Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst med Forbundsrepublikken Tyskland om tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig


Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering angående tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig.

Kongeriget Danmarks regering

og

Forbundsrepublikken Tysklands regering har, udfra det fælles ønske om at nå til en endelig løsning af spørgsmål i forbindelse med de tyske krigsgrave i Danmark, indgået følgende overenskomst:

Artikel 1.

Ved tyske krigsdøde forstås i denne overenskomst medlemmer af den tyske værnemagt eller dermed ligestillede personer såvel som andre personer med tysk med tysk statsborgerret, der er døde i forbindelse med krigsbegivenheder under den anden verdenskrig.

Dersom der blandt disse findes krigsdøde, hvis grave der gøres krav på af en anden stat, som de døde tidligere har tilhørt, omfattes de pågældende krigsdøde ikke af denne overenskomst.

Artikel 2.

De i Danmark begravede tyske krigsdøde samles, med det formål at skabe bedre mulighed for tilsyn med og vedligeholdelse af deres grave, på nærmere aftalte kirkegårde, hvor der i forvejen findes sådanne grave. Udvælgelsen af de herved i betragtning kommende kirkegårde sker efter aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering.

Opgravningen og flytningen af de tyske krigsdøde gennemføres af Forbundsrepublikken Tysklands regering og på dennes bekostning. Kongeriget Danmarks regering vil støtte gennemførelsen af disse arbejder mest muligt.

Artikel 3.

Gravenes fredningstid er efter dansk ret mindst tyve år.

Kongeriget Danmarks regering forpligter sig til at opfordre vedkommende stedlige myndigheder til at overlade Forbundsrepublikken Tysklands regering brugen af de grundstykker, der rummer tyske krigsgrave, i tres år med mulighed for yderligere forlængelse. Kongeriget Danmarks regering vil overfor disse myndigheder udtale håbet om, at sådanne overladelser sker uden omkostninger for Forbundsrepublikken Tyskland.

Artikel 4.

De tyske krigsgravsteder anlægges og indrettes af Forbundsrepublikken Tysklands regering og på dennes bekostning i forståelse med Kongeriget Danmarks regering.

Anlæggelsen og indretningen gennemføres i hvert enkelt tilfælde i forståelse med vedkommende danske myndighed. Individuel anlæggelse og indretning af gravstederne på foranledning af de pårørende kan ikke finde sted.

Det er en forudsætning, at anlæggelse og indretning af gravene sker med hensyntagen til forholdene på de enkelte steder, således af de pågældende kirkegårdes helhedspræg ikke forstyrres.

Artikel 5.

Kongeriget Danmarks regering stiller de nødvendige oplysninger til rådighed på grundlag af de i dens besiddelse værende dokumenter vedrørende tyske krigsdøde og krigsgrave og er Forbundsrepublikken Tysklands regering behjælpelig med stedfæstelse af de tyske krigsgrave og med identificering af de døde.

Artikel 6.

Kongeriget Danmarks regering er indforstået med, at Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge e. V. efter bemyndigelse fra Forbundsrepublikken Tysklands regering overtager den tekniske gennemførelse af de i denne overenskomst omhandlede opgaver. Kongeriget Danmarks regering vil yde denne organisation al mulig støtte.

Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge e. V. kan med henblik på gennemførelsen af sine opgaver sende fagfolk til Danmark og indrette nødvendige arbejdsrum.

Det danske kirkeministeriums befuldmægtigede i spørgsmål vedrørende udenlandske krigsgrave vil være Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge e. V. behjælpelig ved gennemførelsen af dets opgaver. Enhver ligflytning skal forud godkendes af den befuldmægtigede, som af Volksbund må underrettes om tidspunktet for iværksættelsen, for at han kan være til stede ved hver flytning. Spørgsmål, der måtte opstå i denne forbindelse, kan indbringes for det danske kirkeministerium, der har den endelige afgørelse.

Artikel 7.

Forbundsrepublikken Tysklands regering kan fra et hvilket som helst land told- og gebyrfrit i Danmark indføre materialer, redskaber, værktøj og kunstgenstande, som behøves til opgravning og nedgravning af de døde og til den endelige anlæggelse og indretning af de tyske krigsgravsteder.

De i denne artikel forudsete afgiftsfritagelser bevilges efter ansøgning fra Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge e. V.

Kongeriget Danmarks regering fritager Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge e. V. for alle skatter, gebyrer og andre afgifter, for så vidt disse hidrører fra varetagelsen af de i denne overenskomst omhandlede opgaver.

Artikel 8.

Det er tilladt Forbundsrepublikken Tysklands regering at drage omsorg for de anlagte tyske krigsgraves værdige vedligeholdelse og pleje.

Kongeriget Danmarks regering vil, indtil anlæggelsen og indretningen af gravene er tilendebragt sikre opretholdelsen og vedligeholdelsen af de tyske krigsgrave i Danmark som hidtil.

Artikel 9.

Kongeriget Danmarks regering vil kun efter andragende eller med samtykke fra Forbundsrepublikken Tysklands regering give bemyndigelse til opgravning og overførelse af tyske krigsdøde fra Danmark til Tyskland. Ved overførelser skal de i Danmark og i Forbundsrepublikken Tyskland gældende retlige forskrifter for transport af lig iagttages.

Alle omkostninger i forbindelse med opgravning og overførelse påhviler andragender.

Andragender om overførelse af krigsdøde fra tyske krigsgravsteder til andre lande forelægges af Kongeriget Danmarks regering, før tilladelse gives, for Forbundsrepublikken Tysklands regering med henblik på konstatering af gravpladsens nøjagtige beliggenhed og identificering af de døde, som skal opgraves.

Artikel 10.

Undtaget fra nærværende overenskomst er tyske krigsdøde, dersom pårørende eller andre enkeltpersoner har erhvervet ret til gravstedet eller betaler for dets vedligeholdelse.

Artikel 11.

Bestemmelse om enkelthederne vedrørende den tekniske gennemførelse af denne overenskomst træffes ved direkte forhandling mellem den i artikel 6 nævnte tyske organisation og det danske kirkeministerium.

Artikel 12.

Nærværende overenskomst gælder også for Land Berlin, medmindre Forbundsrepublikken Tysklands regering over for Kongeriget Danmarks regering afgiver anden erklæring i løbet af 3 måneder efter overenskomstens ikrafttræden.

Artikel 13.

Denne overenskomst træder i kraft på dagen for undertegnelsen.

Til bekræftelse heraf har de befuldmægtigede undertegnet nærværende overenskomst og forsynet den med deres segl.

Udfærdiget i København den 3. oktober 1962 i to eksemplarer, hvert på dansk og tysk, således at begge tekster har samme gyldighed.

FOR KONGERIGET DANMARKS REGERING:

J.O. Krag.

Udenrigsministeriet, den 16. november 1962.

Per Hækkerup.

Officielle noter

Ingen