Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om fritagelse for at afgive risikoen i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring til et forsikringsselskab for visse grupper af ansatte i folkekirken


På foranledning af en henvendelse angående forpligtelsen til at afgive risikoen i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring for det på stiftskassererkontorer ansatte personale til et forsikringsselskab har kirkeministeriet overfor socialministeriet generelt rejst spørgsmål om, i hvilket omfang man for såvidt angår personale ansat i folkekirken kan undlade at afgive risikoen i henhold til loven til et forsikringsselskab.

Socialministeriet har i skrivelse af 31. august 1979 udtalt, at bestemmelsen i lov om arbejdsskadeforsikring § 41, hvorefter staten og kommunerne ikke har pligt til at afgive risikoen efter loven, ikke kan anses at omfatte de i folkekirken ansatte. Endvidere har socialministeriet henvist til, at de fritagelser, der i medfør af den hidtidige ulykkesforsikringslovgivning er meddelt arbejdsgivere for at afgive risikoen efter ulykkesforsikringslovgivningen, fortsat har gyldighed, medens loven ikke hjemler mulighed for at give yderligere fritagelser for at afgive risikoen.

Hvilket herved meddeles, idet bemærkes, at folkekirken herefter som hidtil er fritaget for at afgive risikoen i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring for nedennævnte personalegrupper til et forsikringsselskab:

Biskopper

Provster

Tjenestemandsansatte præster

Kirkefunktionærer ved de københavnske og frederiksbergske kirker.

For alle ansatte, der ikke kan henregnes til de nævnte grupper, skal risikoen efter arbejdsskadeforsikringsloven altså afgives til et forsikringsselskab.

Man skal anmode stiftsøvrigheden om at ville gøre provstiudvalgene og menighedsrådene bekendt med foranstående.

P.M.V.

Maria Topp

/K.Bagger

Til stiftsøvrighederne

Officielle noter

Ingen