Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1992


Lønningerne pr. 1. april 1992 er reguleret med de stigninger, der er aftalt i forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelsen pr. 1. april 1992 og med 1,16% i henhold til den aftalte reguleringsordning.

Procentreguleringen andrager herefter pr. 1. april 1992 i alt 24.3177 pct., og fremkommer således:

 

 1) 1. oktober 1984, løn eksl. særlig regulering .......... 100,0000 

 2) 1. oktober 1984, særlig regulering, 0,23 pct. af 1) ... 100,2300 

 3) 1. april  1985, forhøjelse med 1,75 pct. af 2) ....... 101,9840 

 4) 1. oktober 1985, forhøjelse med 0,39 pct. af 3) ....... 102,3817 

 5) 1. april  1986, forhøjelse med 1,25 pct. af 2) ....... 103,6346 

 6) 1. oktober 1986, forhøjelse med 1,56 pct. af 5) ....... 105,2513 

 7) 1. april  1987, generelle lønforhøjelser ............. 108,5435 

 8) 1. april  1987, forhøjelse med 2,30 pct. af 7) ....... 111,0400 

 9) 1. april  1988, generelle lønforhøjelser ............. 113,5257 

 10) 1. april  1988, forhøjelse med 1,86 pct. af 9) ....... 115,6373 

 11) 1. april  1989, generelle lønforhøjelser ............. 116,5448 

 12) 1. april  1989, forhøjelse med 0,57 pct. af 11) ...... 117,2091 

 13) 1. april  1990, generelle lønforhøjelser ............. 118,0695 

 14) 1. april  1990, forhøjelse med 1,25 pct. af 13) ...... 119,5454 

 15) 1. april  1991, generelle lønforhøjelser ............. 120,4219 

 16) 1. april  1991, forhøjelse med 1,01 pct. af 15) ...... 121,6382 

 17) 1. april  1992, generelle lønforhøjelser ............. 122,8922 

 18) 1. april  1992, forhøjelse med 1,16 pct. af 17) ...... 124,3177 

 Bilag 1: Oversigt over lønrammer og skalatrin .............. 6 - 12 

 Bilag 2: Oversigt over skalaløn, stedtillægssats II-VI ..... 13 - 14 

      Skalaløn og pensinsgivende løn inkl. pct. regule- 

      ring, stedtillægssats 0 ...........................   15 

 Bilag 3: Stedtillægsområder ................................ 16 - 17 

 Bilag 4: Rådighedstillæg til kirketjenere, kordegne m.fl. 

      samt særlige tillæg i øvrigt ...................... 18 - 20 

 Bilag 5: Godtgørelse for mistede fridage ...................   21 

 Bilag 6: Lønninger og overarbejdspenge til graver- 

      medhjælp m.fl. ....................................   22 

 Bilag 7: Honorarskalaer for kirkesangere og organister i 

      henhold til cirkulære af 10. juli 1985 ............ 23 - 28 

 Bilag 8: Lønberegning for kirkefunktionærer i øvrigt, der 

      lønnes med et grundhonorar med tillæg .............   29 

 Bilag 9: Honorarsatser for medhjælpere ved konfirmand- 

      undervisning ......................................   30 

 Bilag 10: Jubilæumsgratialer til ansatte i statens 

      tjeneste .........................................   30 

 Bilag 11: Oversigt over pensionsbidrag til visse overens- 

      komstgrupper, der aflønnes efter skalatrin .......   31 

Tjenestemænd - og ansatte med tjenestemandslignende vilkår - der er henført til en af de følgende lønrammekombinationer: 9-13, 9-15, 10-15, 11-13, 9-14-17, 9-15-17, 13-21-23-24, 14-16, 14-17-20, 15-20, 20-24, 20-27, 17-23, 17-23-29, 20-24-29, 16-21-29-31, samt 24-29-32 oprykkes til den højere lønramme, når de pågældende i 2 år har oppebåret slutløn i den lavere lønramme, og deres tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende. Det er i bilag 1 angivet med 2), ved hvilke oprykninger opfyldelsen af sidstnævnte betingelse påses. Skønner et menighedsråd, at en ansats tjenstlige forhold ikke begrunder oprykning fra den lavere lønramme til den højere lønramme i lønrammekombinationen, bedes meddelelse herom indsendt hertil i god tid, forinden oprykningstidspunktet indtræder.

Kirketjenere og gravere, der lønnes efter lønramme 5-6, indplaceres ved ansættelsen på skalatrin 9, hvorefter de et år efter oprykkes til skalatrin 10. Derefter sker oprykning til højere løntrin med to års mellemrum. Det er i lønforløbene for såvel kirketjenere som gravere forudsat, at lønkvoten udgør 40% eller derover.

Tabellerne for kontorassistenter, assistenter og overassistenter anvendes ved lønfastsættelse for personale på kirkegårdskontorer. Aflønning som overassistent kan kun ske efter tilladelse herfra. Som assistent aflønnes ansatte, der har lærlingeuddannelse ved kontorfaget, eller som er fyldt 27 år og her kontoranciennitet på 7 år, heraf 1 år i folkekirken. Det er i sidstnævnte tilfælde en forudsætning, at de tjenstlige forhold ikke taler i mod aflønning som assistent.

Ansatte i øvrigt - herunder normalt medhjælp på kordegnekontorer - lønnes som kontorassistent. Timeløn udfindes ved at dividere årslønnen med 1924.

Gartnere og gartneriarbejderes lønning fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Med henblik på de særlige tilfælde, hvor overarbejdsbetaling til tjenestemænd i folkekirken er hjemlet (kirkegårdsassistenter og gravere i særlige tilfælde under vikariat) henvises til, at betalingen pr. overtime fremgår af tabellen i bilag 5.

Midlertidige, personlige udligningstillæg nedsættes med samtlige lønstigninger.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Personalegrupper med ATP-fravalg:

A. Alle, der er ansat i en tjenestemandstilling som: Kordegn, organist, kirkegårdsleder, kirkegårdsassistent eller kirketjener.

B. Alle, der er ansat i en tjenestemandslignende stilling som: Kordegn, organist klassificeret i lønramme 9-14-17 + PO-tillæg og i lønramme 14-17-20 + PO-tillæg, kirkegårdsassistent, kirkegårdsleder, der er organiseret under Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (men ikke kirkegårdsledere organiseret i Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte).

Bidrag til ATP: FRAVALG

 

 Beskæftigelsesgrad  Kirkefunktionærens  Menighedsrådets  Samlet 

            bidrag mdl. kr.   bidrag mdl. kr.  bidrag 

                                mdl. kr 

 Mindst 130 t. mdl.      32.40      64,80      97,20 

 besk. i folke- 

 kirken (81% og 

 derover) 

 Under 130 t. men        21,60      43,20      64,80 

 mindst 86 2/3 t. 

 Under 86 2/3 t. men      10,80      21,60      32,40 

 mindst 43 1/3 t. 

 Under 43 1/3 t         0,00       0,00      0,00 

 Øvrigt personale med normal ATP-bidrag. 

 Beskæftigelsesgrad  Kirkefunktionærens  Menighedsrådets  Samlet 

            bidrag mdl. kr.   bidrag mdl. kr.  bidrag 

                                mdl. kr 

 Mindst 130 t. mdl.       64,80      129,60     194,40 

 besk. i folke- 

 kirken (81% og 

 derover) 

 Under 130 t. men        43,20       86,40     129,60 

 mindst 86 2/3 t. 

 Under 86 2/3 t. men      21,60       43,20     64,80 

 mindst 43 1/3 t. 

 Under 43 1/3 t.        0,00       0,00      0,00 

 Bidrag til Arbejdsmarkedets Uddannelsesfond (AUD) 

 Tilbageholdes i de ansattes lønning med følgende beløb: 

 Beskæftigelsesgrad           Kirkefunktionærens andel 

                         mdl. kr. 

