Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om attestrekvisition og anmeldelse til ministerialbogen. (* 1)


Til fremme af bedre publikumsbetjening fastsættes:

1. En attestrekvirent kan altid rette henvendelse til ministerialbogsføreren i bopælssognet om bistand til fremskaffelse af attester efter ministerialbøgerne.

2. Anmeldelse om navngivning i forbindelse med fødsel kan altid indgives til ministerialbogsføreren i det sogn , hvor barnet har bopæl på navngivelsestidspunktet.

Er barnets fødsel registreret i et andet sogn, sendes anmeldelsen straks videre til dette sogns ministerialbogsfører. Eventuel manglende dokumentation må dog fremskaffes, inden videresendelse sker.

3. Anmeldelse om navneforandring i medfør af navnelovens § 2, 10 og

11 kan altid indgives til ministerialbogsfører en i det sogn, hvor anmelder en har bopæl på anmeldelsestidspunktet. Er anmelderen døbt eller navngivet i et andet sogn, sendes anmeldelsen straks videre til dette sogns ministerialbogsfører. Eventuel manglende dokumentation må dog fremskaffes, inden videresendelse sker.

4. Anmeldelse om antagelse eller ændring af giftenavn i medfør af navnelovens § 4 kan altid indgives til ministerialbogsføreren i det sogn, hvor anmelder en har bopæl på anmeldelsestidspunktet. Dette gælder uanset, om ægteskabet er indgået for kirkelig eller borgerlig myndighed. Har anmelder en indgået ægteskab for en anden vielsesmyndighed, sendes anmeldelsen straks videre til denne myndighed. Eventuel manglende dokumentation må dog fremskaffes, inden videresendelse sker.

Dette cirkulære træder i kraft den 1. september 1984. De autoriserede anmeldelsesblanketter vil blive ændret i overensstemmelse med foranstående.

Kirkeministeriet, den 24. august 1984

P.M.V.

Maria Topp

/Kai Winther

Til

folkekirkens ministerialbogsførere uden for de sønderjyske landsdele

Kirkemin. j.nr. 6101-36/83

Officielle noter

(* 1) Cirkulære nr 24 af 1 marts 1982 om ændring af lovgivningen om

personnarne