Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekjendtgørelse ang. Anerkjendelse af de til den Biskoppelig Methodistiske Kirke her i Landet hørende Trossamfund


Paa dette Ministeriums derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 22de September d.A. allernaadigst at resolvere, at der allernaadigst maa meddeles de til den Biskoppelig Methodistiske Kirke her i Landet hørende Troessamfund den i Grundloven af 5te Juni 1849 § 82 omhandlede Anerkjendelse, saaledes at der tillægges de af sammes Præster, forsaavidt de efter Andragende fra de vedkommende Samfunds Repræsentanter have modtaget allerhøieste Anerkjendelse i denne egenskab, foretagne kirkelige Handlinger, navnlig Ægtevielser, saavelsom deres overeensstemmende med Kirkebøgerne afgivne Attester borgerlig Gyldighed. Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Officielle noter

Ingen