 Mindst 130 t. mdl.besk. i folkekirken      87,48 

 (81% og derover) 

 Under 130 t. men mindst 86 2/3 t.        58,32 

 Under 86 2/3 t. men mindst 43 1/3 t.      29,16 

 Under 43 1/3 t.                 0,00 

Indbetaling af bidrag til ATP og AUD finder kun sted, indtil den ansatte fylder 67 år.

I bilag 7 er det fastsat, hvorledes ATP- og AUD-bidraget beregnes for kirkesangere og organister, der lønnes i henhold til ministeriets cirkulære af 10. juli 1985.

Feriegodtgørelse udgør 12 1/2%

Såfremt tjenestekørsel efter bemyndigelse foretages i egen bil, udbetales godtgørelse herfor med 2,21 kr. pr. km pr. 1. januar 1992.

Opmærksomheden henledes på Kirkeministeriets cirkulære af 5. august 1988 om arbejdstidsnedsættelse for kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.fl. pr. 1. september 1988 samt Kirkeministeriets cirkulære af 24. august 1990 om arbejdstidsnedsættelse for kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.fl. pr. 1. september 1990.

Endvidere henledes opmærksomheden på, at visse stillinger er omklassificeret til højere lønramme, uden at det til stillingen knyttede tillæg er ændret.

Dette cirkulære bedes udsendt til menighedsrådene, provstiudvalgene og provstirevisorerne. Samtidig ophæves kirkeministeriets cirkulære af 24. juni 1991 om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1991.

Lønningerne vil ikke blive ændret pr. 1. oktober 1992.

Kirkeministeriet, den 10. april 1992

P.M.V.

E.B.

Kirsten Bruun

ktr.fm.

BILAG 1

Lønrammer og skalatrin pr. 1. april 1992 for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende lønnede kirkefunktionærer m.fl.

Lønoversigten for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte anvendes på følgende måde:

Med udgangspunkt i stillingsbetegnelsen og stillingens klassificering i lønrammesystemet udfindes i nedenstående tabel, hvilke skalatrin lønrammen består af. Efter hvilket af disse skalatrin, aflønning skal finde sted, afhænger af kirkefunktionærens lønaciennitet.

Når skalatrinnet kendes, findes stedtillægsområde i bilag 3, og skalalønnen kan herefter aflæses i bilag 2.

Skalatrinnene er 2-årige. D.v.s. at kirkefunktionæren oprykkes fra et skalatrin til det næste, når kirkefunktionæren har været lønnet efter det lavere skalatrin i 2 år. De med (1) mærkede skalatrin er dog 1-årige. Oprykning til de med (2) mærkede skalatrin er betinget af, at kirkefunktionærens forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende.

---------------------------------------------------------------------

 

 Stillings-             Kirketjener 

      ---------------------------------------------------------- 

 kategori        Tjm.   1004    Tjl.  1005 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   KIRTJ-O1 KIRTJ-02 KIRTJ-03 KIRTJ-04 KIRTJ-05 KIRTJ-06 

 ramme   5-6    7     8     9     10    12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin             Skalatrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    9 (1)   12    13    14     15    17 

  2    10     13    14    15     16    18 

  3    11     14    15    16     17    19 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4    12     15    16    17     18    20 

  5    13     16    17    18     19    21 

  6    14 (2) 

  7    15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-           Organist 

      ----------------------------------------------------------- 

 Kategori Tjm. 1010 Tjl. 1011 Tjl. 9-14-17 + PO 1009 Tjl. 14-17-20+ 

                             PO 1009 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   ORGAN-01 ORGAN-02 ORGAN-03 ORGAN-04   ORGAN-05 

 ramme   9-14-17  14-17-20 17-23-29 16-21-29-31  34 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin           Skalatrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1     14    19     22    21 (1)   47 

  2     15    20     29    26 (2) 

  3     16    21     31    28 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4     17    22     33    30 

  5     18    23     35    32 

  6     19 (2)  24 (2)   38 (2)  38 (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7     20    25     40    40 

  8     21    26     42    42 (2) 

  9     22    27 (2)        44 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10     23    29 

 11     24 (2)  31 

 12     25 

 13     26 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-           Organist 

      ----------------------------------------------------------- 

 kategori Tjm. 1010 Tjl. 1011 Tjl. 9-14-17 + PO 1009 Tjl 14-17-20 

                            + PO 1009 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   ORGAN-06     ORGAN-07     ORGAN-08 

 ramme    35      13-21-23-24    13-21 23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin        Skalatrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1     48        18        18 

  2             19        19 

  3             20        20 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4             21        21 

  5             22        22 

  6             26 (2)      26 (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7             28        28 

  8             29 (2)      29 (2) 

  9             30 (2)      31 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10             32        33 

 11             34        35 

 12             36 

 13 

 --------------------------------------------------------------------- 

 BILAG 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-        Kirkegårdsledere og -assistenter 

      ----------------------------------------------------------- 

 kategori   Kirkegårdsledere: Tjm. 1006 Tjm med i FDK 1008 Tjl 1007 

       Kirkegårdsass.  Tjm. 1106 Tjm med i FDK 1108 Tjl 1107 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   KIRKG-01 KIRKG-02 KIRKG-03 KIRKG-14  KIRKG-04 KIRKG-05 

 ramme   14     15    17    18     19    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin            Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1    19     20    22    23     24    25 

  2    20     21    23    24     25    27 

  3    21     22    24    25     26    29 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4    22     23    25    26     27    31 

  5    23     24    26    27     28 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-     KIRKG-06     KIRKG-15 

 ramme      21         22 

 ---------------------------------------------- 

 Løntrin        Skalatrin 

 ---------------------------------------------- 

  1       26         27 

  2       28         29 

  3       30         31 

 ---------------------------------------------- 

  4       32         33 

  5 

 ---------------------------------------------- 

 Løn-   KIRKG-07 KIRKG-16 KIRKG-08 KIRKG-09  KIRKG-10 KIRKG-11 

 ramme   20-24    23    24   20-27   20-24-29   29 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin            Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1    25     29    30    25     25    38 

  2    27     31    32    27     27    40 

  3    29     33    34    29     29    42 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4    31     35    36    31     31 

  5    32 (2)            33 (2)   32 (2) 

  6    34              35     34 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7    36              37     36 

  8                   39     38 (2) 

  9                         40 

 10                         42 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-     KIRKG-12      KIRKG-13 

 ramme    24-29-32       32 

 ---------------------------------------------- 

 Løntrin        Skalatrin 

 ---------------------------------------------- 

  1       30         43 

  2       32         45 

  3       34 

 ---------------------------------------------- 

  4       36 

  5       38 (2) 

  6       40 

 ---------------------------------------------- 

  7       42 

  8       43 (2) 

  9       45 

 10 

 ---------------------------------------------- 

 BILAG 1 

 Stillings-        Kordegn 

      ---------------------------------------------------------- 

 kategori       Tjm. 1064 Tjl. 1003 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   KORDE-01 KORDE-04 KORDE-02 KORDE-03  KORDE-05 KORDE-06 

 ramme   9-13    9-15  9-15-17  14-17-20  17-23   10-15 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin            Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1    14     14    14    19     22    15 

  2    15     15    15    20     23    16 

  3    16     16    16    21     24    17 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4    17     17    17    22     25    18 

  5    18     18    18    23     26    19 

  6    19 (2)   20 (2)  20 (2)  24 (2)   29 (2)  20 (2) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7    20     21    21    25     31    21 

  8    21     22    22    26     33    22 

  9    22     23    23    27 (2)   35    23 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10          24    24    29          24 

 11              25 (2)  31 

 12              26 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-    Kordegn 

      ---------------------------------------------------------- 

 kategori   Tjm. 1064 Tjl. 1003 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-       KORDE-07 

 ramme       15-20 

 --------------------------------------- 

 Løntrin     Skalatrin 

 --------------------------------------- 

  1        20 

  2        21 

  3        22 

 --------------------------------------- 

  4        23 

  5        24 

  6        25 (2) 

