Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1995


Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1995.

(til stiftsøvrighederne)

Lønningerne pr. 1. april 1995 er reguleret med de stigninger, der er aftalt i forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelsen pr. 1. april 1995 og med 0,37 % i henhold til den aftalte reguleringsordning.

Procentreguleringen andrager herefter pr. 1. april 1995 i alt 28,6546 pct., og fremkommer således:

 

 1)  1. oktober 1984, løn eksl. særlig regulering    100,0000 

 2)  1. oktober 1984, særlig regulering, 0,23 pct. af 1) 100,2300 

 3)  1. april  1985, forhøjelse med 1,75 pct. af 2)   101,9840 

 4)  1. oktober 1985, forhøjelse med 0,39 pct. af 3)   102,3817 

 5)  1. april  1986, forhøjelse med 1,25 pct. af 2)   103,6346 

 6)  1. oktober 1986, forhøjelse med 1,56 pct. af 5)   105,2513 

 7)  1. april  1987                   111,0400 

 8)  1. april  1988                   115,6373 

 9)  1. april  1989                   117,2091 

 10)  1. april  1990                   119,5454 

 11)  1. april  1991                   121,6382 

 12)  1. april  1992                   124,3177 

 13)  1. april  1993, generel forhøjelse         124,9393 

 14)  1. april  1993, forhøjelse med 0,48 pct. af 13)  125,5390 

 15)  1. april  1994, generel forhøjelse 1,2432 pct.   126,7822 

 16)  1. april  1994, forhøjelse 0,40 pct. af 15)    127,2893 

 17)  1. april  1995, generel forhøjelse 0,70 pct.    128,1803 

 18)  1. april  1995, forhøjelse 0,37 pct. af 17)    128,6546 

 Bilag 1: Oversigt over lønrammer og skalatrin 

 Bilag 2: Oversigt over skalaløn, stedtillægssats II-VI 

      Skalaløn og pensionsgivende løn inkl. pct.regulering, 

      stedtillægssats 0 

 Bilag 3: Stedtillægsområder 

 Bilag 4: Rådighedstillæg til kirketjenere, kordegne m. fl. 

      samt særlige tillæg i øvrigt 

 Bilag 5: Godtgørelse for mistede fridage 

 Bilag 6: Lønninger og overarbejdspenge til gravermedhjælp m.fl. 

 Bilag 7: Honorarsatser for kirkesangere og organister i 

      henhold til cirkulære af 20. februar 1995 

 Bilag 8: Honorarskalaer for kirkesangere og organister i 

      henhold til cirkulære af 10. juli 1985 

 Bilag 9: Honorarsatser for medhjælpere ved konfirmand 

      undervisning 

 Bilag 10: Jubilæumsgratialer til ansatte i folkekirkens 

      tjeneste 

 Bilag 11: Oversigt over pensionsbidrag til visse 

      overenskomstgrupper, der aflønnes efter skalatrin 

Tjenestemænd - og ansatte med tjenestemandslignende vilkår - der aflønnes efter en af de lønrammekombinationer, der er anført i bilag 1, oprykkes til den højere lønramme, når de i 2 år har været på slutløn i den lavere lønramme, og deres tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende. I bilag 1 er de skalatrin, hvor sidstnævnte betingelse skal være opfyldt, markeret med 2). Skønner et menighedsråd, at en ansats tjenstlige forhold ikke begrunder oprykning fra den lavere lønramme til den højere lønramme i lønrammekombinationen, bedes meddelelse herom indsendt hertil i god tid, forinden oprykningstidspunktet indtræder.

Kirketjenere og gravere, der lønnes efter lønramme 5-6, indplaceres ved ansættelsen på skalatrin 9, hvorefter de et år efter oprykkes til skalatrin 10. Derefter sker oprykning til højere løntrin med to års mellemrum. Det er i lønforløbene for såvel kirketjenere som gravere forudsat, at lønkvoten udgør 40% eller derover.

Tabellerne for kontorassistenter, assistenter og overassistenter anvendes ved lønfastsættelse for personale på kirkegårdskontorer. Aflønning som overassistent kan kun ske efter tilladelse fra ministeriet. Som assistent aflønnes ansatte, der har lærlingeuddannelse ved kontorfaget, eller har været 1 år på slutløn som kontorassistent. Det er i sidstnævnte tilfælde en forudsætning, at de tjenstlige forhold ikke taler imod aflønning som assistent.

Ansatte i øvrigt - herunder medhjælp på kordegnekontorer - lønnes som kontorassistent. Timeløn udregnes ved at dividere årslønnen med 1924.

Med henblik på de særlige tilfælde, hvor der er hjemmel til overarbejdsbetaling til tjenestemænd m.v. i folkekirken (kirkegårdsassistenter og gravere i særlige tilfælde under vikariat) er betalingen pr. overarbejdstime angivet i tabellen i bilag 5.

Midlertidige, personlige udligningstillæg nedsættes med samtlige lønstigninger.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Personalegrupper med ATP-fravalg:

A. Alle, der er ansat i en tjenestemandsstilling som: Kordegn, organist, kirkegårdsleder, kirkegårdsassistent eller kirketjener.

B. Alle, der er ansat i en tjenestemandslignende stilling som: Kordegn, organist klassificeret i lønramme 9-14-17 + PO-tillæg og i lønramme 14-17-20 + PO-tillæg, lønramme 13-21-23 og lønramme 13-21-23-24, kirkegårdsassistent, kirkegårdsleder, der er organiseret under Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (men ikke kirkegårdsledere organiseret i Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte).

C. Personale på kirkegårdskontorer, der er ansat og aflønnet efter Organisationsaftale for Kontorfunktionærer.

Bidrag til ATP: FRAVALG

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Beskæftigelses- Kirkefunktionærens Menighedsrådets Samlet bidrag 

 grad       bidrag mdl. kr.   bidrag mdl. kr.  mdl. kr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Mindst 117 timers 

 månedlig 

 beskæftigelse i 

 folkekirken     32,40        64,80      97,20 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Under 117 timer 

 men mindst 78 timer 21,60        43,20      64,80 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Under 78 timer 

 men mindst 39 timer 10,80        21,60      32,40 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Under 39 timer    0,00         0,00       0,004 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Øvrigt personale med normalt ATP-bidrag. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Beskæftigelses-  Kirkefunknærens  Menighedsrådet  Samlet bidrag 

 grad       bidrag mdl. kr.  bidrag mdl. kr.  mdl. kr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Mindst 117 timers 

 månedlig beskæftigel- 

 se i folkekirken    64,80      129,60     194,40 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Under 117 timer 

 men mindst 78 timer  43,20       86,40     129,60 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Under 78 timer 

 men mindst 39 timer  21,60       43,20      64,80 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Under 39 timer     0,00       0,00      0,00 

 -------------------------------------------------------------------- 

Indbetaling af bidrag til ATP finder kun sted, indtil udgangen af den måned, hvor den ansatte fylder 67 år.

