Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om beregning af beskæftigelsesgraden m.v. for kirketjenere ved bykirker.

(Til stiftsøvrighederne)


Klassificering

§ 1. Stillinger som kirketjener ved bykirker aflønnes efter den lønramme, hvortil stillingen er henført, eventuelt med en kvota af lønrammelønnen med særlige tillæg.

Stk. 2. Spørgsmål om klassificering af nye stillinger som kirketjene

r og omklassificering af allerede klassificerede stillinger forelægges kirkeministeriet.

Beskæftigelsesgrad (lønkvota)

§ 2. En kirketjenerstillings beskæftigelsesgrad beregnes på grundlag af en af menighedsrådet foretaget beskrivelse af de med stillingen forbundne arbejdsforpligtelser indenfor et år. Såfremt stillingen er besat, tiltrædes beskrivelsen af kirketjeneren ved medunderskrivelse heraf.

Stk. 2. Beskrivelsen udfærdiges på standardblanket til stillingsbeskrivelse for kirketjenerstillinger. Blanketter kan fås hos stiftsøvrigheden.

§ 3. På grundlag af arbejdsbeskrivelsen beregnes beskæftigelsesgrade

n ved en pointansættelse efter følgende regler:

A. Medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger m.v.

 

 For hver gudstjeneste indtil 60 afsættes .......... 5 points 

 For gudstjenester herudover beregnes ............... 3  - 

 Endvidere afsættes for hver 

 vielse ............................................ 2  - 

 begravelseshandling ............................... 4  - 

 særskilt dåbshandling ............................. 1 point 

 andagt ............................................ 1  - 

 koncert ........................................... 3 points 

 For prøver i forbindelse med koncerter med fremmede 

 kor eller musikere (bortset fra organister) beregnes 

 for hver prøve .................................... 1 point 

B. Tilsyn med konfirmander.

Såfremt der er pålagt kirketjeneren forpligtelse til at have tilsyn med konfirmander i forbindelse med konfirmandtimernes begyndelse og afslutning, beregnes herfor pr. konfirmandhold... 20 points

Har kirketjeneren kun lejlighedsvis tilsyn med konfirmanderne, f.eks. ved besøg i kirken, beregnes et antal points svarende til medgående timer.

C. Mødevirksomhed.

For medvirken ved møder afsættes pr. møde .......... 3 points

Såfremt kirketjeneren ikke medvirker, men skal foretage oplukning før mødet og aflåsning efter mødet beregnes, hvis mødet ligger uden for sædvanlig arbejdstid.. 1 point

Skal kirketjeneren foretage særlig inventaropstil- ling til et møde, beregnes herfor .................. 2 points For opstilling i kirken til bryllupper og begravelser gives ikke points. Til opstillinger henregnes heller ikke oprydning, men for pointansættelsen forudsættes en egentlig nyopstilling af inventaret.

D. Renholdelse og tilsyn.

Hver kirke m.v. henføres af kirkeministeriet efter forhandling med den faglige organisation til sværhedsgrad A eller B. Nettoarealet for lokaler til kirker, sognegård, menighedshus, præsteboliger m.v. med hensyn til hvilke kirketjeneren har renholdelsespligt, opgøres. I opgørelsen medregnes ikke lofts- og tårnrum, kælderrum, fyrrum, opbevaringsrum og andre rum, der normalt kun benyttes af kirketjeneren.

For renholdelse og tilsyn beregnes points efter følgende skalaer:

 

 I. Etageareal i m2  Sværhedsgrad A  Sværhedsgrad B 

   100 - 199    200 points    150 points 

   200 - 299    250  -      200  - 

   300 - 399    300  -      250  - 

   400 - 599    350  -      300  - 

   600 - 799    400  -      350  - 

   800 - 999    450  -      400  - 

  1000 -1299    500  -      450  - 

  1300 og derover  550  -      500  - 

Såfremt antallet af hverdagsgudtjenster sammenlagt med antallet af vielser, begravelseshandlinger, særskilte dåbshandlinger, andagter og koncerter overstiger 80 årlig, og brugsfrekvensen af møde~ lokaler, som måtte indgå i arealopgørelsen, er to eller mere ugentlig i hovedparten af året, anvendes dog følgende skalaer:

 

 II. Etageareal i m2 Sværhedsgrad A  Sværhedsgrad B 

 100 - 199       350 points    300 points 

 200 - 299       400  -      350  - 

 300 - 399       500  -      400  - 

 400 - 599       600  -      500  - 

 600 - 799       700  -      600  - 

 800 - 999       800  -      700  - 

 1000 - 1299      900  -      800  - 

 1300 og derover    1000  -      900  - 

Sidstnævnte pointskalaer anvendes endvidere, såfremt kirken er et kendt turistmål.

Er betingelserne i henseende til brugsfrekvens for anvendelse af skala II ikke fuldt ud opfyldt for samtlige lokaler, ansættes et pointtal imellem pointtalene efter skala I og II.