 --------------------------------------- 

  7        27 

  8        29 

  9        31 

 --------------------------------------- 

 10 

 11 

 12 

 BILAG 1 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-        Graver 

      ---------------------------------------------------------- 

 kategori          1000 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   GRAVE-01 GRAVE-02 GRAVE-03 GRAVE-06  GRAVE-07 GRAVE-08 

 ramme   5-6    7     9    14-16    17    18 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin            Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1     9 (1)  12    14    19     22    23 

  2    10    13    15    20     23    24 

  3    11 (2)  14    16    21 (2)   24    25 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4    12    15    17    22     25    26 

  5    13    16    18    23     26    27 

  6    14              24 

  7    15              25 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-   Gartner    Gartneriarbejder    Gravermedhjælp 

      --------------------------------------------------------- 

 kategori    1022       1023            1038 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   GARTN-01  GARTN-02   GARTA-01  GARTA-02    GRAVE-MH 

 ramme  Øvrig land Hovedstad Øvrige land Hovedstad 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin            Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1     18    21      13     14      9 

  2     19    22      14     15      10 

  3     20    23      15     16      11 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4     21                       12 

  5     22                       13 

  6                            14 

  7                            15 

--------------------------------------------------------------------

Til gartnere og gartneriarbejdere ydes et ureguleret tillæg på kr. 130,00 pr. måned. Tillæget bortfalder ved første oprykning af gartnere i øvrige land (sats III).

Hovedstad: Hovedstadsområdet, Tåstrup og Nordsjællands sats VI.

Øvrige land: Resten af landet sats III.

BILAG 1

--------------------------------------------------------------------

 

 Stillings-  Kontor-   Assistent  Over-    Fuldmægtig 

 kategori   assistent        assistent 

     ------------------------------------------------------------ 

 Stift    1016     1017    1018     1019 

     ------------------------------------------------------------ 

 MR            1051 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lønramme  KONTORAS   ASSISTEN  OVERASSI  FULDMÆGT 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin          Skalatrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1      8      12 (1)   21     27 

  2      9      13     22     29 

  3      11 (1)    14 (1)   23     31 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4      13 (1)    15 (1)   24     33 

  5      14 (1)    16 (1)   25 

  6      15      17 (2)   26 (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7            18 

  8            19 

  9            21 (2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-  Rengørings  -       Elev 

 kategori   hjælp 

     ------------------------------------------------------------ 

 Stift     1021        1050     1062 

 MR      1035 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lønramme   Rengørin       Elev-01   Elev-02 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin          Skalatrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1       9           1 (1)    1 (1) 

  2      10           2 (1)    2 (1) 

  3      11           3 (1)    3 (1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4      12 

  5      13 

  6      14 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7      15 

  8 

  9 

---------------------------------------------------------------------

 • 3) Til assistenter på skalatrin 21 ydes der tillæg på kr. 1.045,00 årligt - afrundet kr. 1.000,00 - (1. oktober 1984-niveau) plus procentregulering. Tillægget udgør pr 1. april 1992 i alt kr. 1.243,18 årligt og kr. 103,60 månedligt.

BILAG 2

---------------------------------------------------------------------

 

            Løn i alt, inkl. procentregulering 

 Skalatrin ----------------------------------------------------------- 

              Stedtillægssats 

        II     III    IV      V      VI 

 --------------------------------------------------------------------- 

       kr.     kr.     kr.     kr.     kr. 

  8  146.168,00  149.061,00  151.065,00  153.958,00 155.962,00 

  8  12.180,67  12.421,75  12.588,75  12.829,83  12.996,83 

  9  148.598,00  151.563,00  153.617,00  156.582,00 158.636,00 

  9  12.383,17  12.630,25  12.801,42  13.048,50  13.219,67 

  10  151.094,00  154.134,00  156.239,00  159.278,00 161.383,00 

  10  12.591,17  12.844,50  13.019,92  13.273,17  13.448,58 

  11  153.064,00  156.179,00  158.336,00  161.451,00 163.608,00 

  11  12.755,33  13.014,92  13.194,67  13.454,25  13.634,00 

  12  155.699,00  158.893,00  161.105,00  164.298,00 166.509,00 

  12  12.974,92  13.241,08  13.425,42  13.691,50  13.875,75 

  13  158.408,00  161.683,00  163.949,00  167.223,00 169.490,00 

  13  13.200,67  13.473,58  13.662,42  13.935,25  14.124,17 

  14  161.192,00  164.548,00  166.872,00  170.228,00 172.552,00 

  14  13.432,67  13.712,33  13.906,00  14.185,67  14.379,33 

  15  164.051,00  167.492,00  169.874,00  173.315,00 175.697,00 

  15  13.670,92  13.957,67  14.156,17  14.442,92  14.641,42 

  16  166.243,00  169.771,00  172.214,00  175.742,00 178.185,00 

  16  13.853,58  14.147,58  14.351,17  14.645,17  14.848,75 

  17  169.261,00  172.879,00  175.384,00  179.001,00 181.505,00 

  17  14.105,08  14.406,58  14.615,33  14.916,75  15.125,42 

  18  172.364,00  176.074,00  178.642,00  182.352,00 184.919,00 

  18  14.363,67  14.672,83  14.886,83  15.196,00  15.409,92 

  19  174.680,00  178.484,00  181.117,00  184.921,00 187.556,00 

  19  14.556,67  14.873,67  15.093,08  15.410,08  15.629,67 

  20  177.084,00  180.985,00  183.686,00  187.587,00 190.287,00 

  20  14.757,00  15.082,08  15.307,17  15.632,25  15.857,25 

  21  180.016,00  184.016,00  186.786,00  190.787,00 193.556,00 

  21  15.001,33  15.334,67  15.565,50  15.898,92  16.129,67 

  22  182.732,00  186.733,00  189.502,00  193.503,00 196.273,00 

  22  15.227,67  15.561,08  15.791,83  16.125,25  16.356,08 

  23  185.642,00  189.532,00  192.226,00  196.117,00 198.810,00 

  23  15.470,17  15.794,33  16.018,83  16.343,08  16.567,50 

  24  188.642,00  192.423,00  195.040,00  198.820,00 201.438,00 

  24  15.720,17  16.035,25  16.253,33  16.568,33  16.786,50 

  25  191.708,00  195.370,00  197.906,00  201.569,00 204.105,00 

  25  15.975,67  16.280,83  16.492,17  16.797,42  17.008,75 

  26  194.844,00  198.380,00  200.828,00  204.365,00 206.812,00 

  26  16.237,00  16.531,67  16.735,67  17.030,42  17.234,33 

  27  198.049,00  201.449,00  203.804,00  207.204,00 209.559,00 

  28  201.328,00  204.583,00  206.837,00  210.093,00 212.348,00 

  28  16.777,33  17.048,58  17.236,42  17.507,75  17.695,67 

 -------------------------------------------------------------------- 

            Løn i alt, inkl. procentregulering 

 Skalatrin ----------------------------------------------------------- 

              Stedtillægssats 

        II     III    IV      V      VI 

 --------------------------------------------------------------------- 

       kr.     kr.     kr.     kr.     kr. 