I bilag 7 er det fastsat, hvorledes ATP-bidraget beregnes for kirkesangere og organister, der lønnes i henhold til ministeriets cirkulære af 10. juli 1985.

Feriegodtgørelse udgør 12 1/2%.

Såfremt tjenestekørsel efter bemyndigelse foretages i egen bil, udbetales godtgørelse herfor med 2,27 kr. pr. km pr. 1. januar 1995.

Opmærksomheden henledes på Kirkeministeriets cirkulære af 5. august 1988 om arbejdstidsnedsættelse for kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.fl. pr. 1. september 1988 samt Kirkeministeriets cirkulære af 24. august 1990 om arbejdstidsnedsættelse for kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.fl. pr. 1. september 1990.

Endvidere henledes opmærksomheden på, at visse stillinger er omklassificeret til højere lønramme, uden at det til stillingen knyttede tillæg er ændret.

Dette cirkulære bedes udsendt til menighedsrådene, provstiudvalgene og provstirevisorerne. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 20. maj 1994 om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1994.

Lønningerne vil ikke blive ændret pr. 1. oktober 1995.

Pensionsbidragene forhøjes pr. 1. oktober 1995 (bilag 11).

Kirkeministeriet,

den 29. maj 1995

P.M.V.

E.B.

Kirsten Bruun

ktr.fm.

BILAG 1

Lønrammer og skalatrin pr. 1. april 1995 for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende lønnede kirkefunktionærer m. fl.

Lønoversigten for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte anvendes på følgende måde:

I bilaget er der en tabel for hver stillingskategori.

Inden for hver tabel er angivet lønrammer, løntrin og skalatrin. Det er kirkefunktionærens lønanciennitet, der er afgørende for, hvilket løntrin der vælges.

Stedtillægsområdet står i bilag 3, og skalalønnen fremgår af bilag 2.

Skalatrinnene er 2-årige. D.v.s. at kirkefunktionæren oprykkes fra et skalatrin til det næste, når kirkefunktionæren har været lønnet efter det lavere skalatrin i 2 år. De med 1 mærkede skalatrin er dog 1-årige. Oprykning til de med 2 mærkede skalatrin er betinget af, at kirkefunktionærens forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-             Kirketjener 

       -------------------------------------------------------- 

 Kategori        Tjm.1004           Tjl.1005 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-  KIRTJ-01 KIRTJ-02 KIRTJ-03 KIRTJ-04 KIRTJ-05 KIRTJ-06 KIRTJ-07 

 ramme  5-6   7    8    9    10    12    14 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin              Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1     9 1)  12   13    14    15    17    19 

 2     10   13   14    15    16    18    20 

 3     11   14   15    16    17    19    21 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4     12   15   16    17    18    20    22 

 5     13   16   17    18    19    21    23 

 6     14 2) 

 7     15 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-             Organist 

      ---------------------------------------------------------- 

 kategori    TJM    TJL 

 COII     1010    1009 

 AC      1161    1011 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-    ORGAN-01 ORGAN-02 ORGAN-03 ORGAN-04  ORGAN-05 

 ramme    9-14-17 14-17-20 17-23-29 16-21-29-31  34 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin              Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1       14    19    22    21 1)   47 

 2       15    20    29    26 2) 

 3       16    21    31    28 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4       17    22    33    30 

 5       18    23    35    32 

 6       19 2)  24 2)  38 2)  38 2) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 7       20    25    40    40 

 8       21    26    42    42 2) 

 9       22    27 2)       44 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10      23    29 

 11      24 2)  31 

 12      25 

 13      26 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-             Organist 

        ------------------------------------------------------ 

 kategori         TJM   TJL 

        COII   1010  1009 

        AC    1161  1011 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-     ORGAN-06 ORGAN-07  ORGAN-08 ORGAN-09 

 ramme     35   13-21-23-24 13-21-23  36 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin               Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1       48    18     18   49 

 2            19     19 

 3            20     20 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4            21     21 

 5            22     22 

 6            26 2)    26 2) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 7            28     28 

 8            29 2)    29 2) 

 9            30 2)    31 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10            32     32 

 11            34     35 

 12            36 

 13 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-   Kirkegårdsledere og -assistenter 

 kategori 

      --------------------------------------------------------- 

                           COII   STK 

      --------------------------------------------------------- 

      Kirkegårdsledere     TJM       1006    1160 

      --------------------------------------------------------- 

      Kirkegårdsassistenter          1106    1002 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-    KIRKG-01  KIRKG-02   KIRKG-03   KIRKG-14  KIRKG-04 

 ramme     14    15     17      18     19 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin                          Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1      19    20     22      23     24 

  2      20    21     23      24     25 

  3      21    22     24      25     26 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4      22    23     25      26     27 

  5      23    24     26      27     28 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings- 

 kategori         COII    STK 

 -------------------------------------------------------------------- 

        TJL    1007    1008 

 -------------------------------------------------------------------- 

             1107    1108 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-      KIRKG-05 KIRKG-06  KIRKG-15 

 ramme       20    21      22 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin                Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1       25    26      27 

  2       27    28      29 

  3       29    30      31 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4       31    32      33 

  5 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-      KIRKG-07  KIRKG-16  KIRKG-08 KIRKG-09  KIRKG-10 

 ramme      20-24    23      24   20-27   20-24-29 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin                          Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1       25     29      30    25     25 

  2       27     31      32    27     27 

  3       29     33      34    29     29 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4       31     35      36    31     31 

  5       32 2)              33 2)    32 2) 

  6       34                35     34 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7       36                37     36 

  8                       39     38 2) 

  9                             40 

  10                             42 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-      KIRKG-17   KIRKG-11  KIRKG-12   KIRKG-13 

 ramme      27       29   24-29-32    32 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin                        Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1       33       38     30      43 

  2       35       40     32      45 

  3       37       42     34 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4       39             36 

  5                     38 2) 

  6                     40 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7                     42 

  8                     43 2) 

  9                     45 

 10 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-           Kordegn 

      ---------------------------------------------------------- 

 kategori      Tjm.1064          Tjl.1003 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-   KORDE- KORDE-  KORDE-  KORDE-  KORDE- KORDE-  KORDE- 

 ramme   01   02    03    04    05   06    07 

      9-13  9-15   9-15-17 14-17-20 17-23 10-15  15-20 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin            Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1    14   14    14    19    22   15   20 

  2    15   15    15    20    23   16   21 

  3    16   16    16    21    24   17   22 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4    17   17    17    22    25   18   23 

  5    18   18    18    23    26   19   24 

  6    19 2)  20 2)   20 2)   24 2)  29 2) 20 2)  25 2) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7    20   21    21    25    31   21   27 

  8    21   22    22    26    33   22   29 

  9    22   23    23    27 2)  35   23   31 

 -------------------------------------------------------------------- 

  10        24    24    29       24 

  11             25 2)   31 

  12             26 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings-           Graver          Medhjælp 

