Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde


§ 1

I bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretages følgende ændringer:

§ 18 affattes således:

»§ 18. Kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt må ikke anvendes på folkekirkens kirkegårde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvor begravelsesvæsenet bestyres af kommunen, træffer kommunalbestyrelsen bestemmelse om brug af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt på kirkegårdene under iagttagelse af de regler, der er fastsat herom. Dog må sådanne midler ej heller på disse kirkegårde anvendes på diger og på digernes fod.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993.

Kirkeministeriet, den 18. marts 1993

A. O. Andersen

/ Finn Langager Larsen

Officielle noter

Ingen