Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kirkelig vielse uden for folkekirken


I medfør af § 16, stk. 1, § 17, stk. 2, og § 20, stk. 3, i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning fastsættes herved følgende bestemmelser om kirkelig lysning og vielse uden for folkekirken:

Kapitel 1.

De anerkendte trossamfund.

I. Lysning.

§ 1. Lysning forud for ægteskabets indgåelse kan foretages, såfremt parterne fremsætter begæring derom. Lysning foretages i overensstemmelse med trossamfundets særlige forskrifter.

II. Vielse.

Grundlaget for vielse.

§ 2. Vielse foretages på grundlag af den borgerlige myndigheds attest om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, jfr. dog stk. 2-3. Attesten, der skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder, skal inden vielsen forelægges præsten.

Stk. 2. I stedet for den i stk. 1 nævnte attest, kan forevises attest fra svenske myndigheder om, at der ikke foreligger hindringer for ægteskabets indgåelse, eller attest fra finske, islandske eller norske myndigheder om, at der er foretaget lysning. Dette gælder, uanset om parterne har statsborgerret i et af de nordiske lande. Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder af en af nedennævnte myndigheder: 1) Finland: en præst eller en borgerlig myndighed, der er berettiget til at foretage vielser, 2) Island: en præst eller en borgerlig myndighed, der er berettiget til at foretage vielser, 3) Norge: en præst, en borgerlig vielsesmyndighed eller en tjenestemand i udenrigstjenesten, der er berettiget til at foretage vielser, 4) Sverige: et præsteembede i den svenske kirke.

Stk. 3. Er der på grund af en af parternes sygdom alvorlig fare for, at en udsættelse af vielsen vil medføre, at denne ikke kan finde sted, hvilket så vidt muligt skal godtgøres ved lægeerklæring, kan vielse foretages, selv om prøvelse af ægteskabsbetingelserne ikke har fundet sted ved de bevisprøvende myndigheder. Præsten skal i så fald i det omfang, det efter forholdene må anses for forsvarligt, foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter lovens kapitel 1. Parterne skal altid skriftligt eller mundtligt erklære, at der ikke på grund af slægtsskab eller tidligere ægteskab er noget til hinder for ægteskabet, jfr. lovens § § 6 og 9. Umiddelbart efter vielsen skal præsten afgive indberetning om denne til vedkommende borgerlige myndighed.

Stk. 4. Vielse må aldrig foretages, såfremt det er præsten bekendt, at ægteskabsbetingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 5. En præst er kun berettiget til at foretage en vielse, såfremt en af parterne hører til vedkommende trossamfund.

Fremgangsmåden ved vielse.

§ 3. Parterne skal ved samtidigt møde på spørgsmål af præsten erklære at ville ægte hinanden og derpå af denne forkyndes at være ægtefolk. Vielse foretages iøvrigt i overensstemmelse med trossamfundets særlige forskrifter.

Stk. 2. Vielse skal foregå i overværelse af mindst to vidner.

Stk. 3. Om vielsen udstedes attest til parterne.

Vielsesmyndigheden.

§ 4. Vielse foretages af anerkendte præster samt præster, der i enkeltstående tilfælde gennem kirkeministeriet har opnået særlig bemyndigelse til at foretage en vielse.

Kapitel 2.

Andre trossamfund.

§ 5. Bestemmelserne i kapitel 1 om lysning og vielse finder tilsvarende anvendelse på vielser i ikke-anerkendte trossamfund, jfr. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Fremgangsmåden ved vielse skal godkendes af kirkeministeren.

Stk. 3. Vielse foretages af dertil af kirkeministeren bemyndigede præster.

Stk. 4. Umiddelbart efter vielsen skal der af præsten gives meddelelse om denne til den borgerlige vielsesmyndighed i den kommune, hvor vielsen har fundet sted. den nævnte myndighed sender en vielsesattest til præsten til udlevering til parterne.

Kapitel 3.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.

§ 7. Vielser efter den 1. januar 1970 kan også finde sted på grundlag af en prøvelsesattest eller en lysningsattest udstedt efter reglerne i §§ 22 og 25 i lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning. Dette gælder dog ikke, hvis der er forløbet mere end 3 uger efter prøvelsesattestens udstedelse eller mere end 3 måneder efter lysningsfristens udløb.

Kirkeministeriet, den 16. december 1969.

Arne Fog Pedersen.

/Arne Truelsen.

Officielle noter

Ingen