      --------------------------------------------------------- 

 kategori     Tjl1000       Tjm1066       1048 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-    GRAVE- GRAVE- GRAVE- GRAVE- GRAVE- GRAVE- GRAVE-MH 

 ramme   01   02   03   06   07   08 

      5 - 6  7   9    14-16  17   18   5-6 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin             Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1     9 1)  12  14    19   22   23   9 1) 

  2     10   13  15    20   23   24   10 

  3     11 2)  14  16    21 2) 24   25   11 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4     12   15  17    22   25   26   12 

  5     13   16  18    23   26   27   13 

  6     14           24          14 

  7     15           25          15 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stillings  Gartner     Gartneri-       Gartneri 

 kategori           arbejder       elev 

       -------------------------------------------------------- 

        1022      1023         1047 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løn-    GARTN-  GARTN- GARTA- GARTA-    GAREL- GAREL- 

 ramme    01    02    01   02     01   02 

       Øvrige  Hoved- Øvrige Hoved-    Øvrige Hoved- 

       land   stad  land  stad     land  stad 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin                 Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1     18    21   13   14      1 1)  1 1) 

  2     19    22   14   15      2 1)  2 1) 

  3     20    23   15   16      3 1   3 1) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4     21                   4 1)  4 1) 

  5     22 

 -------------------------------------------------------------------- 

Hovedstad : Hovedstadsområdet, Tåstrup og Nordsjælland sats VI. Øvrige land : Resten af landet sats III.

Til gartnere på sats VI og til alle gartneriarbejdere ydes et fast tillæg på kr. 130,00 pr måned.

Ved oprettelse af kategorierne for gartner, gartneriarbejder og gartnerielev skal der altid angives afvigende stedkode (3 eller 6) på personen.

 

 Stillings- Kontor-  Assi- Over-  Kontor- Rengø-   Elev 

 kategori  assi-   stent assi-  fuld-  rings- 

       stent      stent  mægtig  hjælp 

      --------------------------------------------------------- 

 Stift    1016    1017  1018  1019  1021/1069  1050 

      --------------------------------------------------------- 

 MR           1051  1052      1035/ 

                        1162/ 

                        1129 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Lønramme  KONTORAS  ASSISTEN OVER- FULD-  RENGØRIN ELEV7- ELEV7- 

                ASSI  MÆGT       01   02 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Løntrin             Skalatrin 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1     8     12 1)  21   27   9 1)   1 1) 1 1) 

  2     9     13   22   29   10    2 1) 2 1) 

  3     11 1)   14 1)  23   31   11    3 1) 3 1) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4     13 1)   15 1)  25   33   12 

  5     14 1)   16 1)  26      13 

  6     15     17          14 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7          18          15 

  8          19 

  9          21 *) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • *) Til assistenter på skalatrin 21 ydes der tillæg på kr. 1.045,00 årligt - afrundet kr. 1.000,00 - (1. oktober 1984-niveau) plus procentregulering. Tillægget udgør pr 1. april 1995 i alt kr. 1.286,55 årligt og kr. 107,21 månedligt.

BILAG 2

--------------------------------------------------------------------

Løn i alt, inklusiv procentregulering

--------------------------------------------------------------------

 

                Stedtillægssats 

 Skalatrin   II    III     IV     V      VI 

 -------------------------------------------------------------------- 

        Kr.   Kr.     Kr.    Kr.     Kr. 