  29  204.677,00  207.778,00  209.927,00  213.028,00 215.175,00 

  29  17.056,42  17.314,83  17.493,92  17.752,33  17.931,25 

  30  208.103,00  211.040,00  213.074,00  216.011,00 218.045,00 

  30  17.341,92  17.586,67  17.756,17  18.000,92  18.170,42 

  31  211.604,00  214.366,00  216.279,00  219.042,00 220.955,00 

  31  17.633,67  17.863,83  18.023,25  18.253,50  18.412,92 

  32  215.184,00  217.761,00  219.545,00  222.122,00 223.906,00 

  32  17.932,00  18.146,75  18.295,42  18.510,17  18.658,83 

  33  218.841,00  221.221,00  222.869,00  225.249,00 226.896,00 

  33  18.236,75  18.435,08  18.572,42  18.770,75  18.908,00 

  34  222.582,00  224.753,00  226.256,00  228.425,00 229.928,00 

  34  18.548,50  18.729,42  18.854,67  19.035,42  19.160,67 

  35  226.406,00  228.355,00  229.704,00  231.654,00 233.002,00 

  35  18.867,17  19.029,58  19.142,00  19.304,50  19.416,83 

  36  230.313,00  232.027,00  233.214,00  234.928,00 236.114,00 

  36  19.192,75  19.335,58  19.434,50  19.577,33  19.676,17 

  37  234.307,00  235.772,00  236.787,00  238.252,00 239.268,00 

  37  19.525,58  19.647,67  19.732,25  19.854,33  19.939,00 

  38  238.523,00  239.750,00  240.600,00  241.827,00 242.677,00 

  38  19.876,92  19.979,17  20.050,00  20.152,25  20.223,08 

  39  242.783,00  243.727,00  244.381,00  245.326,00 245.980,00 

  39  20.231,92  20.310,58  20.365,08  20.443,83  20.498,33 

  40  247.134,00  247.780,00  248.228,00  248.873,00 249.320,00 

  40  20.594,50  20.648,33  20.685,67  20.739,42  20.776,67 

  41  251.580,00  251.911,00  252.141,00  252.473,00 252.702,00 

  41  20.965,00  20.992,58  21.011,75  21.039,42  21.058,50 

  42  256.123,00 

  42  21.343,58 

  43  261.809,00 

  43  21.817,42 

  44  267.651,00 

  44  22.304,25 

  45  273.654,00 

  45  22.804,50 

  46  279.822,00 

  46  23.318,50 

  47  292.672,00 

  47  24.389,33 

  48  312.329,57 

  48  26.027,46 

---------------------------------------------------------------------

Skalaløn, pensionsgivende løn og løn i alt, stedtillægssats O

---------------------------------------------------------------------

 

 Skala-  Skala-  Pensionsgivende løn   Løn i alt, inkl. pct.-regu- 

 trin   løn   inkl. pct. regulering  lering stedtillægssats O 

     pr. år   pr. år  pr. måned    pr. år  pr. måned 

 --------------------------------------------------------------------- 

      kr.    kr.    kr.      kr.    kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8  64.792,00 136.071,00 11.339,25  141.271,00 11.772,58 

  9  66.574,00 138.348,00 11.529,00  143.579,00 11.964,92 

 10  68.405,00 140.688,00 11.724,00  145.950,00 12.162,50 

 11  70.286,00 143.092,00 11.924,33  147.791,00 12.315,92 

 12  72.219,00 145.562,00 12.130,17  150.295,00 12.524,58 

 13  74.205,00 148.101,00 12.341,75  152.867,00 12.738,92 

 14  76.246,00 150.709,00 12.559,08  155.511,00 12.959,25 

 15  78.342,00 153.388,00 12.782,33  158.227,00 13.185,58 

 16  80.497,00 156.142,00 13.011,83  160.273,00 13.356,08 

 17  82.710,00 158.970,00 13.247,50  163.140,00 13.595,00 

 18  84.985,00 161.878,00 13.489,83  166.086,00 13.840,50 

 19  87.322,00 164.864,00 13.738,67  168.243,00 14.020,25 

 20  89.723,00 167.932,00 13.994,33  170.483,00 14.206,92 

 21  92.191,00 171.087,00 14.257,25  173.245,00 14.437,08 

 22  94.726,00 174.239,00 14.519,92  175.962,00 14.663,50 

 23  97.331,00 177.381,00 14.781,75  179.057,00 14.921,42 

 24  100.008,00 180.615,00 15.051,25  182.244,00 15.187,00 

 25  102.758,00 183.932,00 15.327,67  185.509,00 15.459,08 

 26  105.584,00 187.337,00 15.611,42  188.860,00 15.738,33 

 27  108.487,00 190.829,00 15.902,42  192.293,00 16.024,42 

 28  111.471,00 194.414,00 16.201,17  195.817,00 16.318,08 

 29  114.536,00 198.092,00 16.507,67  199.428,00 16.619,00 

 30  117.686,00 201.866,00 16.822,17  203.131,00 16.927,58 

 31  120.922,00 205.738,00 17.144,83  206.928,00 17.244,00 

 32  124.248,00 209.713,00 17.476,08  210.823,00 17.568,58 

 33  127.664,00 213.789,00 17.815,75  214.815,00 17.901,25 

 34  131.175,00 217.974,00 18.164,50  218.909,00 18.242,42 

 35  134.783,00 222.269,00 18.522,42  223.108,00 18.592,33 

 36  138.489,00 226.673,00 18.889,42  227.412,00 18.951,00 

 37  142.297,00 231.194,00 19.266,17  231.825,00 19.318,75 

 38  149.213,00 235.918,00 19.659,83  236.446,00 19.703,83 

 39  153.317,00 240.777,00 20.064,75  241.184,00 20.098,67 

 40  157.533,00 245.761,00 20.480,08  246.040,00 20.503,33 

 41  161.865,00 250.876,00 20.906,33  251.019,00 20.918,25 

 42  166.316,00 256.123,00 21.343,58  256.123,00 21.343.58 

 43  170.890,00 261.809,00 21.817,42  261.809,00 21.817,42 

 44  175.589,00 267.651,00 22.304,25  267.651,00 22.304,25 

 45  180.418,00 273.654,00 22.804,50  273.654,00 22.804,50 

 46  185.380,00 279.822,00 23.318,50  279.822,00 23.318,50 

 47  195.716,00 292.672,00 24.389,33  292.672,00 24.389,33 

BILAG 3

De enkelte kommuners klassificering med hensyn til stedtillæg 1. april 1992.

Til sats 0 henføres: Grønland.

Til sats II henføres:

Allinge-Gudhjem, Arden, Assens, Augustenborg, Aulum-Haderup, Billund, Bjergsted, Bjerringbro, Blåbjerg, Blåvandshuk, Bogense, Bov, Bramminge, Brande, Bredebro, Broager, Broby, Brovst, Brædstrup, Brønderslev, Brørup, Børkop, Christiansfeld, Dianalund, Dragsholm, Dronninglund, Ebeltoft, Egebjerg, Egtved, Egvad, Ejby, Fakse Fanø, Farsø, Fjends, Fjerritslev, Fladså, Fredericia, Fuglebjerg, Fåborg, Galten, Gedved, Give, Gjern, Glamsbjerg, Gram, Grenå, Grindsted, Gråsten, Gudme, Gørlev, Haderslev, Hadsten, Hadsund, Hals, Hammel, Hanstholm, Hashøj, Hasle, Haslev, Hedensted, Helle, Herning, Hinnerup, Hirtshals, Hjørring, Hobro, Holbæk, Holeby, Holmsland, Holstebro, Holsted, Horsens, Hvidebæk, Hvorslev, Højer, Højreby, Høng, Hørning, Hårby, Ikast, Jelling, Jernløse, Juelsminde, Karup, Kerteminde, Kjellerup, Kolding, Langebæk, Langå, Lemvig, Lunderskov, Lundtoft, Læsø, Løgstør, Løgumkloster, Løkken-Vrå, Mariager, Maribo, Marstal, Middelfart, Midt-Djurs, Morsø, Møldrup, Møn, Nakskov, Neksø, Nibe, Nr.Alslev. Nr.Djurs, Nr.Rangstrup, Nr.Snede, Nr.Åby, Nyborg, Nykøbing F., Nykøbing-Rørvig, Nysted, Nørager, Nørhald, Odder, Otterup, Pandrup, Præstø, Purhus, Randers, Ravnsborg, Ribe, Ringe, Ringkøbing, Ringsted, Rosenholm, Rougsø, Rudbjerg, Rudkøbing, Ry, Ryslinge, Rødby, Rødding, Rødekro, Rønde, Rønne, Rønnede, Sakskøbing, Sallingsund, Samsø, Sejlflod, Silkeborg, Sindal, Skagen, Skive, Skjern, Skælskør, Skærbæk, Skørping, Slagelse, Sorø, Spøttrup, Stenlille, Stevns, Struer, Stubbekøbing, Støvring, Sundeved, Sundsøre, Suså, Svendborg, Svinninge, Sydals, Sydfalster, Sydlangeland, Sydthy, Sæby, Sønderborg, Sønderhald, Søndersø, Them, Thisted, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Tinglev, Tjele, Tommerup, Tornved, Tranekær, Trehøje, Trundholm, Tølløse, Tønder, Tørring-Uldum, Ulfborg-Vemb, Vallø, Vamdrup, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Videbæk, Vinderup, Vissenbjerg, Vojens, Vordingborg, Ærøskøbing, Ølgod, Ørbæk, Åbenrå, Åbybro, Åkirkeby, Ålestrup, Års, Årup og Åskov.

