Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa Kirkegaarde


Efter forudgaaende Forhandling med Sundhedsstyrelsen og Bestyrelseskommissionen for Københavns Begravelsesvæsen fastsætter Ministeriet herved følgende Regler for Indretning og Benyttelse af Gravkamre paa Kirkegaarde:

A. Underjordiske, ikke tilgængelige Gravkamre paa Kirkegaarde kan, for saa vidt det ikke er i Strid med den stedlige Sundhedsvedtægt eller andre gældende Bestemmelser, indrettes og benyttes til Bisættelse af Lig paa følgende Vilkaar:

 • 1) Grundvandstandsspejlet maa ligge saa dybt eller skal sænkes saa dybt, at Grundvandet aldrig kan naa op til Gravkamrets Bund.
 • 2) Gravkamret skal opadtil være fuldstændig tæt, medens dets Vægge nær Kamrets Bund skal være utætte (f.Eks. satte af Sten uden Mørtel) eller forsynede med snævre Aabninger, hvorigennem Vædsker og Luftarter kan trænge ud. Gulvet skal have svagt Fald fra Midten hen mod Kamrets Sidevægge. For saa vidt der paa Kirkegaarden findes en tilstrækkelig dybt liggende Kloak, skal der endvidere fra Gravkamrets Bund tilvejebringes betryggende Afløb til Kloakledningen, og i saa Fald skal Gravkamrets Vægge overalt være fuldstændig tætte.
 • 3) Kisterne i Gravkamret maa ikke hensættes i mere end et enkelt Lag, og Gravkamrets Dybde og Rumfang fastsættes i Forhold til det højeste Antal Kister, som det opgives, at Kamret skal kunne rumme, og der maa ikke senere nedsættes noget større Antal.
 • 4) Ligene skal forinden Nedsættelsen anbringes i hermetisk tillukkede Metalkister, om hvis forsvarlige Tillodning der skal foreligge Attest fra Embedslægen.
 • 5) Nedsættelse af Lig af Personer, der er døde af smitsomme Sygdomme, er kun tilladt paa de af vedkommende Epidemikommission (Sundhedskommission) i hvert Tilfælde foreskrevne Betingelser, og Bestemmelserne i Regulativ om Behandling af Lig af 16de Juli 1906 maa i enhver Henseende overholdes.
 • 6) Sundhedskommissionen og Kirkebestyrelsen har til enhver Tid Ret til at lade Kamret udfylde med Jord, hvis de nedsatte Lig volder sanitære Ulemper, eller Gravkamrets Dække ikke holdes i forskriftsmæssig Tilstand.
 • 7) Ved eventuel Aabning af Gravkamret skal der udvises den største Forsigtighed - navnlig bør Kamret omhyggelig udluftes, forinden det betrædes af Mennesker - og Kamret skal snarest muligt atter tillukkes og tætnes.

B. Helt eller delvis overjordiske, udefra tilgængelige Gravkamre paa Kirkegaarde kan, ligeledes for saa vidt det ikke er i Strid med den stedlige Sundhedsvedtægt eller andre gældende Bestemmelser, indrettes og benyttes til Bisættelse af Lig paa følgende Vilkaar:.

 • 1) Gravkamret skal opføres af forsvarligt, tæt Materiale (Murværk el. lign.) og skal være isoleret mod Fugtighed fra Jordbunden; det skal være forsynet med hensigtsmæssige Ventilationsaabninger, medens Murene i øvrigt ikke maa være gennembrudte - f.Eks. ikke have Vinduer, - og Døren skal være tæt og tætsluttende og holdes aflaaset.
 • 2) Gravkamrets Højde og Rumfang fastsættes i Forhold til det højeste Antal Kister, som det opgives, at Kamret skal kunne rumme, og der maa ikke senere anbringes noget større Antal.
 • 3) Ligene skal forinden Hensættelsen være balsamerede paa en efter den stedlige Embedslæges Skøn betryggende Maade og anbragt i hermetisk tillukkede Metalkister, om hvis Tæthed og forsvarlige Tillodning der skal foreligge Attest fra Embedslægen.
 • 4) Hensættelse af Lig af Personer, der er døde af smitsom Sygdom, er kun tilladt paa de af vedkommende Epidemikommission (Sundhedskommission) i hvert Tilfælde foreskrevne Betingelser, og Bestemmelserne i Regulativ for Behandling af Lig af 16de Juli 1906 maa i enhver Henseende overholdes.
 • 5) Sundhedskommissionen og Kirkebestyrelsen har til enhver Tid Ret til at lade Kisterne nedgrave, hvis deres Henstand medfører sanitære Ulemper, eller hvis Gravkamret ikke holdes i forskriftsmæssig Stand.

Foranstaaende Bestemmelser gælder ikke for Indretningen af underjordiske og overjordiske Kolumbarier.

Af nærværende Cirkulære følger det fornødne Antal Eksemplarer til Omdeling blandt Stiftets Kirkebestyrelser.

Ministeriet For Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 15de Maj 1914.

S. Keiser- Nielsen.

/V. Holbøll

Fm.

Officielle noter

Ingen