Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

(Til stiftsøvrighederne)


Ved lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., der træder i kraft den 1. juli 1986, ophæves lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. maj 1961, bortset fra §§ 8-11 om sognebåndsløsning. Endvidere ophæves de resterende bestemmelser i lov om kirkers bestyrelse m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. juni 1970, lov nr. 100 af 15. maj 1903 om afløsning af tienden og lov nr. 129 af 4. april 1928 om afløsning af tienden i de sønderjyske landsdele.

Den nye lov er aftrykt som bilag til nærværende cirkulære. En i henhold til loven udfærdiget bekendtgørelse om brug af folkekirkens kirker m.v. vedlægges.

Bestemmelserne i den nye lov bygger i det væsentlige på de hidtil gældende regler og tilstræber en forenkling og tydeliggørelse af disse. Der er således ikke indført adgang til verdslig brug af det indviede kirkerum, ligesom der ikke er fundet grundlag for - i hvert fald på indeværende tidspunkt - at foretage en ændring af de hidtil gældende regler om sognebåndsløsning, der er opretholdt ved lovens § 25, stk. 2, punkt 1.

De væsentligste ændringer er følgende:

1. Ifølge lovens § 3 kan kirkeministeren som hidtil tillade, at begravelsesvæsenet udskilles fra kirkens bestyrelse, men i modsætning til den tidligere retstilstand vil bestemmelsen også kunne finde anvendelse på kirkegårde ved ikke-selvejende kirker.

2. Lovens § 4 om kirkers overgang til selveje er en lovfæstelse af den praksis, som kirkeministeriet hidtil har fulgt på dette område. Det er bl.a. en betingelse for en kirkes overgang til selveje, at den afleveres i forsvarlig stand, hvilket må konstateres ved et ekstraordinært provstesyn.

Ved kirker forstås i lovens kapitel 2 om kirkers brug rum, der er indviet til afholdelse af gudstjenester og foretagelse af kirkelige handlinger inden for folkekirken.

3. Efter lovens § 5, stk. 1, 2. punktum, kræves der kun tilladelse fra biskoppen til afholdelse af kirkekoncerter, opførelse af kirkespil og lignende, såfremt et mindretal i menighedsrådet forlanger dette.

4. Den ret, der ifølge lovens § 5, stk. 2, tilkommer præster i folkekirken til at bruge de kirker, de er ansat ved, til gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige møder, gælder såvel for fastansatte præster som for hjælpepræster.

5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem menighedsrådet og en af præsterne eller mellem præsterne indbyrdes angående tidspunkterne for brug af kirken, kan sagen efter anmodning fra en af parterne afgøres af biskoppen, jfr. lovens § 5, stk. 3.

6. I modsætning til de hidtil gældende bestemmelser er den præsterne tilkommende ret til at overlade brugen af kirken til andre præster i folkekirken ifølge lovens § 6, stk. 1, begrænset til gudstjenester og kirkelige handlinger, således at menighedsrådets samtykke i henhold til lovens § 5, stk. 1, 1. punktum, er fornødent til afholdelse af kirkelige møder, som ikke ledes af de ved kirken ansatte præster.

7. Ligesom hidtil er der adgang for medlemmer af folkekirken til at få sogne- eller distriktskirken stillet til rådighed til afholdelse af gudstjeneste ved en anden præst i folkekirken end den eller de præster, der er ansat ved kirken, jfr. lovens § 8, stk. 1. Anmodning om sådan brug af kirken skal være fremsat af mindst 10 af sognemenighedens medlemmer, som har valgret til menighedsråd. Der er derimod ikke længere særlig hjemmel for sognebåndsløsere til at få kirken i det sogn eller kirkedistrikt, hvor de bor, overladt til gudstjenestelig brug ved den præst, til hvem de har løst sognebånd, eller for valgmenighedsmedlemmer til at lade præsten for den valgmenighed, hvortil de har sluttet sig, prædike i deres sogne- eller distriktskirke.

Om valgmenighedsmedlemmers adgang til brug af sognekirken henvises til lovens §§10 og 11.