Til sats III henføres:

Esbjerg, Frederikshavn, Holmegård, Kalundborg, Korsør, Langeskov, Munkebo, Nordborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Ullerslev, Ålborg, Årslev og samtlige kommuner på Færøerne.

Til sats IV henføres:

Bramsnæs, Gundsø, Hundested, Hvalsø, Jægerspris, Køge, Lejre, Ramsø, Roskilde Skibby, Skovbo, Solrød og Århus.

Til sats V henføres:

Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Karlebo, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke.

Til sats VI henføres:

Albertslund, Ballerup, Birkerød, Brøndby, Dragør, Farum, Frederiksberg, Gentofte, Gladsakse, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse.

BILAG 4

Rådighedstillæg til kirketjenere og kordegne og særlige tillæg til kirkefunktionærer, der lønnes efter tjenestemændenes lønrammer (1. april 1992.)

I tabellen er angivet tillæggenes grundbeløb pr. 1.10.1984, afrundet grundbeløb pr. 1.10.1984 samt tillæg i alt inkl. procentregulering pr. 1. april 1992.

---------------------------------------------------------------------

I. Rådighedstillæg til kirketjenere og kordegne

---------------------------------------------------------------------

 

 Rådtrin   Lønramme     Årligt   Reguleret   Afrundet 

 --------------------------------------------------------------------- 

               Sædvanligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    5-6, 7 og 8     8068.55   10228.55   10200.00 

  2    9, 10 og 12     8802.06   10962.06   11000.00 

  3    9-13, 10-15 og 9-15 8802.06   11232.06   11200.00 

  4    9-15-17, 15-20 14- 

      17-20 og 17-23   11002.58   13432.58   13400.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

               Forhøjet 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    5-6, 7 og 8     8802.06   11232.06   11200.00 

  2    9, 10 og 12     11002.58   13432.58   13400.00 

  3    9-13, 10-15 og 9-15 11002.58   13972.58   14000.00 

  4    9-15-17, 15-20 14- 

      17-20 og 17-23   13192.68   16162.68   16200.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

               Maksimalt 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    5-6, 7 og 8     11002.58   13972.58   14000.00 

  2    9, 10 og 12     13192.68   16162.68   16200.00 

  3    9-13, 10-15 og 9-15 13192.68   16432.68   16400.00 

  4    9-15-17, 15-20 14- 

      17-20 og 17-23   14659.70   17899.70   17900.00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 II Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere, 

   der har kirketjenerfunktioner: LR-kode 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Rådtrin    Årligt  Reguleret  Afrundet 

 -------------------------------------------------- 

   1      4276.18  5626.18   5600.00 

 -------------------------------------------------- 

   2      5498.69  7118.69   7100.00 

 -------------------------------------------------- 

   3      7329.85  9489.85   9500.00 

 -------------------------------------------------- 

 III Rådighedstillæg til kirkegårdsledere, 

   der har kirketjenerfunktioner: LR-kode = 5 

 -------------------------------------------------- 

   1      3667.53  5017.53   5000.00 

 -------------------------------------------------- 

   2      4895.24  6515.24   6500.00 

 -------------------------------------------------- 

   3      7329.85  9489.85   9500.00 

 -------------------------------------------------- 

 IV Rådighedstillæg (administrationstillæg) til gravere og 

 visse kirkegårdsledere: BESK.KODE1 = 1 

 ------------------------------------------------------------- 

         2746.74  2746.74   2700.00 

 ------------------------------------------------------------- 

 V Rådighedstillæg til organister Løndel 3202 

 ------------------------------------------------------------- 

         6050.08  7670.08   7700.00 

 ------------------------------------------------------------- 

 VI Særlige tillæg i øvrigt. Stillingsparameterkode 3. 

 ------------------------------------------------------------- 

 Trin  Årligt grundbeløb  Afrundet årligt grundebeløb 

      pr. 1.10.1984      pr. 1.10.1984 

 ------------------------------------------------------------- 

  1    1669.90        1700.00 

  2    3667.53        3700.00 

  3    6107.34        6100.00 

 ------------------------------------------------------------- 

  4    9780.07        9800.00 

  5    9904.93        9900.00 

  6    11002.58        11000.00 

 ------------------------------------------------------------- 

  7    12214.68        12200.00 

  8    14659.71        14700.00 

  9    29314.20        29300.00 

 ------------------------------------------------------------- 

 BILAG 5 

          Totaltabel 

 ------------------------------------------------------------- 

 Afrundet grundbeløb  Inklusiv procentregulering pr. 

 pr. 1.10.1984          1.4.1992 

 ------------------------------------------------------------- 

   Årligt      Årligt       Månedlig 

 ------------------------------------------------------------- 

   1700.00      2113.40       176.12 

   2700.00      3356.58       279.71 

   3700.00      4599.75       383.31 

 ------------------------------------------------------------- 

   5000.00      6215.89       517.99 

   6100.00      7583.38       631.95 

   6500.00      8080.65       673.39 

 ------------------------------------------------------------- 

   7100.00      8826.56       735.55 

   7700.00      9572.46       797.71 

   9500.00     11810.18       984.18 

 ------------------------------------------------------------- 

   9800.00     12183.13      1015.26 

   9900.00     12307.45      1025.62 

   10200.00     12680.41      1056.70 

 ------------------------------------------------------------- 

   11000.00     13674.95      1139.58 

   11200.00     13923.58      1160.30 

   12200.00     15166.76      1263.90 

 ------------------------------------------------------------- 

   13400.00     16658,57      1388.21 

   14000.00     17404.48      1450.37 

   14700.00     18274.70      1522.89 

 ------------------------------------------------------------- 

   16200.00     20139.47      1678.29 

   16400.00     20388.10      1699.01 

   17900.00     22252.87      1854.41 

   29300.00     36425.09      3035.42 

-------------------------------------------------------------

BILAG 5

Beregning pr. 1. april 1992 af godtgørelse for mistede fridage.

I henhold til § 4, stk. 4, og § 6, stk. 2, i aftale af 1. december 1982 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl., jfr. Kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 10. januar 1983, ydes der tjenestemandsansatte eller tilsvarende lønnede kirkefunktionærer, hvis fridag eller fri-weekend må inddrages på grund af tjenesten, og som ikke får erstatningsfrihed, en godtgørelse for den mistede fridag eller fri-weekend efter de for statens tjenestemænd gældende regler

Godtgørelsen beregnes på grundlag af omfanget af den tjeneste, som kirkefunktionæren har udført på fridagen, med den beløbssats pr. time, der for vedkommende stedtillægsområde kan aflæses i den neden for anførte tabel ud for det skalatrin, efter hvilket kirkefunktionæren lønnes den første i den måned, hvori beløbet kommer til udbetaling. Til kirkefunktionærer, der aflønnes efter skalatrin 36 eller højere, beregnes godtgørelsen efter den for skalatrin 35 fastsatte takst.

Godtgørelsen kan ikke - uanset tjenestens længde - udbetales med et mindre beløb end svarende til godtgørelsen for 6 timers tjeneste.

