Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære angående overenskomst med Forbundsrepublikken Tysklands regering om tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig.


Den 3. oktober 1962 er der afsluttet en overenskomst mellem den danske regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering om de her i landet værende tyske krigsgrave fra krigen 1939-45.

Overenskomsten, der er aftrykt som bilag til nærværende cirkulære, omfatter tyske krigsdøde, hvilket begreb nærmere defineres i overenskomstens artikel 1.

Formålet med overenskomsten er at samle de her i landet begravede tyske krigsdøde - der for tiden er begravet ca. 475 forskellige steder - på et begrænset antal kirkegårde for derved at skabe bedre mulighed for tilsyn med og vedligeholdelse af gravene. Den danske regering har ved overenskomsten forpligtet sig til at støtte hertil sigtende foranstaltninger, og der vil i den nærmeste fremtid blive optaget forhandlinger med de tyske myndigheder om enkeltheder vedrørende overenskomstens gennemførelse, herunder om, på hvilke kirkegårde de omhandlede grave skal samles.

Det bemærkes i denne forbindelse, at det er tanken fortrinsvis at opretholde begravelsespladserne på de kirkegårde, hvor der i forvejen er begravet et større antal tyske krigsdøde, således at ligflytninger kan begrænses mest muligt. Der vil herom senere tilgå de lokale begravelsesmyndigheder nærmere underretning, men ministeriet har ikke villet undlade allerede på indeværende tidspunkt at bringe indgåelsen af overenskomsten til begravelsesmyndighedernes kundskab.

Man skal sluttelig henlede opmærksomheden på, at den danske regering har forpligtet sig til at sikre opretholdelsen og vedligeholdelsen af de nuværende grave som hidtil, indtil den i overenskomsten forudsatte samling af gravstederne har fundet sted. Der må derfor ikke under nogen form ske indgreb i de omhandlede gravsteder uden nærværende ministeriums samtykke.

Det fornødne antal eksemplarer af nærværende cirkulære vedlægges til fordeling blandt provstiudvalgene og begravelsesmyndighederne på de steder, hvor der findes grave af den omhandlede art.

Kirkeministeriet, den 27. oktober 1962.

Bodil Koch.

/Aug. Roesen.

Bilag.

Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering angående tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig.

(Udelades her.)

Officielle noter

Ingen