 8     151.267,00 154.261,00 156.335,00 159.328,00 161.402,00 

 8     12.605,58 12.855,08  13.027,92  13.277,33  13.450,17 

 9     153.782,00 156.851,00 158.976,00 162.044,00 164.170,00 

 9     12.815,17 13.070,92  13.248,00  13.503,67  13.680,83 

 10     156.366,00 159.511,00 161.689,00 164.835,00 167.013,00 

 10     13.030,50 13.292,58  13.474,08  13.736,25  13.917,75 

 11     158.403,00 161.627,00 163.860,00 167.084,00 169.316,00 

 11     13.200,25 13.468,92  13.655,00  13.923,67  14.109,67 

 12     161.131,00 164.436,00 166.725,00 170.030,00 172.317,00 

 12     13.427,58 13.703,00  13.893,75  14.169,17  14.359,75 

 13     163.934,00 167.323,00 169.668,00 173.057,00 175.403,00 

 13     13.661,17 13.943,58  14.139,00  14.421,42  14.616,92 

 14     166.815,00 170.289,00 172.693,00 176.167,00 178.571,00 

 14     13.901,25 14.190,75  14.391,08  14.680,58  14.880,92 

 15     169.774,00 173.335,00 175.800,00 179.361,00 181.826,00 

 15     14.147,83 14.444,58  14.650,00  14.946,75  15.152,17 

 16     172.042,00 175.693,00 178.221,00 181.873,00 184.401,00 

 16     14.336,83 14.641,08  14.851,75  15.156,08  15.366,75 

 17     175.166,00 178.910,00 181.502,00 185.246,00 187.837,00 

 17     14.597,17 14.909,17  15.125,17  15.437,17  15.653,08 

 18     178.377,00 182.216,00 184.874,00 188.713,00 191.370,00 

 18     14.864,75 15.184,67  15.406,17  15.726,08  15.947,50 

 19     180.774,00 184.711,00 187.436,00 191.372,00 194.099,00 

 19     15.064,50 15.392,58  15.619,67  15.947,67  16.174,92 

 20     183.262,00 187.299,00 190.094,00 194.131,00 196.925,00 

 20     15.271,83 15.608,25  15.841,17  16.177,58  16.410,42 

 21     186.296,00 190.436,00 193.302,00 197.442,00 200.309,00 

 21     15.524,67 15.869,67  16.108,50  16.453,50  16.692,42 

 22     189.107,00 193.247,00 196.113,00 200.253,00 203.120,00 

 22     15.758,92 16.103,92  16.342,75  16.687,75  16.926,67 

 23     192.119,00 196.144,00 198.932,00 202.959,00 205.746,00 

 23     16.009,92 16.345,33  16.577,67  16.913,25  17.145,50 

 24     195.223,00 199.135,00 201.844,00 205.756,00 208.465,00 

 24     16.268,58 16.594,58  16.820,33  17.146,33  17.372,08 

 25     198.396,00 202.186,00 204.810,00 208.601,00 211.225,00 

 25     16.533,00 16.848,83  17.067,50  17.383,42  17.602,08 

 26     201.642,00 205.301,00 207.834,00 211.494,00 214.027,00 

 26     16.803,50 17.108,42  17.319,50  17.624,50  17.835,58 

 27     204.958,00 208.477,00 210.914,00 214.432,00 216.869,00 

 27     17.079,83 17.373,08  17.576,17  17.869,33  18.072,42 

 28     208.350,00 211.719,00 214.052,00 217.421,00 219.755,00 

 28     17.362,50 17.643,25  17.837,67  18.118,42  18.312,92 

 29     211.817,00 215.027,00 217.250,00 220.460,00 222.682,00 

 29     17.651,42 17.918,92  18.104,17  18.371,67  18.556,83 

 30     215.363,00 218.403,00 220.508,00 223.546,00 225.651,00 

 30     17.946,92 18.200,25  18.375,67  18.628,83  18.804,25 

 31     218.986,00 221.844,00 223.824,00 226.683,00 228.663,00 

 31     18.248,83 18.487,00  18.652,00  18.890,25  19.055,25 

 32     222.691,00 225.358,00 227.204,00 229.871,00 231.717,00 

 32     18.557,58 18.779,83  18.933,67  19.155,92  19.309,75 

 33     226.476,00 228.938,00 230.644,00 233.107,00 234.811,00 

 33     18.873,00 19.078,17  19.220,33  19.425,58  19.567,58 

 34     230.347,00 232.593,00 234.149,00 236.394,00 237.949,00 

 34     19.195,58 19.382,75  19.512,42  19.699,50  19.829,08 

 35     234.304,00 236.322,00 237.718,00 239.735,00 241.131,00 

 35     19.525,33 19.693,50  19.809,83  19.977,92  20.094,25 

 36     238.348,00 240.121,00 241.350,00 243.124,00 244.351,00 

 36     19.862,33 20.010,08  20.112,50  20.260,33  20.362,58 

 37     242.480,00 243.997,00 245.047,00 246.564,00 247.615,00 

 37     20.206,67 20.333,08  20.420,58  20.547,00  20.634,58 

 38     246.844,00 248.114,00 248.993,00 250.263,00 251.143,00 

 38     20.570,33 20.676,17  20.749,42  20.855,25  20.928,58 

 39     251.252,00 252.230,00 252.907,00 253.884,00 254.561,00 

 39     20.937,67 21.019,17  21.075,58  21.157,00  21.213,42 

 40     255.755,00 256.424,00 256.887,00 257.555,00 258.018,00 

 40     21.312,92 21.368,67  21.407,25  21.462,92  21.501,50 

 41     260.357,00 260.699,00 260.937,00 261.281,00 261.517,00 

 41     21.696,42 21.724,92  21.744,75  21.773,42  21.793,08 

 42     265.058,00 

 42     22.088,17 

 43     270.943,00 

 43     22.578,58 

 44     276.988,00 

 44     23.082,33 

 45     283.201,00 

 45     23.600,08 

 46     289.585,00 

 46     24.132,08 

 47     302.883,00 

 47     25.240,25 

 48     323.225,08 

 48     26.935,42 

 49     345.766,08 

 49     28.813,84 

   Skalaløn, pensionsgivende løn og løn i alt, stedtillægssats 0 

 Skalatrin Skalaløn Pensionsgivende løn  Løn i alt, inkl. pct- 

           inkl. pct.regulering  regulering stedtillægs- 

                      sats 0 

      Kr. pr år Kr pr.   Kr. pr.  Kr. pr.   Kr. pr. 

           år     måned   år     måned 

 8     64.792,00 140.818,00 11.734,83 146.199,00  12.183,25 

 9     66.574,00 143.175,00 11.931,25 148.588,00  12.382,33 

 10     68.405,00 145.596,00 12.133,00 151.042,00  12.586,83 

 11     70.286,00 148.084,00 12.340,33 152.947,00  12.745,58 

 12     72.219,00 150.640,00 12.553,33 155.538,00  12.961,50 

 13     74.205,00 153.268,00 12.772,33 158.200,00  13.183,33 

 14     76.246,00 155.967,00 12.997,25 160.937,00  13.411,42 

 15     78.342,00 158.739,00 13.228,25 163.746,00  13.645,50 

 16     80.497,00 161.589,00 13.465,75 165.864,00  13.822,00 

 17     82.710,00 164.516,00 13.709,67 168.831,00  14.069,25 

 18     84.985,00 167.525,00 13.960,42 171.880,00  14.323,33 

 19     87.322,00 170.615,00 14.217,92 174.112,00  14.509,33 

 20     89.723,00 173.790,00 14.482,50 176.430,00  14.702,50 

 21     92.191,00 177.056,00 14.754,67 179.289,00  14.940,75 

 22     94.726,00 180.317,00 15.026,42 182.100,00  15.175,00 

 23     97.331,00 183.570,00 15.297,50 185.304,00  15.442,00 

 24    100.008,00 186.916,00 15.576,33 188.601,00  15.716,75 

 25    102.758,00 190.348,00 15.862,33 191.981,00  15.998,42 

 26    105.584,00 193.872,00 16.156,00 195.448,00  16.287,33 

 27    108.487,00 197.486,00 16.457,17 199.002,00  16.583,50 

 28    111.471,00 201.195,00 16.766,25 202.646,00  16.887,17 

 29    114.536,00 205.002,00 17.083,50 206.385,00  17.198,75 

 30    117.686,00 208.908,00 17.409,00 210.218,00  17.518,17 

 31    120.922,00 212.916,00 17.743,00 214.147,00  17.845,58 

 32    124.248,00 217.029,00 18.085,75 218.178,00  18.181,50 

 33    127.664,00 221.247,00 18.437,25 222.309,00  18.525,75 

 34    131.175,00 225.578,00 18.798,17 226.545,00  18.878,75 

 35    134.783,00 230.023,00 19.168,58 230.891,00  19.240,92 

 36    138.489,00 234.581,00 19.548,42 235.345,00  19.612,08 

 37    142.297,00 239.259,00 19.938,25 239.913,00  19.992,75 

 38    149.213,00 244.148,00 20.345,67 244.695,00  20.391,25 

 39    153.317,00 249.177,00 20.764,75 249.598,00  20.799,83 

 40    157.533,00 254.335,00 21.194,58 254.623,00  21.218,58 

 41    161.865,00 259.628,00 21.635,67 259.776,00  21.648,00 

 42    166.316,00 265.058,00 22.088,17 265.058,00  22.088,17 

 43    170.890,00 270.943,00 22.578,58 270.943,00  22.578,58 

 44    175.589,00 276.988,00 23.082,33 276.988,00  23.082,33 

 45    180.418,00 283.201,00 23.600,08 283.201,00  23.600,08 

 46    185.380,00 289.585,00 24.132,08 289.585,00  24.132,08 

 47    195.716,00 302.883,00 25.240,25 302.883,00  25.240,25 

 48    206.628,00 323.225,08 26.935,42 323.225,08  26.935,42 

 49    224.148,00 345.766,08 28.813,84 345.766,08  28.813,84 

BILAG 3

De enkelte kommuners klassificering med hensyn til stedtillæg

1. april 1995.

Til sats 0 henføres: Grønland.