 

          Overarbejdsbetaling m.v. pr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skalatrin         Stedtillægssats 

 Løndel    II   III    IV    V    VI 

 3010     kr.   kr.    kr.   kr.   kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8    113,96  116,21  117,77 120,03  121,59 

  9    115,85  118,16  119,76 122,08  123,68 

 10    117,80  120,17  121,81 124,18  125,82 

 11    119,33  121,76  123,44 125,87  127,55 

 12    121,39  123,88  125,60 128,09  129,81 

 13    123,50  126,05  127,82 130,37  132,14 

 14    125,67  128,29  130,10 132,71  134,53 

 15    127,90  130.58  132,44 135,12  136,98 

 16    129,61  132,36  134,26 137,01  138,92 

 17    131,96  134,78  136,73 139,55  141,51 

 18    134,38  137,27  139,27 142,17  144,17 

 19    136,19  139,15  141,20 144,17  146,22 

 20    138,06  141,10  143,21 146,25  148,35 

 21    140,35  143,46  145,62 148,74  150,90 

 22    142,46  145,58  147,74 150,86  153,02 

 23    144,73  147,76  149,86 152,90  155,00 

 24    147,07  150,02  152,06 155,01  157,05 

 25    149,46  152,32  154,29 157,15  159,13 

 26    151,91  154,66  156,57 159,33  161,24 

 27    154,40  157,05  158,89 161,54  163,38 

 28    156,96  159,50  161,26 163,79  165,55 

 29    159,57  161,99  163,66 166,08  167,76 

 30    162,24  164,53  166,12 168,41  169,99 

 31    164,97  167,13  168,62 170,77  172,26 

 32    167,76  169,77  171,16 173,17  174,56 

 33    170,61  172,47  173,75 175,61  176,89 

 34    173,53  175,22  176,40 178,09  179,26 

 35    176,51  178,03  179,08 180,60  181,65 

---------------------------------------------------------------------

BILAG 6

Lønninger og overarbejdspenge pr. 1. april 1992 til gravermedhjælp

m.fl. jfr. Kirkeministeriets cirkulære af 18. august 1983.

---------------------------------------------------------------------

 

             Lønninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Anciennitet          Stedtillæg 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Skalatrin II    III    IV    V     VI 

            kr.    kr.    kr.    kr.    kr. 

           pr. time pr. time pr. time pr. time pr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

    - 1.år  9   77,23   78,77   79,84   81,38  82,45 

   2.- 3.år  10   78,53   80,11   81,21   82,78  83,88 

   4.- 5.år  11   79,56   81,17   82,30   83,91  85,04 

 --------------------------------------------------------------------- 

   6.- 7.år  12   80,92   82,58   83,73   85,39  86,54 

   8.- 9.år  13   82,33   84,03   85,21   86,91  88,09 

  10.- 11.år 14   83,78   85,52   86,73   88,48  89,68 

  12.- følg- 

     ende  15   85,27   87,05   88,29   90,08  91,32 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Overarbejdspenge 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Anciennitet          Stedtillæg 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Skalatrin II    III    IV    V     VI 

            kr.    kr.    kr.    kr.    kr. 

           pr. time pr. time pr. time pr. time pr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

    - 1.år  9   115,85  118,16  119,76  122,08  123,68 

   2.- 3.år  10   117,80  120,17  121,81  124,18  125,82 

   4.- 5.år  11   119,33  121,76  123,44  125,87  127,55 

 --------------------------------------------------------------------- 

   6.- 7.år  12   121,39  123,88  125,60  128,09  129,81 

   8.- 9.år  13   123,50  126,05  127,82  130,37  132,14 

  10.- 11.år 14   125,67  128,29  130,10  132,71  134,53 

  12.- følg- 

     ende  15   127,90  130,58  132,44  135,12  136,98 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Som tillæg til timelønssatsen ydes:            Løndel 

 For tjeneste på søn- og helligedage pr. time   29,35  3230 

 For tjeneste på lørdage efter kl. 14,00 pr. time 19,04  3220 

 For tjeneste på hverdage efter kl. 17,00 pr. time 15,23  3210 

BILAG 7

Følgende honorarskalaer er gældende pr. 1. april 1992 for kirkesangere og organister, der lønnes i henhold til cirkulære af 10. juli 1985 om løn- og ansættelsesforhold for kirkesangere og organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer.

---------------------------------------------------------------------

 

     Grundbeløb årlig pr. 1.10.1984 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet årligt     Honorarskala og uddannelseskode 

 tjenestetal  Skala I  Skala Ia  Skala Ib  Skala II  Skala III 

        Uddan. 01 Uddan. 02 Uddan. 03 Uddan. 04 Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 - 49    8557,56  9150,61  9665,62  10269,07  13858,57 

 50 - 59    9415,92  10060,99  10471,96  11293,90  15273,56 

 60 - 69   10643,63  11387,54  12043,01  12828,54  17208,76 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70 - 79   12349,94  13213,50  13962,61  14888,60  20028,34 

 80 - 89   13941,80  14919,81  15772,96  16813,40  22577,40 

 90 - 99   15523,26  16615,71  17572,91  18738,20  25152,47 

 --------------------------------------------------------------------- 

 100 - 109   17239,97  18457,28  19248,01  20798,26  27987,65 

 110 - 119   18831,83  20163,59  21318,47  22712,65  30536,71 

 120 - 129   20538,14  21984,35  23243,27  24788,32  33397,90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 - 139   22119,60  23701,06  25074,44  26713,12  35218,66 

 140 - 149   23711,47  25386,57  26869,18  28637,92  38496,02 

 150 - 159   25438,59  27233,33  28793,98  30692,77  41305,19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 160 - 169   27129,29  29054,09  30718,78  32747,63  44114,36 

 170 - 179   28846,00  30874,85  32643,59  34802,48  46871,51 

 180 - 189   30536,71  32721,62  34594,40  36831,33  49732,70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 190 - 199   32279,43  34542,38  36493,19  38860,17  52541,87 

 200 - 209   33929,43 

 210 - 219   35579,43 

 --------------------------------------------------------------------- 

 220 - 229   37229,43 

 230 - 239   38879,43 

 240 - 249   40529,43 

 --------------------------------------------------------------------- 

 250 - 259   42179,43 

 260 - 269   43829,43 

 270 - 279   45479,43 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280 - 289   47129,43 

 290 - 299   48779,43 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Grundbeløb årlig pr. 1.10.1984 afrundet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet årligt     Honorarskala og uddannelseskode 

 tjenestetal  Skala I  Skala Ia  Skala Ib  Skala II  Skala III 

        Uddan. 01 Uddan. 02 Uddan. 03 Uddan. 04 Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 - 49   11200,00  11800,00  12300,00  12900,00  16500,00 

 50 - 59   12100,00  12700,00  13100,00  13900,00  17900,00 

 60 - 69   13300,00  14100,00  14700,00  15500,00  19900,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70 - 79   15600,00  16500,00  17200,00  18100,00  23300,00 

 80 - 89   17500,00  18500,00  19400,00  20400,00  26200,00 

 90 - 99   19600,00  20700,00  21600,00  22800,00  29200,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 100 - 109   21800,00  23000,00  23800,00  25300,00  32500,00 

 110 - 119   23900,00  25200,00  26300,00  27700,00  35600,00 

 120 - 129   26000,00  27500,00  28700,00  30300,00  38900,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 - 139   28100,00  29700,00  31000,00  32700,00  41200,00 

 140 - 149   30100,00  31800,00  33300,00  35100,00  44900,00 

 150 - 159   32300,00  34100,00  35700,00  37600,00  48200,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 160 - 169   34500,00  36400,00  38100,00  40100,00  51500,00 

 170 - 179   36700,00  38700,00  40500,00  42700,00  54700,00 

 180 - 189   38900,00  41000,00  42900,00  45200,00  58100,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 190 - 199   41100,00  43400,00  45300,00  47700,00  61400,00 

 200 - 209   33900,00 

 210 - 219   35600,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 220 - 229   37200,00 

 230 - 239   38900,00 

 240 - 249   40500,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 250 - 259   42200,00 

 260 - 269   43800,00 

 270 - 279   45500,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280 - 289   47100,00 

