Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om afgift for fremførelse af beskyttet musik i kirker

(Til stiftsøvrighederne)


For offentlig fremførelse af musikalske værker, der er beskyttet i henhold til lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker (lovbekendtgørelse nr. 130 af 15. april 1975) tilkommer der komponisten og - i 50 år efter hans død - hans arvinger vederlag. Dette gælder dog ikke for så vidt angår musikværker, der fremføres ved gudstjenester, men derimod for musik, der fremføres i kirker ved andre lejligheder, f. eks. ved kirkekoncerter og lignende. Vederlaget erlægges i form af en afgift til KODA (Selskabet til forvaltning af internationale komponistrettigheder i Danmark), der varetager komponisternes interesser.

Efter at der i en årrække har bestået den ordning, at KODA undlader at opkræve afgifter for fremførelse af beskyttet musik i kirkerne mod at oppebære et fast årligt beløb fra kirkeministeriet, har ministeriet fra KODA modtaget meddelelse om, at det hidtil ydede beløb ikke længere er tilstrækkeligt, men at et betydeligt forøget beløb vil være nødvendigt for at skaffe dækning for afregning med rettighedsindehaverne, administrationsomkostninger og den KODA påhvilende afgift til den kulturelle fond. Da et beløb af den af KODA ønskede størrelsesorden ikke har kunnet tilvejebringes inden for kirkeministeriets budgetteringsramme, er den hidtidige ordning ophørt pr. 30 juni 1978.

Det påhviler herefter kirkerne at udrede afgift til KODA i alle tilfælde, hvor der siden 1. juli 1978 er eller fremtidig bliver fremført beskyttede musikværker i kirkerne ved kirkekoncerter og lignende. Afgifter til KODA afholdes lige som andre udgifter i forbindelse med kirkekoncerter og lignende af det på kirkekassens overslag opførte rådighedsbeløb. Man henviser iøvrigt til omstående, af KODA udfærdigede vejledning.

Nærværende cirkulære bedes sendt til provstiudvalg, menighedsråd og organister i stiftet.

Kirkeministeriet, den 22. januar 1979

EGON JENSEN

/Arne Truelsen

Officielle noter

Ingen