Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Præstevielse


Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det den 3die d. M. behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at autorisere et saalydende Ritual for Præstevielse:

 

 Efter afsyngelsen af en Salme (»Aand over Aander«) messer en af 

  Kapellanerne den samme Kollekt og Epistel som ved Bispevielse. 

 Derefter synges atter en Salme, en Kapellan gaar paa Prædikestolen og 

  holder en kort Intimationstale, hvorefter han siger: 

 De Mænd, som i Dag efter den apostoliske Skik ved Bøn og 

  Haandspaalæggelse skulle indvies til Ordets Tjeneste, ere de 

  teologiske Kandidater N. N., som er kaldet til ....... (* 1). Og 

  efterdi Herren ved sin Apostel paaminder os, at vi skulle skønne 

  paa dem, der arbejde iblandt os og ere vore Forstandere i Herren, 

  og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld, saa ville 

  vi da i Kærlighed modtage disse Mænd, og bære dem og deres 

  Tjeneste frem for Gud i vore Bønner. - Lader os alle bede: 

 Herre Gud, himmelske Fader, du som ved din enbaarne Søn Jesus Kristus 

  har givet din Menighed Apostle, Profeter, Evangelister, Hyrder og 

  Lærere til de helliges fuldkomne Beredelse og til Kristi Legemes 

  Opbyggelse: vi takke dig for denne din Gave, og fordi du ikke har 

  set hen til vor Synd og Utroskab, men naadig indtil denne Dag har 

  opholdt dit hellige Evangelium og dine højværdige Sakramenter hos 

  os. Vi bede dig, at du ogsaa fremdeles vil vise denne samme Naade 

  imod os, og at du ved din Hellig Aand vil oplyse, vejlede og 

  styrke disse dine Tjenere, som i Dag skulle indvies til 

  Præstetjenesten i Menigheden, samt alle dit Ords Tjenere, at de 

  maa være tro Husholdere over din Naades Hemmeligheder, saa at al 

  deres Gerning maa blive dit Navn til Ære, dit Rige til Fremme og 

  dem selv til Velsignelse, og at saaledes din Menighed hos os maa 

  vokse i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! 

  Amen. 

 Derefter synges en Salme, hvorunder Biskoppen, Ordinanderne og 

  Præsterne gaa frem i Koret. Biskoppen gaar for Alteret, 

  Ordinanderne knæle paa Alterfoden, og Præsterne stille sig paa 

  deres Pladser i Koret. 

  Saa snart Salmen er til Ende, begynder Biskoppen: 

  Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium! 

  (Biskoppen bryder af og knæer paa Bedeskamlen.) 

 Koret: 

 Et tui amoris in eis ignem accende, qui per diversitatum lingvarium 

  cunctarum gentes in unitate fidei congregasti. Hallelujah! 

  Hallelujah! 

 Biskoppen (rejser sig): 

 Emitte Spiritum tuum, Domine, et creabuntur! 

 Koret: 

 Et renovabis faciem terræ! 

 Biskoppen: 

 Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti tui Spiritus illustratione 

  docuisti, da nobis in eodem Spiritu tuo recta sapere et de ejus 

  semper sancta consolatione gaudere, per Dominum nostrum Jesum 

  Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate 

  Spiritus Sancti, Deus per omnia sæcula sæculorum! 

 Amen. 

 Saafremt det foretrækkes, kan der bruges denne danske Messe:) 

 Biskoppen: 

  Gud Hellig Aand, opfyld med Lyst 

  Din troende Forsamlings Bryst! 

 Menigheden: 

  Med Himlens Ild du os antænde, 

  Af Kristi Kærlighed at brænde! 

  For Hjerterne dig aabenbar, 

  Oplys dem med din Lampe klar, 

  Saa alle Tunger trindt paa Jord 

  Som een bekende Troens Ord 

  Og sjunge som i Englekor: 

  Halleluja! 

 Biskoppen: 

 Herre, udsend din Hellig Aand, saa du skaber dig Tjenere, 

 Menigheden: 

 Og fornyer din Menighed Dag for Dag! Amen. 

 Biskoppen: Lader os alle bede: 

 Herre Gud, himmelske Fader, du som ved din Hellig Aand oplyser de 

  troendes Hjerter, giv os, at vi ved denne din Aand maa vejledes 

  til hele Sandheden, saa at vi altid kunne glæde os i hans salige 

  Trøst, ved din Søn Jesus Kristus vor Herre, som med dig lever og 

  regerer i Hellig Aands Enhed, een sand Gud fra Evighed og til 

  Evighed! 

 Amen. 

 Ordinanderne rejse sig. Biskoppen vender sig imod dem og siger: 

 Det hellige Ord, som jeg paa denne eders Indvielses Dag særlig vil 

  lægge eder paa Hjerte, skriver o. s. v. 

 Derpaa holder han sin Tale, hvorefter han siger: 

  Lader os nu høre Guds Ords Vidnesbyrd om Ordets Tjeneste. 

 Første Præst læser: Matt. 28, 18-20. 

 Anden Præst: Tit. 1, 5-9. 

 Tredie Præst: 1 Ped. 5, 2-4. 

