Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

(Justering af reglerne om anvendelse af promillemidlerne samt oprettelse af Fonden for økologisk landbrug)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 3. november 1999, som ændret ved lov nr. 1267 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter to udvalg, det ene vedrørende frugt og gartneriprodukter og det andet vedrørende øvrige landbrugsvarer, med den opgave at rådgive med hensyn til stillingtagen til Det Europæiske Fællesskabs landbrugspolitik samt med hensyn til tilrettelæggelse af administration heraf. Udvalgene består af henholdsvis 18 og 19 af ministeren udpegede medlemmer. «

2. § 2, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Til udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer udpeger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 2, erhvervsministeren 1, Dansk Industri 2, Det danske Handelskammer 2, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug i fællesskab 7, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Økologisk Landscenter og Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening) i fællesskab 1, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1, Forbrugerrådet 1, Danmarks Naturfredningsforening 1 og Friluftsrådet 1 medlem. «

3. § 6, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager fra Skatteministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme fordelingen af midlerne mellem

1)   Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

2)   Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og

3)   Promilleafgiftsfonden for landbrug. «

4. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at de i stk. 2, nr. 1, nævnte midler anvendes til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Ministeren kan desuden bestemme, at en andel af de i stk. 2, nr. 1, nævnte midler kan indgå i Fonden for økologisk landbrug. Ministeren kan endvidere bestemme, at en del af de i stk. 2 nævnte midler anvendes til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger. «

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

5. § 6, stk. 5 , der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ministeren kan tillade, at produktionsafgiftsfondene, promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug modtager andre indtægter end de i stk. 1 og 2 anførte. «

6. § 7, stk. 2 , ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

7. § 8, stk. 1 , ophæves, og i stedet indsættes:

»Produktionsafgiftsfondene ledes af hver sin bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter indhentet udtalelse fra de repræsentative brancheorganisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren.

Stk. 2. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Dansk Erhvervsgartnerforening, Dansk Erhvervsfrugtavl, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Promilleafgiftsfonden for landbrug ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren.

Stk. 3. Fonden for økologisk landbrug ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Økologisk Landscenter, Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening), Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fondens vedtægter skal godkendes af ministeren. «

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

8. I § 9 , stk. 1, 2. pkt. , indsættes efter »§ 6, stk. 2 « : »og 3«.

9. I § 23 , stk. 6 , ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

10. I § 23 , stk. 8 , ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

§ 2

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ritt Bjerregaard