Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om tilskud til fremme
af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-,
jordbrugs- og fiskerisektoren

(innovationsloven)

 

I medfør af § 24, stk. 1, i lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven) bestemmes, at loven træder i kraft den 16. maj 2001.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 7. maj 2001

Ritt Bjerregaard

/Søren Sørensen