Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om udtrædelse af folkekirken. (Til biskopperne).


På kirkeministeriets foranledning er der fremstillet en ny blanket til anmeldelse om udtrædelse af folkekirken. Blanketten træder i stedet for den hidtil anvendte. Anmeldelser, der afgives på den hidtil foreskrevne blanket, vil dog fortsat kunne modtages.

Som det fremgår af blanketten stilles der ikke længere krav om medunderskrift af vitterlighedsvidner. Ejheller kræves det, at anmeldere, der afleverer anmeldelsen ved personlig henvendelse, skal legitimere sig.Derimod skal der som hidtil medfølge original dåbsattest (fødsels- og dåbsattest) for anmelderen.

Når anmeldelsen er tilført ministerialbogen - hvilket bør ske snarest muligt efter anmeldelsens modtagelse - skal dåbsattesten tilbagesendes til anmelderen, forsynet med påtegning om udtrædelsen. Påtegningen skrives øverst på attestens bagside, dateres og underskrives samt forsynes med embedsstempel. Påtegningen affattes således: »Udtrådt af folkekirken den ...... (dato)». Som udtrædelsesdato skal anføres datoen for anmeldelsens modtagelse og ikke anmeldelsens dato. I attestens anmærkningsrubrik anføres en henvisning til udtrædelsespåtegningen. Er anmærkningsrubrikken overstreget, anføres henvisningen i marginen ved siden af rubrikken. Er attesten ikke udfærdiget på den ved ministeriets cirkulære af 4. december 1956 autoriserede blanketformular, anføres henvisningen i marginen ud for dåbsdatorubrikken.

Da det ved ministeriets cirkulære nr. 10 af 15. januar 1973 er pålagt ministerialbogsførerne at afgive indberetning til folkeregistret om udtrædelse af folkekirken, skal der fremtidig kun udfærdiges særskilt attest om udtrædelsen, såfremt anmelderen fremsætter motiveret begæring herom. Tilfælde af denne art vil antagelig kun sjældent forekomme, hvorfor der ikke som hidtil vil blive fremstillet blanketter til attest om udtrædelse af folkekirken.

Et antal eksemplarer af de nye blanketter og af nærværende

cirkulæreskrivelse vedlægges til fordeling blandt stiftets

sognepræster og kordegne.

Kirkeministeriet, den 15. maj 1973.

P.M.V.

E.B.

Arne Truelsen.

Officielle noter

Ingen