Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om en overenskomst med det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave

(Til stiftsøvrighederne)


Mellem den danske regering og regeringen i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Canada, Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Union, Indien og Pakistan er der den 22. februar d.å. afsluttet en overenskomst angående fredning af og tilsyn med grave på dansk område for medlemmer af det britiske statssamfunds væbnede styrker, som er faldet i krigene 1914-18 og 1939-45.

Ifølge overenskomstens artikel 1 anerkender den danske regering den britiske rigskommission for krigsgrave (»The Imperial War Graves Commission«), stiftet ved kongeligt brev af 21. maj 1917, som den eneste permanente officielle myndighed, der har fået overdraget hvervet på det britiske statssamfunds regeringers vegne at føre tilsyn med det britiske statssamfunds krigsgrave. Den danske regering anerkender kommissionens ret til i Danmark at handle som juridisk person i alt, hvad der vedrører det britiske statssamfunds krigsgrave.

Endvidere forpligter den danske regering sig ifølge overenskomstens artikel 2 til at opfordre de kompetente stedlige myndigheder til at overdrage kommissionen brugen af de arealer, der rummer det britiske statssamfunds krigsgrave, for et tidsrum af 60 år med mulighed for forlængelse, samt til at henstille til disse myndigheder, at overdragelserne finder sted uden udgift for kommissionen.

I overenskomstens artikel 3 er det endelig fastsat, at opgravning af lig bisat i det britiske statssamfunds krigsgrave ikke skal være tilladt, med mindre den foretages eller godkendes af den danske regering og kommissionen.

Til at repræsentere sig i Danmark nedsætter kommissionen ifølge artikel 4 et fællesudvalg, bestående af to danske medlemmer og to medlemmer fra det britiske statssamfund. De to førstnævnte udpeges af den danske regering. Udvalgets opgave skal være i påkommende tilfælde at virke som et officielt forbindelsesled mellem de danske myndigheder og kommissionen i spørgsmål om det britiske statssamfunds krigsgrave eller om kommissionens ansvar og funktioner i Danmark i almindelighed, samt at vejlede og bistå kommissionen med hensyn til dennes hverv i Danmark.

Idet bemærkes, at ministeriet må finde det meget ønskeligt, at de pågældende gravsteder stilles til rådighed på de i overenskomsten anførte vilkår, skal man herved anmode stiftsøvrighederne om at ville indhente udtalelser fra bestyrelserne for de kirkegårde, på hvilke der findes krigsgrave af den omhandlede art, med hensyn til, om kirkegårdsbestyrelserne er villige til at overlade dispositionsretten over gravstederne til kommissionen vederlagsfrit for et tidsrum af 60 år fra 1. april 1954 med mulighed for forlængelse.

Det tilføjes, at intet af de omhandlede gravsteder må sløjfes uden nærværende ministeriums samtykke, ligesom også ministeriets samtykke må indhentes, dersom et i de pågældende gravsteder nedsat lig ønskes opgravet eller flyttet, og iøvrigt i alle tilfælde, hvor der bliver spørgsmål om at gøre indgreb i et af disse gravsteder.

Det fornødne antal eksemplarer af nærværende cirkulære vedlægges til fordeling blandt vedkommende provstiudvalg og kirkebestyrelser.

Vedhæftet findes en blanket, som bedes benyttet af kirkegårdsbestyrelserne ved besvarelsen.

Kirkeministeriet, den 10. april 1954.

Bodil Koch.

/Aug. Roesen.

Officielle noter

Ingen