Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Bispevielse


Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det den 3die d.M. behaget hans Majestæt Kongen allernaadigst at autorisere et saalydende Ritual for Bispevielse:

 

 Handlingen begynder med Afsyngelsen af Salmen »Aand over Aanden« 

 (Nr. 

  280), hvorefter en af kapellanerne gaar for Alteret og messer: 

  Herre være med Eder! 

  Menigheden: 

  Og med din Aand! 

  Præsten: Lader os alle bede: 

 O almægtige, evige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, vi bede dig, 

  at du vil give os trofaste fromme Lærer og Prædikere og ved din 

  hellig Aand bevare dem, som du giver os, i den rette og sunde 

  Lærdom, dygtiggøre dem til frimodig at forkynde Jesu Kristi 

  Evangelium og gendrive al falsk Lærdom og til at pryde deres 

  Tjeneste med et helligt og ulasteligt Levned, for at din menighed 

  hos os maa opholdes og opbygges paa den eneste sande Grundvold, 

  Jesus Kristus din enbaarne Søn, som med dig lever og regerer i 

  Hellig Aands Enhed een sand Gud fra Evighed og til Evighed! 

              Amen. 

  Epistelen skriver S. Paulus Apostel: 

           Efes. 4, 7-13. 

 Derefter synges Salmen »Behold os, Herre ved dit Ord« (Nr. 297); 

 Stiftsprovsten gaar paa Prædikestolen og holder en kort 

  Intimationstale, hvorefter han siger: 

 Efterdi N. N., som er kaldet til Biskop over N. Stift, i Dag skal 

  indvies til denne Tjeneste, saa skal jeg først oplæse for 

  Menigheden, hvad han selv har meddelt om sit Levned, hvorledes Gud 

  har ført ham hidindtil. 

          (Ordinandens Levnedsløb oplæses.) 

 Herrens Apostel Paulus paaminder os, at vi skulle skønne paa dem, som 

  arbejde iblandt os og ere vore Forstandere i Herren, og agte dem 

  højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Saa ville vi da i 

  Kærlighed modtage denne Mand, som er kaldet til Tilsynsgerningen i 

  Menigheden, og bærer ham og hans Tjeneste frem for Gud i vore 

  Bønner. - Lader os alle bede: 

 Herre Gud, himmelske Fader, du som ved din enbaarne Søn Jesus Kristus 

  har givet din Menighed Apostle, Profeter, Evangelister, Hyrder og 

  Lærere til de helliges fuldkomne Beredelse og til Kristi Legemes 

  Opbyggelse: vi takke dig for denne din Gave, og fordi du ikke har 

  set hen til vor Synd og Utroskab, men naadig indtil denne Dag har 

  opholdt dit hellige Evangelium og dine højværdige Sakramenter hos 

  os. Vi bede dig, at du ogsaa fremdeles vil vise denne samme Naade 

  imod os, og at du ved din hellig Aand vil oplyse, vejlede og 

  styrke denne din Tjener, som i Dag skal indvies til en 

  Tilsynstjeneste i Menigheden, saavel som alle dit Ords Tjenere, at 

  de maa være tro Husholdere over din Naades Hemmeligheder, saa at 

  al deres Gerning maa blive dit Navn til Ære, dit Rige til Fremme 

  og dem selv til Velsignelde, og at saaledes din Menighed hos os 

  maa vokse Dag for Dag i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi naade 

  og Kundskab! Amen. 

 Derefter synges Salmen »Aleneste Gud i Himmerig« (Nr. 817), 

 hvorunder 

  Biskopperne og de assisterende Præster gaa frem i Koret. Ordinator 

  gaar for Alteret, Ordinanden og Præsterne paa begge Sider af ham 

  knæle paa Alterfoden. 

 Saa snart Salmen er til Ende, begynder 

 Ordinator: 

      Gud Hellig Aand opfyld med Lyst 

      Den troende Forsamlings Bryst! 

 (Her bryder Ordinator af og knæler paa Bedeskamlen). 

 Menigheden: 

      Med Himlens Ild os antænde, 

      Af Kristi Kærlighed at brænde! 

      For Hjærterne dig aabenbar, 

      Oplys dem med din Lampe klar, 

      Saa alle Tunger trindt paa Jord 

      Som een bekende Troens Ord 

      Og sjunge som i Englekor: 

      Hallejuja! 

 Ordinator (rejser sig): 

 Herre, udsend din Hellig Aand, saa du skaber dig Tjenere, 

 Menigheden: 

 Og fornyer den Menighed Dag for Dag! 

 Amen. 

