Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en i København den 22. februar 1954 undertegnet overenskomst om Det britiske Statssamfunds krigsgrave og -mindesmærker i Danmark


I henhold til kgl. resolution af 25. januar 1954 har udenrigsministeren sammen med befuldmægtigede for Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Australien, Canada, Indien, New Zealand, Pakistan og Den sydafrikanske Union den 22. februar 1954 i København undertegnet en overenskomst om Det britiske Statssamfunds krigsgrave og -mindesmærker på dansk område, hvis tekst lyder som følger:

OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG REGERINGERNE I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, AUSTRALIEN, CANADA, INDIEN, NEW ZEALAND, PAKISTAN OG DEN SYDAFRIKANSKE UNION VEDRØRENDE DET BRITISKE STATSSAMFUNDS KRIGSGRAVE OG -MINDESMÆRKER PÅ DANSK OMRÅDE.

Den kgl. danske regering på den ene side og regeringerne i Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland, Australien, Canada, Indien, New Zealand, Pakistan og Den sydafrikanske Union (herefter i denne overenskomst kaldet »Det britiske Statssamfund«) på den anden side har,

TILSKYNDET AF ET FÆLLES ØNSKE OM at grave på dansk område for medlemmer af Det britiske Statssamfunds væbnede styrker, som er faldet i krigene 1914-18 og 1939-45 (herefter i denne overenskomst kaldet »Det britiske Statssamfunds krigsgrave«) bør beskyttes mod risiko for forstyrrelse og sikres gravfred og tilsyn i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning,

AFSLUTTET FØLGENDE OVERENSKOMST:

Artikel 1

Den britiske Rigskommission for krigsgrave (»The Imperial War Graves Commission«), stiftet ved kongeligt brev af 21. maj 1917 (herefter i denne overenskomst kaldet »Kommissionen«) anerkendes af den danske regering som den eneste permanente officielle myndighed, der har fået overdraget hvervet på Det britiske Statssamfunds regeringers vegne at føre tilsyn med Det britiske Statssamfunds krigsgrave. Den danske regering anerkender Kommissionens ret til i Danmark at handle som juridisk person i alt, hvad der vedrører Det britiske Statssamfunds krigsgrave.

Artikel 2

Den danske regering vil opfordre de kompetente stedlige myndigheder til at overdrage Kommissionen brugen af de arealer, der rummer Det britiske Statssamfunds krigsgrave, for et tidsrum af tresindstyve år med mulighed for forlængelse. Den danske regering vil henstille til disse myndigheder, at overdragelserne finder sted uden udgift for Kommissionen.

Artikel 3

Opgravning af lig bisat i Det britiske Statssamfunds krigsgrave skal ikke være tilladt, med mindre den foretages eller godkendes af den danske regering og Kommissionen. Den danske regering vil opfordre de kompetente stedlige myndigheder til at afslå enhver ansøgning om tilladelse til opgravning eller flytning af sådanne lig, med mindre ansøgningen først har været forelagt Kommissionen og er blevet godkendt af denne.

Artikel 4

Til at repræsentere sig i Danmark nedsætter Kommissionen et Fællesudvalg, bestående af to danske medlemmer og to medlemmer fra Det britiske Statssamfund. De to førstnævnte udpeges af den danske regering.

Udvalgets opgave skal være i påkommende tilfælde at virke som et officielt forbindelsesled mellem de danske myndigheder og Kommissionen i spørgsmål om Det britiske Statssamfunds krigsgrave eller om Kommissionens ansvar og funktioner i Danmark i almindelighed, samt at vejlede og bistå Kommissionen med hensyn til dennes hverv i Danmark.

Artikel 5

Denne overenskomst træder i kraft tredive dage efter datoen for undertegnelsen.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, af deres regeringer behørigt befuldmægtigede, underskrevet nærværende overenskomst.

Udfærdiget i København, den 22. februar 1954, på dansk og engelsk,

således at begge tekster skal have lige gyldighed, i et enkelt

eksemplar, der skal deponeres hos den kgl. danske regering, og af hvilket bekræftede genparter skal overlades til de øvrige regeringer, der er parter i nærværende overenskomst.
  • (UNDERSKRIFTER).

Ifølge artikel 5 i overenskomsten træder denne i kraft den 24. marts 1954.

udenrigsministeriet, den 22. marts 1954.

H.C. Hansen.

Officielle noter

Ingen