I pointansættelsen er hensyn taget til hovedrengøring og pudsning af (almindelige) vinduer.

E. Ringning.

Foretages morgen- og aftenringning manuelt, afsættes herfor ........................................ 180 points

F. Renholdelse m.v. af kirkeplads, anlæg og plæner.

Efter arealernes størrelse i m2 afsættes points efter følgende skala:

 

 Indtil 400 kvadratmeter..........................  60 points 

    401 - 800 - ............................... 100  - 

    801 -1400 - ............................... 140  - 

    1401 -2000 - ............................... 180  - 

    2001 -2600 - ............................... 220  - 

    2601 -3400 - ............................... 260  - 

    3401 -4400 - ............................... 300  - 

    4501 -6000 - ............................... 350  - 

    6001 -8000 - ............................... 400  - 

    over 8000 - ............................... 450  - 

G. Fortovsarealer.

For renholdelse af fortovsarealer beregnes 0,3 point pr. m2 for de første 400 m2 og derefter 0,1 point for hver af de følgende m2.

H. Anden tjeneste.

For anden tjeneste af tilfældig karakter og budtjeneste afsættes ......................................... 100 points

For særlig tjeneste, såsom salg af postkort eller brochurer, afsættes et antal points svarende til det til den særlige tjeneste medgåede årlige timetal.

For flaghejsning afsættes ikke særskilte points.

§ 4. Beskæftigelsesgraden (lønkvoten) fastsættes efter det opgjorte samlede pointtal i henhold til følgende skala:

 

  521 - 624 points :   30 % 

  625 - 728  -  :   35 % 

  729 - 832  -  :   40 % 

  833 - 936  -  :   45 % 

  937 -1040  -  :   50 % 

  1041 -1144  -  :   55 % 

  1145 -1248  -  :   60 % 

  1249 -1352  -  :   65 % 

  1353 -1456  -  :   70 % 

  1457 -1560  -  :   75 % 

  1561 -1664  -  :   80 % 

  1665 -1768  -  :   85 % 

  1769 -1872  -  :   90 % 

  1873 -1976  -  :   95 % 

  over 1976   -  :  100 % 

Stk. 2. Såfremt der ydes kirketjeneren medhjælp til udførelse af nogle af de arbejdsopgaver, der er pointsat efter § 3, fradrages det årlige medhjælpstimetal i pointsummen, forinden lønkvoten fastsættes efter stk. 1.

Lønkvotens fastsættelse.

§ 5. Lønkvoter efter foranstående fastsættes af stiftsøvrigheden. Tjenestemandsorganisationen og kirkeministeriet underrettes om trufne afgørelser.

Stk. 2. Forinden en lønkvota fastsættes, skal stiftsøvrigheden påse, at provstiudvalgets tiltrædelse af arbejdsbeskrivelsen foreligger i det omfang, dette er foreskrevet.

Stk. 3. En af stiftøvrigheden foretaget kvotafastsættelse kan af menighedsrådet og/eller tjenestemandsorganisationen indbringes for kirkeministeriet. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan kirkeministeriet i det enkelte tilfælde fravige bestemmelserne i §§ 3-4.

§ 6. Beskæftigelsesgrad beregnes, og lønkvota fastsættes i forbindel

se med oprettelse af kirketjenerstillinger.

Stk. 2. Nyansættelse af beskæftigelsesgraden (lønkvota) skal endvidere ske i forbindelse med ledighed i kirketjenerstillinger, forinden opslag finder sted. Såfremt beregning af beskæftigelsesgraden for en ledig tjenestemandsstilling fører til en kvota, der er mindre end 100 %, forelægges sagen for kirkeministeriet. Tilsvarende forholdes, hvis stillingen ikke er en tjenestemandsstilling, men er klassificeret i lønramme 7.

Stk. 3. Nyberegning af kvoten kan i øvrigt foretages i tjenestemandslignende ansættelsesforhold efter anmodning af menighedsrådet og kirketjeneren eller dennes tjenestemandsorganisation.

Ikrafttrædelse.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft straks.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, i kirkeministeriets cirkulære af 24. marts 1980 om fremgangsmåden ved ansættelse i tjenestemandsstillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær m.v., § 3, stk. 2, i kirkeministeriets cirkulære af s.d. om fremgangsmåden ved ansættelse i stillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær, der ikke er tjenestemandstillinger, men lønnes på tilsvarende måde, samt § 1, stk. 1, og § 3 i kirkeministeriets cirkulære af s.d. om oprettelse og klassificering af stillinger ved kirker og kirkegårde med tjenestemandslignende ansættelsesvilkår m.v. ophæves i den udstrækning, som er en følge af bestemmelserne i nærværende cirkulære.

Kirkeministeriet, den 22. april 1982

Tove Lindbo Larsen

/K.Bagger

Officielle noter

Ingen