Til sats II henføres:

Allinge-Gudhjem, Arden, Assens, Augustenborg, Aulum-Haderup, Billund, Bjergsted, Bjerringbro, Blåbjerg, Blåvandshuk, Bogense, Bov, Bramminge, Brande, Bredebro, Broager, Broby, Brovst, Brædstrup, Brønderslev, Brørup, Børkop, Christiansfeld, Dianalund, Dragsholm, Dronninglund, Ebeltoft, Egebjerg, Egtved, Egvad, Ejby, Fakse, Fanø, Farsø, Fjends, Fjerritslev, Fladså, Fredericia, Fuglebjerg, Fåborg, Galten, Gedved, Give, Gjern, Glamsbjerg, Gram, Grenå, Grindsted, Gråsten, Gudme, Gørlev, Haderslev, Hadsten, Hadsund, Hals, Hammel, Hanst-holm, Hashøj, Hasle, Haslev, Hedensted, Helle, Herning, Hinnerup, Hirtshals, Hjørring, Hobro, Holbæk, Holeby, Holmsland, Holstebro, Holsted, Horsens, Hvidebæk, Hvorslev, Højer, Højreby, Høng, Hørning, Hårby, Ikast, Jelling, Jernløse, Juelsminde, Karup, Kerteminde, Kjellerup, Kolding, Langebæk, Langå, Lemvig, Lunderskov, Lundtoft, Læsø, Løgstør, Løgumkloster, Løkken-Vrå, Mariager, Maribo, Marstal, Middelfart, Midt-Djurs, Morsø, Møldrup, Møn, Nakskov, Neksø, Nibe, Nr.Alslev, Nr.Djurs, Nr.Rangstrup, Nr.Snede, Nr.Åby, Nyborg, Nykøbing F., Nykøbing-Rørvig, Nysted, Nørager, Nørhald, Odder, Otterup, Pandrup, Præstø, Purhus, Randers, Ravnsborg, Ribe, Ringe, Ringkøbing, Ringsted, Rosenholm, Rougsø, Rudbjerg, Rudkøbing, Ry, Ryslinge, Rødby, Rødding, Rødekro, Rønde, Rønne, Rønnede, Sakskøbing, Sallingsund, Samsø, Sejlflod, Silkeborg, Sindal, Skagen, Skive, Skjern, Skælskør, Skærbæk, Skørping, Slagelse, Sorø, Spøttrup, Stenlille, Stevns, Struer, Stubbekøbing, Støvring, Sundeved, Sundsøre, Suså, Svendborg, Svinninge, Sydals, Sydfalster, Sydlangeland, Sydthy, Sæby, Sønderborg, Sønderhald, Søndersø, Them, Thisted, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Tinglev, Tjele, Tommerup, Tornved, Tranekær, Trehøje, Trundholm, Tølløse, Tønder, Tørring-Uldum, Ulfborg-Vemb, Vallø, Vamdrup, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Videbæk, Vinderup, Vissenbjerg, Vojens, Vordingborg, Ærøskøbing, Ølgod, Ørbæk, Åbenrå, Åbybro, Åkirkeby, Ålestrup, Års, Årup og Åskov.16

Til sats III henføres:

Esbjerg, Frederikshavn, Holmegård, Kalundborg, Korsør, Langeskov, Munkebo, Nordborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Ullerslev, Ålborg, Årslev og samtlige kommuner på Færøerne.

Til sats IV henføres:

Bramsnæs, Gundsø, Hundested, Hvalsø, Jægerspris, Køge, Lejre, Ramsø, Roskilde, Skibby, Skovbo, Solrød og Århus.

Til sats V henføres:

Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hilllerød, Hørsholm, Karlebo, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke.

Til sats VI henføres:

Albertslund, Ballerup, Birkerød, Brøndby, Dragør, Farum, Frederiksberg, Gentofte, Gladsakse, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse.17

BILAG 4

Rådighedstillæg til kirketjenere, kordegne, organister, gravere og kirkegårdsledere og særlige tillæg til kirkefunktionærer , der lønnes efter tjenestemændenes lønrammer (1. april 1995).

I tabellen er angivet tillæggenes grundbeløb pr. 1.10.1984 og afrundet grundbeløb pr. 1.10.1984. I Totaltabel i bilag 4 findes tillæg inkl. procentregulering årligt og månedligt pr. 1. april 1995.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I. Rådighedstillæg til kirketjenere og kordegne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rådtrin Lønramme             Årligt    Afrundet 

 --------------------------------------------------------------------- 

     LR-kode = 1         Sædvanligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    5-6, 7 og 8           8.068,55   10.200,00 

 2    9, 10, 12 og 14         8.802,06   11.000,00 

 3    9-13, 10-15 og 9-15       8.802,06   11.200,00 

 4    9-15-17, 15-20, 14-17-20 og 

     17-23              13.192,68   16.200,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

      LR-Kode = 2        Forhøjet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    5-6, 7 og 8           8.802,06   11.200,00 

 2    9, 10, 12 og 14         11.002,58   13.400,00 

 3    9-13, 10-15 og 9-15       11.002,58   14.000,00 

 4    9-15-17, 15-20, 14-17-20 og 

     17-23              14.659,70   17.900,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

      LR-Kode = 3        Maksimalt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    5-6, 7 og 8           11.002,58   14.000,00 

 2    9, 10, 12 og 14         13.192,68   16.200,00 

 3    9-13, 10-15 og 9-15       13.192,68   16.400,00 

 4    9-15-17, 15-20, 14-17-20 og 

     17-23              14.659,70   17.900,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 II. Rådighedstillæg til gravere og 

 visse kirkegårdsledere (FAKK), der har kirketjenerfunktioner: 

               LR-kode=4 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Rådtrin            Årligt    Afrundet 

 --------------------------------------------------------------------- 

        1              4.276,18   5.600,00 

        2              5.498,69   7.100,00 

        3              7.329,85   9.500,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 III. Rådighedstillæg til kirkegårds- 

 ledere (FDK), 

 der har kirketjenerfunktioner:             LR-kode = 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

        1              3.667,53   5.000,00 

        2              4.895,24   6.500,00 

        3              7.329,85   9.500,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IV. Rådighedstillæg til organister:          LR-kode = 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FPO 

 stillinger  1              6.050,08   7.700,00 

 DOKS 

 stillinger  2                     8.100,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 V. Særligt tillæg 

 (administrationstillæg) til gravere 

 og visse kirkegårdsledere:            BESK.KODE1 = 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      2.746,74   2.700,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 VI. Særlige tillæg i øvrigt. 

 Stillingsparameterkode 3. 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      Årligt grundbeløb 

                    ------------------------------- 

      Trin            pr. 1.10.1984  Afrundet pr. 

                            1.10.1984 

 --------------------------------------------------------------------- 

       1               1.669,90    1.700,00 

       2               3.667,53    3.700,00 

       3               6.107,34    6.100,00 

       4               9.780,07    9.800,00 

       5               9.904,93    9.900,00 

       6              11.002,58   11.000,00 

       7              12.214,68   12.200,00 

 FPO-tillæg 8              14.659,71   14.700,00 

       9              29.314,20   29.300,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 Totaltabel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afrundet grundbeløb pr. 