 Fjerde Præst: 2 Tim. 4, 1-5. (* 2) 

 Biskoppen: 

 I have nu hørt, mine Brødre, hvorledes Herren har indstiftet Ordets 

  Tjeneste, og ved sine Apostle har vidnet om sammes Nødvendighed 

  for hans Menighed paa Jorden, og om hvorledes denne Tjeneste 

  rettelig skal øves. Saa lægger jeg eder da for og befaler eder, at 

  I forkynde Guds Ord rent og ret, som det findes i de profetiske og 

  apostoliske Skrifter, at I forvalte de tvende højværdige 

  Sakramenter aldeles efter Jesu Kristi egen Indstiftelse, at I 

  flittig formane eders Tilhørere til en sand og alvorlig 

  Omvendelse, Lydighed mod deres rette Øvrighed, Barmhjærtighed mod 

  de elendige og Kærlighed mod deres Medkristen og Næste, og at I 

  for alle Ting beflitte eder paa at være til godt Eksempel for den 

  Guds Hjord, som eder betroes, i Omgængelse, i Tro, i Kærlighed, i 

  Sagtmodighed, i Kyskhed og alle kristelige Dyder. 

 Love I mig da paa mit Embedes Vegne, at I trolig og retsindig ville 

  fuldkomme dette efter den Naade, som Gud eder dertil vil forlene? 

 Ordinanderne: Ja! 

 Biskoppen: Saa giver mig da eders hand derpaa. 

 Ordinanderne staa op give først Biskoppen, derefter Præsterne Haanden 

  og lægge sig atter paa Knæ. 

 Biskoppen: Saa overantvorder jeg eder nu det hellige Præste- 

  og Prædike-Embede efter den apostoliske Skik, i Faderens og 

  Sønnens og den Hellig Aands Navn, med Magt og Myndighed til 

  herefter, som rette Guds og Jesu Kristi Tjenere, at prædike Guds 

  Ord baade hemmelig og aabenbart, at uddele de højværdige 

  Sakramenter efter kristi egen Indstiftelse, at binde Synden paa 

  den genstridige og løse den paa den bodfærdige, og ellers alt, som 

  hører til dette eders hellige Kald efter Guds Ord og vor Kirkes 

  Orden. Amen. 

 Og at Gud almægtigste af sin Naade, for Jesu Kristi Skyld, selv vil 

  danne og dueliggøre eder til dette hellige Embede, saa at I med al 

  Aarvaagenhed og alvorlig Flid i et ulasteligt Levned og tro 

  Tjeneste maa søge Kristi Navns Ære og hans Menigheds Forbedring 

  hos os, derom ville vi nu bede for eder med hverandre: 

 (Haandspaalæggelse). 

 Almægtige, naadige Gudd, du som ved din enbaarne Søn, vor Herre Jesus 

  Kristus, har budet os at bede om Arbejdere til din Høst, vi bede 

  din usigelige Godhed, at du vil i Naade antage denne din Tjener N. 

  N., som er beskikket til N. i N. N. Menigheder, osv. Himmelske 

  Fader, bevar dem i det Navn og hellige dem i din Sandhed. Styrk 

  dem i Troen og i Kærligheden ved din Hellig Aand, at de maa blive 

  tro Tjenere og rette Arbejdere til din Høst, at de maa forkynde 

  dit Ord med Frimodighed og prædike din Søn Jesus Kristus som vor 

  eneste Frelser og Saliggører, vejlede og trøste de raadløse 

  Samvittigheder, undervise, paaminde, irettesætte med al 

  Sagtmodighed, og i alle Ting skikke sig som gode Husholdere over 

  din mangehaande Naade, saa at din Menighed derved maa vokse og 

  forfremmes, og dit hellige Evangelium maa stadelig blive hos os 

  rent og ret, uden Iblandelse af Menneske-Lærdomme, og at vi maatte 

  faa det evige Liv som en salig Frugt deraf, ved din Søn Jesus 

  Kristus vor Herre! 

  Fader vor, du som er i Himlene osv. 

  Amen. 

  Siger alle hertil af Hjærtet Amen. 

  Præsterne: Amen. 

  Biskoppen: I Jesu Navn, Amen. 

 Derefter knæler Biskoppen og Ordinanderne en Stund i stille Bøn, 

  medens der præluderes sagte paa Orgelet. Naar de have rejst sig og 

  ere gaaede ind i Sakristiet, synges Salmen »Aleneste Gud i 

  Himmerig« (Nr. 817), hvorefter en af de ordinerede prædiker. 

  Derpaa en Salme og Kommunion af de ordinerede, der endes med 

  Altergangskollekten, Velsignelsen og en Slutnings-Salme. 

Hvilket herved bekendtgøres for alle vedkommende til Efterretning og Iagttagelse.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 8de

September 1898.

Sthyr.

/Oskar Damkier.

Officielle noter

(* 1) Her oplæses Ordinandernes Navne og, hvor saadant er Brug, en kort Oplysning om enhvers Levned.

(* 2) Naar Omstændighederne ikke tillade Oplæsning af disse fire Lektier, kan Biskoppen sige:

Den hellige Tekst, som skal høres ved denne Indvielse, skriver Apostelen Paulus i sit Brev til Titus 1ste Kap. 5-9 Vers, og lyder saaledes:

Derfor efterlod jeg dig ..... dem, som sige imod. Hertil kan han saa, om han ønsker det, tilføje en anden Tekst, over hvilken han vil tale.