 Ordinator: Lader os alle bede: 

 Herre Gud, himmelske Fader, du som ved din hellig Aand oplyser de 

  troendes Hjærter, giv os, at vi ved denne din Aand maa vejledes 

  til hele Sandheden saa at vi altid kunne glæde os i hans saglige 

  Trøst, ved din Søn Kristus vor Herre, som med dig lever og regerer 

  Hellig Aands Enhed, een sand Gud fra Evighed og til 

   Evighed! 

 Amen. 

  (Saafremt det foretrækkes, kan der bruges denne latinske Messe:) 

  Ordinator: 

  Veni, Sancte, Spiritus, reple tuorum eorda fidelium! 

 Koret: 

  Et tui amoris in eis ignem accende, qui per diversitatem ligvarum 

  ucunctarum gentes in unitate fidei congregasti. 

  Hallelujah! Hallelujah! 

 Ordinator (rejser sig): 

  Emitte Spirium tuum, Domme, et creabuntur! 

 Koret: 

  Et renovabis faciem terræ! 

 Ordinator: 

  Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti tui Spiritus illustratione 

  docuisti, da nobis in eodem Spiritu tuo recta sapere et de ejus 

  semper sancta consolatione gaudere, per Dominum nostrum Jesum 

  Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate 

  Spiritus Sancti, Deus per omnia sæcula sæculorum! 

 Amen. 

  Ordinator, vendt imod Ordinanden, medens denne og Præsterne 

  rejse sig: 

 Det hellige Ord, som jeg i denne Indvielsens Stund vil lægge dig, min 

  Broder, paa Hjærte, skriver o.s.v. 

 Efter at han har oplæst sin Tekst, sætter Ordinanden og Præsterne sig 

  paa deres Pladser, og han holder sin Tale. 

 Naar denne er til Ende, synger Koret: 

 Lover Herren, alle hans Tjenere, I som staa i Herrens Hus, i vor Guds 

  Huses Forgaarde! Opløfter eders Hænder til Helligdommen og lover 

  Herren! Herren velsigne dig fra Sion, han som skabte himmelen og 

  jorden! 

 Amen. 

 Ordinanden og Præsterne rejse sig. Ordinator vender sig mod 

  Menigheden og siger: 

 Lader os nu høre Guds Ords Vidnesbyrd om Ordets Tjeneste. 

 Første Præst læser: Saaledes skriver Evangelisten Mattæus, 28, 18-20: 

 Jesus traadte frem ... Verdens Ende. 

  Menigheden: 

        I Dag paa apostolist Vis 

        En Tjener til Guds Naades Pris 

        Til Lys og Trøst for Herrens smaa 

        Vi lægge vore Hænder paa. 

        ..... 

        I Kaar vi som, i Morgen alt 

        Er vore Dage sammentalt, 

        Men, Jesus Kristus, dine Aar 

        Ej løbe ud, mens Verden staar. 

        ..... 

  Anden Præst læser Tit. 1, 5-9. 

  Menigheden: 

        Med Solen gaar dit Frelsernavn 

        Fra Slægt til Slægt til Fredens Havn 

        SOm Stjernerne i Tal og Glans 

        Du skaber dig en Vidnekrans. 

        ..... 

        Modtag din Tjener af vor Haand, 

        Udrust ham med din Sandheds Aand 

        Til Vidne om dit Ord, din Fred, 

        Din Tro, dit Haab, din Kærlighed! 

        ..... 

  Tredie Præst læser 2 Tim. 4, 1-5. 

  Menigheden: 

        O, laan ham Ild af himmelskt Art, 

        Og giv ham Lys, som brænder klart! 

        O, giv ham Mund, som aander Trøst, 

        Og laan du ham din egen Røst! 

        ..... 

        Giv Mod og Kraft til fast at staa 

        Og Visdom til al Kløgt at slaa, 

        Der sig ophøjer mod vor Tro, 

        Forstyrrer dines Sjælero! 

        ..... 

  Fjerde Præst læser Ap. K. 20, 28-32. 

  Menigheden: 

        Ja, giv ham Trods paa dine Ord 

        Og Lyst til dine lyse Spor, 

        Taalmodighed i Prøvens Tid 

        Og Sejer i den gode Strid! 

        ..... 

        Og naar i alt han findes tro, 

        Lad i dit Hus ham altid bo, 

        Gaa ind og ud med Lys og Fred 

        Og frydes ved dets Dejlighed! 

        ..... 

