Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om fredning m.v. af frihedskæmperes grave.

(Til stiftsøvrighederne, Københavns magistrat samt overtilsynene for

Vor Frelsers, Holmens og Garnisons kirker i København)


Som det vil være bekendt, har organisationen »Frihedskampens Veteraner« rettet henvendelse til ministeriet om tilvejebringelse af en ordning, der sikrer opretholdelse af de under anden verdenskrig døde frihedskæmperes grave på danske kirkegårde. Der er herved tænkt på grave, hvori er begravet personer, der har mistet livet i årene 1940-45 som følge af deres indsats i kampen for Danmarks befrielse eller som følge af, at de har ydet støtte til modstandsbevægelsen.

Da også ministeriet må finde det ønskeligt, at disse grave opretholdes, skal man anmode stiftsøvrighederne (overtilsynene) om at ville foranledige, at der i vedkommende kirkegårdsprotokoller ved tilførslerne om de enkelte gravsteder under henvisning til nærværende cirkulære foretages notering om, at gravstedet ikke må nedlægges eller sløjfes uden forud indhentet tilladelse fra ministeriet.Fortegnelser over de pågældende grave - udarbejdet efter indstilling fra et af ministeriet nedsat udvalg - vil herfra blive fremsendt til udlevering til vedkommende kirkegårdsbestyrelser (menighedsråd), efterhånden som udvalgets indstillinger foreligger.

Endvidere vil der til anbringelse på gravene - forudsat at de til gravstederne berettigede samtykker deri - på statens bekostning blive fremstillet særlige mindetegn, om hvis udformning og anbringelse på gravene nærmere meddelelse senere vil fremkomme.

Den således anordnede fredning af de omhandlede grave indebærer ingen ændring af den adgang, som de pårørende eller andre, der har erhvervet ret til et af disse gravsteder, ifølge lovgivningens almindelige bestemmelser har til at forny retten til gravstedet og til at drage omsorg for dettes vedligeholdelse. Ønsker de til gravstedet berettigede imidlertid at give afkald på at gøre brug af denne adgang, eller findes der ingen dispositionsberettigede, skal man - som tidligere udtalt herfra - henstille, at vedkommende kirkegårdsbestyrelse med virkning fra udløbet af 1. fredningsperiode påtager sig gravstedets fremtidige opretholdelse og vedligeholdelse i lighed med, hvad der i de altovervejende tilfælde gælder med hensyn til de gravsteder, hvori faldne allierede soldater er begravet, jfr. ministeriets cirkulære nr. 61 af 10. april 1954 vedrørende en overenskomst mellem Danmark og det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave. Hvor et af de heromhandlede gravsteder udgør en del af et af flere gravpladser bestående gravsted, skal man henstille, at kirkegårdsbestyrelsen af praktiske grunde påtager sig opretholdelsen og vedligeholdelsen af det samlede gravsted, medmindre gravstedet med de dispositionsberettigedes eller - hvor sådanne ikke findes - med ministeriets samtykke deles.

Vedligeholdelsen bør i hvert fald omfatte sædvanlig renholdelse, klipning af hæk, beskæring og fornyelse af beplantning, grandækning om vinteren samt renholdelse og fornøden opmaling af eventuelle mindesmærker over den pågældende, derimod ikke af andre mindesmærker, som måtte findes på gravstedet.

Finder kirkegårdsbestyrelsen ikke at kunne påtage sig de hermed forbundne udgifter - herunder udgifter til eventuelt ønsket refusion af beløb, der efter udløbet af 1. fredningsperiode måtte være erlagt for fornyelse og vedligeholdelse af sådanne gravsteder - vil de afholdte udgifter efter derom af kirkegårdsbestyrelsen overfor ministeriet fremsat anmodning blive refunderet af statskassen på grundlag af en af kirkegårdsbestyrelsen udarbejdet årlig opgørelse, der ved indsendelsen til ministeriet må være forsynet med stiftsøvrighedens (overtilsynets) attestation af de beregnede udgifter. Opgørelserne bedes indsendt samlet for hvert stift inden udgangen af hvert års januar måned.

På tilsvarende måde vil der være at forholde med hensyn til gravsteder, der indtil videre opretholdes og vedligeholdes ved privat foranstaltning, når de til gravstedet berettigede senere måtte ønske at give afkald på adgangen til at forny og vedligeholde gravstedet.

I tilfælde af yderligere jordfæstelser i et af de fornævnte, af flere gravpladser bestående gravsteder må der - uanset om gravstedets opretholdelse og vedligeholdelse er overtaget af kirkegårdsbestyrelsen eller staten - erlægges fornyelsesafgift for samtlige gravpladser efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende kirkegårdsvedtægt, ligesom den eller de, der foranstalter begravelsen foretaget, må afholde udgifterne ved gravstedets retablering efter jordfæstelsen.

Gennem organisationen » Frihedskampens Veteraner« vil der blive givet de berettigede til de heromhandlede gravsteder underretning om indholdet af nærværende cirkulære.

De pågældende vil endvidere blive opfordret til gennem indsendelse i udfyldt stand af et dertil fremstillet spørgeskema at underrette vedkommende kirkegårdsbestyrelse om deres ønsker med hensyn til anbringelse af mindetegn på gravene, disses vedligeholdelse m.v.

Man udbeder sig indberetning fra kirkegårdsbestyrelserne om, hvad der herefter måtte passere med hensyn til opretholdelse og vedligeholdelse af disse gravsteder, bilagt de modtagne spørgeskemaer.

Man skal anmode stiftsøvrighederne (overtilsynene) om at henlede provsternes opmærksomhed på, at det ved syn over kirkegårdene bør påses, at de i nærværende cirkulære omhandlede gravsteder opretholdes og vedligeholdes tilbørligt.

Et antal eksenplarer af nærværende cirkulære vedlægges til fordeling blandt vedkommende provstiudvalg og kirkegårdsbestyrelser.

Kirkeministeriet, den 18. juni 1968.

Arne Fog Pedersen.

/Arne Truelsen.

Officielle noter

Ingen