 290 - 299   48800,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Grundbeløb årlig 

   incl. procentregulering og kompensation * pr. 1.4.1992 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet årligt     Honorarskala og uddannelseskode 

 tjenestetal  Skala I  Skala Ia  Skala Ib  Skala II  Skala III 

        Uddan. 01 Uddan. 02 Uddan. 03 Uddan. 04 Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 - 49    15052,78  15859,18  16531,18  17337,58  22175,98 

 50 - 59    16262,38  17068,78  17606,38  18681,58  24057,58 

 60 - 69    17875,18  18950,38  19756,78  20831,98  26745,57 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70 - 79    20966,38  22175,98  23116,78  24326,38  31315,17 

 80 - 89    23519,98  24863,98  26073,57  27417,57  35212,76 

 90 - 99    26342,37  27820,77  29030,37  30643,17  39244,76 

 --------------------------------------------------------------------- 

 100 - 109   29299,17  30911,97  31987,17  34003,17  43679,96 

 110 - 119   32121,57  33868,77  35347,16  37228,76  47846,35 

 120 - 129   34943,97  36959,96  38572,76  40723,16  52281,55 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 - 139   37766.36  39916,76  41663,96  43948,76  55372,74 

 140 - 149   40454,36  42739,16  44755,16  47174,35  60345,54 

 150 - 159   43411,16  45830,35  47980,75  50534,35  64780,74 

 --------------------------------------------------------------------- 

 160 - 169   46367,95  48921,55  51206,35  53894,35  69215,93 

 170 - 179   49324,75  52012,75  54431,95  57388,74  73516,73 

 180 - 189   52281,55  55103,94  57657,54  60748,74  78086,32 

 --------------------------------------------------------------------- 

 190 - 199   55238,34  58329,54  60883,14  64108,74  82521,52 

 200 - 209   45561,55 

 210 - 219   47846,35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 220 - 229   49996,75 

 230 - 239   52281,55 

 240 - 249   54431,95 

 --------------------------------------------------------------------- 

 250 - 259   56716,74 

 260 - 269   58867,14 

 270 - 279   61151,94 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280 - 289   63302,34 

 290 - 299   65587,13 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) 8,11% for arbejdstidsnedsættelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Grundbeløb månedlig 

   incl. procentregulering og kompensation *) pr. 1.4.1992 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet årligt     Honorarskala og uddannelseskode 

 tjenestetal  Skala I  Skala Ia  Skala Ib  Skala II  Skala III 

        Uddan. 01 Uddan. 02 Uddan. 03 Uddan. 04 Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 - 49    1254,40  1321,60  1377,60  1444,80  1848,00 

 50 - 59    1355,20  1422,40  1467,20  1556,80  2004,80 

 60 - 69    1489,60  1579,20  1646,40  1736,00  2228,80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70 - 79    1747,20  1848,00  1926,40  2027,20  2609,60 

 80 - 89    1960,00  2072,00  2172,80  2284,80  2934,40 

 90 - 99    2195,20  2318,40  2419,20  2553,60  3270,40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 100 - 109   2441,60  2576,00  2665,60  2833,60  3640,00 

 110 - 119   2676,80  2822,40  2945,60  3102,40  3987,20 

 120 - 129   2912,00  3080,00  3214,40  3393,60  4356,80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 130 - 139   3147,20  3326,40  3472,00  3662,40  4614,40 

 140 - 149   3371,20  3561,60  3729,60  3931,20  5028,79 

 150 - 159   3617,60  3819,20  3998,40  4211,20  5398,39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 160 - 169   3864,00  4076,80  4267,20  4491,20  5767,99 

 170 - 179   4110,40  4334,40  4536,00  4782,40  6126,39 

 180 - 189   4356,80  4592,00  4804,80  5062,39  6507,19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 190 - 199   4603,20  4860,80  5073,59  5342,39  6876,79 

 200 - 209   3796,80 

 210 - 219   3987,20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 220 - 229   4166,40 

 230 - 239   4356,80 

 240 - 249   4536,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 250 - 259   4726,40 

 260 - 269   4905,60 

 270 - 279   5095,99 

 --------------------------------------------------------------------- 

 280 - 289   5275,19 

 290 - 299   5465,59 

---------------------------------------------------------------------

 • *) 8,11 % for arbejdstidsnedsættelse

Aflønning efter honorarskala Ia forudsætter, at organisten har bestået første delprøve af den Præliminære Orgelprøve, seminariets orgelprøve eller Elementær Organistuddannelse fra en af kirkemusikskolerne eller at kirkesangeren har bestået en af Kirkeministeriet godkendt kirkesangerprøve.

Aflønning efter honorarskala Ib forudsætter, at organisten skal have bestået anden delprøve af den Præliminære Orgelprøve.

Tilsvarende forudsætter aflønning efter honorarskala II, at organisten har mindst Præliminær Orgelprøve.

Endelig forudsætter aflønning efter honorarskala III, at organisten har bestået højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium.

Påhviler der organisten tjenestepligter ved korledelse og/eller kirkekoncerter, beregnes honorarbeløbet efter omstående honorarskalaer.

---------------------------------------------------------------------

 

            Grundhonorar årlig pr. 1.10.1984 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Honorarskala og uddannelseskode 

        Skala I  Skala Ia  Skala Ib  Skala II  Skala III 

        Uddan. 01 Uddan. 02 Uddan. 03 Uddan. 04 Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Voksenkor   4031,68  4364,62  4661,14  5004,48  7194,59 

 Børnekor/ 

 flere kor   8068,56  8729,23  9317,08  10003,76  14374,53 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pligtige kirke- 

 koncerter 

 Årligt  - 5 4031,68  4364,62  4661,14  5004,48  7194,59 

 Årligt 6 - 10 8068,56  8729,23  9317,08  10003,76  14374,53 

 Årligt 11 -  12100,24  13084,77  13973,01  15003,04  21557,77 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Grundhonorar årlig pr. 1.10.1984 afrundet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Voksenkor   5200,00  5500,00  5800,00  6100,00  8300,00 

 Børnekor/ 

 flere kor   10300,00  11000,00  11600,00  12300,00  16600,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pligtige kirke- 

 koncerter 

 Årligt  - 5  5200,00  5500,00  5800,00  6100,00  8300,00 

 Årligt 6 - 10 10300,00  11000,00  11600,00  12300,00  16600,00 

 Årligt 11 -   15500,00  16500,00  17300,00  18400,00  24900,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Grundbeløb årligt incl kompensation *) pr. 1.4.1992 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Voksenkor    6988,79  7391,99  7795,19  8198,39  11155,19 

 Børnekor/ 

 flere kor    13843,19  14783,99  15590,38  16531,18  22310,38 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pligtige kirke- 

 koncerter 

 Årligt  - 5  6988,79  7391,99  7795,19  8198,39  11155,19 

 Årligt 6 - 10 13843,19  14783,99  15590,38  16531,18  22310,38 

 Årligt 11 -   20831,98  22175,98  23251,18  24729,58  33465,57 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) 8,11% for arbejdstidsnedsættelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

   BILAG 7 

         Grundbeløb månedlig 

  Incl. procentregulering og kompensation *) pr. 1.4.1992 

 --------------------------------------------------------------------- 

             Honorarskala og uddannelseskode 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Skala I  Skala Ia  Skala Ib  Skala II  Skala III 

        Uddan. 01 Uddan. 02 Uddan. 03 Uddan. 04 Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Voksenkor     582,40   616,00   649,60  683,20    929,60 

 Børnekor/ 

 flere kor    1153,60  1232,00  1299,20  1377,60   1859,20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pligtige kirke- 

 koncerter 

 Årligt  - 5  582,40   616,00   649,60  683,20    929,60 

 Årligt 6 - 10  1153,60  1232,00  1299,20  1377,60   1859,20 

 Årligt 11 -   1736,00  1848,00  1937,60  2060,80   2788,80 

---------------------------------------------------------------------

 • *) 8,11% for arbejdstidsnedsættelse

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og til Arbejdsmarkedets Uddannelsesfond (AUD) skal indeholdes for kirkesangere og organister med nedenstående beløb, hvis den månedlige indtjening er på mere end kr. 4.043,85.

