Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendelse af den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København.

På derom af kirkeministeriet nedlagte allerunderdanigst forestilling har det den 30. august 1958 behaget Hans majestæt Kongen at bifalde, at der meddeles den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København den i grundloven af 5. juni 1953 § 69 ommeldte allerhøjeste anerkendelse, således at der tillægges de af menighedens præster, for så vidt de efter andragende fra menigheden har modtaget allerhøjeste anerkendelse i denne egenskab, foretagne kirkelige handlinger, navnlig dåb og ægtevielse, såvel som deres overensstemmende med kirkebøgerne afgivne attestationer, borgerlig gyldighed, imod at menigheden undergives de forskrifter, der måtte blive meddelt den angående sådanne menighedens ydre vilkår, der vedrører den offentlige orden, såsom angående kirkebøgernes førelse og kontrollen med samme m.v.

Kirkeministeriet, den 1. september 1958.

Bodil Koch.

/Torben Jensen.

Officielle noter

Ingen