Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om opførelse, ombygning eller køb af tjenestebolig til præster.


Det tilsigtes med nedenstående vejledende regler om opførelse, ombygning eller køb af præsteboliger at lette sagsekspeditionen.

Dersom de angivne regler følges, vil et menighedråd have sikkerhed for, at et andragende om opførelse, ombygning m.v., køb eller leje af en præstebolig ikke afvises af størrelses- og/eller prismæssige årsager. Endvidere opnås en hurtigere sagsbehandling ved, at ministeriet delegerer sin godkendelseskompetence til stiftsøvrighederne.

Reglerne åbner mulighed for, at et menighedsråd kan få sagkyndig bistand fra bygningskonsulenten i overvejelser af præsteboligforholdene uden udgift for rådet, hvorved et ofte fremsat ønske fra mange menighedsråd imødekommes.

I. Præsteboliger.

1. Tjenesteboligpligt.

Kirkeministeriet skal give tilladelse til, at der oprettes tjenestebolig til en præstestilling, til hvilken der ikke i forvejen er knyttet en sådan. Tilladelsen bør indhentes, inden menighedsrådet tager konkrete planer om etablering af tjenestebolig op til behandling.

Tjenestebolig for en præst kan tilvejebringes ved, at menighedsrådet køber eller bygger en bolig, køber en ejerlejlighed, anskaffer en andelslejlighed eller lejer en lejlighed.

2. Bistand fra bygningskonsulenten.

I forbindelse med køb eller udlægning af grund til ny tjenestebolig, projektering af påtænkt byggeri, herunder tilbygning til- og/eller ombygning af eksisterende bolig, køb af ejendom, ejerlejlighed eller andelslejlighed eller leje af lejlighed til tjenestebolig bør menighedsrådet søge vejledning på det tidligst mulige tidspunkt ved henvendelse - via provstiudvalget - til bygningskonsulenten.

En sådan vejledning sker uden udgift for rådet. Samtidig med at provstiudvalget anmoder en bygningskonsulent om at yde et menighedsråd vejledning, underrettes stiftsøvrigheden herom.

En bygningskonsulent er ikke berettiget til at påtage sig projekteringsopgaver vedrørende præsteboliger i sit område, medmindre ministeriet undtagelsesvis godkender dette.

3. Opførelse af tjenestebolig.

Ved erhvervelse af byggegrund og projektering af bolig, følges nedenstående regler:

a. Byggegrunden bør ikke være større, end det er nødvendigt.

b. Boligens bruttoetageareal - inclusive studereværelse/kontor m.v. og bryggers - må ikke overstige 185 m2.

Herudover vil kunne opføres garage eller carport, redskabsskur og eventuelt cykelskur. De nævnte bygninger tilrådes opført som let byggeri, medmindre særlige klimatiske eller æstetiske forhold taler derimod.

c. Såfremt konfirmandstue ønskes opført i forbindelse med præsteboligen, må denne inclusive garderobe, toiletter og eventuelt thekøkken ikke overstige, hvad der efter konfirmandernes antal er behov for, og i intet tilfælde 95 m2.

d. Bygningen opføres i normal god kvalitet. Håndværkerudgifterne exclusive merværdiafgift må højst andrage 10 gange byggeindekset for enfamiliehuse (byggeindeks 100 pr. 1. januar 1968).

De således beregnede håndværkerudgifter kan tillægges udgiften til vand-, kloak- og elstik, eventuelt ekstrafundering, eventuelt vinterbyggeri, anlæg af have og eventuelt gårdsplads, hegn, samt udgifter til opførelse af garage eller carport, redskabsskur og eventuelt cykelskur, hvorimod eventuelle udgifter til kælder skal være indeholdt i håndværkerudgifterne.

I forbindelse med indretning af præsteboligens kontor vil der kunne etableres box, enten i form af en indmuret box eller gennem anskaffelsen af en præfabrikeret brandsikker box.

4. Køb af eksisterende ejendom som tjenestebolig.

For at kunne godkendes som tjenestebolig må ejendommens bruttoetageareal ikke overstige det areal, der foran er fastsat som maximum for opførelse af nye præsteboliger. Særlige omstændigheder - herunder ejendommens beliggenhed, udbuddet o.lign. - kan dog begrunde fravigelse.

5. Boligbidrag.

Det boligbidrag, som brugeren af en ny præstebolig skal betale, vil blive fastsat af ministeriet.

Stiftsøvrigheden bedes være opmærksom på, at boligbidragsskema indsendes hertil snarest muligt efter en tjenesteboligs erhvervelse/opførelse.

II. Godkendelse.

Er de i afsnit 1 anførte vejledende regler fulgt, er stiftsøvrigheden bemyndiget til at godkende køb af byggegrund, forslag med tilbud til opførelse af ny præstebolig, forslag med tilbud til ombygning m.v. af eksisterende præstebolig, køb af ejendom, ejerlejlighed eller andelslejlighed samt leje af lejlighed.

Stiftsøvrigheden kan tillade en overskridelse af byggeomkostningerne i forhold til det i afsnit 1, pkt. 3 d, forudsatte, såfremt overskridelsen skyldes krav til byggeriets udførelse, som er foranlediget af beliggenheden.

Det forudsættes, at bygningskonsulentens erklæring indhentes i alle tilfælde, inden afgørelsen træffes.

Stiftsøvrigheden bemyndiges til at godkende en finansieringsplan, som forud er tiltrådt af provstiudvalget.

Stiftsøvrigheden bemyndiges derudover til at forsyne de med grundkøb, gennemførelse af byggeri, erhvervelse af ejendom, ejerlejlighed eller andelslejlighed eller leje af lejlighed fornødne dokumenter (skøde, deklaration, pantebreve, lejekontrakt m.v.) med tiltrædelsespåtegning.

Man henstiller, at stiftsøvrigheden vejleder menighedsrådene om byggesagers behandling, finansiering m.v.

Med venlig hilsen

ELSEBETH KOCK-PETERSEN

K. BAGGER

Til stiftsøvrighederne.

Officielle noter

Ingen