tilsagn om støtte til formål, der er omfattet af loven, samt afholde udgifter til oplysnings- og vejledningsvirksomhed.

§ 8. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et rådgivende udvalg. Udvalgets opgave er at rådgive ministeren om langsigtede indsatsområder til udvikling af fiskerisektoren og om anvendelsen af de støtteordninger, der retter sig mod fiskerisektoren.

Stk. 2. Ministeren beskikker udvalgets formand.

Stk. 3. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden.

§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige et direktorat under ministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Ministeren kan efter aftale med Kongeriget Danmarks Fiskeribank bemyndige Fiskeribanken til at udøve sine beføjelser efter lovens §§ 6, 14 og 16.

§ 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til § 9, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og om myndighedens adgang til at genoptage en sag efter, at der indgivet klage.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter bemyndigelse i henhold til § 9, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betingelser for støtte, herunder om, hvilke foranstaltninger der er støtteberettigede, og om størrelse og udbetaling af støtte.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af de i loven omhandlede støtteordninger.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

§ 13. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at udbetalingen af støtte efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

Stk. 2. Støtten efter § 6 anvises til Fiskeribanken som långiver.

§ 14. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter denne lov.

Stk. 2. Den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til virksomheder m.v., der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, adgang til virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. Politiet yder de kontrollerende myndigheder bistand ved udøvelsen af disses opgaver. Justitsministeren kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Den ansvarlige og beskæftigede personer skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 5. Kontrolmyndigheden kan indhente de oplysninger hos andre offentlige myndigheder, som er nødvendige for at kontrollere lovens overholdelse, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v.

§ 15. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden underrette den tilsagnsgivende myndighed, hvis betingelserne for at modtage støtte ikke længere opfyldes.

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at støtte efter loven bortfalder helt eller delvist, hvis

1) støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) støttemodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 14, stk. 1, eller pligter i medfør af § 14, stk. 4, og § 15,

3) vilkårene for ydelse af støtte eller tilsagn herom ikke opfyldes eller

4) forudsætningerne for støtten eller tilsagn herom i øvrigt efter ministerens skøn er væsentligt forrykket.

Stk. 2. Ministeren kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde bestemme, at ydede beløb helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 2.

§ 17. Statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en i henhold til § 6, stk. 1, ydet statsgaranti og statskassens tilgodehavende efter § 16, stk. 2, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Finansstyrelsen. Finansstyrelsen kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og ved udpantning.

Stk. 2. Finansstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Finansstyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for finansministeren. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der overtræder vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6. For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

§ 19. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren1) .

Stk. 2. Lov om støtte til visse strukturforanstaltninger inden for fiskeriet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 30. april 1993, lov nr. 124 af 29. marts 1978 om tilskud til strukturforanstaltninger inden for konsumfiskeindustrien og lov nr. 113 af 29. marts 1978 om tilskud til fiskerikonsulentvirksomhed ophæves samtidig med lovens eller dele af lovens ikrafttræden efter stk. 1. Ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ikrafttræden behandles efter den hidtil gældende lovgivning.

Stk. 3. Administrative forskrifter udstedt i medfør af de i stk. 2 nævnte love forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 420 af 31. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 22)

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 3. maj 2001

Ritt Bjerregaard

/Marianne Spangsager

Officielle noter

1) Lov nr. 483 af 12. juni 1996 trådte i kraft den 1. januar 1997, jf. bekendtgørelse nr. 1104 af 13. december 1996.

2) Lov nr. 420 af 31. maj 2000 trådte delvist i kraft den 1. januar 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1063 af 5. december 2000. Den resterende del af loven trådte i kraft den 2. maj 2001, jf. bekendtgørelse nr. 266 af 19. april 2001.