Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om brugsret til gravsteder


På dertil given anledning skal ministeriet herved til vejledning for kirkegårdsbestyrelserne redegøre for de i praksis fulgte regler om brugsret til gravsteder. Samtidig fastsættes nogle regler om udfærdigelse af gravstedsbreve (gravfæstebreve).

I. Brugsrettens stiftelse.

Gravsteder udlægges af kirkegårdsbestyrelsen eller den, der af kirkegårdsbestyrelsen er bemyndiget hertil. Uanset om der betales for gravstedets udlæggelse eller ej, udsteder kirkegårdsbestyrelsen et gravstedsbrev, der indeholder oplysning om gravstedets betegnelse og størrelse (antal gravpladser), brugstidens længde samt eventuelle særlige begrænsninger i brugsretten til gravstedet. Henvises der om sidstnævnte forhold til regler i kirkegårdsvedtægten, og indeholder gravstedsbrevet ikke en gengivelse af disse regler, skal et eksemplar eller en ekstraktudskrift af kirkegårdsvedtægten vedlægges gravstedsbrevet.

Kan brugsretten til gravstedet undtagelsesvis ikke kræves fornyet, skal dette fremgå af gravstedsbrevet.

Kan overdragelse af brugsretten til andre kun ske med kirkegårdsbestyrelsens samtykke, skal dette ligeledes anføres i gravstedsbrevet.

Endvidere skal gravstedsbreve fremtidig indeholde følgende bemærkning:

»Er en person, hvis nærmeste efterladte er umyndige børn, som på grund af dødsfaldet midlertidigt er uden værge, begravet i et gravsted, der erhverves i forbindelse med dødsfaldet, har børnene nye værge - og børnene selv, hvis de forinden bliver myndige - ret til inden 1 år efter begravelsen at kræve, at brugsretten overføres til børnene. Den, der havde erhvervet brugsretten til gravstedet, har i så fald krav på at få godtgjort sine udgifter til gravstedets erhvervelse og anlæggelse. Disse regler gælder dog ikke, hvis børnene alle er over 15 år og har givet deres tilslutning til, at brugsretten blev tillagt erhververen.«

Er der tilført kirkegårdsprotokollen bemærkning om begrænsning af kredsen af personer, som må begraves i gravstedet, skal tilsvarende bemærkning påføres gravstedsbrevet.

Beholdninger af de hidtil anvendte blanketter til gravstedsbreve kan opbruges, såfremt blanketterne ændres eller suppleres i overensstemmelse med foranstående.

II. Brugsrettens indhold.

Brugsretten til et gravsted giver indehaveren (gravstedsbrugeren) ret til at råde over dette i overensstemmelse med de bestemmelser herom, der indeholdes i lovgivningen, kirkegårdsvedtægten og gravstedsbrevet. Han kan - med den nævnte begrænsning - lade gravstedet indhegne og beplante samt forsyne med mindesmærker, ligesom han kan lade lig og urner jordfæste i dette. Han træffer bestemmelse om gravstedets vedligeholdelse og om eventuel fornyelse af brugsretten. Afdødes i testamentsform eller på anden måde udtrykkeligt tilkendegivne ønsker angående gravstedets indretning og vedligeholdelse m.v. bør dog - så vidt det er muligt - efterkommes.

Tilkommer brugsretten flere i forening, kræves der enighed mellem de pågældende om væsentlige dispositioner over gravstedet såsom foretagelse af begravelser, flytning af lig og urner, anbringelse, ændring eller fjernelse af mindesmærker og ændring af gravstedets anlægsplan.

Enhver af de brugsberettigede kan dog på egen hånd træffe bestemmelse om sin og ægtefællens begravelse i gravstedet, hvis dette kan ske uden at berøve de øvrige berettigede mulighed for at træffe tilsvarende bestemmelse for deres vedkommende.

I forholdet mellem flere berettigede er det uden betydning, hvem der er indehaver af gravstedsbrevet, og hvem der afholder udgifterne ved gravstedets fornyelse og vedligeholdelse.

Den, der har brugsret til et gravsted, kan forlange, at der i kirkegårdsprotokollen foretages notering om hans brugsret.

Den, der retter henvendelse til kirkegårdsbestyrelsen angående foretagelse af en væsentlig disposition over et gravsted, må afgive skriftlig erklæring om, at han i forhold til andre brugsberettigede er beføjet til at lade den omhandlede disposition foretage. Endvidere skal han fremlægge skriftligt samtykke fra personer, der måtte være noteret i kirkegårdsprotokollen som brugsberettigede.

