Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for konfirmation Efter indstilling fra Kirkeministeriet har det den 19. juni 1991 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritual for konfirmation til brug i folkekirken:


Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.

Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen. Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag, eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste. Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget.

Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (Samtale)

Trosbekendelsen

Tilspørgsel og svar

Konfirmationsvelsignelse

Fadervor

Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen. Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers.

Tale til konfirmanderne (Samtale)

Konfirmationshandlingen begynder med, at præsten fra korbue eller et andet egnet sted i kirken holder en kort tale til konfirmanderne, eventuelt i forbindelse med en samtale med konfirmanderne.

Denne tale kan bortfalde, eller knyttes til prædikenen.

Efter talen (eller forud for trosbekendelsen) kan præsten bede følgende forbøn for konfirmanderne:

Almægtige, barmhjertige Gud, himmelske Fader. Vi takker dig, fordi du har antaget disse unge som dine børn i den hellige dåb og oplyst dem ved dit ord. Vi beder dig, fuldend din gode gerning, som du har begyndt i dem, og lær dem stadig bedre at kende den frelse, du har beredt dem i din enbårne Søn. Amen.

Eller

Vor Gud og Fader i Himlen. Vi takker dig, fordi du tog imod os, da vi blev døbt. I Jesus Kristus har vi lært dig at kende, så vi kan leve som dine børn og tro på din kærlighed. Derfor beder vi dig: Bekræft for de unge, at du vil være med dem alle dage indtil verdens ende. Styrk dem med dit levende håb og bevar dem fra det onde, så din glæde må leve i dem. Amen.

Trosbekendelsen

Forsagelsen og trosbekendelsen fremsiges i kor af præsten og konfirmanderne (eller af hele menigheden):

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himmelens og jordens skaber,

og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, Vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Tilspørgsel og svar (Kan udelades)

Med navns nævnelse spørger præsten hver enkelt konfirmand, og denne svarer ja til hvert spørgsmål:

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

Tror du på Gud Fader, den almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, og på Helligånden? - Ja!

Eller præsten spørger med navns nævnelse hver enkelt konfirmand:

N.N. Vil du konfirmeres i den kristne tro?

Konfirmanden:

Ja!

Eller tilspørgsel og svar udelades, og konfirmationsvelsignelsen indledes med, at præsten nævner konfirmandens navn.

Konfirmationsvelsignelse

Konfirmanden knæler, og præsten velsigner under håndspålæggelse hver enkelt med følgende ord:

Den treenige Gud,

som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb,

og gjort dig til arving til det evige liv,

han opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste stund,

han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed!

Eller

Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader,

som i dåben har genfødt dig ved vand og Helligånden

og skænket dig syndernes forladelse,

han styrke dig med sin nåde til det evige liv!

Eller

Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader,

som i dåben har gjort dig til sit barn,

han styrke dig i din tro og give dig håb,

han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed!

Efter konfirmationsvelsignelsen kan præsten for hver enkelt konfirmand læse et skriftord eller et salmevers.

For hvert hold siger præsten:

Fred være med jer!

Fadervor

Når alle er konfirmeret, beder konfirmander og præst i kor Fadervor.

Konfirmationshandlingen afsluttes med en salme, hvorunder konfirmanderne går tilbage til deres pladser. Konfirmationsgudstjenesten fortsættes derefter som en almindelig højmesse. Som slutningskollekt kan bruges kollekten efter dåben, eller en særlig slutningskollekt til konfirmationsgudstjeneste. Under udgangen (postludiet) kan konfirmanderne føres ud af kirken i procession.

Kirkeministeriet, den 1. september 1991

Torben Rechendorff

/ Finn Langager Larsen

Officielle noter

Ingen