 Ordinator: 

 Du har nu hørt, min Broder, hvorledes Herren har indstiftet Ordets 

  Tjeneste, og hvorledes hans Apostel har vidnet om sammes 

  Nødvendighed for hans Menighed paa Jorden. Naar Herren nu 

  fremdeles betror dig denne hellige Tjeneste og derhos sætter dig 

  til at øve en Biskops Gerning, da kræver han af dig, at du skal 

  være aarvaagen i dit Kald og give vel Agt paa dig selv og hele den 

  dig betroede Hjord, vandre ulastelig for hans Aasyn som en ret 

  Herrens Tjener, blive fast ved den sunde Lære, som Herren og hans 

  Apostle have efterladt os i de hellige Skrifter, og i alle Ting 

  varetage din Tjeneste, ikke efter Gunst eller Partiskhed, men med 

  Troskab og Retsind, Guds hellige Navn til Ære og hans Menighed til 

  Opbyggelse. Vær en Støtte for Herrens Tjenere, styrk de 

  skrøbelige, opsøg de vildfarne, at de matte vende tilbage. Vær 

  således barmhjertig, at du ikke ser igennem Fingre med det onde, 

  øv Tugt saaledes, at du ikke glemmer Barmhjertigheden. Sker det 

  end, at du maa lide for Guds Ords Skyld, naar Verden forsmaar den 

  sunde Lære, saa skal det være din Trøst, at det er Guds Gerning, 

  du varetager, og ikke din egen, og at vor Herre Jesus Kristus har 

  lovet, at han selv vil være med sine Tjenere alle Dage indtil 

  Verdens Ende, saa at de kunne røgte deres Tjeneste med Frimodighed 

  og fuldende deres Løb med Glæde, og endelig, naar Overhyrden 

  aabenbares, vinde Herlighedens uvisnelige Krans. 

 Lover du mig da for den alvidende Guds Aasyn, at du saaledes vil 

  trolig og retsindig varetage din Tilsynstjeneste i alle Ting efter 

  den Naade, som Gud dertil vil give dig? 

 Ordinanden: Ja! 

 Ordinato: Saa giv mig din Haand derpaa. 

 Saa overantvorder jeg dig nu det hellige Biskops-Embede, i Faderens 

  og Sønnens og den Hellig Aands Navn. Amen. 

 Og at Gud selv af sin Naade for Jesu Kristi Skyld vil dueliggøre dig 

  til denne Tjeneste, saa at du maa udføre den til hans Ære og hans 

  Riges Fremme, derom ville vi bede med hverandre: 

  (Ordinanden knæler paa Alterfoden, Ordinator og Præsterne lægge 

  deres Hænder paa hans Hoved). 

 Almægtige, naadige Gud, du som ved din enbaarne Søn, vor Herre Jesus 

  Kristus, har budet os at bede om Arbejdere til din Høst. vi bede 

  dig, at du vil i Naade antage denne din Tjener, som er beskikket 

  til en Biskops Embede i Menigheden. Giv ham din Hellig Aand til 

  rettelig at varetage sin Gerning, dit hellige Navn til Ære, saa at 

  han bliver fast ved dit rene Ord og prædiker din Søn Jesus Kristus 

  som vor eneste Frelser og Saliggører. Styrk ham til med Troskab og 

  Aarvaagenhed at føre Tilsyn med Menighederne, til med Visdom at 

  vejlede og trøste de raadløse Samvittigheder, til med al 

  Sagtmodighed at undervise, paaminde, straffe, efter som det gøres 

  behov, til i Tale og Omgængelse at være et Eksempel for dem, som 

  tro, for at dit hellige Evangelium maa stadelig blive hos os rent 

  og ret uden Iblandelse af Mennesket Lærdomme, og at vi maatte faa 

  det evige Liv som en salig Frugt deraf, ved din Søn Jesus Kristus 

  vor Herre! 

  Fader vor, du som er i Himlene o.s.v. 

          Amen. 

  Siger alle hertil af Hjertet Amen. 

  Præsterne: Amen 

  Ordinator: I Jesu Navn,. Amen. 

 Derefter synges Salmen »Nu bede vi den Hellig Aand« (Nr. 268), 

  Ordinator knæler paa Bedeskamlen, Ordinatus og Præsterne paa 

  Alterfoden. Naar første Vers er sunget, gaa de alle ind i 

  Sakristiet, hvor Korkaaberne og Messeklæderne aflægges. Dernæst 

  gaar den ordinerede Biskop paa prædikestolen, medens Ordinator og 

  Præsterne indtager de dem anviste Pladser i Kirken. 

 Naar Prædiken er til Ende, synges en af Prædikanten valgt kort Salme, 

  hvorpaa følger Kommunion af Biskopperne, hvilken indledes med 

  Samlen »Mæt min Sjæl, o Jesus Sød« (Nr. 719). Derpaa messes den 

  sædvanlige Kollekt efter Altergangen, og lyses Herrens 

  Velsignelse; 

Handlingen sluttes med Salmen »Guds Ord det er vort Arvegods« (Nr.

 • 309).

Hvilket herved bekendtgøres for alle vedkommende til Efterretning og Iagttagelse.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 8de September

1898.

V. Sthyr.

\Oskar Damkier.

Officielle noter

Ingen