Er rekvirenten kirkegårdsbestyrelsen ubekendt, må han legitimere sig.

Til flytning af de i gravstedet jordfæstede lig og urner kræves - foruden samtykke fra alle, der har brugsret til gravstedet, jvf. foran - samtykke fra afdødes nærmeste pårørende.

Såfremt der ikke ved en persons begravelse i gravstedet er taget forbehold herimod, har en efterlevende ægtefælle ret til at blive begravet i gravstedet.

Kirkegårdsbestyrelsernes afgørelser i sager vedrørende brugsret til gravsteder kan indbringes for kirkeministeriet.

III. Brugsrettens overførelse ved arv.

A. Var afdøde eneberettiget til et gravsted, tilfalder brugsretten afdødes arvinger efter loven, uanset om disse iøvrigt tager arv efter afdøde. Er der blandt arvingerne en efterlevende ægtefælle, får ægteparrets fællesbørn dog først brugsret til gravstedet efter den længstlevende ægtefælles død. Efterlod afdøde sig særbørn, tilkommer brugsretten den efterlevende ægtefælle og særbørnene i fællesskab. Foranstående regler gælder kun, hvis afdøde ikke havde truffet anden bestemmelse. Derimod er det uden betydning, om afdøde begraves i gravstedet.

B. Erhverves der i forbindelse med dødsfaldet brugsret til et gravsted for boets midler, finder de under A anførte bestemmelser tilsvarende anvendelse.

C. Havde afdøde retten til et gravsted sammen med andre, falder afdødes andel i brugsretten ligeledes i arv til arvingerne efter loven, dog således at en efterlevende ægtefælle ikke får ret til gravstedet. Dette gælder, uanset om afdøde begraves i gravstedet. Havde afdøde brugsretten sammen med en tidligere i gravstedet begravet ægtefælles særbørn, og levede afdøde ved dødsfaldet i ægteskab, falder afdødes andel i retten til gravstedet dog i arv til den efterlevende ægtefælle, såfremt afdøde begraves i gravstedet.

IV. Brugsrettens ophør og fornyelse.

Brugsretten ophører ved udløbet af brugstiden, såfremt den ikke fornyes rettidigt.

Brugsretten kan bringes til ophør, hvis gravstedets nedlæggelse er nødvendig af hensyn til gennemførelse af en godkendt reguleringsplan for kirkegården, og der er forløbet en fuld fredningsperiode fra den senest foretagne begravelse i gravstedet. Med samtykke af den, der har brugsretten, kan der dog foretages indgreb i gravstedet også inden udløbet af fredningsperioden.

At et gravsted som følge af mangelfuld vedligeholdelse ryddeliggøres og besås med græs eller gruslægges medfører ikke ophør af brugsretten, medmindre indehaverne af brugsretten udtrykkeligt giver afkald på retten til gravstedet.

Gravstedsbrugeren har normalt krav på at få brugsretten til gravstedet fornyet mod erlæggelse af den herfor fastsatte betaling. Fornyelse for flere perioder på en gang kan kun fordres, såfremt dette er hjemlet i kirkegårdsvedtægten.

Gravstedsbrugeren har ved brugsrettens ophør ret til at fjerne de på gravstedet værende mindesmærker og planter m.v. under iagttagelse af de regler herom, som måtte være fastsat i kirkegårdsvedtægten. Mindesmærker og planter m.v., som ikke fjernes af gravstedsbrugeren, tilfalder kirkegården.

Har gravstedsbrugeren udtrykkelig tilkendegivet, at han ønsker gravstedet nedlagt ved brugsrettens ophør, kan kirkegårdsbestyrelsen ikke overdrage brugsretten til andre, forinden gravstedet er ryddeliggjort.

Kirkegården kan overtage vedligeholdelsen af hjemfaldne gravsteder, hvori er begravet mænd eller kvinder, der har haft særlig betydning for sognet eller egnen. Sådanne gravsteder må ikke sløjfes af kirkegårdsbestyrelsen uden provstesynets tilladelse.

Mindesmærker, som enten kan tjene kirkegården til pryd eller til at bevare mindet om fortjente mænd og kvinder, må ikke af kirkegårdsbestyrelsen fjernes fra kirkegården. Mindesmærker, der fjernes fra kirkegården, må ikke henlægges på steder, hvortil der er offentlig adgang.

V. Ikrafttrædelse.

Bestemmelserne i afsnit I om udfærdigelse af gravstedsbreve træder i kraft den 1. januar 1978.

Kirkeministeriet, den 5. august 1977.

P.M.V.

August Roesen.

/Arne Truelsen.

Officielle noter

Ingen