8. I lovens § 9, stk. 2, er det præciseret, at retten for et medlem af sognemenigheden til at få sogne- eller distriktskirken overladt til en fremmed præst til foretagelse af kirkelige handlinger alene vedrører brug af kirken til kirkelige handlinger, der skal udføres for den pågældende selv eller for det medlem af sognemenigheden, på hvis vegne anmodningen om at få kirken stillet til rådighed er fremsat.

9. Anmodninger i henhold til lovens §§ 8, 9 og 11 om brug af kirken til afholdelse af gudstjenester eller foretagelse af kirkelige handlinger ved en anden præst end den eller de præster, der er ansat ved kirken, skal ifølge lovens § 12 fremsættes over for menighedsrådet som kirkens bestyrelse efter regler, der fastsættes af kirkeministeren. Sådanne regler er fastsat i den i henhold til loven udfærdigede bekendtgørelse.

10. Ifølge lovens § 16, stk. 1, er folkekirkens gudstjenester offentlige. Bestemmelsen er i modsætning til den tidligere gældende bestemmelse begrænset til kun at angå folkekirkens gudstjenester og omfatter således ikke gudstjenester, der afholdes i folkekirkens kirker af frimenigheder eller andre kristne trossamfund uden for folkekirken. Bestemmelsen omfatter heller ikke kirkelige handlinger. Det forudsættes imidlertid, at der som hidtil normalt er adgang for enhver til at overvære kirkelige handlinger, og at undtagelse kun gøres i tilfælde, hvor der fremsættes en rimeligt motiveret anmodning herom.

11. Ifølge lovens § 16, stk. 2, bestemmer menighedsrådet, i hvilket omfang der er adgang til kirken uden for de tider, hvor den er i brug, og hvorvidt der skal erlægges entree.

12. Der er som hidtil adgang til at kræve betaling for brug af kirken ved særskilte kirkelige handlinger, kirkelige møder m.v. Betalingen fastsættes i en vedtægt, der udfærdiges af menighedsrådet og godkendes af provstiudvalget, jfr. lovens § 19, stk. 1. I modsætning til de tidligere gældende regler er der ikke adgang til at kræve nogen form for betaling i forbindelse med kirkens benyttelse til afholdelse af gudstjenester, ejheller i det i lovens § 8, stk. 1, omhandlede tilfælde, jfr. ovenfor punkt 7.

13. I overensstemmelse med den hidtil gældende retstilstand bestemmer lovens § 20, stk. 3, at ethvert medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører. Som noget nyt hjemler § 20, stk. 4, medlemmer af folkekirken, der ikke hører til sognemenigheden, men som har en særlig tilknytning til denne, ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke. Nærmere regler herom kan fastsættes af kirkeministeren.

Indtil disse regler er givet, må tvivlsspørgsmål forelægges biskoppen til afgørelse. Biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren.

14. Ifølge lovens § 21, stk. 1, kan præsterne i et pastorat med menighedsrådets eller menighedsrådenes tilslutning dele pastoratet i områder, således at hver præst betjener beboerne i sit område. Bestemmelsen svarer til den tidligere gældende retstilstand, dog således at den tidligere anvendte betegnelse »distrikt« er blevet ændret til »område« for at undgå forveksling med de i lov om menighedsråd omhandlede kirkedistrikter.

15. Ifølge lovens § 22 kan biskoppen - eventuelt på eget initiativ - efter forhandling med menighedsrådet og præsterne fastsætte regler om præsternes betjening af menigheden (menighederne), herunder om opdeling af pastoratet i områder. Reglerne vil også kunne omfatte præsternes adgang til brug af kirken (kirkerne). Regler om præsternes betjening af menigheden (menighederne) og om præsternes adgang til brug af kirken (kirkerne) skal altid fastsættes, når pastoratet opdeles i områder.

16. I lovens § 23, stk. 1, er det i overensstemmelse med den hidtil gældende retstilstand præciseret, at biskoppens afgørelser efter loven kan påklages til kirkeministeren. Det drejer sig om biskoppens afgørelser i henhold til lovens §- 5, stk. 1 og 3, samt §§ 10, 13, 14, 15, 17 og 22. Klage skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Kirkeministeren kan dog se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil, jfr. § 23, stk. 2.

Kirkeministeriet, den 27. juni 1986

P. M. V.

Maria Topp

/Finn Langager Larsen

Lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

(Udelades her)

Officielle noter

Ingen