Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om registrering af valgmenighedsmedlemmer (Til valgmenighedsbestyrelserne)


CIRKULÆRESKRIVELSE OM REGISTRERING AF VALGMENIGHEDSMEDLEMMER

(Til valgmenighedsbestyrelserne)

I medfør af § 6 i lov nr. 204 af 24. maj 1972 om valgmenigheder fastsættes det herved, at valgmenighedsbestyrelserne fremtidig skal afgive indberetninger til folkeregistrene om indtrædelse og udtrædelse af medlemmer efter følgende regler:

A. Indberetning om indtrædelse af medlemmer Indberetning afgives snarest muligt efter indtrædelsen til folkeregistret i den kommune, hvor den pågældende har bopæl, med oplysning om fulde navn, personnummer og adresse.

Opmærksomheden henledes på, at indberetningspligten fremtidig også omfatter medlemmer, der er under 15 år. Børn, der navngives ved dåb i en valgmenighed, er dog ikke omfattet af indberetningspligten, jf. nedenfor.

B. Indberetning om udtrædelse af medlemmer Indberetning afgives snarest muligt efter udtrædelsen til folkeregistret i den kommune, hvor den pågældende har bopæl, med oplysning om fulde navn, personnummer og adresse.

Tilsvarende indberetning afgives om medlemmer, der ikke opfylder deres bidragspligt til menigheden.

Opmærksomheden henledes på, at indberetningspligten fremtidig også omfatter medlemmer, der er under 15 år.

For børn, der navngives ved dåb i en valgmenighed, påhviler det fremtidig ministerialbogsføreren på fødelsregistreringsstedet at afgive indberetning til folkeregistret om navngivningen, jf. Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 14. december 1987 om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger. Samtidig er det foreskrevet, at indberetningsblankettens folkekirkerubrik skal udfyldes med bogstavet M (koden for valgmenighedsmedlem), således at barnet allerede fra dåben bliver registreret som valgmenighedsmedlem.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt et barn, der døbes i en valgmenighed, ikke skal tilhøre denne eller en anden valgmenighed, må ministerialbogsføreren på fødelsregistreringsstedet udtrykkelig gøres bekendt hermed i forbindelse med tilbagemeldingen om dåben.

Denne cirkulæreskrivelse træder i kraft den 1. februar 1988. Fra samme dato ophæves Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 15. januar 1973 om registrering af valgmenighedsmedlemmer.

Valgmenighedsbestyrelserne anmodes om i løbet af februar måned 1988 at afgive indtrædelsesindberetning til folkeregistrene vedrørende alle medlemmer, som pr. 31. december 1986 ikke var fyldt 15 år, eller som er født efter nævnte dato.

Kirkeministeriet, den 6. januar 1988

P.M.V.

E.B.

Kai Winther

Officielle noter

Ingen