Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet.

I medfør af § 22, stk. 1, i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning fastsættes herved følgende bestemmelser om kirkelig vielse i udlandet:

§ 1. Kirkelig vielse i udlandet kan foretages af præster for danske evangelisk-lutherske menigheder i udlandet samt af præster i folkekirken og her i landet anerkendte trossamfund i henhold til dertil af kirkeministeren meddelt bemyndigelse.

Stk. 2. Bemyndigelsen meddeles enten som en stående bemyndigelse eller som gældende for et enkelt tilfælde. En stående bemyndigelse kan til enhver tid tilbagetages.

§ 2. Den i § 1 nævnte bemyndigelse udfærdiges med gyldighed for en stats område og meddeles i almindelighed kun, såfremt vedkommende stat tillægger de i henhold til bemyndigelsen foretagne vielser borgerlig gyldighed.

§ 3. En i henhold til foranstående bestemmelser udfærdiget bemyndigelse giver alene adgang til at foretage vielse i tilfælde, hvor mindst en af parterne har dansk statsborgerret, og en af dem tilhører samme trossamfund som præsten.

§ 4. Forinden vielse foretages, skal der fra en af de i lovens § 13, stk. 1, nævnte borgerlige myndigheder eller en dertil af udenrigsministeriet bemyndiget diplomatisk eller konsulær tjenestemand foreligge attest om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt (prøvelsesattest). Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder.

§ 5. Vielser i udlandet foretages i overensstemmelse med de ritualer, der er godkendt til brug i folkekirken eller vedkommende trossamfund.

Stk. 2. Efter parternes ønske kan der foretages kirkelig lysning forud for ægteskabets indgåelse.

§ 6. Nærmere forskrifter for registrering m.v. af de i nærværende bekendtgørelse omhandlede vielser i udlandet fastsættes af kirkeministeren.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.

Stk. 2. Fra den 1. januar 1970 ophæves anordning nr. 135 af 2. april 1932 angående foretagelse af kirkelig vielse ved de af foreningen »Dansk Kirke i Udlandet« udsendte præster for den danske menighed i Shanghai (med Øst-Kina).

Kirkeministeriet, den 13. december 1969.

Arne Fog Pedersen.

/Arne Truelsen.

Officielle noter

Ingen