 1.10.1984        Inklusiv procentregulering pr. 1. april 1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Årligt        Årligt          Månedlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

    1.700,00       2.187,13         182,26 

    2.700,00       3.473,67         289,47 

    3.700,00       4.760,22         396,69 

 --------------------------------------------------------------------- 

    4.900,00       6.304,08         525,34 

    5.000,00       6.432,73         536,06 

    5.600,00       7.204,66         600,39 

    6.100,00       7.847,93         653,99 

    6.500,00       8.362,55         696,88 

    7.100,00       9.134,48         761,21 

    7.700,00       9.906,40         825,53 

    8.100,00      10.421,02         868,42 

    9.500,00      12.222,19        1.018,52 

    9.800,00      12.608,15        1.050,68 

    9.900,00      12.736,81        1.061,40 

   10.200,00      13.122,77        1.093,56 

   11.000,00      14.152,01        1.179,33 

   11.200,00      14.409,32        1.200,78 

   12.200,00      15.695,86        1.307,99 

   13.400,00      17.239,72        1.436,64 

   14.000,00      18.011,64        1.500,97 

   14.700,00      18.912,23        1.576,02 

   16.200,00      20.842,05        1.736,84 

   16.400,00      21.099,35        1.758,28 

   17.900,00      23.029,17        1.919,10 

   19.900,00      25.602,27        2.133,52 

   29.300,00      37.695,80        3.141,32 

 --------------------------------------------------------------------- 

BILAG 5

Beregning pr. 1. april 1995 af godtgørelse for mistede fridage.

I henhold til § 4, stk. 4, og § 6, stk .2, i aftale af 1. december 1982 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl., jfr. Kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 10. januar 1983, ydes der tjenestemandsansatte eller tilsvarende lønnede kirkefunktionærer, hvis fridag eller fri-weekend må inddrages på grund af tjenesten, og som ikke får erstatningsfrihed, en godtgørelse for den mistede fridag eller fri-weekend efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

Godtgørelsen beregnes på grundlag af omfanget af den tjeneste, som kirkefunktionæren har udført på fridagen, med den beløbssats pr.time, der for vedkommende stedtillægsområde kan aflæses i den nedenfor anførte tabel ud for det skalatrin, efter hvilket kirkefunktionæren lønnes den første i den måned, hvori beløbet kommer til udbetaling. Til kirkefunktionærer, der aflønnes efter skalatrin 36 eller højere, beregnes godtgørelsen efter den for skalatrin 35 fastsatte takst.

Godtgørelsen kan ikke - uanset tjenestens længde - udbetales med et mindre beløb end svarende til godtgørelsen for 6 timers tjeneste.

 

           Betaling m.v. pr. time LØNDEL3030 

 --------------------------------------------------------------------- 

                Stedtillægssats 

 Skalatrin      II    III    IV     V     VI 

 --------------------------------------------------------------------- 

           Kr.    Kr.    Kr.    Kr.    Kr. 

 8         117,93  120,27   121,88   124,22  125,83 

 9         119,89  122,29   123,94   126,33  127,99 

 10         121,91  124,36   126,06   128,51  130,21 

 11         123,50  126,01   127,75   130,26  132,00 

 12         125,62  128,20   129,98   132,56  134,34 

 13         127,81  130,45   132,28   134,92  136,75 

 14         130,05  132,76   134,64   137,34  139,22 

 15         132,36  135,14   137,06   139,83  141,76 

 16         134,13  136,97   138,95   141,79  143,76 

 17         136,56  139,48   141,50   144,42  146,44 

 18         139,07  142,06   144,13   147,13  149,20 

 19         140,94  144,01   146,13   149,20  151,32 

 20         142,88  146,02   148,20   151,35  153,53 

 21         145,24  148,47   150,70   153,93  156,17 

 22         147,43  150,66   152,89   156,12  158,36 

 23         149,78  152,92   155,09   158,23  160,40 

 24         152,20  155,25   157,36   160,41  162,52 

 25         154,67  157,63   159,68   162,63  164,68 

 26         157,21  160,06   162,03   164,89  166,86 

 27         159,79  162,53   164,43   167,18  169,08 

 28         162,44  165,06   166,88   169,51  171,33 

 29         165,14  167,64   169,37   171,88  173,61 

 30         167,90  170,27   171,91   174,28  175,92 

 31         170,73  172,96   174,50   176,73  178,27 

 32         173,62  175,69   177,13   179,21  180,65 

 33         176,57  178,49   179,82   181,74  183,06 

 34         179,58  181,34   182,55   184,30  185,51 

 35         182,67  184,24   185,33   186,90  187,99 

BILAG 6

Lønninger og overarbejdspenge pr. 1. april 1995 til gravermedhjælp m. fl. jfr. Kirkeministeriets cirkulære af 18. august 1983. Kategori 1038.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Lønninger       Løndel: 2010 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lønramme: GRAVE-MH              Stedtillæg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Trin Anciennitet Skala-     II  III  IV   V   VI 

          trin     kr.  kr.  kr.  kr.  kr. 

                 pr.  pr.  pr.  pr.  pr. 

                 time  time  time  time  time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    -1. år   9      79,93  81,52 82,63 84,22 85,33 

 2  2.- 3. år  10      81,27  82,91 84,04 85,67 86,81 

 3  4.- 5. år  11      82,33  84,01 85,17 86,84 88,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4  6.- 7. år  12      83,75  85,47 86,66 88,37 89,56 

 5  8.- 9. år  13      85,20  86,97 88,19 89,95 91,17 

 6 10.- 11. år  14      86,70  88,51 89,76 91,56 92,81 

 7 12.- følgende 15      88,24  90,09 91,37 93,22 94,50 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Overarbejdspenge    Løndel: 3030 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lønramme: GRAVE-MH              Stedtillæg 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Anciennitet   Skala-     II  III  IV   V   VI 

           trin     kr.  kr.  kr.  kr.  kr. 

                  pr.  pr.  pr.  pr.  pr. 

                  time  time  time  time  time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1    -1. år    9      119,89 122,29 123,94 126,33 127,99 

 2  2.- 3. år   10      121,91 124,36 126,06 128,51 130,21 

 3  4.- 5. år   11      123,50 126,01 127,75 130,26 132,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4  6.- 7. år   12      125,62 128,20 129,98 132,56 134,34 

 5  8.- 9. år   13      127,81 130,45 132,28 134,92 136,75 

 6 10.- 11. år   14      130,05 132,76 134,64 137,34 139,22 

 7 12.- følgende  15      132,36 135,14 137,06 139,83 141,76 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Som tillæg til timelønssatsen ydes:        Kr.  Løndel 

 For tjeneste på søn- og helligdage pr. time    30,00 3230 

 For tjeneste på lørdage efter kl. 14,00 pr. time  19,85 3220 

 For tjeneste på hverdage efter kl. 17,00 pr. time 16,42 3210 

BILAG 7

Følgende honorarsatser er gældende pr. 1. april 1995 for kirkesangere og organister , der lønnes i henhold til cirkulære af 20. februar 1995 om løn- og ansættelsesforhold for kirkesangere og organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uddannelseskategori     I    Ia    Ib    II   III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundbeløb 

 pr.     Timesats   76,79  80,67   84,56  88,44  100,59 

 1. 10. 1984 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Pr. kirke- 

       koncert 1.151,90 1.210,12 1.268,33 1.326,66 1.790,50 

 Organister Voksenkor 

       årligt  5.759,52 6.050,59 6.341,66 6.633,31 8.952,49 

       Børnekor/ 

       flere kor 

       årligt 11.519,04 12.101,17 12.683,31 13.266,63 17.904,98 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kirke-   Voksenkor 

 sanger   årligt  5.759,52 6.050,59 

       Børnekor/ 

       flere kor 

       årligt 11.519,04 12.101,17 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Satser pr. 