 

 ATP-bidrag for øvrige ansatte:   21,60 kr. mdl. 

 Kirkesassens bidrag udgør:     43,20 kr. mdl. 

 AUD-bidrag fra den ansatte:    29,16 kr. mdl. 

BILAG 8

Lønninger for honorarlønnede kirkefunktionærer, der ikke omfattes af bilag 6 og 7.

 

            Pr. 1. april 1992 

 Grundbeløb årligt pr. 1.10.1984  Dyrtidstillæg årligt 

 1.222,52   - 2.445,01           810 

 2.445,02   - 3.667,52          1080 

 3.667,53   - 4.895,23          1350 

 4.895,24   - 6.107,33          1620 

 6.107,34   - 7.329,84          1890 

 7.329,85   - 8.557,55          2160 

 8.557,56   - 9.780,06          2430 

 9.780,07   -11.002,57          2700 

 11.002,58   -12.214,67          2970 

 12.214,68   -14.659,70          3240 

 14.659,71   -15.897,81          3510 

 15.897,82   -18.342,83          3780 

 18.342,84   -19.560,14          4050 

 19.560,15   -22.005,16          4320 

 22.005,17   -23.232,86          4590 

 23.232,87   -25.698,69          4860 

 25.698,70   -27.883,59          5130 

 27.883,60   -30.822,81          5400 

 30.822,82   -32.981,72          5670 

 32.981,73   -35.192,64          5940 

 35.192,65   -38.912,19          6210 

 38.912,20   -42.761,79          6480 

 42.761,80   -45.257,80          6750 

 Afrundet grundbeløb årligt pr. 1.10.1984 

 2.100,00   - 3.300,00 

 3.600,00   - 4.800,00 

 5.100,00   - 6.300,00 

 6.600,00   - 7.800,00 

 8.000,00   - 9.300,00 

 9.500,00   -10.800,00 

 11.000,00   -12.300,00 

 12.500,00   -13.800,00 

 14.000,00   -15.200,00 

 15.500,00   -17.900,00 

 18.200,00   -19.500,00 

 19.700,00   -22.200,00 

 22.400,00   -23.700,00 

 23.900,00   -26.400,00 

 26.600,00   -27.900,00 

 28.100,00   -30.600,00 

 30.900,00   -33.100,00 

 33.300,00   -36.300,00 

 36.500,00   -38.700,00 

 39.000,00   -41.200,00 

 41.500,00   -45.200,00 

 45.400,00   -49.300,00 

 49.600,00   -52.100,00 

Til honorarer, hvis grundbeløb overstiger 45.257,80 kr. (afrundet 52.100,00 kr.), og som ikke er fastsat på grundlag af et bestemt aftalt antal arbejdstimer, fastsættes dyrtidstillægget i det enkelte tilfælde af Kirkeministeriet.

Hvis en kirkefunktionærs honorar er fastsat på grundlag af et bestemt antal arbejdstimer, ydes der til honoraret et dyrtidstillæg med et årsbeløb, svarende til det forudsatte årlige antal timer ganget med 13 kr. 50 øre.

 

 Eksempel: .............................................    Løndel 

 Grundbeløb årligt pr. 1.10.1984 ...............  8.802,60 kr. 

 Afrundet grundbeløb årligt pr. 1.10.1984 ...... 11.300,00 kr.  1003 

 Procentregulering pr. 1.4.1992 ................  2.747,90 kr. 

 ............................................... 14.047,90 kr. 

 Kompensation for arbejdstidsnedsættelserne 8,11% 1.139,28 kr.  2030 

 I Alt årlig ................................... 15.187,18 kr. 

 eller pr. måned ...............................  1.265,60 kr. 

BILAG 9

Vederlag til medhjælp ved komfirmandundervisning

Medhjælp, der antages i henhold til § 19 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., lønnes pr. 1. april 1992 med følgende beløb pr. undervisningstime:

A. Medhjælp, der er seminarieuddannet eller har højere uddannelse:

 

                    kr. 226,63 

 B. Medhjælp uden sådan uddannelse: 

  Stedstillægsområde II        kr. 143,64 

  Stedstillægsområde III       kr. 146,73 

  Stedstillægsområde IV        kr. 148,87 

  Stedstillægsområde V        kr. 151,96 

  Stedstillægsområde VI        kr. 154,10 

De anførte takster vil som hidtil også kunne anvendes ved fastsættelse af vederlag til kirkefunktionærer, der - hvis tjenesten tillader det - antages som medhjælp til konfirmandundervisning.

Det bemærkes, at teologistuderende, der ansættes som medhjælp til konfirmandundervisning, bør aflønnes efter en af de under B nævnte satser.

BILAG 10

Satser for jubilæumsgratialer for perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993

 

   25 års jubilæum   kr. 4.200,00 

   40 års jubilæum   kr. 5.200,00 

   50 års jubilæum   kr. 6.200,00 

BILAG 11

Oversigt over pensionsbidrag til visse overenskomstgrupper, der aflønnes efter skalatrin.

Oversigt over pensionsbidrag for visse overenskomstgrupper, der aflønnes efter skalatrin, og hvor pensionsordningen er indrettet således, at nettolønnen efter fradrag af egetbidraget svarer til lønnen på det pågældende skalatrin, se bilag 2, bl.a. i henhold til aftale af 2. november 1989 med Statsansattes Kartel. Arbejdsgivers pensionstilskud er det dobbelte af egetbidraget, og den samlede pensionsindbetaling udgør nedenstående beløb multipliceret med 3.

Eventuelt frivilligt forhøjet egetpensionsbidrag er ikke omfattet af ovenstående, og kan ikke aflæses i denne tabel.

---------------------------------------------------------------------

 

 Skala-        Eget pensionsbidrag pr. måned 

 trin 

 --------------------------------------------------------------------- 

        1,9 pct   2,1 pct   4,0 pct   5,0 pct. 

           kr.     kr.     kr.     kr. 

  8       219,58    243,25   472,50   596,83 

  9       223,33    247,33   480,42   606,75 

 10       227,08    251,50   488,50   617,08 

 11       230,92    255,75   496,83   627,58 

 12       234,92    260,17   505,42   638,42 

 13       239,00    264,75   514,25   649,58 

 14       243,25    269,42   523,33   661,00 

 15       247,58    274,17   532,58   672,75 

 16       252,00    279,08   542,17   684,83 

 17       256,58    284,17   552,00   697,25 

 18       261,25    289,33   562,08   710,00 

 19       266,08    294,67   572,42   723,08 

 20       271,08    300,17   583,08   736,58 

 21       276,17    305,83   594,08   750,42 

 22       281,25    311,50   605,00   764,17 

 23       286,33    317,08   615,92   778,00 

 24       291,50    322,83   627,17   792,17 

 25       296,83    328,75   638,67   806,75 

 26       302,33    334,83   650,50   821,67 

 27       308,00    341,08   662,58   837,00 

 28       313,75    347,50   675,08   852,67 

 29       319,75    354,08   687,83   868,83 

 30       325,83    360,83   700,92   885,42 

 31       332,08    367,75   714,33   902,33 

 32       338,50    374,83   728,17   919,83 

 33       345,08    382,17   742,33   937,67 

 34       351,83    389,67   756,83   956,00 

 35       358,75    397,33   771,75   974,83 

 36       365,83    405,17   787,08   994,17 

 37       373,17    413,25   802,75  1.014,00 

 38       380,75    421,75   819,17  1.034,75 

 39       388,58    430,42   836,00  1.056,00 

 40       396,67    439,33   853,33  1.077,92 

 41       404,92    448,42   871,08  1.100,33 

 42       413,42    457,83   889,33  1.123,33 

 43       422,58    468,00   909,08  1.148,25 

 44       432,00    478,42   929,33  1.173,92 

 45       441,67    489,17   950,17  1.200,25 

 46       451,67    500,17   971,58  1.227,25 

 47       472,33    523,17   1016,25  1.283,67 

Officielle noter

Ingen