Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde


I medfør af § 12 a, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 27. juni 1989, fastsættes herved følgende bestemmelser om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde:

Kapitel 1

Stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde

§ 1. I hvert stift nedsættes et udvalg på 7 medlemmer med den opgave på lokalt plan at forberede og tilrettelægge mellemkirkeligt arbejde i stiftet.

Stk. 2. Udvalget består af stiftets biskop som født medlem og af 6 valgte medlemmer, 4 læge og 2 gejstlige. De læge medlemmer skal opfylde betingelserne for at kunne vælges som menighedsrådsmedlemmer i stiftet. De gejstlige medlemmer skal have bopæl i stiftet og opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

Stk. 3. De valgte medlemmer vælges af stiftets menighedsrådsmedlemmer og medlemmer af bestyrelserne for stiftets valgmenigheder efter nærmere af kirkeministeren fastsatte regler.

§ 2. Udvalget vælger blandt dets valgte medlemmer et medlem til Det mellemkirkelige Råd.

Stk. 2. Udvalget udarbejder en vedtægt med angivelse af arten og omfanget af dets virksomhed.

Stk. 3. Udvalgets sekretariatsforretninger varetages af vedkommende stiftsøvrighed, og udgifterne hertil afholdes som kontorholdsudgifter for stiftsøvrigheden.

§ 3. Udvalgets øvrige udgifter udredes af lokale kirkeligningsmidler. Inden udgangen af februar måned udsender udvalget et budget for dets udgifter i det følgende regnskabsår til samtlige menighedsråd i stiftet, ledsaget af en redegørelse for udvalgets hidtidige og forestående virksomhed. Tilskud fra de enkelte menighedsråd til udvalgets virksomhed kan efter menighedsrådets beslutning konteres særskilt på kirkekassens budget og berører ikke menighedsrådets rådighedsbeløb.

Stk. 2. Vedkommende stiftsfonds bestyrelse kan af stiftsfondens midler yde tilskud til det mellemkirkelige stiftsudvalgs virksomhed.

Kapitel 2

Det mellemkirkelige Råd

§ 4. Til at varetage folkekirkens mellemkirkelige opgaver på landsplan, herunder til at tage stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer, oprettes et råd, Det mellemkirkelige Råd.

Stk. 2. Rådet består af 10 valgte medlemmer, jf. § 2, stk. 1, samt 2 af folkekirkens biskopper, der udpeges af kirkeministeren. Rådet kan efter behov supplere sig med kommitterede sagkyndige uden stemmeret.

§ 5. Rådet fastsætter selv efter forhandling med de mellemkirkelige stiftsudvalg arten og omfanget af sin virksomhed inden for de økonomiske rammer, som kirkeministeren fastsætter for rådets virksomhed.

Stk. 2. Kirkeministeren træffer efter indstilling fra rådet beslutning om varetagelsen af rådets sekretariatsforretninger og ansætter det fornødne personale hertil. Lønnings- og kontorholdsudgifter til varetagelse af sekretariatsforretningerne udredes af fællesfonden.

§ 6. Inden hvert års 1. april indsender rådet til kirkeministeren et budget for det kommende regnskabsårs udgifter samt de indtægter, der kan forventes som tilskud til rådets arbejde ud over et eventuelt tilskud fra staten.

Stk. 2. Et budgetteret underskud på det af kirkeministeren godkendte budget dækkes af fællesfonden.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 1989.

Kirkeministeriet, den 27. juni 1989

TORBEN RECHENDORFF

/Asger Jørgensen

Officielle noter

Ingen