 1. april 

 1995    Timesats  98,79  103,79  108,79  113,78  129,41 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Pr. kirke- 

       koncert 1.481,97 1.556,88 1.631,76 1.706,81 2.303,56 

 Organister Voksenkor 

       årligt  7.409,89 7.784,36 8.158,84 8.534,06 11.517,79 

       Børnekor/ 

       flere kor 

       årligt 14.819,77 15.568,71 16.317,66 17.068,13 23.035,58 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kirke-   Voksenkor 

 sanger   årligt  7.409,89 7.784,36 

       Børnekor/ 

       flere kor 

       årligt 14.819,77 15.568,71 

 --------------------------------------------------------------------- 

I. Organister og kirkesangere uden uddannelse som nævnt under Ia, Ib, II og III

Ia. Elementær organistuddannelse, 1. delprøve i den præliminære organistuddannelse eller seminariets orgelprøve, en af Kirkeministeriet godkent kirkesangerprøve.

Ib. 2. delprøve af den præliminære organistuddannelse.

II. Præliminær orgelprøve.

III. Højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) skal indeholdes for kirkesangere og organister med nedenstående beløb, hvis den månedlige indtjening er på mere end kr. 3.861,80 for mænd og kr. 3.487,40 for kvinder.

 

 ATP-bidrag for øvrige ansatte:           21,60kr. pr. måned 

 Kirkekassens bidrag udgør:             43,20kr. pr. måned 

BILAG 8

Følgende honorarskalaer er gældende pr. 1. april 1995 for kirkesangere og organister , der lønnes i henhold til cirkulære af 10. juli 1985 om løn- og ansættelsesforhold for kirkesangere og organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer i medfør af punkt 36 i cirkulære af 20. februar 1995 om løn- og ansættelsesforhold for kirkesangere og organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

              Grundbeløb årligt 

  incl. procentregulering og kompensation *) pr. 1. april 1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet 

 årligt 

 tjenestetal      Honorarskala og uddannelseskode 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Skala I  Skala Ia  Skala 1B   Skala II   Skala III 

      Uddan. 01 Uddan. 02  Uddan. 03  Uddan. 04  Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 - 49 15.577,91 16.412,44  17.107,88  17.942,41  22.949,60 

 50 - 59 16.829,71 17.664,24  18.220,59  19.333,30  24.896,84 

 60 - 69 18.498,77 19.611,48  20.446,01  21.558,72  27.678,61 

 70 - 79 21.697,80 22.949,60  23.923,22  25.175,02  32.407,62 

 80 - 89 24.340,49 25.731,37  26.983,17  28.374,05  36.441,18 

 90 - 99 27.261,34 28.791,32  30.043,11  31.712,18  40.613,84 

 100 - 109 30.321,29 31.990,35  33.103,06  35.189,39  45.203,76 

 110 - 119 33.242,15 35.050,30  36.580,27  38.527,51  49.515,50 

 120 - 129 36.163,01 38.249,33  39.918,40  42.143,81  54.105,42 

 130 - 139 39.083,87 41.309,28  43.117,43  45.481,94  57.304,46 

 140 - 149 41.865,63 44.230,14  46.316,47  48.820,06  62.450,73 

 150 - 159 44.925,58 47.429,17  49.654,59  52.297,27  67.040,65 

 160 - 169 47.985,53 50.628,21  52.992,71  55.774,48  71.630,57 

 170 - 179 51.045,48 53.827,24  56.330,84  59.390,78  76.081,40 

 180 - 189 54.105,42 57.026,28  59.668,96  62.868,00  80.810,41 

 190 - 199 57.165,37 60.364,40  63.007,09  66.345,21  85.400,33 

 200 - 209 59.390,78 

 210 - 219 61.755,29 

 220 - 229 63.980,70 

 230 - 239 66.345,21 

 240 - 249 68.570,62 

 250 - 259 70.935,13 

 260 - 269 73.160,54 

 270 - 279 75.525,05 

 280 - 289 77.750,46 

 290 - 299 80.114,97 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) 8,11% for arbejdstidsnedsættelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

BILAG 8

 

              Grundbeløb månedlig 

  incl. procentregulering og kompensation *) pr. 1. april 1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet 

 årligt 

 tjenestetal      Honorarskala og uddannelseskode 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Skala I  Skala Ia  Skala 1b   Skala II   Skala III 

      Uddan. 01 Uddan. 02  Uddan. 03  Uddan. 04  Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 - 49  1.298,16 1.367,70  1.425,66   1.495,20   1.912,47 

 50 - 59  1.402,48 1.472,02  1.518,38   1.611,11   2.074,74 

 60 - 69  1.541,56 1.634,29  1.703,83   1.796,56   2.306,55 

 70 - 79  1.808,15 1.912,47  1.993,60   2.097,92   2.700,63 

 80 - 89  2.028,37 2.144,28  2.248,60   2.364,50   3.036,77 

 90 - 99  2.271,78 2.399,28  2.503,59   2.642,68   3.384,49 

 100 - 109  2.526,77 2.665,86  2.758,59   2.932,45   3.766,98 

 110 - 119  2.770,18 2.920,86  3.048,36   3.210,63   4.126,29 

 120 - 129  3.013,58 3.187,44  3.326,53   3.511,98   4.508,79 

 130 - 139  3.256,99 3.442,44  3.593,12   3.790,16   4.775,37 

 140 - 149  3.488,80 3.685,84  3.859,71   4.068,34   5.204,23 

 150 - 159  3.743,80 3.952,43  4.137,88   4.358,11   5.586,72 

 160 - 169  3.998,79 4.219,02  4.416,06   4.647,87   5.969,21 

 170 - 179  4.253,79 4.485,60  4.694,24   4.949,23   6.340,12 

 180 - 189  4.508,79 4.752,19  4.972,41   5.239,00   6.734,20 

 190 - 199  4.763,78 5.030,37  5.250,59   5.528,77   7.116,69 

 200 - 209  4.949,23 

 210 - 219  5.146,27 

 220 - 229  5.331,73 

 230 - 239  5.528,77 

 240 - 249  5.714,22 

 250 - 259  5.911,26 

 260 - 269  6.096,71 

 270 - 279  6.293,75 

 280 - 289  6.479,21 

 290 - 299  6.676,25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) 8,11% for arbejdstidsnedsættelse 

BILAG 8

Påhviler der organisten tjenestepligter ved korledelse og/eller kirkekoncerter, beregnes honorarbeløbet efter omstående honorarskalaer.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Grundbeløb årligt 

   incl. procentregulering og kompensation *) pr. 1. april 1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Kode Skala I   Skale Ia  Skala Ib Skala II Skala III 

        Uddan. 01  Uddan. 02 Uddan. 03 Uddan. 04 Uddan. 05 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Voksenkor 1  7.232,60  7.649,87  8.067,13 8.484,40 11.544,34 

 Børnekor/ 

 flere kor 2  14.326,11  15.299,73 16.134,26 17.107,88 23.088,69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pligtige 

 kirke- 

 koncerter 

 årligt-5    7.232,60  7.649,87  8.067,13 8.484,40 11.544,34 

 årligt 6 - 10 14.326,11  15.299,73 16.134,26 17.107,88 23.088,69 

 årligt 11 -  21.558,72  22.949,60 24.062,31 25.592,28 34.633,03 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Grundbeløb månedlig 

     Incl. procentregulering og kompensation *) pr. 1. april 1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Kode 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Voksenkor 1   602,72   637,49   672,26  707,03  962,03 

 Børnekor/ 

 flere kor 2  1.193,84  1.274,98  1.344,52 1.425,66 1.924,06 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pligtige 

 kirkekoncerter ------------------------------------------------------ 

 årligt-5     602,72   637,49   672,26  707,03  962,03 

 årligt 6 - 10  1.193,84  1.274,98  1.344,52 1.425,66 1.924,06 

 årligt 11 -   1.796,56  1.912,47  2.005,19 2.132,69 2.886,09 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *) 8,11% for arbejdstidsnedsættelse 

I. Organister og kirkesangere uden uddannelse som nævnt under Ia, Ib, II og III

Ia. Elementær organistuddannelse, 1. delprøve i den præliminære organistuddannelse eller seminariets orgelprøve

Ib. 2. delprøve af den præliminære organistuddannelse.

II. Præliminær orgelprøve.

III. Højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium

BILAG 9

Vederlag til medhjælp ved konfirmandundervisning

Medhjælp, der antages i henhold til § 19 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., lønnes pr. 1. april 1995 med følgende beløb pr. undervisningstime:

A. Medhjælp, der er seminarie-uddannet, har højere uddannelse eller bacheloruddannelse og teologistuderende, der har bestået

 

  1. del: 

   Løndel 2420        Kr. 234,54 

B. Medhjælp uden sådan uddannelse

 

   Løndel 2425        Kr. 159,48 

De anførte takster vil som hidtil også kunne anvendes ved fastsættelse af vederlag til kirkefunktionærer, der - hvis tjenesten tillader det - antages som medhjælp til konfirmandundervisning.

BILAG 10

Satser for jubilæumsgratialer for perioden 1. april 1995 til 31. marts 1997.

 

                       Løndel   Kr. 

 25 års jubilæum               8810   4.400,00 

 40 års jubilæum               8820   5.500,00 

 50 års jubilæum               8830   6.600,00 

BILAG 11

Oversigt over pensionsbidrag til visse overenskomstgrupper, der aflønnes efter skalatrin.

Oversigt over pensionsbidrag for visse overenskomstgrupper, der aflønnes efter skalatrin, og hvor pensionsordningen er indrettet således, at nettolønnen efter fradrag af egetbidraget svarer til lønnen på det pågældende skalatrin, se bilag 2, bl.a. i henhold til aftale af 2. november 1989 med Statsansattes Kartel. Arbejdsgivers pensionstilskud er det dobbelte af egetbidraget, og den samlede pensionsindbetaling udgør nedenstående beløb multipliceret med 3.

Eventuelt frivilligt forhøjet egetpensionsbidrag er ikke omfattet af ovenstående, og kan ikke aflæses i denne tabel.

 

          Eget pensionsbidrag pr. måned 

 Skalatrin 2,5 pct. 2,7 pct. 3,2 pct.  3,4 pct  4,0 pct. 5,0 pct. 

      kr.    kr.    kr.    kr.    kr.    kr. 

 8    300,92  325,67  387,92   413,00   488,92  617,58 

 9    305,92  331,08  394,42   419,92   497,17  628,00 

 10    311,08  336,67  401,08   427,00   505,58  638,58 

 11    316,42  342,42  407,92   434,33   514,17  649,50 

 12    321,92  348,33  415,00   441,83   523,08  660,67 

 13    327,50  354,42  422,25   449,58   532,17  672,25 

 14    333,25  360,67  429,67   457,50   541,58  684,08 

 15    339,17  367,08  437,33   465,58   551,17  696,25 

 16    345,25  373,67  445,17   473,92   561,08  708,75 

 17    351,50  380,42  453,25   482,50   571,25  721,58 

 18    358,00  387,42  461,50   491,33   581,67  734,75 

 19    364,58  394,50  470,00   500,42   592,42  748,33 

 20    371,33  401,92  478,75   509,75   603,42  762,25 

 21    378,33  409,42  487,75   519,33   614,75  776,58 

 22    385,33  417,00  496,75   528,92   626,08  790,83 

 23    392,25  424,50  505,67   538,42   637,42  805,17 

 24    399,42  432,25  514,92   548,25   649,00  819,83 

 25    406,75  440,17  524,33   558,33   660,92  834,83 

 26    414,25  448,33  534,08   568,67   673,17  850,33 

 27    422,00  456,67  544,00   579,25   685,75  866,17 

 28    429,92  465,25  554,25   590,08   698,58  882,42 

 29    438,00  474,08  564,75   601,25   711,83  899,17 

 30    446,42  483,08  575,50   612,75   725,42  916,25 

 31    454,92  492,33  586,58   624,50   739,33  933,83 

 32    463,75  501,83  597,92   636,58   753,58  951,92 

 33    472,75  511,58  609,50   648,92   768,25  970,42 

 34    482,00  521,67  621,42   661,67   783,25  989,42 

 35    491,50  531,92  633,67   674,67   798,67 1.008,83 

 36    501,25  542,42  646,25   688,00   814,50 1.028,83 

 37    511,25  553,25  659,08   701,75   830,75 1.049,42 

 38    521,67  564,58  672,58   716,08   847,75 1.070,83 

 39    532,42  576,17  686,42   730,83   865,17 1.092,92 

 40    543,42  588,17  700,67   746,00   883,08 1.115,50 

 41    554,75  600,33  715,25   761,50   901,50 1.138,75 

 42    566,33  612,92  730,17   777,42   920,33 1.162,50 

 43    578,92  626,50  746,42   794,67   940,75 1.188,33 

 44    591,83  640,50  763,08   812,42   961,75 1.214,83 

 45    605,17  654,92  780,17   830,67   983,33 1.242,08 

 46    618,75  669,67  797,75   849,33  1.005,50 1.270,08 

 47    647,17  700,42  834,42   888,33  1.051,67 1.328,42 

Officielle noter

Ingen